European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Januar 2021

22. januar 2021

Markedsoperationer

Revideret vejledende tidsplan for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 12. januar 2021 besluttede Styrelsesrådet at forlænge fristen for indsendelse af en revisorvurdering af modparternes første rapport med to uger (dvs. indtil 21. januar 2021), nærmere bestemt de modparter, som havde deltaget i en af de første tre operationer i den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III). Styrelsesrådet godkendte også den ændrede vejledende tidsplan for TLTRO-III. Den reviderede tidsplan findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om Grækenlands overholdelse af de nye lånearrangementer med Den Internationale Valutafond

Den 11. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/32 på anmodning af det græske finansministerium.

ECB's udtalelse om begrænsninger i kontantbetalinger i Danmark

Den 11. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/33 på anmodning af Finanstilsynet i Danmark.

ECB's udtalelse om en bilateral låneaftale mellem Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta og Den Internationale Valutafond

Den 18. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/34 på anmodning af Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

ECB's udtalelse om anvendelsen af krav vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme for udbydere af virtuelle valutaer i Spanien

Den 18. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/35 på anmodning af Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (det spanske økonomiministerium og ministerium for digital omlægning).

ECB's udtalelse om samspillet mellem Den Europæiske Centralbank og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) inden for rammerne af tæt samarbejde i Den Fælles Tilsynsmekanisme

Den 22. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/36 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om den nationale centralbanks deltagelse i Den Internationale Valutafonds låneordninger i Italien

Den 28. december 2020 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2020/37 på anmodning af det italienske økonomi- og finansministerium.

ECB's udtalelse om håndhævelsen af slutafregningsaftaler i Letland

Den 7. januar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/1 på anmodning af Republikken Letlands finansministerium.

ECB's udtalelse om gennemførelsen af anbefalingerne i konvergensrapporterne i loven om Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank)

Den 11. januar 2021 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2021/2 på anmodning af den bulgarske finansminister.

Corporate governance

Formand for Komiteen for Eurosystem-/ESCB-Kommunikation

Den 20. januar 2021 udnævnte Styrelsesrådet Wolfgang Proissl (ECB's nye generaldirektør for Generaldirektoratet for Kommunikation) til formand for Komiteen for Eurosystem-/ESCB-Kommunikation (ECCO) med øjeblikkelig virkning. Hans embedsperiode slutter 31. december 2022, dvs. samme dato som embedsperioderne for alle de formænd for ESCB-/Eurosystem-komiteer, der blev udnævnt eller genudnævnt i december 2019.

Statistik

Kvaliteten af den centraliserede værdipapirdatabase og det statistiske datasæt over værdipapirbeholdninger

Den 22. december 2020 tog Styrelsesrådet gennemgangen af kvaliteten af den centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database – CSDB) og det statistiske datasæt over værdipapirbeholdninger (Securities Holdings Statistics – SHS) til efterretning. CSDB-systemet fungerede også uden problemer i 2019, og datadækningen og -kvaliteten blev anset for at være hensigtsmæssig. Der arbejdes på at fastholde og yderligere forbedre kvaliteten af databasen med henblik på at sikre, at den overholder alle nuværende og kommende krav. SHS-datasættet dækker beholdninger hos alle finansielle og ikke-finansielle investorer i eurolandene (plus nogle deltagende EU-lande uden for euroområdet) fordelt efter investorland og -sektor. Takket være det gode samarbejde mellem de nationale centralbanker og SHS-teamet har det siden 1. kvartal 2020 være muligt at udsende foreløbige data mere end en måned før den normale tidsplan. Den fremrykkede udsendelse af disse data inden for ESCB har støttet brugerne i deres beslutningstagning og deres overvågning af den hurtige udvikling på de finansielle markeder. Der er også bl.a. gjort betydelige fremskridt med hensyn til indsamlingen af SHS-data om de enkelte bankkoncerners beholdninger. Datasættet er meget granulært, hvilket betyder, at det endog indeholder data om de enkelte medlemmer af bankkoncernerne (investorer) og de enkelte værdipapirer (beholdninger). Dette bidrager blandt andet til en effektiv identificering af risici og afsmitning på de finansielle markeder.

Banktilsyn

ECB's henstilling i 2020 om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien og følgebrev til bankerne om aflønningspolitikker

Den 15. december 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at vedtage henstilling ECB/2020/62 om udlodning af udbytte under covid-19-pandemien eller mod godkendelsen af følgebrevet til bankerne om deres aflønningspolitikker. Den nye retsakt (der ophæver henstilling ECB/2020/35) og følgebrevet findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for behandlingen af strukturelle valutapositioner

Den 18. december 2020 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det er ECB's hensigt – for så vidt angår signifikante institutter under dets direkte tilsyn – at efterleve EBA's retningslinjer for behandling af strukturelle valutapositioner i henhold til artikel 352, stk. 2, i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA GL/2020/09) fra 1. januar 2022 (datoen for retningslinjernes ikrafttræden). Retningslinjerne indfører kriterier, som skal harmonisere de kompetente myndigheders fortolkning og anvendelse af den undtagelse, som gør det muligt at undtage strukturelle valutapositioner fra beregningen af kapitalgrundlagskravene.

Vejledning, som redegør for ECB's tilsynsmæssige tilgang til konsolidering i banksektoren

Den 6. januar 2021 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at offentliggøre en vejledning, som redegør for ECB's tilsynsmæssige tilgang til konsolidering i banksektoren, efter at den var i offentlig høring for nylig. ECB håber, at vejledningen vil tydeliggøre de principper, som anvendes i forbindelse med den tilsynstilgang, der anvendes, når der skal træffes bestemmelse om, hvorvidt de ordninger, som et kreditinstitut gennemfører i forbindelse med konsolidering, sikrer en forsvarlig styring og dækning af risici. Ud over selve vejledningen har ECB også offentliggjort en redegørelse for resultatet af den offentlige høring, som giver en samlet vurdering af de indkomne kommentarer. Begge dokumenter findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt