Menu

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Elo- ja syyskuu 2019

27.9.2019

Viestintä

Valuuttainterventioita koskevien tietojen julkaiseminen

EKP:n neuvosto päätti 23.9.2019, että EKP:n valuuttainterventioista julkaistaan huhtikuusta 2020 alkaen lisätietoja sekä EKP:n vuosikertomuksessa että EKP:n verkkosivuilla olevassa taulukossa. Taulukko sisältää vuoteen 1999 ulottuvat historiatiedot kaikista valuuttainterventioista sekä neljännesvuosittain ilmoitettavat tiedot uusista interventioista. Taulukossa esitetään interventioiden kokonaisvolyymi, suunta, ajankohta ja luonne (yksipuoliset, koordinoidut vai ERM II ‑mekanismiin liittyvät interventiot) sekä valuuttakohtainen erittely. EKP:n verkkosivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Rahapolitiikka

Epätavanomaiset rahapoliittiset toimet

EKP:n neuvosto teki 12.9.2019 useita päätöksiä epätavanomaisista rahapoliittisista toimista. Omaisuuserien osto-ohjelmassa aletaan tehdä 1.11.2019 uusia ostoja nettomääräisesti 20 miljardilla eurolla kuukaudessa, ja hankittujen omaisuuserien erääntyessä takaisin maksettavien pääomien uudelleensijoituksia jatketaan täysimääräisesti. Mahdollisuus ostaa tarvittaessa sellaisia omaisuuseriä, joiden tuotto jää EKP:n talletuskoron alle, laajennetaan ohjelman kaikkiin osiin. Lisäksi varannoille maksettava korko muutetaan kaksiportaiseksi siten, että osa pankkien varantovelvoitteen ylittävistä talletuksista vapautetaan negatiivisesta talletuskorosta. Myös eräitä kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisiä ehtoja muutetaan (ks. erillinen kohta jäljempänä).

Markkinaoperaatiot

Eurojärjestelmän ohjeellinen huutokauppakalenteri ja pitoajanjaksot

EKP:n neuvosto hyväksyi 8.8.2019 eurojärjestelmän ohjeellisen huutokauppakalenterin ja vähimmäisvarantojen pitoajanjaksojen ohjeellisen aikataulun vuodelle 2020. Kalenteri ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Muutoksia eräisiin kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisiin ehtoihin

EKP:n neuvosto päätti 12.9.2019 muuttaa eräitä kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan keskeisiä ehtoja. Se päätti pidentää operaatioiden maturiteetin kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen, lisätä mahdollisuuden vapaaehtoiseen takaisinmaksuun ja muuttaa operaatioissa sovellettavaa korkoa. Nämä muutokset sisältyvät 12.9.2019 annettuun päätökseen EKP/2019/28, jolla muutetaan kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannesta sarjasta annettua päätöstä (EU) 2019/1311. Päätös ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden jatkaminen vuoden 2024 maaliskuun loppuun

EKP:n neuvosto totesi 12.9.2019, että koska se oli 7.6.2019 päättänyt jatkaa lainasaamisten tilapäistä vakuuskelpoisuutta kohdennettujen pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden kolmannen sarjan viimeisen operaation erääntymispäivään saakka, näiden operaatioiden maturiteetin pidentäminen edellyttää myös lainasaamisten tilapäisen vakuuskelpoisuuden jatkamista vuoden 2024 maaliskuun loppuun.

Kolmen kuukauden pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korko vuoden 2019 vähimmäisvarantojen pitoajanjakson päättymisen jälkeen

EKP:n neuvosto päätti 12.9.2019, että kolmen kuukauden pitempiaikaisten rahoitusoperaatioiden korkona on perusrahoitusoperaatioiden keskikorko kunkin pitempiaikaisen rahoitusoperaation voimassaoloajalta. Korko määräytyy tällä tavalla ainakin vuoden 2021 maaliskuussa alkavan vähimmäisvarantojen pitoajanjakson loppuun.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

EKP:n päätös menettelyistä ja ehdoista, joilla toimivaltainen viranomainen voi käyttää tiettyjä valtuuksia rahoitusjärjestelmän kannalta merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvonnassa

EKP:n neuvosto antoi 26.7.2019 päätöksen EKP/2019/25 toimivaltaisen viranomaisen valtuuksien käyttöä koskevista menettelyistä ja ehdoista systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien yleisvalvonnassa. Päätös tehtiin systeemisesti merkittäviä maksujärjestelmiä koskevista yleisvalvontavaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 795/2014 muutosasetuksen EKP/2017/32 artiklan 21 kohdan 2 nojalla. EKP:n neuvosto päätti myös julkaista päätöksen yhteydessä yhteenvedon vastauksista, jotka päätösluonnoksesta oli saatu 8.3.–12.4.2019 järjestetyn julkisen kuulemisen yhteydessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto kiinteistövakuudellisten saamisten siirtoa koskevista rajoituksista Puolassa

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2019 Puolan parlamentin alahuoneen pyynnöstä lausunnon CON/2019/29.

EKP:n lausunto luottojärjestelyjen ostosta ja myynnistä Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 16.8.2019 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2019/30.

EKP:n lausunto tietojen avoimuudesta Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 4.9.2019 Alankomaiden sisäministerin ja kuningaskunnan sisäisten suhteiden ministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/31.

EKP:n lausunto säännöistä, joita rahoitusalan yritysten on noudatettava palkka- ja palkitsemispolitiikkojen määrittelyssä Alankomaissa

EKP:n neuvosto antoi 5.9.2019 Alankomaiden valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/32.

EKP:n lausunto euron suojaamisesta väärentämiseltä sekä eurometallirahojen aitouden tarkastamisesta Luxemburgissa

EKP:n neuvosto antoi 23.9.2019 Luxemburgin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2019/33.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Maltan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 25.7.2019 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Central Bank of Maltan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2019/24). Suositus on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n eettisen komitean puheenjohtajuus

Patrick Honohan otti vastaan EKP:n eettisen komitean puheenjohtajan tehtävät 1.8.2019. Hän on toiminut komitean jäsenenä vuodesta 2016 ja seuraa nyt puheenjohtajana Jean-Claude Trichet’tä, jonka toimikausi päättyi 31.7.2019.

Eurojärjestelmän hankintatoimiston sijaintipaikka vuosina 2020–2024

EKP:n neuvosto päätti 1.8.2019 Luxemburgin keskuspankin ehdotuksesta tekemänsä myönteisen arvion perusteella, että eurojärjestelmän hankintatoimisto toimii vuosina 2020–2024 Luxemburgin keskuspankin yhteydessä. Hankintatoimisto määrittää, arvioi ja koordinoi eurojärjestelmän tehtävien hoidon edellyttämien tavaroiden ja palvelujen yhteishankintoja niiden kustannustehokkuuden ja vaikuttavuuden maksimoimiseksi.

Muutos oikaisulautakunnan perustamista ja sen toimintasääntöjä koskevaan päätökseen

EKP:n neuvosto antoi 9.8.2019 päätöksen EKP/2019/27 oikaisulautakunnan perustamisesta ja sen toimintasäännöistä annetun päätöksen EKP/2014/16 muuttamisesta. Muutosehdotuksista oli sitä ennen kuultu valvontaelintä. Muutoksilla selkeytetään oikaisulautakunnan toimintasääntöjä joiltakin osin lautakunnan perustamisvuoden 2013 jälkeen saatujen kokemusten perusteella. Muutospäätöksessä määritetään myös periaatteet, joiden mukaan EKP:n päätöksen uudelleenkäsittelystä aiheutuneet kustannukset jaetaan pyynnön esittäjän ja EKP:n kesken.

Oikaisulautakunnan jäsenyys

EKP:n neuvosto päätti 12.8.2019 jatkaa valvontaelimen lausunnon pohjalta Jean-Paul Redouinin, Concetta Brescia Morran, Javier Arístegui Yáñezin ja André Camillerin toimikautta oikaisulautakunnan jäseninä sekä René Smitsin toimikautta lautakunnan varajäsenenä viidellä vuodella 7.9.2024 asti.

Euromääräisten markkinoiden lyhyen koron valvontakomitean jäsenyys

EKP:n neuvosto nimitti 23.8.2019 jäsenet euromääräisten markkinoiden lyhyttä korkoa (€STR) tarkastelevaan EKP:n sisäiseen valvontakomiteaan, joka on perustettu suuntaviivojen EKP/2019/19 artiklan 9 nojalla. Jäseniksi nimitettiin EKP:n rahapolitiikan pääosaston johtaja Massimo Rostagno, EKP:n markkinaoperaatioiden pääosaston varajohtaja Cornelia Holthausen, Ranskan keskuspankin rahoitusvakauden ja markkinaoperaatioiden pääosaston varajohtaja Emmanuelle Assouan ja Italian keskuspankin markkinaoperaatio-osaston johtaja Paolo Del Giovane. Komitean puheenjohtajana on EKP:n varapääjohtaja Luis de Guindos. Komitean kaikkien jäsenten on annettava eturistiriidoistaan EKP:n verkkosivuilla julkaistavat ilmoitukset.

Riskienhallintakomitean puheenjohtajuus

EKP:n neuvosto nimitti 29.8.2019 riskienhallintakomitean vt. puheenjohtajaksi EKP:n riskienhallintaosaston riskianalyysitoimiston johtajan Fernando Monar Loran 1.9.2019 alkaen.

Pankkivalvonta

Bulgarialaisten luottolaitosten kattavan arvioinnin tulokset

EKP:n neuvosto jätti 25.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä lopulliset tulokset kattavasta arvioinnista, joka koskee kuutta bulgarialaista luottolaitosta (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ja Investbank AD). EKP suoritti kattavan arvioinnin marraskuun 2018 ja kesäkuun 2019 välisenä aikana Bulgarian esitettyä hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n ja Bulgarian keskuspankin välillä. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

EKP:n ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen välinen yhteistyöpöytäkirja

EKP:n neuvosto jätti 26.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta tehdä EKP:n pankkivalvontatehtäviä koskevista tarkastuksista yhteistyöpöytäkirja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Pöytäkirja allekirjoitetaan virallisesti Luxemburgissa 9.10.2019 ja julkaistaan samana päivänä kokonaisuudessaan EKP:n pankkivalvontasivuilla, joilla on julkaistu myös aihetta koskeva lehdistötiedote.

EKP:n päätökset valvottavien luottolaitosten merkittävyydestä

EKP:n neuvosto jätti 26.7.2019 vastustamatta valvontaelimen päätösluonnoksia eräiden valvottavien luottolaitosten merkittävyysluokan muuttamisesta. Muutokset otetaan huomioon EKP:n pankkivalvontasivuilla olevissa valvottavien luottolaitosten luetteloissa, joita päivitetään säännöllisin väliajoin.

Kroatialaisten luottolaitosten kattava arviointi

EKP:n neuvosto jätti 29.7.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta luottolaitoksista, jotka EKP ottaa mukaan syyskuussa 2019 aloitettavaan kroatialaisten luottolaitosten kattavaan arviointiin. Kattava arviointi suoritetaan Kroatian esitettyä hakemuksen tiiviin yhteistyön aloittamisesta EKP:n ja Kroatian keskuspankin välillä. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Salassapitojärjestelyjen vastaavuutta koskevien EPV:n muutettujen suositusten noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 5.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo ilmoituspäivästä lähtien noudattaa merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä luottamuksellisuusjärjestelyjen vastaavuutta koskevia EPV:n muutettuja suosituksia (EBA/REC/2018/03, annettu 8.11.2018).

Järjestämättömien vastuiden kattamista koskevien valvontaodotusten tarkistaminen

EKP:n neuvosto jätti 9.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta tarkistaa uusista järjestämättömistä saamisista kirjattavia vakavaraisuusperusteisia arvonalennuksia koskevia valvontaodotuksia, jotka on julkaistu asiakirjassa ”EKP:n lisäodotukset järjestämättömien saamisten käsittelystä: vakavaraisuusperusteiset arvonalennukset”. Valvottaville pankeille jo tiedoksi lähetetyissä tarkistuksissa otetaan huomioon 26.4.2019 voimaan tullut EU:n uusi asetus, mutta niillä ei muuteta järjestämättömien saamisten kantaa koskevia valvontaodotuksia. Yksityiskohtaisempaa tietoa tarkistuksista on EKP:n pankkivalvontasivuilla julkaistussa lehdistötiedotteessa ja teknisessä asiakirjassa.

Omia varoja koskevia säännöksiä rikkoneelle luottolaitokselle hallinnollinen seuraamus

EKP:n neuvosto jätti 13.8.2019 vastustamatta valvontaelimen päätöstä määrätä Piraeus Bank S.A:lle 5 150 000 euron suuruinen hallinnollinen seuraamusmaksu omia varoja koskevien säännösten rikkomisesta vuosina 2015–2017. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Laitoksen arvioiminen kykenemättömäksi tai todennäköisesti kykenemättömäksi jatkamaan toimintaansa

EKP:n neuvosto jätti 15.8.2019 vastustamatta asetuksen (EU) N:o 806/2014 artiklan 18 kohdan 1 nojalla laadittua valvontaelimen arviota, ettei AS PNB Bankalla ole tai todennäköisesti ole edellytyksiä jatkaa toimintaansa pankin likviditeettitilanteen huomattavan heikkenemisen vuoksi. Arvion laadinnan yhteydessä kuultiin yhteistä kriisinratkaisuneuvostoa, joka puolsi arviota. EKP:n pankkivalvontasivuilla on julkaistu aiheesta lehdistötiedote.

Ulkoistamista koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 16.8.2019 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo alkaa noudattaa ulkoistamista koskevia EPV:n ohjeita (EBA/GL/2019/02) merkittävien laitosten suoran valvonnan yhteydessä syyskuun 2020 loppuun mennessä.

Yhteyshenkilöt