Kryteria wyszukiwania
Home Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Sierpień–wrzesień 2019

27 września 2019

Komunikacja zewnętrzna

Publikacja danych dotyczących interwencji walutowych EBC

23 września 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o publikowaniu dodatkowych danych dotyczących interwencji walutowych EBC. EBC będzie podawać te dane od kwietnia 2020 zarówno na swojej stronie internetowej, w formie tabeli, jak i w swoim raporcie rocznym. W tabeli znajdą się wszystkie dane historyczne o interwencjach walutowych za okres od 1999. Co kwartał będzie w niej zamieszczana informacja, czy w danym kwartale EBC dokonał interwencji, a jeśli tak, zostaną podane ich daty, charakter (jednostronne, skoordynowane, związane z ERM II), całkowita kwota i kierunek, jak również podział interwencji według walut. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Polityka pieniężna

Niestandardowe środki polityki pieniężnej

12 września 2019 Rada Prezesów przyjęła kilka niestandardowych środków polityki pieniężnej, w tym postanowiła: wznowić z dniem 1 listopada 2019 zakupy netto w ramach prowadzonego przez EBC programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie; nadal reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP; rozszerzyć, we właściwym stopniu, możliwość zakupu aktywów o rentowności poniżej stopy depozytowej banku centralnego we wszystkich segmentach programu APP; wprowadzić dwupoziomowy system oprocentowania rezerw, w którym część bankowych zasobów nadmiernej płynności będzie zwolniona z ujemnej stopy depozytowej; oraz zmienić niektóre z głównych parametrów trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (TLTRO III), o czym jeszcze mowa poniżej.

Operacje rynkowe

Orientacyjny kalendarz standardowych operacji przetargowych i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej w Eurosystemie

8 sierpnia 2019 Rada Prezesów zatwierdziła orientacyjny kalendarz standardowych przetargów Eurosystemu i okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rok 2020. Kalendarz wraz z komunikatem prasowym w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Zmiana niektórych głównych parametrów trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących

12 września 2019 Rada Prezesów podjęła decyzję o zmianie niektórych głównych parametrów operacji TLTRO III, w tym: wydłużeniu terminu zapadalności wszystkich operacji z dwóch do trzech lat, wprowadzeniu opcji dobrowolnej spłaty tych operacji oraz skorygowaniu sposobu ustalania ich cen. Zmiany te zostały formalnie wprowadzone decyzją EBC/2019/28 zmieniającą decyzję (UE) 2019/1311 w sprawie trzeciej serii ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących, przyjętą przez Radę Prezesów 12 września 2019. Decyzja ta oraz komunikat prasowy na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Przedłużenie obowiązywania ramowych zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych do końca marca 2024

12 września 2019 Rada Prezesów przyjęła do wiadomości, że wydłużenie terminu zapadalności operacji TLTRO III pociąga za sobą konieczność przedłużenia do końca marca 2024 obowiązywania ramowych zasad dotyczących dodatkowych należności kredytowych, zgodnie z decyzją Rady Prezesów z 7 czerwca 2019 o przedłużeniu obowiązywania tych zasad do terminu zapadalności ostatniej operacji z serii TLTRO III.

Przedłużenie indeksacji oprocentowania 3-miesięcznych dłuższych operacji refinansujących poza ostatni okres utrzymywania rezerwy w 2019

12 września 2019 Rada Prezesów zdecydowała, że oprocentowanie 3-miesięcznych dłuższych operacji refinansujących (LTRO) będzie ustalone na poziomie średniej podstawowych operacji refinansujących za okres danej operacji LTRO co najmniej do końca okresu utrzymywania rezerwy rozpoczynającego się w marcu 2021.

Infrastruktura rynku i płatności

Decyzja EBC w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym

26 lipca 2019 Rada Prezesów, działając na podstawie art. 21 ust. 2 rozporządzenia EBC/2017/32 zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym, przyjęła decyzję EBC/2019/25 w sprawie procedury i warunków wykonywania przez właściwy organ niektórych uprawnień w zakresie nadzoru nad systemami płatności o znaczeniu systemowym. Rada Prezesów zdecydowała też, że wraz z tą decyzją zostanie opublikowane podsumowanie uwag otrzymanych podczas konsultacji publicznych dotyczących projektu tej decyzji, przeprowadzonych w okresie od 8 marca do 12 kwietnia 2019.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie ograniczeń dotyczących zbywania wierzytelności hipotecznych w Polsce

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/29 w dniu 9 sierpnia 2019 na wniosek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Opinia EBC w sprawie zbywania i nabywania kredytów na Cyprze

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/30 w dniu 16 sierpnia 2019 na wniosek Ministerstwa Finansów Cypru.

Opinia EBC w sprawie swobodnego dostępu do informacji w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/31 w dniu 4 września 2019 na wniosek holenderskiego Ministra Spraw Wewnętrznych i Relacji w Królestwie.

Opinia EBC w sprawie zasad stosowanych przez przedsiębiorstwa finansowe przy ustalaniu polityki wynagrodzeń w Holandii

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/32 w dniu 5 września 2019 na wniosek Ministra Finansów Holandii.

Opinia EBC w sprawie ochrony euro przed fałszowaniem oraz weryfikacji autentyczności monet euro w Luksemburgu

Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2019/33 w dniu 23 września 2019 na wniosek Ministra Finansów Luksemburga.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów banku centralnego Malty

25 lipca 2019 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2019/24 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta. Zalecenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej EBC.

Przewodniczący Komitetu EBC ds. Etyki

1 sierpnia 2019 Patrick Honohan objął stanowisko przewodniczącego Komitetu EBC ds. Etyki, którego członkiem jest od roku 2016. Zastąpił na tym stanowisku Jean-Claude’a Tricheta, którego kadencja upłynęła 31 lipca 2019.

Wybór banku centralnego, przy którym będzie działać Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu w latach 2020–2024

1 sierpnia 2019 Rada Prezesów zdecydowała, że w latach 2020–2024 Biuro Koordynacji Zamówień Eurosystemu (EPCO) będzie działać przy Banque centrale du Luxembourg, na podstawie pozytywnej oceny oferty tego banku centralnego. Zadaniem EPCO jest określanie, ocena i koordynacja wspólnych zamówień na towary i usługi niezbędne do realizacji zadań Eurosystemu, w dążeniu do jak największej oszczędności i skuteczności.

Decyzja EBC w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego

9 sierpnia 2019 Rada Prezesów przyjęła decyzję EBC/2019/27 zmieniającą decyzję EBC/2014/16 w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego. Projekt zmian, które polegają na wyjaśnieniu niektórych aspektów regulaminu operacyjnego Administracyjnej Rady Odwoławczej w świetle doświadczeń zdobytych od czasu jej powstania w 2013, był konsultowany z Radą ds. Nadzoru. Decyzja zmieniająca obejmuje też zasady podziału kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę i EBC z tytułu przeglądu decyzji EBC przez Administracyjną Radę Odwoławczą.

Skład Administracyjnej Rady Odwoławczej

12 sierpnia 2019 Rada Prezesów, po uwzględnieniu opinii Rady ds. Nadzoru, podjęła decyzję, że Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñez i André Camilleri pozostaną członkami, a René Smits – zastępczym członkiem Administracyjnej Rady Odwoławczej przez kolejnych pięć lat, do 7 września 2024.

Skład komitetu ds. nadzoru nad krótkoterminową stopą procentową dla euro

23 sierpnia 2019 decyzją Rady Prezesów Massimo Rostagno – dyrektor generalny ds. polityki pieniężnej w EBC, Cornelia Holthausen – zastępca dyrektora generalnego ds. operacji rynkowych w EBC, Emmanuelle Assouan – zastępca dyrektora generalnego ds. stabilności finansowej i operacji rynkowych w Banque de France oraz Paolo Del Giovane – szef dyrekcji ds. operacji rynkowych w Banca d'Italia zostali mianowani członkami wewnętrznego komitetu EBC ds. nadzoru nad procesem ustalania krótkoterminowej stopy procentowej dla euro (€STR). Przewodniczącym tego komitetu, ustanowionego na podstawie art. 9 wytycznych EBC/2019/19 w sprawie €STR, jest wiceprezes EBC Luis de Guindos. Wszyscy członkowie komitetu muszą złożyć oświadczenia o konflikcie interesów, które będą publikowane na stronie internetowej EBC.

Mianowanie p.o. przewodniczącego Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem

29 sierpnia 2019 decyzją Rady Prezesów Fernando Monar Lora, kierownik działu analizy ryzyka w dyrekcji EBC ds. zarządzania ryzykiem, został mianowany z dniem 1 września 2019 p.o. przewodniczącym Komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem.

Nadzór bankowy

Wyniki wszechstronnej oceny bułgarskich instytucji kredytowych

25 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie ostatecznych wyników wszechstronnej oceny sześciu bułgarskich instytucji kredytowych (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD oraz Investbank AD), którą Nadzór Bankowy EBC przeprowadził w okresie od listopada 2018 do czerwca 2019 w następstwie złożenia przez Bułgarię wniosku o nawiązanie bliskiej współpracy między EBC a bankiem centralnym Bułgarii (Българска народна банка). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Protokół ustaleń między EBC a Europejskim Trybunałem Obrachunkowym

26 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o podpisanie protokołu ustaleń z Europejskim Trybunałem Obrachunkowym w sprawie kontroli zadań nadzorczych EBC. Dokument ten zostanie oficjalnie podpisany 9 października 2019 w Luksemburgu, a jego pełny tekst ukaże się tego samego dnia na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Decyzje EBC w sprawie istotności nadzorowanych instytucji kredytowych

26 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosków Rady ds. Nadzoru o zmianę statusu istotnościowego niektórych nadzorowanych instytucji kredytowych. Lista nadzorowanych podmiotów jest regularnie aktualizowana i ogłaszana na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Zakres wszechstronnej oceny chorwackich instytucji kredytowych

29 lipca 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o objęcie chorwackich instytucji kredytowych wszechstronną oceną prowadzoną przez Nadzór Bankowy EBC od września 2019, co jest następstwem złożenia przez Chorwację wniosku o nawiązanie bliskiej współpracy między EBC a bankiem centralnym Chorwacji (Hrvatska narodna banka). Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Przestrzeganie zmienionych zaleceń EUNB w sprawie równoważności zasad poufności

5 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza stosować się, od daty tego powiadomienia, do jego zaleceń w sprawie równoważności zasad poufności, po raz ostatni zmienionych 8 listopada 2018 (EBA/REC/2018/03).

Rewizja oczekiwań nadzorczych dotyczących pokrycia ekspozycji zagrożonych

9 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zrewidowanie oczekiwań nadzorczych dotyczących tworzenia rezerw ostrożnościowych na nowe ekspozycje zagrożone, określonych w addendum do rekomendacji EBC dla banków w sprawie kredytów zagrożonych („Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans”). Nie zmieniają się oczekiwania nadzorcze dotyczące stanu ekspozycji zagrożonych. Wprowadzone zmiany uwzględniają przyjęcie nowego rozporządzenia UE, które weszło w życie 26 kwietnia 2019. O zmianach proaktywnie poinformowano nadzorowane instytucje i opisano je szczegółowo w komunikacie prasowym i dokumencie technicznym w tej sprawie – oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Nałożenie na instytucję kredytową kary administracyjnej za naruszanie przepisów dotyczących funduszy własnych

13 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec decyzji Rady ds. Nadzoru o nałożeniu na Piraeus Bank S.A. kary administracyjnej w kwocie 5 150 000 euro za naruszanie w latach 2015–2017 przepisów dotyczących funduszy własnych. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Ocena dotycząca uznania instytucji za będącą na progu upadłości lub zagrożoną upadłością

15 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec oceny Rady ds. Nadzoru, sporządzonej na podstawie art. 18 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 806/2014, zgodnie z którą wskutek znacznego pogorszenia się sytuacji płynnościowej AS PNB Banka należy tę instytucję uznać za będącą na progu upadłości lub zagrożoną upadłością. Ocena ta została należycie skonsultowana z Jednolitą Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, która się z nią zgodziła. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej Nadzoru Bankowego EBC.

Przestrzeganie wytycznych EUNB w sprawie outsourcingu

16 sierpnia 2019 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC zamierza zacząć przestrzegać jego wytycznych w sprawie outsourcingu (EBA/GL/2019/02) do końca września 2020.