Menu

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

August – september 2019

27. september 2019

Avalikud suhted

Andmete avalikustamine EKP valuutainterventsioonide kohta

23. septembril 2019 otsustas EKP nõukogu hakata avaldama täiendavaid andmeid EKP valuutainterventsioonide kohta. Alates 2020. aasta aprillist avaldab EKP need andmed nii tabelina oma veebilehel kui ka EKP aastaaruandes. Tabel, mis sisaldab valuutainterventsioonide andmeid alates aastast 1999, näitab kvartalite kaupa, kas vaatlusalusel ajavahemikul viidi läbi valuutainterventsioone. Interventsioonide korral täpsustatakse nende ajastus, laad (ühepoolne, kooskõlastatud või ERM2-ga seotud interventsioon), kogusumma ja suund ning esitatakse nende liigendus valuutade kaupa. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Rahapoliitika

Mittestandardsed rahapoliitilised meetmed

12. septembril 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitme mittestandardse rahapoliitilise meetme kohta. Ta otsustas alustada alates 1. novembrist 2019 EKP varaostukava raames taas netovaraostude tegemist igakuiselt 20 miljardi euro ulatuses, jätkata varaostukava raames ostetud aegumistähtajani jõudnud väärtpaberitelt laekuvate põhiosa tagasimaksete täies ulatuses reinvesteerimist ning pikendada võimalust osta oma varaostukava kõigi osade raames vajalikul määral varasid, mille tulusus on alla hoiustamise püsivõimaluse intressimäära. Samuti võetakse kasutusele reservidelt makstavate intresside kaheastmeline süsteem, milles osa krediidiasutuste hoitavast ülelikviidsusest vabastatakse hoiustamise püsivõimaluse negatiivsest intressimäärast. Kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide (TLTRO-III) põhiparameetrites tehakse teatavad muudatused, mida täpsustatakse allpool.

Turuoperatsioonid

Eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovituslik ajakava

8. augustil 2019 kiitis EKP nõukogu heaks eurosüsteemi regulaarsete pakkumisoperatsioonide ja kohustuslike reservide hoidmisperioodide soovitusliku ajakava 2020. aastaks. Ajakava koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Muudatused kolmanda seeria suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide teatavates põhiparameetrites

12. septembril 2019 otsustas EKP nõukogu muuta TLTRO-III teatavaid põhiparameetreid, st pikendada kõigi operatsioonide tähtaega kahelt aastalt kolmele, kehtestada vabatahtliku tagasimakse võimalus ja muuta nende operatsioonide hinnakujundust. Muudatused on sätestatud EKP nõukogu 12. septembri 2019. aasta otsuses EKP/2019/28, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1311 suunatud pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide kolmanda seeria kohta. Otsus koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamine 2024. aasta märtsi lõpuni

12. septembril 2019 võttis EKP nõukogu teadmiseks, et TLTRO-III operatsioonide tähtaja pikendamine eeldab ühtlasi täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivuse pikendamist 2024. aasta märtsi lõpuni, võttes arvesse EKP nõukogu 7. juuni 2019. aasta otsust pikendada täiendavate krediidinõuete raamistike kehtivust kuni kolmanda seeria viimase suunatud pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni tähtaja saabumiseni.

Kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäära indekseerimise pikendamine ajavahemikuks pärast 2019. aasta viimase arvestusperioodi lõppu

12. septembril 2019 otsustas EKP nõukogu, et kolmekuuliste pikemaajaliste refinantseerimisoperatsioonide intressimäär kehtestatakse põhiliste refinantseerimisoperatsioonide keskmise intressimäära tasemel vastava pikemaajalise refinantseerimisoperatsiooni kestel vähemalt kuni 2021. aasta märtsis algava arvestusperioodi lõpuni.

Turuinfrastruktuur ja maksed

EKP otsus pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega

26. juulil 2019 võttis EKP nõukogu määruse EKP/2017/32 (millega muudetakse määrust (EL) nr 795/2014 süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta (nn SIPS määrus)) artikli 21 lõike 2 kohaselt vastu otsuse EKP/2019/25 pädeva asutuse teatavate volituste teostamise korra ja tingimuste kohta seoses süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevalvega. EKP nõukogu otsustas ka, et koos otsusega avaldatakse kokkuvõte vastustest, mis saadi otsuse eelnõu käsitlemiseks ajavahemikus 8. märtsist kuni 12. aprillini 2019 korraldatud avaliku konsultatsiooni käigus.

Õigusaktid

EKP arvamus hüpoteeknõuete üleandmise piirangute kohta Poolas

9. augustil 2019 võttis EKP nõukogu Poola Vabariigi parlamendi alamkoja (Sejm) taotlusel vastu arvamuse CON/2019/29.

EKP arvamus krediidiinstrumentide müügi ja ostu kohta Küprosel

16. augustil 2019 võttis EKP nõukogu Küprose rahandusministeeriumi taotlusel vastu arvamuse CON/2019/30.

EKP arvamus teabevabaduse kohta Madalmaades

4. septembril 2019 võttis EKP nõukogu Madalmaade riigisuhete ja siseküsimuste ministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/31.

EKP arvamus reeglite kohta, mida finantsettevõtted peavad järgima tasustamispoliitika kehtestamisel Madalmaades

5. septembril 2019 võttis EKP nõukogu Madalmaade rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/32.

EKP arvamus euro kaitsmise kohta võltsimise eest ja euromüntide autentimise kohta Luksemburgis

23. septembril 2019 võttis EKP nõukogu Luksemburgi rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2019/33.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta

25. juulil 2019 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2019/24 Euroopa Liidu Nõukogule Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta välisaudiitorite kohta. Soovitus avaldati Euroopa Liidu Teatajas ja EKP veebilehel.

EKP eetikakomitee eesistuja

EKP eetikakomitee eesistuja ülesandeid asus alates 1. augustist 2019 täitma Patrick Honohan, kes on alates 2016. aastast olnud EKP eetikakomitee liige. Eelmise eesistuja Jean-Claude Trichet’ ametiaeg lõppes 31. juulil 2019.

Eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse asukoht aastatel 2020–2024

1. augustil 2019 määras EKP nõukogu eurosüsteemi hankekoordineerimise talituse (EPCO) asukohaks aastatel 2020–2024 Luksemburgi keskpanga. Otsus tehti pärast Luksemburgi keskpanga ettepanekule positiivse hinnangu andmist. EPCO teeb kindlaks eurosüsteemi ülesannete täitmiseks vajalike kaupade ja teenuste soetamise ühishanked ning hindab ja koordineerib neid, et maksimeerida kulutõhusust ja tulemuslikkust.

EKP otsus vaidlustusnõukogu asutamise ja selle kodukorra kohta

9. augustil 2019 võttis EKP nõukogu vastu otsuse EKP/2019/27, millega muudetakse otsust EKP/2014/16 vaidlustusnõukogu asutamise ja töökorra kohta. Muudatuste teemal konsulteeriti ka järelevalvenõukoguga. Nendes täpsustatakse vaidlustusnõukogu töökorra teatavaid aspekte, võttes arvesse kogemusi, mis on saadud alates nõukogu asutamisest 2013. aastal. Muutmisotsus sisaldab ka nende kulude jaotamise metoodikat, mis tekivad taotlejal ja EKP-l seoses EKP otsuste läbivaatamisega vaidlustusnõukogus.

Vaidlustusnõukogu liikmed

12. augustil 2019 tegi EKP nõukogu järelevalvenõukogu arvamust arvesse võttes otsuse pikendada vaidlustusnõukogu liikmete Jean-Paul Redouini, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñezi ja André Camilleri ning asendusliikme René Smitsi ametiaega viie aasta võrra kuni 7. septembrini 2024.

Euro lühiajalise intressimäära sisekontrolli komitee liikmed

23. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse nimetada euro lühiajalise intressimäära (€STR) kindlaksmääramise protsessi eest vastutava sisekontrolli komitee liikmeteks EKP rahapoliitika peadirektoraadi peadirektor Massimo Rostagno, EKP turutehingute peadirektoraadi peadirektori asetäitja Cornelia Holthausen, Prantsusmaa keskpanga finantsstabiilsuse ja turuoperatsioonide peadirektoraadi peadirektori asetäitja Emmanuelle Assouan ning Itaalia keskpanga turuoperatsioonide direktoraadi juhataja Paolo Del Giovane. Suunise EKP/2019/19 (euro lühiajalise intressimäära (€STR) kohta) artikli 9 kohaselt asutatud sisekontrolli komitee eesistuja on EKP asepresident Luis de Guindos. Kõik liikmed peavad esitama huvide konflikte käsitleva deklaratsiooni, mis avaldatakse EKP veebilehel. Selle eesmärk on ennetada olukordi, mis võivad tekitada tegeliku või näilise huvide konflikti.

Riskijuhtimise komitee eesistuja kohusetäitja

29. augustil 2019 nimetas EKP nõukogu riskijuhtimise komitee eesistuja kohusetäitjaks EKP riskihalduse direktoraadi riskianalüüsi osakonna juhataja Fernando Monar Lora. Tema ametiaeg algab 1. septembril 2019.

Pangandusjärelevalve

Bulgaaria krediidiasutuste põhjaliku hindamise tulemused

25. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks Bulgaaria kuue krediidiasutuse (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ja Investbank AD) põhjaliku hindamise tulemused. EKP pangandusjärelevalve viis põhjaliku hindamise läbi ajavahemikus 2018. aasta novembrist kuni 2019. aasta juunini seoses Bulgaaria taotlusega seada sisse tihe koostöö EKP ja Bulgaaria keskpanga (Българска народна банка) vahel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP ja Euroopa Kontrollikoja vastastikuse mõistmise memorandum

26. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule sõlmida Euroopa Kontrollikojaga vastastikuse mõistmise memorandum seoses EKP järelevalveülesannete auditeerimisega. Memorandumile kirjutati ametlikult alla Luxembourgis 9. oktoobril 2019 ja selle täielik tekst avaldati samal päeval EKP pangandusjärelevalve veebilehel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EKP otsused järelevalve alla kuuluvate krediidiasutuste olulisuse kohta

26. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekutele teatavate järelevalvealuste krediidiasutuste staatuse muutmise kohta. Järelevalve alla kuuluvate üksuste nimekirja ajakohastatakse korrapäraselt ja see on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Horvaatia krediidiasutuste põhjalik hindamine

29. juulil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule Horvaatia krediidiasutuste kohta, kes kaasatakse põhjalikku hindamisse, mille EKP pangandusjärelevalve viib läbi alates 2019. aasta septembrist seoses Horvaatia taotlusega seada sisse tihe koostöö EKP ja Horvaatia keskpanga (Hrvatska narodna banka) vahel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Konfidentsiaalsuskordade samaväärsust käsitlevate Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) muudetud soovituste järgimine

5. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest hakata tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul alates teavitamise kuupäevast järgima viimati 8. novembril 2018 muudetud EBA soovitusi konfidentsiaalsuskordade samaväärsuse kohta (EBA/REC/2018/03).

Viivisnõuete kaetusega seotud järelevalveootuste muutmine

9. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule muuta uute viivisnõuetega seotud usaldatavusnõuetekohaste eraldiste suhtes kehtestatud järelevalveootusi, mis on esitatud dokumendis „EKP suunised pankadele viivislaenude kohta – lisa”. Praeguste viivisnõuete suhtes kehtestatud järelevalveootusi ei muudeta. Järelevalveootuste muutmise põhjuseks on uue ELi määruse vastuvõtmine ja selle jõustumine 26. aprilli 2019. Muudatustest on krediidiasutusi eelnevalt teavitatud. Sellekohane üksikasjalik pressiteade koos tehnilise dokumendiga on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Halduskaristuse määramine omavahendite nõudeid rikkunud krediidiasutusele

13. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule määrata Piraeus Bank S.A.-le 5 150 000 euro suurune halduskaristus omavahendite nõuete rikkumise eest aastatel 2015–2017. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Hinnang maksejõuetu või tõenäoliselt maksejõuetuks jääva krediidiasutuse kohta

15. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu poolt määruse (EL) nr 806/2014 artikli 18 lõike 1 kohaselt koostatud hinnangule, et AS PNB Banka on maksejõuetu või tõenäoliselt jääb maksejõuetuks, sest tema likviidsusolukord on märkimisväärselt halvenenud. Hinnangu koostamisel konsulteeriti nõuetekohaselt ühtse kriisilahendusnõukoguga, kes nõustus hinnanguga. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised tegevuse edasiandmise kohta

16. augustil 2019 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida tema otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid tegevuse edasiandmise kohta (EBA/GL/2019/02). EKP kavatseb täita suunistes esitatud nõuded 2020. aasta septembri lõpuks.

Kontaktandmed