Menu

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

август – септември 2019 г.

27 септември 2019 г.

Външни комуникации

Публикуване на данни за валутните интервенции на ЕЦБ

На 23 септември 2019 г. Управителният съвет реши да публикува допълнителни данни за валутните интервенции на ЕЦБ. От април 2020 г. тя ще започне да публикува данни за тези интервенции в таблица на своя уебсайт и в годишния си доклад. Таблицата, която ще представи всички ретроспективни данни за валутните интервенции от 1999 г. насам, ще показва на тримесечна база дали през отчетния тримесечен период ЕЦБ е извършвала такива интервенции и ако да, ще посочва времето и естеството им (едностранни, координирани или свързани с ERM II), размера и посоката им, и също така ще представя разбивка по валути. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Парична политика

Нестандартни мерки по паричната политика

На 12 септември 2019 г. Управителният съвет прие няколко нестандартни мерки по паричната политика, а именно: да възобнови нетните покупки по програмата на ЕЦБ за закупуване на активи с месечен темп от 20 млрд. евро, считано от 1 ноември 2019 г.; да продължи да реинвестира в пълен размер погашенията по главници от ценни книжа с настъпващ падеж, придобити по програмата за закупуване на активи; да разшири възможността да купува активи с доходност под лихвения процент по депозитното улеснение, до необходимата степен, във всички части на програмата за закупуване на активи; да въведе двустепенна система за олихвяване на резервите, при която към част от свръхликвидността на институциите няма да се прилага отрицателният лихвен процент по депозитното улеснение; да промени някои основни параметри на третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране (ЦОДР-ІІІ). Подробности са представени по-долу.

Пазарни операции

Указателен календар на редовните тръжни операции и периоди на поддържане на резерви на Евросистемата

На 8 август 2019 г. Управителният съвет одобри указателния календар на редовните тръжни операции на Евросистемата и нейните периоди на поддържане на резерви за 2020 г. Календарът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Промени на някои основни параметри на третата поредица целеви операции по дългосрочно рефинансиране

На 12 септември 2019 г. Управителният съвет реши да промени някои основни параметри на ЦОДР-ІІІ, а именно: да удължи матуритета на всички операции от две на три години, да въведе възможност за доброволно предсрочно погасяване и да промени лихвените проценти по тези операции. Тези промени са заложени в Решение (ЕЦБ) 2019/28 за изменение на Решение (ЕС) 2019/1311 относно третата поредица от целеви дългосрочни операции по рефинансиране. То бе прието от Управителния съвет на 12 септември 2019 г. Решението и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Удължаване на действието на рамките за допълнителни вземания по кредити до края на март 2024 г.

На 12 септември 2019 г. Управителният съвет отбеляза, че удължаването на матуритета на операциите по ЦОДР-ІІІ налага действието на рамките за допълнителни вземания по кредити да бъде удължено до края на март 2024 г., като се има предвид решението на Управителния съвет от 7 юни 2019 г. тези рамки да бъдат удължени до датата на падежа на последната операция по ЦОДР-ІІІ.

Удължаване на индексирането на лихвения процент по тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране отвъд края на последния период на поддържане на резервите за 2019 г.

На 12 септември 2019 г. Управителният съвет реши лихвеният процент по тримесечните операции по дългосрочно рефинансиране (ОДР) да бъде определен на средното равнище на лихвения процент по основните операции по рефинансиране за целия срок на съответните ОДР най-малко до края на периода на поддържане на резервите, който започва през март 2021 г.

Пазарна инфраструктура и плащания

Решение на ЕЦБ относно процедурата и условията за упражняване от страна на компетентен орган на определени правомощия във връзка с надзора върху системно важните платежни системи

На 26 юли 2019 г., в изпълнение на член 21, параграф 2 от Регламент ЕЦБ/2017/32 за изменение на Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи („Регламент за СВПС“), Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/25 относно процедурата и условията за упражняване от страна на компетентен орган на определени правомощия във връзка с надзора върху системно важните платежни системи. Управителният съвет също така реши да публикува заедно с решението резюме на коментарите, получени в публичната консултация по проекта за решение, която се проведе от 8 март до 12 април 2019 г.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно ограниченията за прехвърляне на вземания по ипотечни кредити в Полша

На 9 август 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/29 по искане на полския Sejm (парламент).

Становище на ЕЦБ относно продажбата и закупуването на кредитни улеснения в Кипър

На 16 август 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/30 по искане на Министерството на финансите на Кипър.

Становище на ЕЦБ относно свободата на информацията в Нидерландия

На 4 септември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/31 по искане на нидерландския министър на вътрешните работи и отношенията в кралството.

Становище на ЕЦБ относно правилата, които финансовите предприятия трябва да следват, когато определят политиките за възнагражденията в Нидерландия

На 5 септември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/32 по искане на министъра на финансите на Нидерландия.

Становищe на ЕЦБ относно защитата на еврото срещу фалшифициране и установяването на истинността на евромонетите в Люксембург

На 23 септември 2019 г. Управителният съвет прие Становище CON/2019/33 по искане на министъра на финансите на Люксембург.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

На 25 юли 2019 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2019/24 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta. Препоръката е публикувана в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на ЕЦБ.

Председател на Комитета по етика на ЕЦБ

Г-н Патрик Хонахън, член на Комитета по етика на ЕЦБ от 2016 г. насам, стана негов председател от 1 август 2019 г. Той заменя на този пост г-н Жан-Клод Трише, чийто мандат изтече на 31 юли 2019 г.

Централна банка – домакин на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата от 2020 г. до 2024 г.

На 1 август 2019 г. Управителният съвет избра Banque centrale du Luxembourg за домакин на Службата за координиране на обществените поръчки на Евросистемата (EPCO) от 2020 г. до 2024 г., след като даде положителна оценка на нейната оферта. EPCO определя, оценява и координира съвместните обществени поръчки за стоки и услуги, необходими за изпълнението на задачите на Евросистемата, с цел да се постигне максимална разходна ефективност и ефикасност.

Решение на ЕЦБ относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила

На 9 август 2019 г. Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2019/27 за изменение на Решение ЕЦБ/2014/16 относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила. По предложените изменения бе поискано и мнението на Надзорния съвет. Те изясняват определени аспекти на оперативните правила на Административния съвет за преглед с оглед на опита, натрупан от създаването му през 2013 г. Изменящото решение включва и методология за разпределяне на разходите по прегледа на заявителя и на ЕЦБ, когато Административният съвет за преглед извършва преглед на решения на ЕЦБ.

Членове на Административния съвет за преглед

На 12 август 2019 г., вземайки предвид становището на Надзорния съвет, Управителният съвет реши да удължи мандатите на г-н Жан-Пол Редуен, г-жа Кончета Бреша Мора, г-н Хавиер Аристеги Янес и г-н Андре Камилери (като членове) и на г-н Рене Смитс (като заместник-член) на Административния съвет за преглед с още пет години, до 7 септември 2024 г.

Членове на Комитета за наблюдение на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро

На 23 август 2019 г. Управителният назначи за членове на вътрешния Комитет за наблюдение на процеса на определяне на индекса на лихвени проценти по краткосрочни депозити в евро (€STR): г-н Масимо Ростаньо, генерален директор на ГД „Парична политика“ в ЕЦБ, г-жа Корнелия Холтхаузен, заместник-генерален директор на ГД „Пазарни операции“ в ЕЦБ, г-жа Емануел Асуан, заместник-генерален директор на дирекция „Финансова стабилност и пазарни операции“ в Banque de France и г-н Паоло дел Джоване, ръководител на дирекция „Пазарни операции“ в Banca d'Italia. Председател на този Комитет за наблюдение, създаден в изпълнение на член 9 от Насоки ЕЦБ/2019/19 относно €STR, е заместник-председателят на ЕЦБ г-н Луис де Гиндос. Изисква се всички членове да представят декларации за каквито и да е конфликти на интереси и те ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Изпълняващ длъжността председател на Комитета за управление на риска

На 29 август 2019 г. Управителният съвет назначи г-н Фернандо Монар Лора, ръководител на отдел „Анализ на риска“ в дирекция „Управление на риска“ в ЕЦБ, за изпълняващ длъжността председател на Комитета за управление на риска, считано от 1 септември 2019 г.

Банков надзор

Резултати от цялостната оценка на български кредитни институции

На 25 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри окончателните резултати от цялостната оценка на шест български кредитни институции (УниКредит Булбанк АД, ДСК Банк ЕАД, Обединена Българска банка АД, Първа инвестиционна банка АД, Централна кооперативна банка АД и Инвестбанк АД). Банковият надзор в ЕЦБ извърши цялостната оценка от ноември 2018 г. до юни 2019 г. вследствие на искането на България за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Българска народна банка. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Европейската сметна палата

На 26 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да сключи меморандум за разбирателство с Европейската сметна палата относно одита на надзорните задачи на ЕЦБ. Документът ще бъде подписан официално в Люксембург на 9 октомври 2019 г., а пълният текст ще бъде публикуван на същата дата на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Решения на ЕЦБ относно значимостта на поднадзорните кредитни институции

На 26 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложения на Надзорния съвет за промяна на значимостта на определени поднадзорни кредитни институции. Списъкът на поднадзорните лица се актуализира редовно и се публикува на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Обхват на цялостната оценка на хърватски кредитни институции

На 29 юли 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет кои хърватски кредитни институции да бъдат включени в цялостната оценка, която банковият надзор в ЕЦБ предприема от септември 2019 г. вследствие на искане от страна на Хърватия за установяване на тясно сътрудничество между ЕЦБ и Hrvatska narodna banka. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Съответствие с изменените Препоръки на Европейския банков орган относно еквивалентността на режимите на поверителност

На 5 август 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни, считано от датата на уведомлението, Препоръките на ЕБО относно еквивалентността на режимите на поверителност в последната им актуализация от 8 ноември 2018 г. (EBA/REC/2018/03).

Преработени надзорни очаквания за покритието на необслужваните експозиции

На 9 август 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Управителния съвет да бъдат преразгледани надзорните очаквания за пруденциалното провизиране на нови необслужвани експозиции (НОЕ), посочени в „Допълнение към Практическите указания на ЕЦБ относно необслужваните кредити“. Надзорните очаквания по отношение на общия размер на НОЕ остават непроменени. Промените, във връзка с които бе приет нов регламент на ЕС, влязъл в сила на 26 април 2019 г., са съобщени на институциите и са описани подробно в прессъобщение по темата и в технически документ, които са публикувани на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Наложена административна санкция на кредитна институция, нарушила разпоредбите за собствен капитал

На 13 август 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу решението на Надзорния съвет да наложи административна санкция в размер на 5 150 000 евро на Piraeus Bank S.A. заради нарушаване на разпоредбите за собствен капитал в периода от 2015 г. до 2017 г. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Оценяване на институция като „проблемна или с вероятност да стане проблемна“

На 15 август 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу оценката на Надзорния съвет, изготвена в съответствие с член 18, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 806/2014, че AS PNB Banka е проблемна или с вероятност да стане проблемна поради значително влошаване на ликвидното ѝ състояние. Както се изисква, бе проведена консултация с Единния съвет по преструктуриране и той се съгласи с оценката. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ за банковия надзор.

Спазване на Насоките на ЕБО за възлагане на дейности на външни изпълнители

На 16 август 2019 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми Европейския банков орган (ЕБО), че по отношение на значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ възнамерява да изпълни до септември 2020 г. Насоките на ЕБО за възлагане на дейности на външни изпълнители (EBA/GL/2019/02).

Данни за контакт за медиите