European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Januar 2021

22. januar 2021

Tržne operacije

Spremenjeni okvirni koledar izvajanja tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 12. januarja 2021 sklenil, da za dva tedna (tj. do 21. januarja 2021) podaljša rok, do katerega so morale nasprotne stranke, ki so sodelovale v eni od prvih treh operacij v okviru tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR III), predložiti revizorjevo oceno prvega poročila. Obenem je odobril spremenjeni okvirni koledar izvajanja operacij CUODR III. Spremenjeni koledar je na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o ravnanju Grčije v skladu z novim sporazumom o izposojanju z Mednarodnim denarnim skladom

Svet ECB je 11. decembra 2020 Mnenje CON/2020/32 sprejel na zahtevo grškega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o omejitvi gotovinskih plačil na Danskem

Svet ECB je 11. decembra 2020 Mnenje CON/2020/33 sprejel na zahtevo danskega finančnega nadzornega organa.

Mnenje ECB o dvostranskem sporazumu o izposojanju med centralno banko Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta in Mednarodnim denarnim skladom

Svet ECB je 18. decembra 2020 Mnenje CON/2020/34 sprejel na zahtevo centralne banke Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta.

Mnenje ECB o uporabi zahtev glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma za ponudnike storitev virtualnih valut v Španiji

Svet ECB je 18. decembra 2020 Mnenje CON/2020/35 sprejel na zahtevo španskega ministrstva za gospodarske zadeve in digitalno preobrazbo.

Mnenje ECB o interakciji med Evropsko centralno banko in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka) v okviru tesnega sodelovanja v enotnem mehanizmu nadzora

Svet ECB je 22. decembra 2020 Mnenje CON/2020/36 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o udeležbi nacionalne centralne banke v sporazumih o izposojanju Mednarodnega denarnega sklada v Italiji

Svet ECB je 28. decembra 2020 Mnenje CON/2020/37 sprejel na zahtevo italijanskega ministrstva za gospodarstvo in finance.

Mnenje ECB o izvrševanju dogovorov o pobotu zaradi predčasnega prenehanja v Latviji

Svet ECB je 7. januarja 2021 Mnenje CON/2021/1 sprejel na zahtevo latvijskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o izvedbi priporočil iz konvergenčnih poročil v zakonu o centralni banki Българска народна банка (Bolgarska narodna banka)

Svet ECB je 11. januarja 2021 Mnenje CON/2021/2 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Predsednik Odbora Eurosistema/ESCB za komuniciranje

Svet ECB je 20. januarja 2021 imenoval Wolfganga Proissla (novega generalnega direktorja Stikov z javnostjo) za predsednika Odbora Eurosistema/ESCB za komuniciranje (ECCO). Imenovanje začne veljati takoj. Njegov mandat bo potekel 31. decembra 2022, kar bo sovpadlo s koncem mandata vseh predsednikov odborov Eurosistema/ESCB, ki so bili imenovani ali ponovno imenovani decembra 2019.

Statistika

Kakovost centralizirane baze vrednostnih papirjev in statistike imetij vrednostnih papirjev

Svet ECB se je 22. decembra 2020 seznanil z oceno kakovosti centralizirane baze vrednostnih papirjev (CSDB) in statistike imetij vrednostnih papirjev (SHS). Sistem CSDB je leta 2019 še naprej deloval nemoteno, zajetje in kakovost podatkov pa sta bila ocenjena kot ustrezna. Nadaljujejo se prizadevanja, da bi se ohranila in nadalje izboljšala kakovost baze podatkov, cilj pa je zagotoviti tudi skladnost s sedanjimi in prihodnjimi zahtevami. Podatkovni niz SHS zajema podatke o vrednostnih papirjih, ki so v imetju vseh finančnih in nefinančnih vlagateljev iz euroobmočja (ter nekaterih sodelujočih držav zunaj euroobmočja), razčlenjeno po državah in sektorjih vlagateljev. Zahvaljujoč odličnemu sodelovanju med nacionalnimi centralnimi bankami in ekipo SHS je mogoče od prvega četrtletja 2020 predhodne podatke objavljati več kot en mesec bolj zgodaj, kot je predvideno v rednem koledarju objav. Z zgodnejšo razpoložljivostjo teh podatkov v okviru ESCB podpiramo uporabnike pri sprejemanju odločitev in spremljanju hitrih sprememb na finančnih trgih. Med drugim je bil precejšen napredek dosežen tudi pri zbiranju podatkov SHS o imetjih v posameznih bančnih skupinah. Podatkovni niz je zelo podroben, saj so na voljo podatki na ravni posameznih članic v bančni skupini (vlagatelji) in na ravni posameznih vrednostnih papirjev (imetja). To med drugim prispeva k učinkovitemu ugotavljanju tveganj in medsebojnih vplivov na finančnih trgih.

Bančni nadzor

Priporočilo ECB o izplačilu dividend med pandemijo COVID-19 in spremni dopis bankam v zvezi s politiko prejemkov

Svet ECB 15. decembra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme Priporočilo ECB/2020/62 o razdelitvi dividend med pandemijo bolezni COVID-19 ter da odobri spremni dopis bankam v zvezi z njihovo politiko prejemkov. Novi pravni akt (ki razveljavlja Priporočilo ECB/2020/35) in spremni dopis sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Upoštevanje smernic EBA o obravnavi strukturnih valutnih pozicij

Svet ECB 18. decembra 2020 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti, da bo ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom od 1. januarja 2022 (od datuma začetka veljavnosti) upoštevala smernice EBA o obravnavi strukturnih valutnih pozicij na podlagi člena 352(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 (EBA/GL/2020/09). Smernice uvajajo kriterije, s katerimi se bo poenotilo, kako pristojni organi razlagajo in uporabljajo izvzetje, ki dovoljuje, da so strukturne valutne pozicije izključene iz izračuna kapitalskih zahtev.

Vodnik o nadzorniškem pristopu ECB h konsolidaciji v bančnem sektorju

Svet ECB 6. januarja 2021 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da po nedavnem javnem posvetovanju objavi vodnik, ki opredeljuje nadzorniški pristop ECB h konsolidaciji v bančnem sektorju. ECB upa, da bo vodnik pojasnil načela, ki jih v okviru svojega nadzorniškega pristopa uporablja pri ugotavljanju, ali ureditev, ki jo bo kreditna institucija uvedla po konsolidaciji, zagotavlja zanesljivo upravljanje in pokrivanje tveganj. ECB je poleg vodnika objavila tudi poročilo o odzivih na javno posvetovanje, v katerem je splošna ocena prejetih pripomb. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije