Menu

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Αύγουστος-Σεπτέμβριος 2019

27 Σεπτεμβρίου 2019

Εξωτερική επικοινωνία

Δημοσίευση στοιχείων σχετικά με παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές συναλλάγματος

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημοσιεύσει πρόσθετα στοιχεία σχετικά με τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στις αγορές συναλλάγματος (FXI). Από τον Απρίλιο του 2020 η ΕΚΤ θα αρχίσει να δημοσιεύει στοιχεία FXI τόσο σε πίνακα στον δικτυακό της τόπο όσο και στην Ετήσια Έκθεση της ΕΚΤ. Στον πίνακα, όπου θα δημοσιευθεί το σύνολο των ιστορικών στοιχείων FXI από το 1999 και μετά, θα αναφέρεται, σε τριμηνιαία βάση, κατά πόσον η ΕΚΤ έχει πραγματοποιήσει παρεμβάσεις στη διάρκεια της τριμηνιαίας υπό εξέταση περιόδου και, αν αυτό έχει συμβεί, θα διευκρινίζεται η χρονική στιγμή και η φύση των παρεμβάσεων (μονομερείς, συντονισμένες ή σχετιζόμενες με τον ΜΣΙ), το συνολικό ύψος και η κατεύθυνσή τους, ενώ θα παρέχεται και ανάλυση ανά νόμισμα. Σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νομισματική πολιτική

Μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε διάφορα μη συμβατικά μέτρα νομισματικής πολιτικής, αποφάσισε δηλαδή να ξεκινήσει εκ νέου τη διενέργεια καθαρών αγορών στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΚΤ όσον αφορά την αγορά στοιχείων ενεργητικού (asset purchase programme - APP), με μηνιαίο ύψος 20 δισεκ. ευρώ, από την 1η Νοεμβρίου 2019, να συνεχίσει να επανεπενδύει, πλήρως, τα ποσά από την εξόφληση τίτλων αποκτηθέντων στο πλαίσιο του προγράμματος APP κατά τη λήξη τους, να επεκτείνει τη δυνατότητα αγοράς στοιχείων ενεργητικού με αποδόσεις κατώτερες του επιτοκίου της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων, στον βαθμό του αναγκαίου, σε όλα τα μέρη του APP, να θεσπίσει ένα σύστημα δύο βαθμίδων για τον εκτοκισμό των αποθεματικών στο πλαίσιο του οποίου μέρος της πλεονάζουσας ρευστότητας που διακρατούν τα ιδρύματα θα εξαιρείται από το αρνητικό επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και να αλλάξει ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ), οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικότερα παρακάτω.

Δραστηριότητες αγορών

Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος

Στις 8 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των τακτικών δημοπρασιών και των περιόδων τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του Ευρωσυστήματος για το 2020. Το πρόγραμμα, μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αλλαγές σε ορισμένες βασικές παραμέτρους της τρίτης σειράς στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να αλλάξει ορισμένες βασικές παραμέτρους των ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ, και συγκεκριμένα να αυξήσει τη διάρκεια όλων των πράξεων από δύο σε τρία έτη, να θεσπίσει επιλογή οικειοθελούς αποπληρωμής και να τροποποιήσει την τιμολόγηση των εν λόγω πράξεων. Αυτές οι αλλαγές διατυπώθηκαν επισήμως στην απόφαση ΕΚΤ/2019/28 που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2019/1311 σχετικά με την τρίτη σειρά στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης που εκδόθηκε στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 από το Διοικητικό Συμβούλιο. Η απόφαση και σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Παράταση των πλαισίων πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων μέχρι το τέλος Μαρτίου του 2024

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο σημείωσε ότι η παράταση της διάρκειας των πράξεων ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ σημαίνει ότι και τα πλαίσια πρόσθετων δανειακών απαιτήσεων πρέπει να παραταθούν αντιστοίχως μέχρι το τέλος Μαρτίου 2024, λαμβανομένης υπόψη της απόφασης που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο στις 7 Ιουνίου 2019 να παρατείνει τα εν λόγω πλαίσια μέχρι την ημερομηνία λήξης της τελικής πράξης ΣΠΠΜΑ ΙΙΙ.

Παράταση της σύνδεσης του επιτοκίου των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης διάρκειας τριών μηνών με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης και μετά τη λήξη της τελευταίας περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών του 2019

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΠΠΜΑ) διάρκειας τριών μηνών θα οριστεί ίσο προς το μέσο επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντίστοιχης ΠΠΜΑ, τουλάχιστον μέχρι το τέλος της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που αρχίζει τον Μάρτιο του 2021.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές

Στις 26 Ιουλίου 2019, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 21 παράγραφος 2 του κανονισμού ΕΚΤ/2017/32 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 795/2014 σχετικά με τις απαιτήσεις επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών («κανονισμός SIPS»), το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/25 σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις άσκησης ορισμένων εξουσιών επίβλεψης των συστημικώς σημαντικών συστημάτων πληρωμών από τις αρμόδιες αρχές. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε επίσης να δημοσιεύσει μαζί με την απόφαση και περίληψη των παρατηρήσεων επί του σχεδίου απόφασης οι οποίες ελήφθησαν στο πλαίσιο δημόσιας διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε από τις 8 Μαρτίου έως τις 12 Απριλίου 2019.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση ενυπόθηκων απαιτήσεων στην Πολωνία

Στις 9 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/29, κατόπιν αιτήματος του Κοινοβουλίου της Πολωνίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την αγοραπωλησία πιστωτικών διευκολύνσεων στην Κύπρο

Στις 16 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/30, κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών της Κύπρου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την ελευθερία της πληροφόρησης στις Κάτω Χώρες

Στις 4 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/31, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Εσωτερικών Υποθέσεων και Σχέσεων εντός του Βασιλείου των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τους κανόνες που πρέπει να τηρούν οι χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις κατά τον καθορισμό πολιτικών αποδοχών στις Κάτω Χώρες

Στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/32, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών των Κάτω Χωρών.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία και με την εξακρίβωση της γνησιότητας των κερμάτων ευρώ στο Λουξεμβούργο

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2019/33, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Λουξεμβούργου.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

Στις 25 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2019/24 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Η σύσταση δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Πρόεδρος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ

Ο κ. Patrick Honohan, μέλος της Επιτροπής Δεοντολογίας της ΕΚΤ από το 2016, ανέλαβε καθήκοντα προέδρου της Επιτροπής Δεοντολογίας από την 1η Αυγούστου 2019. Ο κ. Honohan διαδέχεται στην προεδρία τον κ. Jean-Claude Trichet του οποίου η θητεία έληξε στις 31 Ιουλίου 2019.

Κεντρική τράπεζα υποδοχής της Υπηρεσίας Συντονισμού Δημόσιων Διαγωνισμών του Ευρωσυστήματος από το 2020 έως το 2024

Την 1η Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε την Banque centrale du Luxembourg ως κεντρική τράπεζα υποδοχής της Υπηρεσίας Συντονισμού Δημόσιων Διαγωνισμών του Ευρωσυστήματος (EPCO) από το 2020 έως το 2024, έπειτα από θετική αξιολόγηση της πρότασης δραστηριοτήτων που υπέβαλε η Banque centrale du Luxembourg. Η EPCO προσδιορίζει, αξιολογεί και συντονίζει κοινούς δημόσιους διαγωνισμούς αγαθών και υπηρεσιών που είναι αναγκαία για την εκτέλεση των καθηκόντων του Ευρωσυστήματος, με σκοπό να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα από την πλευρά του κόστους.

Απόφαση της ΕΚΤ σχετικά με την ίδρυση Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του

Στις 9 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε την απόφαση ΕΚΤ/2019/27 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/16 σχετικά με την ίδρυση Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης και τον κανονισμό λειτουργίας του. Το Εποπτικό Συμβούλιο κλήθηκε να δώσει τη γνώμη του σχετικά με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις με τις οποίες διασαφηνίζονται ορισμένες πτυχές του κανονισμού λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης υπό το φως της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί από την ίδρυσή του το 2013 και μετά. Η τροποποιητική απόφαση περιλαμβάνει επίσης μεθοδολογία σχετικά με την κατανομή του κόστους της επανεξέτασης που βαρύνει τον αιτούντα και την ΕΚΤ στο πλαίσιο της επανεξέτασης αποφάσεων της ΕΚΤ από το Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης.

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου Επανεξέτασης

Στις 12 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τη γνώμη του Εποπτικού Συμβουλίου, αποφάσισε να παρατείνει τη θητεία του κ. Jean-Paul Redouin, της κας Concetta Brescia Morra, του κ. Javier Arístegui Yáñez και του κ. André Camilleri (ως μελών) και του κ. René Smits (ως αναπληρωτή) στο Διοικητικό Συμβούλιο Επανεξέτασης για πέντε ακόμη έτη μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου 2024.

Μέλη της Επιτροπής Επίβλεψης του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ

Στις 23 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Massimo Rostagno, Γενικό Διευθυντή Νομισματικής Πολιτικής της ΕΚΤ, την κα Cornelia Holthausen, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Δραστηριοτήτων Αγορών της ΕΚΤ, την κα Emmanuelle Assouan, Αναπληρώτρια Γενική Διευθύντρια Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Δραστηριοτήτων Αγορών της Banque de France, και τον κ. Paolo Del Giovane, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Δραστηριοτήτων Αγορών της Banca d'Italia, μέλη της εσωτερικής επιτροπής επίβλεψης της ΕΚΤ όσον αφορά τη διαδικασία καθορισμού του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου του ευρώ (€STR). Η προεδρία αυτής της επιτροπής, που συγκροτήθηκε κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2019/19 σχετικά με το €STR, έχει ανατεθεί στον Αντιπρόεδρο της ΕΚΤ, κ. Luis de Guindos. Όλα τα μέλη υποχρεούνται να υποβάλουν δηλώσεις σχετικά με τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων οι οποίες θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσωρινός πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων

Στις 29 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον κ. Fernando Monar Lora, Προϊστάμενο του Τμήματος Ανάλυσης Κινδύνων στη Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων της ΕΚΤ, προσωρινό πρόεδρο της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019.

Τραπεζική εποπτεία

Αποτελέσματα της συνολικής αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων της Βουλγαρίας

Στις 25 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση των τελικών αποτελεσμάτων της συνολικής αξιολόγησης έξι πιστωτικών ιδρυμάτων της Βουλγαρίας (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD και Investbank AD) που διενέργησε η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ από τον Νοέμβριο του 2018 μέχρι τον Ιούνιο του 2019 έπειτα από το αίτημα της Βουλγαρίας για καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Българска народна банка (της κεντρικής τράπεζας της Βουλγαρίας). Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

Στις 26 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για σύναψη μνημονίου συνεννόησης με το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο σχετικά με ελέγχους που αφορούν τα εποπτικά καθήκοντα της ΕΚΤ. Το έγγραφο θα υπογραφεί επισήμως στο Λουξεμβούργο στις 9 Οκτωβρίου 2019 και το πλήρες κείμενο θα δημοσιευθεί στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία την ίδια ημέρα. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Αποφάσεις της ΕΚΤ σχετικά με τη σημασία εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων

Στις 26 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε προτάσεις του Εποπτικού Συμβουλίου για μεταβολή της σημασίας ορισμένων εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων. Ο κατάλογος των εποπτευόμενων οντοτήτων επικαιροποιείται σε τακτική βάση και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Πεδίο εφαρμογής της συνολικής αξιολόγησης των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κροατίας

Στις 29 Ιουλίου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη συμπερίληψη των πιστωτικών ιδρυμάτων της Κροατίας στη συνολική αξιολόγηση που θα διενεργήσει η Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ από τον Σεπτέμβριο του 2019, κατόπιν αιτήματος της Κροατίας για καθιέρωση στενής συνεργασίας μεταξύ της ΕΚΤ και της Hrvatska narodna banka. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις τροποποιημένες συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου

Στις 5 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) την πρόθεση της ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, να συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την ισοδυναμία των καθεστώτων απορρήτου όπως τροποποιήθηκαν τελευταία στις 8 Νοεμβρίου 2018 (EBA/REC/2018/03), από την ημερομηνία γνωστοποίησης.

Αναθεωρημένες εποπτικές προσδοκίες κάλυψης για μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα

Στις 9 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την αναθεώρηση των εποπτικών προσδοκιών σχετικά με τον σχηματισμό προβλέψεων προληπτικού χαρακτήρα για νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (ΜΕΑ), οι οποίες διευκρινίζονται στο «Συμπλήρωμα του εγγράφου κατευθύνσεων της ΕΚΤ προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια». Οι εποπτικές προσδοκίες για το απόθεμα των ΜΕΔ παραμένουν αμετάβλητες. Οι αναθεωρήσεις, οι οποίες λαμβάνουν υπόψη την έκδοση νέου κανονισμού της ΕΕ που τέθηκε σε ισχύ στις 26 Απριλίου 2019, κοινοποιήθηκαν εγκαίρως στα ιδρύματα και παρουσιάζονται αναλυτικά σε σχετικό δελτίο Τύπου, το οποίο διατίθεται, μαζί με τεχνικό έγγραφο, στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Επιβολή διοικητικού προστίμου σε πιστωτικό ίδρυμα για παράβαση των διατάξεων περί ιδίων κεφαλαίων

Στις 13 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά την επιβολή διοικητικού προστίμου ύψους 5.150.000 ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. για παραβάσεις των διατάξεων περί ιδίων κεφαλαίων κατά την περίοδο 2015-2017. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Χαρακτηρισμός τράπεζας ως ιδρύματος σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας

Στις 15 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση στην αξιολόγηση του Εποπτικού Συμβουλίου, η οποία εκπονήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 18 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 806/2014, βάσει της οποίας η AS PNB Banka χαρακτηρίζεται ως ίδρυμα σε κατάσταση αφερεγγυότητας ή επαπειλούμενης αφερεγγυότητας λόγω σημαντικής επιδείνωσης της κατάστασης της ρευστότητάς της. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης κλήθηκε να δώσει τη γνώμη του κατά τα δέοντα και συμφώνησε με την αξιολόγηση. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων

Στις 16 Αυγούστου 2019 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ την πρόθεση της ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, να συμμορφωθεί με τις συστάσεις της ΕΑΤ σχετικά με την εξωτερική ανάθεση δραστηριοτήτων (EBA/GL/2019/02) μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2020.

Εκπρόσωποι Τύπου