European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2021. gada janvāris

2021. gada 22. janvārī

Tirgus operācijas

Mainīts ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešā kopuma indikatīvais grafiks

Padome 2021. gada 12. janvārī nolēma par divām nedēļām (t.i., līdz 2021. gada 21. janvārim) pagarināt termiņu, līdz kuram darījuma partneriem, kas piedalījušies vienā no ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešā kopuma (ITRMO III) pirmajām trim operācijām, jāiesniedz revidenta vērtējums par to sagatavoto pirmo pārskatu, un apstiprināja ITRMO III mainīto indikatīvo grafiku. Mainītais grafiks pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par Aizņemšanās no Starptautiskā Valūtas fonda jaunā nolīguma ievērošanu Grieķijā

Padome 2020. gada 11. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/32 pēc Grieķijas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem Dānijā

Padome 2020. gada 11. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/33 pēc Dānijas Finanstilsynet (Finanšu uzraudzības iestādes) lūguma.

ECB atzinums par divpusējo aizņemšanās nolīgumu starp Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta un Starptautisko Valūtas fondu

Padome 2020. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/34 pēc Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta lūguma.

ECB atzinums par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un teroristu finansēšanas novēršanas prasību piemērošanu virtuālās naudas pakalpojumu sniedzējiem Spānijā

Padome 2020. gada 18. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/35 pēc Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (Spānijas Ekonomikas un digitālās transformācijas ministrijas) lūguma.

ECB atzinums par Eiropas Centrālās bankas un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) mijiedarbību Vienotā uzraudzības mehānisma ciešas sadarbības ietvaros

Padome 2020. gada 22. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/36 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par nacionālo centrālo banku dalību Starptautiskā Valūtas fonda aizņemšanās nolīgumā Itālijā

Padome 2020. gada 28. decembrī pieņēma Atzinumu CON/2020/37 pēc Itālijas Ekonomikas un finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par izslēdzošā ieskaita piemērošanu Latvijā

Padome 2021. gada 7. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2021/1 pēc Latvijas Republikas Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par konverģences ziņojumu ieteikumu ieviešanu likumā par Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku)

Padome 2021. gada 11. janvārī pieņēma Atzinumu CON/2021/2 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

Eurosistēmas/ECBS Komunikācijas komitejas vadītājs

Padome 2021. gada 20. janvārī iecēla ECB Komunikācijas ģenerāldirektorāta jauno ģenerāldirektoru Volfgangu Proislu (Wolfgang Proissl) par Eurosistēmas/ECBS Komunikācijas komitejas (ECCO) vadītāju. Lēmums stājās spēkā nekavējoties. Viņa pilnvaru termiņš beigsies 2022. gada 31. decembrī atbilstoši visu Eurosistēmas/ECBS komiteju priekšsēdētāju, kuri tika iecelti vai atkārtoti iecelti amatā 2019. gada decembrī, pilnvaru termiņa beigām.

Statistika

Centralizētās vērtspapīru datubāzes un vērtspapīru turējumu statistikas datu kopas kvalitāte

Padome 2020. gada 22. decembrī pieņēma zināšanai centralizētās vērtspapīru datubāzes (CSDB) un vērtspapīru turējumu statistikas (SHSDB) datu kopas kvalitātes novērtējumu. CSDB sistēma 2019. gadā turpināja darboties bez traucējumiem un tās datu aptvērums un kvalitāte uzskatāma par atbilstošu. Turpinās darbs, kas vērsts uz datubāzes kvalitātes uzturēšanu un uzlabošanu, lai nodrošinātu atbilstību visām pašreizējām un turpmākajām prasībām. SHS datu kopa aptver visu finanšu un nefinanšu ieguldītāju turējumus euro zonas valstīs (kā arī dažās iesaistītajās ārpus euro zonas esošajās valstīs) ieguldītāju valstu un sektoru dalījumā. Teicamā sadarbība starp nacionālajām centrālajām bankām un SHS komandu ļāvusi kopš 2020. gada 1. ceturkšņa izplatīt provizoriskos datus vairāk nekā mēnesi pirms parastā termiņa. Šo datu savlaicīga pieejamība ECBS nodrošinājusi lietotājiem atbalstu lēmumu pieņemšanā un strauji mainīgo finanšu tirgu monitorēšanā. Līdztekus citām norisēm būtisks progress sasniegts arī SHS datu vākšanā par atsevišķu banku grupu turējumiem. Šī datu kopa ir ļoti granulāra. Dati pieejami pat līdz atsevišķu banku grupu dalībnieku (ieguldītāju) un vērtspapīru (turējumu) līmenim. Tas cita starpā ļauj efektīvāk identificēt finanšu tirgu riskus un ietekmes izplatīšanos tajos.

Banku uzraudzība

ECB ieteikums par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā un pavadvēstule bankām par atalgojuma politiku

Padome 2020. gada 15. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pieņemt Ieteikumu ECB/2020/62 par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un apstiprināt pavadvēstuli bankām par to atalgojuma politiku. Jaunais tiesību akts (kas atceļ Ieteikumu ECB/2020/35) un pavadvēstule pieejama ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām

Padome 2020. gada 18. decembrī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, kas atrodas tās tiešā uzraudzībā, ECB nodrošinās atbilstību EBI pamatnostādnēm par procedūru attiecībā uz ārvalstu valūtu strukturālajām pozīcijām, kas minētas Regulas (EK) Nr. 575/2013 352. panta 2. punktā (EBA GL/2020/09), ar 2022. gada 1. janvāri (tās spēkā stāšanās datumu). Šīs pamatnostādnes nosaka kritērijus, kuru mērķis ir panākt, lai kompetentās iestādes saskaņoti interpretētu un piemērotu atbrīvojumu, kas ļauj izslēgt ārvalstu valūtu strukturālās pozīcijas no pašu kapitāla prasību aprēķina.

Norādījumi, kuros izklāstīta ECB uzraudzības pieeja konsolidācijai banku sektorā

Padome 2021. gada 6. janvārī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt norādījumus, kuros izklāstīta ECB uzraudzības pieeja konsolidācijai banku sektorā, pēc nesen notikušās sabiedriskās apspriešanas. ECB cer, ka šie norādījumi precizēs principus, kas tiek piemēroti tās prudenciālās uzraudzības ietvaros, nosakot, vai mehānismi, kurus kredītiestāde ieviesusi konsolidācijas rezultātā, nodrošina drošu pārvaldību un risku segumu. Papildus pašiem norādījumiem ECB publicējusi arī pārskatu par sniegtajām atbildēm, kurā sniegts vispārējs sabiedriskās apspriešanas laikā saņemto komentāru novērtējums. Abi dokumenti pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem