Menu

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2019. gada augusts un septembris

2019. gada 27. septembrī

Ārējā komunikācija

Datu publicēšana par ECB veiktajām valūtas intervencēm

Padome 2019. gada 23. septembrī nolēma publicēt papildu datus par ECB veiktajām valūtas intervencēm. Ar 2020. gada aprīli ECB sāks publicēt datus par valūtas intervencēm gan savā interneta vietnē tabulas veidā, gan ECB gada pārskatā. Tabulā, kurā tiks sniegti visi vēsturiskie dati par valūtas intervencēm kopš 1999. gada, reizi ceturksnī tiks norādīts, vai ECB attiecīgajā ceturkšņa pārskata periodā veikusi intervences, un, ja šādas intervences veiktas, tiks sniegts šo intervenču norises laiks un raksturs (vienpusējas, koordinētas vai saistītas ar VKM II), kopējais apjoms un virziens, kā arī valūtu dalījums. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Monetārā politika

Nestandarta monetārās politikas pasākumi

Padome 2019. gada 12. septembrī ieviesa vairākus nestandarta monetārās politikas pasākumus, konkrēti, nolēma ar 2019. gada 1. novembri atsākt neto iegādes ECB aktīvu iegādes programmas (AIP) ietvaros ar mēneša apjomu 20 mljrd. euro, arī turpmāk pilnībā atkārtoti ieguldīt to AIP ietvaros iegādāto vērtspapīru, kuriem pienācis dzēšanas termiņš, pamatsummas maksājumus, paplašināt iespēju nepieciešamajā apjomā iegādāties aktīvus, kuru ienesīgums ir zemāks par ECB noguldījumu iespējas procentu likmi, aptverot visas AIP daļas, ieviest divu līmeņu rezervju atlīdzības sistēmu, saskaņā ar kuru daļai no iestāžu likviditātes pārpalikuma turējumiem netiek piemērota negatīvā noguldījumu iespējas procentu likme, un mainīt dažus trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma (ITRMO III) galvenos parametrus, kas sīkāk izklāstīti tālāk.

Tirgus operācijas

Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu indikatīvais grafiks

Padome 2019. gada 8. augustā apstiprināja Eurosistēmas regulāro izsoļu operāciju un rezervju prasību izpildes periodu 2020. gada indikatīvo grafiku. Grafiks kopā ar attiecīgo paziņojumu presei pieejams ECB interneta vietnē.

Pārmaiņas dažos trešā ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju kopuma galvenajos parametros

Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma mainīt dažus ITRMO III galvenos parametrus, proti, pagarināt visu operāciju termiņu no diviem līdz trim gadiem, ieviest brīvprātīgas atmaksas iespēju un grozīt šo operāciju cenu noteikšanas kārtību. Šīs pārmaiņas oficiāli noteiktas Padomes 2019. gada 12. septembrī pieņemtajā Lēmumā ECB/2019/28, ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1311 par ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu. Lēmums un attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Papildu kredītprasību regulējumu darbības pagarinājums līdz 2024. gada marta beigām

Padome 2019. gada 12. septembrī atzīmēja, ka sakarā ar ITRMO III operāciju termiņa pagarināšanu papildu kredītprasību regulējumu darbība jāpagarina līdz 2024. gada marta beigām, ņemot vērā Padomes 2019. gada 7. jūnija lēmumu pagarināt papildu kredītprasību regulējumu darbību līdz ITRMO III pēdējās operācijas beigu termiņam.

3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju procentu likmes indeksēšanas perioda pagarināšana pēc 2019. gada pēdējā rezervju prasību izpildes perioda beigām

Padome 2019. gada 12. septembrī nolēma, ka 3 mēnešu ilgāka termiņa refinansēšanas operāciju (ITRO) procentu likme tiks fiksēta atbilstoši galveno refinansēšanas operāciju vidējai procentu likmei attiecīgās ITRO darbības laikā vismaz līdz rezervju prasību izpildes perioda, kas sākas 2021. gada martā, beigām.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

ECB lēmums par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību

Padome 2019. gada 26. jūlijā, piemērojot Regulas ECB/2017/32, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 795/2014 par sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību (SNMS regulu), 21. panta 2. punktu, pieņēma Lēmumu ECB/2019/25 par procedūru un nosacījumiem, ar kādiem kompetentā iestāde īsteno noteiktas pilnvaras attiecībā uz sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu pārraudzību. Padome arī nolēma kopā ar Lēmumu kopsavilkuma veidā publicēt komentārus par lēmuma projektu, kas saņemti no 2019. gada 8. marta līdz 12. aprīlim rīkotās sabiedriskās apspriešanas laikā.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par hipotekāro prasījumu nodošanas ierobežojumiem Polijā

Padome 2019. gada 9. augustā pieņēma Atzinumu CON/2019/29 pēc Polijas parlamenta (Sejm) lūguma.

ECB atzinums par kredīta darījumu pirkšanu un pārdošanu Kiprā

Padome 2019. gada 16. augustā pieņēma Atzinumu CON/2019/30 pēc Kipras Finanšu ministrijas lūguma.

ECB atzinums par informācijas brīvību Nīderlandē

Padome 2019. gada 4. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/31 pēc Nīderlandes Iekšlietu un Karalistes attiecību ministra lūguma.

ECB atzinums par noteikumiem, kurus finanšu uzņēmumiem jāievēro, nosakot atalgojuma politiku Nīderlandē

Padome 2019. gada 5. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/32 pēc Nīderlandes finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par euro aizsardzību pret viltošanu un euro monētu autentificēšanu Luksemburgā

Padome 2019. gada 23. septembrī pieņēma Atzinumu CON/2019/33 pēc Luksemburgas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem

Padome 2019. gada 25. jūlijā pieņēma Ieteikumu ECB/2019/24 Eiropas Savienības Padomei par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta ārējiem revidentiem. Ieteikums publicēts "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī" un ECB interneta vietnē.

ECB Ētikas komitejas priekšsēdētājs

Patriks Honohans (Patrick Honohan), kurš kopš 2016. gada bijis ECB Ētikas komitejas loceklis, ar 2019. gada 1. augustu sāka pildīt Audita komitejas priekšsēdētāja funkciju. Šajā amatā Patriks Honohans nomainīja Žanu Klodu Trišē (Jean-Claude Trichet), kura amata pilnvaru termiņš beidzās 2019. gada 31. jūlijā.

Centrālā banka, kurā 2020.–2024. gadā darbosies Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas birojs

Padome 2019. gada 1. augustā pēc pozitīva Banque centrale du Luxembourg iesniegtā piedāvājuma novērtējuma izvēlējās Banque centrale du Luxembourg par centrālo banku, kurā 2020.–2024. gadā darbosies Eurosistēmas Iepirkumu koordinēšanas birojs (EPCO). EPCO identificē, novērtē un koordinē Eurosistēmas uzdevumu veikšanai nepieciešamo preču un pakalpojumu kopīgos iepirkumus, lai nodrošinātu maksimālu izmaksu efektivitāti un optimālu darbību.

ECB lēmums par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem

Padome 2019. gada 9. augustā pieņēma Lēmumu ECB/2019/27, ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidi un tās darbības noteikumiem. Par ierosinātajiem grozījumiem, kuri precizē dažus Administratīvās pārskatīšanas padomes darbības noteikumu aspektus, ņemot vērā pieredzi, kas gūta kopš tās izveides 2013. gadā, notika konsultācijas arī ar Uzraudzības valdi. Lēmuma grozījumi ietver arī metodiku to pārskatīšanas izmaksu sadalei, kas radušās pieteikuma iesniedzējiem un ECB saistībā ar ECB lēmumu administratīvo pārskatīšanu, ko veic Administratīvā pārskatīšanas padome.

Administratīvās pārskatīšanas padomes sastāvs

Padome 2019. gada 12. augustā, ņemot vērā Uzraudzības valdes atzinumu, nolēma pagarināt Administratīvās pārskatīšanas padomes locekļu Žana Pola Redojēna (Jean-Paul Redouin), Končetas Brescias Morras (Concetta Brescia Morra), Havjera Aristegi Jaņeza (Javier Arístegui Yáñez) un Andrē Kamilleri (André Camilleri), kā arī aizstājēja Renē Smitsa (René Smits) amata pilnvaru termiņu vēl uz pieciem gadiem (līdz 2024. gada 7. septembrim).

Euro īstermiņa procentu likmes pārraudzības komitejas sastāvs

Padome 2019. gada 23. augustā iecēla ECB Monetārās politikas ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Masimo Rostanjo (Massimo Rostagno), ECB Tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieci Kornēliju Holthauzenu (Cornelia Holthausen), Banque de France Finanšu stabilitātes un tirgus operāciju ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieci Emanuelu Asuānu (Emmanuelle Assouan) un Banca d'Italia Tirgus operāciju direktorāta vadītāju Paolo Del Džovani (Paolo Del Giovane) par ECB iekšējās Pārraudzības komitejas euro īstermiņa procentu likmes noteikšanas procesa pārraudzībai locekļiem. Īstenojot Pamatnostādnes ECB/2019/19 par €STR 9. pantu, izveidotās Pārraudzības komitejas priekšsēdētājs ir ECB viceprezidents Luiss de Gindoss (Luis de Guindos). Pārraudzības komitejas locekļiem jāiesniedz deklarācijas par visiem interešu konfliktiem, un tās tiek publicētas ECB interneta vietnē.

Riska vadības komitejas priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs

Padome 2019. gada 29. augustā iecēla ECB Riska vadības direktorāta Riska analīzes nodaļas vadītāju Fernando Monaru Loru (Fernando Monar Lora) par Riska vadības komitejas (RMC) priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju ar 2019. gada 1. septembri.

Banku uzraudzība

Bulgārijas kredītiestāžu visaptverošā novērtējuma rezultāti

Padome 2019. gada 25. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt ECB banku uzraudzības ietvaros veiktā sešu Bulgārijas kredītiestāžu (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD un Investbank AD) visaptverošā novērtējuma galīgos rezultātus. Šis novērtējums tika veikts laikā no 2018. gada novembra līdz 2019. jūnijam pēc Bulgārijas lūguma izveidot ciešu sadarbību starp ECB un Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālo banku). Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Saprašanās memorands starp ECB un Eiropas Revīzijas palātu

Padome 2019. gada 26. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu noslēgt Saprašanās memorandu ar Eiropas Revīzijas palātu attiecībā uz ECB uzraudzības pienākumu izpildes revīzijām. Dokuments tiks oficiāli parakstīts Luksemburgā 2019. gada 9. oktobrī, un tā pilns teksts tajā pašā dienā tiks publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

ECB lēmumi par uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīgumu

Padome 2019. gada 26. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumiem mainīt noteiktu uzraudzīto kredītiestāžu nozīmīguma statusu. Uzraudzīto iestāžu saraksts tiek regulāri atjaunināts un publicēts ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Horvātijas kredītiestāžu visaptverošā novērtējuma tvērums

Padome 2019. gada 29. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu par Horvātijas kredītiestāžu ietveršanu visaptverošajā novērtējumā, kas pēc Horvātijas lūguma izveidot ciešu sadarbību starp ECB un Hrvatska narodna banka, sākot ar 2019. gada septembri, tiks veikts ECB banku uzraudzības ietvaros. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība grozītajiem EBI ieteikumiem par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu

Padome 2019. gada 5. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām kredītiestādēm, sākot ar šā paziņojuma sniegšanas dienu, ievērot EBI ieteikumus par konfidencialitātes režīmu līdzvērtīgumu, kas pēdējo reizi grozīti 2018. gada 8. novembrī (EBA/REC/2018/03).

Pārskatītās uzraudzības gaidas attiecībā uz ienākumus nenesošo riska darījumu segumu

Padome 2019. gada 9. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu pārskatīt "ECB norādījumu bankām par ienākumus nenesošiem kredītiem pielikumā" izklāstītās uzraudzības gaidas attiecībā uz prudenciālajiem uzkrājumiem jauniem ienākumus nenesošiem riska darījumiem (INRD). Uzraudzības gaidas attiecībā uz INRD atlikumu nemainās. Pārmaiņas, kuras veiktas, ņemot vērā jaunu ES regulu, kas stājās spēkā 2019. gada 26. aprīlī, proaktīvi paziņotas iestādēm un sīkāk izklāstītas attiecīgā paziņojumā presei, kas kopā ar tehnisko dokumentu pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Kredītiestādei par pašu kapitāla noteikumu pārkāpšanu piemērotais administratīvais sods

Padome 2019. gada 13. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes lēmumu noteikt Piraeus Bank S.A. administratīvo sodu 5 150 000 euro apmērā par pašu kapitāla noteikumu pārkāpumiem periodā no 2015. līdz 2017. gadam. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Novērtējums, ka iestāde nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās

Padome 2019. gada 15. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes novērtējumu, kas sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 806/2014 18. panta 1) punktu, ka AS PNB Banka būtiskas likviditātes situācijas pasliktināšanās dēļ nonākusi vai, iespējams, nonāks finanšu grūtībās. Vienotā noregulējuma valde atbilstošās konsultācijās piekrita šim novērtējumam. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par ārpakalpojumu izmantošanu

Padome 2019. gada 16. augustā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI) par ECB nodomu attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām kredītiestādēm līdz 2020. gada septembra beigām panākt atbilstību EBI Pamatnostādnēm par ārpakalpojumu izmantošanu (EBA/GL/2019/02).

Kontaktinformācija presei