Menu

Odluke Upravnog vijeća ESB-a (osim odluka o utvrđivanju kamatnih stopa)

kolovoz i rujan 2019.

27. rujna 2019.

Obavještavanje javnosti

Objava podataka o ESB-ovim deviznim intervencijama

Upravno vijeće 23. rujna 2019. odlučilo je objaviti dodatne podatke o ESB-ovim deviznim intervencijama. Od travnja 2020. ESB će objavljivati podatke o deviznim intervencijama u tablici na svojim mrežnim stranicama i u Godišnjem izvješću ESB-a. U tablici, u kojoj će objaviti sve povijesne podatke o deviznim intervencijama od 1999., svaka će tri mjeseca objavljivati i je li provodio devizne intervencije u promatranom tromjesečnom razdoblju i, ako jest, objavit će informacije o vremenu i naravi tih intervencija (jednostrane, koordinirane ili povezane s europskim tečajnim mehanizmom), njihovu ukupnom iznosu i smjeru te valutnoj strukturi. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Monetarna politika

Nestandardne mjere monetarne politike

Upravno vijeće donijelo je 12. rujna 2019. nekoliko nestandardnih mjera monetarne politike. Naime, odlučilo je da će se nastaviti neto kupnje u sklopu ESB-ova programa kupnje vrijednosnih papira u mjesečnom iznosu od 20 mlrd. EUR od 1. studenoga 2019., i dalje u potpunosti reinvestirati glavnice dospjelih vrijednosnih papira kupljenih u sklopu programa kupnje vrijednosnih papira, proširiti mogućnost kupnje vrijednosnih papira s prinosom manjim od kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja kod središnje banke u mjeri u kojoj to bude potrebno na sve segmente programa kupnje vrijednosnih papira, uvesti sustav dviju naknada za pričuvu u kojem će dio držanja viška likvidnosti institucija izuzeti od primjene negativne kamatne stope na stalno raspoloživu mogućnost deponiranja te da će promijeniti dio glavnih parametara treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja (TLTRO-III). Više pojedinosti o tim nestandardnim standardnim mjerama u nastavku je teksta.

Tržišne operacije

Okvirni kalendar redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava

Upravno vijeće odobrilo je 8. kolovoza 2019. okvirni kalendar redovitih aukcija i razdoblja održavanja pričuva Eurosustava u 2020. Kalendar i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Promjene dijela glavnih parametara treće serije ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja

Upravno vijeće odlučilo je 12. rujna 2019. promijeniti dio glavnih parametara operacija TLTRO-III: produljiti rok dospijeća svih operacija s dviju na tri godine, uvesti mogućnost dobrovoljne prijevremene otplate i promijeniti cijenu tih operacija. Te su izmjene sadržane u Odluci ESB/2019/28 o izmjeni Odluke (EU) 2019/1311 o trećoj seriji ciljanih operacija dugoročnijeg refinanciranja, koju je Upravno vijeće donijelo 12. rujna 2019. Odluka i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a.

Produljenje trajanja okvirâ za dodatna kreditna potraživanja do kraja ožujka 2024.

Upravno vijeće primilo je na znanje 12. rujna 2019. da produljenje roka dospijeća operacija TLTRO-III podrazumijeva produljenje trajanja okvirâ za dodatna kreditna potraživanja do kraja ožujka 2024. s obzirom na odluku Upravnog vijeća od 7. lipnja 2019. da se produlji trajanje okvirâ za dodatna kreditna potraživanja do roka dospijeća posljednje operacije TLTRO-III.

Produljenje indeksacije kamatne stope na tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja na razdoblje poslije posljednjeg razdoblja održavanja pričuva 2019.

Upravno vijeće odlučilo je 12. rujna 2019. da se kamatna stopa na tromjesečne operacije dugoročnijeg refinanciranja određuje kao prosječna kamatna stopa na glavne operacije refinanciranja u razdoblju trajanja te operacije dugoročnijeg refinanciranja barem do kraja razdoblja održavanja pričuva koje počinje u ožujku 2021.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Odluka ESB-a o postupku i uvjetima za provođenje određenih ovlasti od strane nadležnog tijela u odnosu na nadzor sistemski važnih platnih sustava

Upravno vijeće donijelo je 26. srpnja 2019., primjenjujući članak 21. stavak 2. Uredbe ESB/2017/32 o izmjeni Uredbe (EU) br. 795/2014 o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave, Odluku ESB/2019/25 o postupku i uvjetima za provođenje određenih ovlasti od strane nadležnog tijela u odnosu na nadzor sistemski važnih platnih sustava. Osim toga, odlučilo je zajedno s Odlukom ESB/2019/25 objaviti sažetak odgovora primljenih u sklopu javnog savjetovanja o nacrtu odluke, koje je održano u razdoblju od 8. ožujka do 12. travnja 2019.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB-a o ograničenjima za prijenos hipotekarnih potraživanja u Poljskoj

Upravno vijeće donijelo je 9. kolovoza 2019. Mišljenje CON/2019/29 na zahtjev poljskog parlamenta (Sejm).

Mišljenje ESB-a o prodaji i kupnji kreditnih linija u Cipru

Upravno vijeće donijelo je 16. kolovoza 2019. Mišljenje CON/2019/30 na zahtjev ciparskog ministarstva financija.

Mišljenje ESB-a o slobodi informiranja u Nizozemskoj

Upravno vijeće donijelo je 4. rujna 2019. Mišljenje CON/2019/31 na zahtjev nizozemske ministrice unutarnjih poslova i odnosa u Kraljevstvu.

Mišljenje ESB-a o pravilima koja trebaju poštovati financijski subjekti kada utvrđuju politike nagrađivanja u Nizozemskoj

Upravno vijeće donijelo je 5. rujna 2019. Mišljenje CON/2019/32 na zahtjev nizozemskog ministra financija.

Mišljenje ESB-a o zaštiti eura od krivotvorenja i provjeri autentičnosti eurokovanica u Luksemburgu

Upravno vijeće donijelo je 23. rujna 2019. Mišljenje CON/2019/33 na zahtjev luksemburškog ministra financija.

Upravljanje

Preporuka ESB-a Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta

Upravno vijeće donijelo je 25. srpnja 2019. Preporuku ESB/2019/24 Vijeću Europske unije o vanjskim revizorima središnje banke Central Bank of Malta / Bank Ċentrali ta` Malta. Preporuka je objavljena u Službenom listu Europske unije i na mrežnim stranicama ESB-a.

Predsjednik Odbora ESB-a za etiku

Patrick Honohan, koji je bio član Odbora ESB-a za etiku od 2016., preuzeo je 1. kolovoza 2019. dužnost predsjednika Odbora za etiku. Na toj je dužnosti prije njega bio Jean-Claude Trichet, čiji je mandat istekao 31. srpnja 2019.

Središnja banka u kojoj će od 2020. do 2024. biti smješten Ured Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO)

Upravno vijeće odredilo je 1. kolovoza 2019. da će Ured Eurosustava za usklađivanje nabave (EPCO) u razdoblju od 2020. do 2024. biti smješten u središnjoj banci Banque centrale du Luxembourg, nakon što je pozitivno ocijenilo poslovni prijedlog te banke. EPCO utvrđuje, ocjenjuje i usklađuje zajedničke postupke nabave robe i usluga potrebnih za obavljanje zadaća Eurosustava kako bi što više povećao troškovnu efikasnost i učinkovitost.

Odluka ESB-a o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja

Upravno vijeće donijelo je 9. kolovoza 2019. Odluku ESB/2019/27 o izmjeni Odluke ESB/2014/16 o osnivanju Administrativnog odbora za preispitivanja i njegovih pravila postupanja. O predloženim izmjenama, kojima se, s obzirom na iskustvo stečeno od uspostavljanja Administrativnog odbora za preispitivanja 2013., razjašnjavaju određeni aspekti njegovih pravila postupanja, savjetovalo se i s Nadzornim odborom. Odluka o izmjeni sadržava i metodologiju za raspodjelu troškova preispitivanja odluka ESB-a od strane Administrativnog odbora za preispitivanja, koje snose podnositelji zahtjeva i ESB.

Članstvo Administrativnog odbora za preispitivanja

Uzevši u obzir mišljenje Nadzornog odbora, Upravno vijeće odlučilo je 12. kolovoza 2019. produžiti mandat članovima Administrativnog odbora za preispitivanja Jean-Paulu Redouinu, Concetti Brescia Morra, Javieru Aristeguiju Yáñezu i Andréu Camilleriju te zamjeniku u tom odboru Renéu Smitsu za još pet godina, odnosno do 7. rujna 2024.

Članstvo Odbora za nadzor eurske kratkoročne kamatne stope

Upravno vijeće imenovalo je 23. kolovoza 2019. direktora glavne uprave ESB-a Monetarna politika Massima Rostagna, zamjenicu direktora glavne uprave ESB-a Operacije na tržištu Corneliju Holthausen, zamjenicu direktora glavne uprave Financijska stabilnost i operacije na tržištu središnje banke Banque de France Emmanuelle Assouan i direktora uprave Operacije na tržištu središnje banke Banca d'Italia Paola Del Giovanea za članove ESB-ova internog Odbora za nadzor postupka utvrđivanja eurske kratkoročne kamatne stope (€STR). Odborom za nadzor, koji je uspostavljen u skladu s člankom 9. Smjernice ESB/2019/19 o €STR-u, predsjeda potpredsjednik ESB-a Luis de Guindos. Od svih se članova zahtijeva da dostave izjave o sukobu interesa, koje se objavljuju na mrežnim stranicama ESB-a.

Vršitelj dužnosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima

Upravno vijeće imenovalo je 29. kolovoza 2019. voditelja odjela Analiza rizika u upravi ESB-a Upravljanje rizicima Fernanda Monara Loru za vršitelja dužnosti predsjednika Odbora za upravljanje rizicima (RMC) od 1. rujna 2019.

Nadzor banaka

Rezultati sveobuhvatne procjene bugarskih kreditnih institucija

Upravno vijeće 25. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se odobre konačni rezultati sveobuhvatne procjene šest bugarskih kreditnih institucija (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD i Investbank AD), koju je nadzor banaka ESB-a proveo u razdoblju od studenoga 2018. do lipnja 2019. na temelju zahtjeva Bugarske za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka). Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama nadzora banaka ESB-a.

Memorandum o razumijevanju između ESB-a i Europskog revizorskog suda

Upravno vijeće 26. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da potpiše memorandum o razumijevanju s Europskim revizorskim sudom u vezi s revizijom nadzornih zadaća ESB‑a. Dokument će se službeno potpisati u Luxembourgu 9. listopada 2019., a cjelovit tekst objavit će se na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Odluke ESB-a o značajnosti nadziranih kreditnih institucija

Upravno vijeće 26. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedloge Nadzornog odbora da promijeni status značajnosti određenih nadziranih kreditnih institucija. Popis nadziranih subjekata redovito se posuvremenjuje i objavljuje na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Opseg sveobuhvatne procjene hrvatskih kreditnih institucija

Upravno vijeće 29. srpnja 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se u sveobuhvatnu procjenu koju provodi nadzor banaka ESB-a od rujna 2019. uvrste hrvatske kreditne institucije na temelju zahtjeva Hrvatske za uspostavu bliske suradnje između ESB-a i Hrvatske narodne banke. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Postupanje u skladu s izmijenjenim EBA-inim preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti

Upravno vijeće 5. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA-inim preporukama o istovjetnosti sustava povjerljivosti s posljednjim izmjenama od 8. studenoga 2018. (EBA/REC/2018/03), i to od datuma obavijesti.

Izmijenjena nadzorna očekivanja povezana s pokrivenošću neprihodonosnih kredita

Upravno vijeće 9. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da izmijeni nadzorna očekivanja o bonitetnom rezerviranju za nove neprihodonosne izloženosti, kako je određeno u Dodatku uputama ESB-a bankama o neprihodonosnim kreditima. Nadzorna očekivanja povezana s postojećim neprihodonosnim kreditima nisu se promijenila. Institucije su proaktivno obaviještene o izmjenama, koje su u skladu s novim propisima EU-a koji su stupili na snagu 26. travnja 2019. i detaljno su objašnjene u povezanom priopćenju za javnost i tehničkom dokumentu koji se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Administrativna kazna za povredu odredbi o regulatornom kapitalu izrečena kreditnoj instituciji

Upravno vijeće 13. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na odluku Nadzornog odbora da banci Piraeus Bank S.A. za povrede odredbi o regulatornom kapitalu u razdoblju od 2015. do 2017. izrekne administrativnu kaznu u iznosu od 5.150.000 EUR. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Procjena da jedna institucija propada ili je vjerojatno da će propasti

Upravno vijeće 15. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na procjenu Nadzornog odbora u skladu s člankom 18. stavkom 1. Uredbe (EU) br. 806/2014 da banka AS PNB Banka propada ili je vjerojatno da će propasti zbog znatnog pogoršanja njezina likvidnosnog stanja. Upravno vijeće savjetovalo se s Jedinstvenim sanacijskim odborom, koji se složio s tom procjenom. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB-a o nadzoru banaka.

Postupanje u skladu s EBA-inim Smjernicama za eksternalizaciju

Upravno vijeće 16. kolovoza 2019. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti EBA-u kako će postupanje ESB-a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire prije kraja rujna 2020. biti usklađeno s EBA-inim Smjernicama za eksternalizaciju (EBA/GL/2019/02).

Kontaktni podatci za medije