Menu

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Augusti–september 2019

27 september 2019

Extern kommunikation

Offentliggörande av uppgifter om ECB:s valutainterventioner

Den 23 september 2019 beslutade ECB-rådet att offentliggöra ytterligare uppgifter om ECB:s valutainterventioner. Från och med april 2020 kommer ECB att börja publicera uppgifter om valutainterventioner både i en tabell på webbplatsen och i sin årsrapport. Tabellen, som ska innehålla alla historiska uppgifter om valutainterventioner sedan 1999, kommer på kvartalsbasis att visa huruvida ECB har intervenerat under kvartalet och i så fall specificera tidpunkt och typ (ensidig, samordnad eller ERM2-relaterad), totalbelopp och riktning, samt uppdelning per valuta. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Penningpolitik

Extraordinära penningpolitiska åtgärder

Den 12 september 2019 vidtog ECB-rådet flera extraordinära penningpolitiska åtgärder, närmare bestämt följande: nettoköpen i ECB:s program för köp av tillgångar (APP-programmet) återupptas i en månatlig takt på 20 miljarder euro från och med den 1 november 2019; återinvesteringarna av kapitalbelopp i sin helhet på förfall av värdepapper som köpts inom ramen för APP fortsätter; möjligheten att köpa tillgångar med en avkastning som är lägre än räntan på inlåningsfaciliteten förlängs vid behov under alla delar av APP-programmet; ett tvåledat system för reserversättning introduceras i vilket delar av instituts överskottslikviditet undantas från negativ inlåningsränta; och ändringar sker i ett antal huvudparametrar för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner (TLTRO-III). Dessa beskrivs närmare nedan.

Marknadsoperationer

Vägledande kalender för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder

Den 8 augusti 2019 godkände ECB-rådet den vägledande kalendern för Eurosystemets regelbundna anbudstransaktioner och uppfyllandeperioder under 2020. Kalendern och ett pressmeddelande kommer inom kort att publiceras på ECB:s webbplats.

Ändringar i ett antal huvudparametrar för den tredje serien av riktade långfristiga refinansieringstransaktioner

Den 12 september 2019 beslutade ECB-rådet att ändra ett antal huvudparametrar för TLTRO-III, nämligen att förlänga löptiden på alla transaktioner från två år till tre år, introducera frivilliga återbetalningar samt ändra prissättningen på dessa transaktioner. Dessa ändringar beskrivs i det av ECB-rådet antagna beslutet ECB/2019/28 av den 12 september 2019 om ändring av beslut (EU) 2019/1311 om en tredje serie med riktade långfristiga refinansieringstransaktioner. Beslutet och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Förlängning av ramverken för ytterligare kreditfodringar till slutet av mars 2024

Den 12 september 2019 noterade ECB-rådet att en förlängning av löptiden för TLTRO III-transaktionerna innebar att ramverken för ytterligare kreditfordringar (ACC) behövde flyttas fram till slutet av mars 2024, i linje med ECB-rådets beslut den 7 juni 2019 att förlänga ACC-ramverken till förfallodagen för de slutgiltiga TLTRO III-transaktionerna.

Förlängd indexering av räntan på långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på tre månader till efter slutet av den sista uppfyllandeperioden 2019

Den 12 september 2019 beslutade ECB-rådet att räntan på långfristiga refinansieringstransaktioner med en löptid på tre månader (LTRO) kommer att fastställas till den genomsnittliga räntan på de huvudsakliga refinansieringstransaktionerna och gälla hela löptiden för respektive LTRO, åtminstone fram till slutet av den uppfyllandeperiod som startar i mars 2021.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

ECB:s beslut om förfarandet och förutsättningarna för att en behörig myndighet utövar vissa befogenheter i samband med övervakningen av systemviktiga betalningssystem

Den 26 juli 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/25 om förfarandet och förutsättningarna för att en behörig myndighet utövar vissa befogenheter i samband med övervakningen av systemviktiga betalningssystem, i enlighet med artikel 21.2 i förordning ECB/2017/32 om ändring av förordning (EU) nr 795/2014 om krav på övervakning av systemviktiga betalningssystem (SIPS-förordningen). ECB-rådet beslutade även att publicera en sammanfattning av de svar som inkom under ett offentligt samråd som hölls i samband med utkastet till beslut mellan den 8 mars och den 12 april 2019.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om begränsningar att transferera hypotekslån i Polen

Den 9 augusti 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/29 på begäran av det polska parlamentet (Sejm).

ECB:s yttrande om försäljning och köp av kreditfaciliteter i Cypern

Den 16 augusti 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/30 på begäran av finansministeriet i Cypern.

ECB:s yttrande om tillgången till information i Nederländerna

Den 4 september 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/31 på begäran av det nederländska inrikesministeriet.

ECB:s yttrande om de regler som finansiella företag ska följa när de tar fram regler för ersättningar i Nederländerna

Den 5 september 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/32 på begäran av den nederländska finansministern.

ECB:s yttrande om skyddet för euron mot förfalskning och om äkthetskontroll av euromynt i Luxemburg

Den 23 september 2019 antog ECB-rådet yttrande CON/2019/33 på begäran av Luxemburgs finansminister.

Organisationsstyrning

ECB:s rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Central Bank of Malta

Den 25 juli 2019 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2019/24 till EU-rådet om externa revisorer för Central Bank of Malta. Rekommendationen har publicerats i Europeiska unionens officiella tidning och på ECB:s webbplats.

Ordförande för ECB:s etikkommitté

Patrick Honohan, ledamot av ECB:s etikkommitté sedan 2016, blev ordförande för kommittén den 1 augusti 2019. Han ersätter Jean-Claude Trichet, vars mandattid löpte ut den 31 juli 2019.

Värd för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet från 2020 till 2024

Den 1 augusti 2019 utnämnde ECB-rådet Banque centrale du Luxembourg till värd för Eurosystemets centrala upphandlingsenhet (EPCO) från 2020 till 2024, efter en positiv bedömning av bankens verksamhetsförslag. EPCO identifierar, bedömer och samordnar gemensamma upphandlingar av varor och tjänster som behövs för utförandet av Eurosystemets uppgifter, i syfte att maximera kostnadseffektivitet och ändamålsenlighet.

ECB:s beslut om inrättande av en administrativ omprövningsnämnd och dess arbetsordning

Den 9 augusti 2019 antog ECB-rådet beslut ECB/2019/27 om ändring av beslut ECB/2014/16 om den administrativa omprövningsnämndens inrättande och arbetsordning. Även tillsynsnämnden konsulterades angående de föreslagna ändringarna för att beakta de erfarenheter som gjorts sedan inrättandet 2013. Ändringarna klargör vissa aspekter gällande administrativa omprövningsnämndens arbetsordning. Beslutet om ändring inbegriper även en metod för fördelning av kostnaderna mellan sökanden och ECB inom ramen för en omprövning gällande ECB:s beslut av den administrativa omprövningsnämnden.

Ledamöter av den administrativa omprövningsnämnden

Den 12 augusti 2019 beslutade ECB-rådet, med beaktande av tillsynsnämndens yttrande, att förlänga mandatperioderna för Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñez och André Camilleri (som ledamöter) och för René Smits (som suppleant) i den administrativa omprövningsnämnden i ytterligare fem år till den 7 september 2024.

Ledamöter av tillsynskommittén för den korta euroräntan

Den 23 augusti 2019 utnämnde ECB-rådet Massimo Rostagno, ECB:s generaldirektör för penningpolitik, Cornelia Holthausen, ECB:s vice generaldirektör för marknadsoperationer, Emmanuelle Assouan, vice generaldirektör för finansiell stabilitet och marknadsoperationer på Banque de France, och Paolo Del Giovane, chef för direktoratet för marknadsoperationer på Banca d'Italia, till ledamöter av ECB:s interna tillsynskommitté. Denna kommitté har till uppgift att granska fastställandeprocessen av den korta euroräntan (€STR). Tillsynskommittén har inrättats i enlighet med artikel 9 i riktlinje ECB/2019/19 om den korta euroräntan (€STR) och leds av ECB:s vice ordförande Luis de Guindos. Alla ledamöter måste lämna in en försäkran rörande intressekonflikter. Dessa kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats.

Tillförordnad ordförande för riskhanteringskommittén

Den 29 augusti 2019 utnämnde ECB-rådet Fernando Monar Lora, chef för riskanalysavdelningen inom ECB:s direktorat för riskhantering, till tillförordnad ordförande för riskhanteringskommittén från och med den 1 september 2019.

Banktillsyn

Resultat av den samlade bedömningen av bulgariska kreditinstitut

Den 25 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att godkänna de slutliga resultaten från den samlade bedömningen av sex bulgariska kreditinstitut (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD och Investbank AD), som ECB:s banktillsyn genomförde mellan november 2018 och juni 2019 efter Bulgariens begäran om nära samarbete mellan ECB och Българска народна банка (Bulgariens nationalbank). Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Samförståndsavtal mellan ECB och Europeiska revisionsrätten

Den 26 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att ingå ett samförståndsavtal med revisionsrätten angående granskning av ECB:s tillsynsuppgifter. Dokumentet kommer att undertecknas officiellt i Luxemburg den 9 oktober 2019 och hela texten kommer att offentliggöras på ECB:s webbplats för banktillsyn samma dag. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

ECB:s beslut om huruvida kreditinstitut som står under tillsyn är betydande

Den 26 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att ändra statusen för vissa kreditinstitut under tillsyn. Listan över enheter under tillsyn uppdateras regelbundet och finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Resultat av den samlade bedömningen av kroatiska kreditinstitut

Den 29 juli 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att kroatiska kreditinstitut ska inkluderas i den samlade bedömning som ECB:s banktillsyn genomför från och med september 2019, efter en begäran från Kroatien om nära samarbete mellan ECB och Hrvatska narodna banka. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s ändrade rekommendationer om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter

Den 5 augusti 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s rekommendationer om ekvivalens avseende sekretessföreskrifter, som senast ändrades den 8 november 2018 (EBA/REC/2018/03), från och med meddelandets datum.

Reviderade tillsynsförväntningar på täckning för nödlidande exponeringar

Den 9 augusti 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att revidera tillsynsförväntningarna på avsättningar i förebyggande syfte för nya nödlidande exponeringar (NPE). Dessa har specificerats i ”Tillägg till ECB:s vägledning om nödlidande lån”. Tillsynsförväntningarna på NPE-stocken förblir oförändrade. I revideringarna, som proaktivt har kommunicerats till instituten, beaktas antagandet av en ny EU-förordning som trädde i kraft den 26 april 2019. De beskrivs mer ingående i ett pressmeddelande tillsammans med ett tekniskt dokument. Båda finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Administrativa påföljder för ett kreditinstitut som bryter mot reglerna om avsättningar för kapitalbas

Den 13 augusti 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens beslut att utfärda administrativa påföljder till ett belopp av 5 150 000 euro för Piraeus Bank S.A. som bröt mot reglerna om avsättningar för kapitalbas mellan 2015 och 2017. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Bedömning om huruvida ett institut håller på att fallera eller sannolikt kommer att fallera

Den 15 augusti 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens bedömning, som utfördes i enlighet med artikel 18.1 i förordning (EU) nr 806/2014, om att AS PNB Banka höll på att fallera eller sannolikt skulle komma att fallera som resultat av den betydande försämringen i dess likviditetssituation. Den gemensamma resolutionsnämnden konsulterades i vederbörlig ordning och instämde med bedömningen. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer om outsourcingarrangemang

Den 16 augusti 2019 hade ECB-rådet inga invändningar mot tillsynsnämndens förslag att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) om ECB:s avsikt att för betydande institut under dess direkta tillsyn följa EBA:s riktlinjer om outsourcingarrangemang (EBA/GL/2019/02) från slutet av september 2020.

Kontakt för media