European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

januari 2021

22 januari 2021

Markttransacties

Herziening van de indicatieve kalender van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

De Raad van Bestuur besloot op 12 januari 2021 om tegenpartijen die hadden deelgenomen aan een van de eerste drie transacties uit de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (TLTRO III) twee weken langer – dus tot en met 21 januari 2021 – de tijd te geven om een accountantsbeoordeling van hun eerste verslag in te leveren en keurde de herziene indicatieve kalender van TLTRO III goed. De herziene kalender is beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de naleving van de Nieuwe Leningsovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds door Griekenland

Op 11 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/32 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Griekse ministerie van Financiën.

ECB-advies inzake beperkingen op contante betalingen in Denemarken

Op 11 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/33 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van Finanstilsynet, de Deense Autoriteit voor Financieel Toezicht.

ECB-advies inzake een bilaterale leningsovereenkomst tussen de Central Bank of Malta en het Internationaal Monetair Fonds

Op 18 december 2020 heeft the Raad van Bestuur Advies CON/2020/34 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Central Bank of Malta.

ECB-advies inzake de toepassing van de vereisten inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme voor aanbieders van virtuele valutadiensten in Spanje

Op 18 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/35 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Ministerio de Asuntos Economicos y Transformación Digital (Spaanse ministerie van Economische Zaken en Digitale Transformatie).

ECB-advies inzake de interactie tussen de Europese Centrale Bank en de Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije) binnen het kader van nauwe samenwerking in het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme

Op 22 december 2020 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2020/36 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse minister van Financiën.

ECB-advies inzake de deelname van nationale centrale banken in de leningsovereenkomsten met het Internationaal Monetair Fonds in Italië

Op 28 december 2020 heeft de Raad van Bestuur advies CON/2020/37 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Italiaanse ministerie van Economische Zaken en Financiën.

ECB-advies inzake de handhaving van overeenkomsten tot verrekening met vervroegde vervaldatum in Letland

Op 7 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/1 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van de Republiek Letland.

ECB-advies inzake de implementatie van de aanbevelingen in de convergentierapporten in de Wet inzake Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije)

Op 11 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2021/2 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse minister van Financiën.

Corporate governance

Voorzitterschap van het Comité voor Communicatie van het Eurosysteem/ESCB

Op 20 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur de heer Wolfgang Proissl (de nieuwe directeur-generaal Communicatie van de ECB) met onmiddellijke ingang benoemd tot voorzitter van het ECCO (het comité voor Communicatie van het Eurosysteem/ESCB). Zijn ambtstermijn loopt af op 31 december 2022, tegelijk met de termijnen van alle comitévoorzitters van het ESCB/Eurosysteem die in december 2019 (her)benoemd zijn.

Statistieken

Kwaliteit van de Centralised Securities Database en de reeks Securities Holdings Statistics

Op 22 december 2020 heeft de Raad van Bestuur kennis genomen van een kwaliteitstoetsing van de Centralised Securities Database (CSDB) en de reeks Securities Holdings Statistics (SHS). Het CSDB-systeem heeft in 2019 opnieuw soepel gefunctioneerd; de reikwijdte en kwaliteit van de gegevens werd als passend beoordeeld. Er wordt gewerkt aan de handhaving en verdere verbetering van de kwaliteit van de database, vanuit het streven te voldoen aan alle huidige en toekomstige vereisten. De reeks gegevens in de SHS heeft betrekking op beleggingen die door alle financiële en niet-financiële beleggers in de landen van het eurogebied (en enkele deelnemende landen buiten het eurogebied) worden aangehouden, uitgesplitst naar land en sector van de belegger. Dankzij de uitstekende samenwerking tussen de nationale centrale banken en het SHS-team is het sinds het eerste kwartaal van 2020 mogelijk om voorlopige gegevens ruim een maand vóór de reguliere publicatiedatum te verspreiden. Dat deze cijfers nu binnen het ESCB eerder beschikbaar zijn, heeft gebruikers geholpen bij hun besluitvorming en bij het volgen van financiële markten waar de ontwikkelingen snel gaan. Er is, onder andere, ook aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verzamelen van SHS-gegevens over de door individuele bankgroepen aangehouden beleggingen. De SHS-dataset is zeer fijnmazig en er zijn zelfs data beschikbaar op het niveau van afzonderlijke leden van bankgroepen (beleggers) en afzonderlijke effecten(portefeuilles). Dit draagt onder andere bij tot een effectieve signalering van risico's en uitstralingseffecten in de financiële markten.

Bankentoezicht

Aanbeveling van de ECB betreffende dividenduitkeringen tijdens de coronapandemie en begeleidend schrijven aan banken betreffende hun bezoldigingsbeleid

Op 15 december 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van Aanbeveling ECB/2020/62 betreffende dividenduitkeringen tijdens de coronapandemie en tot goedkeuring van het begeleidend schrijven aan banken betreffende hun bezoldigingsbeleid. De nieuwe rechtshandeling (tot intrekking van Aanbeveling ECB/2020/35) en het begeleidend schrijven zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

ECB volgt EBA-richtsnoer betreffende de behandeling van structurele valutaposities

Op 18 december 2020 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de ECB de EBA-richtsnoeren inzake de behandeling van structurele vreemde valuta’s overeenkomstig artikel 352, lid 2, van Verordening (EU) nr. 575/2013 (VKV) (EBA/GL/2020/09) zal volgen vanaf 1 januari 2022, de dag waarop deze richtsnoeren van kracht worden. Met deze richtsnoeren worden criteria ingevoerd die bedoeld zijn om de interpretatie en de toepassing door de bevoegde autoriteiten van de mogelijkheid om structurele valutaposities bij de berekening van de eigenvermogensvereisten buiten beschouwing te laten, te harmoniseren.

Gids waarin de ECB haar toezichtsbenadering ten aanzien van consolidatie in de banksector uiteenzet.

Op 6 januari 2021 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om, naar aanleiding van een recente openbare raadpleging, een gids te publiceren waarin de ECB uiteenzet hoe zij, als toezichthouder, consolidatie in de banksector benadert. De ECB stelt vast of de maatregelen die een kredietinstelling als gevolg van consolidatie neemt degelijk risicobeheer en gedegen risicodekking waarborgen, en ze hoopt met deze gids duidelijkheid te scheppen over de principes die ze daarbij op grond van haar prudentiële toezichtsbenadering hanteert. Naast de gids heeft de ECB ook een feedbackdocument gepubliceerd met een algehele beoordeling van de opmerkingen uit de openbare raadpleging. Beide documenten zijn beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media