Menu

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Avgust in september 2019

27. september 2019

Zunanje komuniciranje

Objava podatkov o posegih ECB na deviznem trgu

Svet ECB je 23. septembra 2019 sklenil, da objavi dodatne podatke o posegih ECB na deviznem trgu. Od aprila 2020 bo ECB tako objavljala podatke o posegih tako v tabeli na svojem spletnem mestu kot tudi v letnem poročilu ECB. V tabeli, ki bo vsebovala vse podatke o posegih od leta 1999 dalje, bo vsako četrtletje objavljeno, ali je ECB v obravnavanem četrtletnem obdobju opravila posege, in če da, bo naveden njihov čas, narava (enostranski, usklajeni ali povezani z ERM II), skupni znesek in smer ter razčlenitev po valutah. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Nestandardni ukrepi denarne politike

Svet ECB je 12. septembra 2019 sprejel več nestandardnih ukrepov denarne politike, in sicer da se od 1. novembra 2019 začnejo ponovno izvajati neto nakupi v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev po stopnji 20 milijard EUR na mesec, da se bodo glavnice zapadlih vrednostnih papirjev, kupljenih v okviru programa, še naprej ponovno investirale, da bo, v kolikor bo to potrebno, možnost nakupa vrednostnih papirjev z donosnostjo pod obrestno mero za odprto ponudbo mejnega depozita razširjena na vse dele programa nakupa vrednostnih papirjev, da bo uveden dvostopenjski sistem obrestovanja rezervnih imetij, po katerem bo del imetij presežne likvidnosti institucij izvzet iz negativne depozitne obrestne mere, in da bodo spremenjeni nekateri ključni parametri tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR-III), ki so podrobneje opisani spodaj.

Tržne operacije

Okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv

Svet ECB je 8. avgusta 2019 potrdil okvirni koledar rednih avkcij Eurosistema in obdobij izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2020. Koledar je skupaj s sporočilom za javnost objavljen na spletnem mestu ECB.

Sprememba nekaterih ključnih parametrov tretje serije ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja

Svet ECB je 12. septembra 2019 sklenil, da bo spremenil nekatere ključne parametre CUODR-III, in sicer da bo podaljšal ročnost vseh operacij z dveh na tri leta, uvedel možnost predčasnega prostovoljnega odplačila in spremenil obrestno mero v teh operacijah. Te spremembe so formalizirane v Sklepu ECB/2019/28 o spremembi Sklepa (EU) 2019/1311 o tretji seriji ciljno usmerjenih operacij dolgoročnejšega refinanciranja, ki ga je Svet ECB sprejel 12. septembra 2019. Sklep in z njim povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Podaljšanje okvirov za dodatna bančna posojila do konca marca 2024

Svet ECB se je 12. septembra 2019 seznanil z dejstvom, da je bilo zaradi podaljšanja ročnosti operacij CUODR-III treba podaljšati veljavnost okvirov za dodatna bančna posojila do konca marca 2024, skladno z odločitvijo Sveta ECB z dne 7. junija 2019, da se okviri za dodatna bančna posojila podaljšajo do datuma zapadlosti zadnje operacije CUODR-III.

Podaljšanje indeksacije obrestne mere za trimesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja čez konec zadnjega obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v letu 2019.

Svet ECB je 12. septembra 2019 sklenil, da bo obrestna mera za trimesečne operacije dolgoročnejšega refinanciranja (CUODR) fiksirana na ravni povprečne obrestne mere za operacije glavnega refinanciranja v času trajanja posamezne operacije CUODR, in sicer vsaj do konca obdobja izpolnjevanja obveznih rezerv v marcu 2021.

Tržna infrastruktura in plačila

Sklep ECB o postopku in pogojih, po katerih pristojni organi izvajajo določena pooblastila v zvezi s pregledom nad delovanjem sistemsko pomembnih plačilnih sistemov

Svet ECB je 26. julija 2019 v skladu s členom 21(2) Uredbe ECB/2017/32 o spremembi Uredbe (EU) št. 795/2014 o pregledniških zahtevah za sistemsko pomembne plačilne sisteme (»uredba o SPPS«) sprejel Sklep ECB/2019/25 o postopku in pogojih za izvajanje nekaterih pooblastil pristojnih organov v zvezi s pregledom sistemsko pomembnih plačilnih sistemov. Svet je poleg tega sklenil, da skupaj s sklepom objavi tudi povzetek odzivov, prejetih med javnim posvetovanjem, ki je bilo o osnutku sklepa izvedeno med 8. marcem in 12. aprilom 2019.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o omejitvah prenosov terjatev, zavarovanih s hipoteko, na Poljskem

Svet ECB je 9. avgusta 2019 Mnenje CON/2019/29 sprejel na zahtevo poljskega parlamenta (Sejm).

Mnenje ECB o prodaji in nakupu kreditov na Cipru

Svet ECB je 16. avgusta 2019 Mnenje CON/2019/30 sprejel na zahtevo ciprskega ministrstva za finance.

Mnenje ECB o dostopu do informacij javnega značaja na Nizozemskem

Svet ECB je 4. septembra 2019 Mnenje CON/2019/31 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za notranje zadeve in zadeve znotraj kraljestva.

Mnenje ECB o pravilih, ki jih morajo upoštevati finančna podjetja pri določanju politik prejemkov na Nizozemskem

Svet ECB je 5. septembra 2019 Mnenje CON/2019/32 sprejel na zahtevo nizozemskega ministra za finance.

Mnenje ECB o zaščiti eura pred ponarejanjem in o preverjanju pristnosti eurokovancev v Luksemburgu

Svet ECB je 23. septembra 2019 Mnenje CON/2019/33 sprejel na zahtevo luksemburškega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Svet ECB je 25. julija 2019 sprejel Priporočilo ECB/2019/24 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Priporočilo je bilo objavljeno v Uradnem listu Evropske unije in na spletnem mestu ECB.

Predsednik odbora ECB za poklicno etiko

Patrick Honohan, ki je član Odbora ECB za poklicno etiko od leta 2016, je 1. avgusta 2019 prevzel funkcijo predsednika odbora. V tej vlogi je nasledil Jeana-Clauda Tricheta, čigar mandat je potekel 31. julija 2019.

Gostujoča centralna banka za Urad Eurosistema za usklajevanje naročil od leta 2020 do leta 2024

Svet ECB je 1. avgusta 2019 po pozitivni oceni njenega poslovnega predloga določil centralno banko Banque centrale du Luxembourg za gostiteljico Urada Eurosistema za usklajevanje naročil (EPCO) v obdobju od leta 2020 do leta 2024. Urad EPCO določa, ocenjuje in usklajuje skupna naročila blaga in storitev, ki so potrebne za izvajanje nalog Eurosistema, s ciljem zmanjšati stroške in povečati učinkovitost.

Sklep ECB v zvezi z ustanovitvijo Upravnega odbora za pregled in določitvijo pravil za njegovo delovanje

Svet ECB je 9. avgusta 2019 sprejel Sklep ECB/2019/27 o spremembi Sklepa ECB/2014/16 o ustanovitvi Upravnega odbora za pregled in določitvi njegovih pravil za delovanje. O predlaganih spremembah, s katerimi se v luči izkušenj, pridobljenih od ustanovitve odbora v letu 2013, pojasnjujejo nekateri vidiki pravil za delovanje Upravnega odbora za pregled, se je Svet ECB posvetoval tudi z Nadzornim odborom. Sklep o spremembi vsebuje tudi metodologijo za porazdelitev stroškov pregleda, ki jih imata prosilec in ECB pri pregledu odločitev ECB s strani Upravnega odbora za pregled.

Članstvo v Upravnem odboru za pregled

Svet ECB je 12. avgusta 2019 ob upoštevanju mnenja Nadzornega odbora sklenil podaljšati mandat Jeana-Paula Redouina, Concette Brescia Morra, Javierja Arísteguija Yáñeza in Andréja Camillerija (kot članov) ter mandat Renéja Smitsa (kot nadomestnega člana) v Upravnem odboru za pregled za nadaljnjih pet let do 7. septembra 2024.

Članstvo v Odboru za nadzor eurske kratkoročne obrestne mere

Svet ECB je 23. avgusta 2019 za člane notranjega odbora za nadzor, ki izvaja pregled nad postopkom oblikovanja eurske kratkoročne obrestne mere (€STR), imenoval Massima Rostagna, vodjo generalnega direktorata ECB Denarna politika, Cornelio Holthausen, namestnico vodje generalnega direktorata ECB Tržne operacije, Emmanuelle Assouan, namestnico vodje generalnega direktorata centralne banke Banque de France Finančna stabilnost in tržne operacije, in Paola Del Giovana, vodjo direktorata centralne banke Banca d'Italia Tržne operacije. Ta odbor za nadzor, ki je bil ustanovljen v skladu s členom 9 Smernice ECB/2019/19 o eurski kratkoročni obrestni meri €STR, vodi podpredsednik ECB Luis de Guindos. Vsi člani morajo predložiti izjavo o vsakršnem nasprotju interesov, ki bo objavljena na spletnem mestu ECB.

Vršilec dolžnosti predsednika Odbora za upravljanje tveganj

Svet ECB je 29. avgusta 2019 imenoval Fernanda Monara Loro, vodjo oddelka Analiza tveganj v direktoratu ECB Upravljanje tveganj, za vršilca dolžnosti predsednika Odbora za upravljanje tveganj (RMC) od 1. septembra 2019 dalje.

Bančni nadzor

Rezultati celovite ocene bolgarskih kreditnih institucij

Svet ECB 25. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri končne rezultate celovite ocene šestih bolgarskih kreditnih institucij (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD in Investbank AD), ki jo je bančni nadzor v ECB izvedel med novembrom 2018 in junijem 2019, potem ko je Bolgarija zaprosila za vzpostavitev tesnega sodelovanja med ECB in centralno banko Българска народна банка (Bolgarska narodna banka). S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Memorandum o soglasju med ECB in Evropskim računskim sodiščem

Svet ECB 26. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sklene memoranduma o soglasju z Evropskim računskim sodiščem v zvezi z revizijo nadzornih nalog ECB. Dokument bo uradno podpisan 9. oktobra 2019 v Luksemburgu, celotno besedilo pa bo istega dne objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Odločitve ECB o pomembnosti nadzorovanih kreditnih institucij

Svet ECB 26. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da spremeni status pomembnosti nekaterih nadzorovanih kreditnih institucij. Seznam nadzorovanih subjektov se redno posodablja in je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Obseg celovite ocene hrvaških kreditnih institucij

Svet ECB 29. julija 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se hrvaške kreditne institucije vključijo v celovito oceno, ki jo bančni nadzor v ECB izvaja od septembra 2019, potem ko je Hrvaška zaprosila za vzpostavitev tesnega sodelovanja med ECB in centralno banko Hrvatska narodna banka. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s spremenjenimi priporočili EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti

Svet ECB 5. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ (EBA) obvesti o nameri ECB, da bo za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom od datuma obvestila delovala skladno s priporočili EBA o enakovrednosti ureditev zaupnosti, kot so bila zadnjič spremenjena 8. novembra 2018 (EBA/REC/2018/03).

Revidirana nadzorniška pričakovanja glede kritja za nedonosne izpostavljenosti

Svet ECB 9. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se opravi revizija nadzorniških pričakovanj glede bonitetnega oblikovanja rezervacij za nove nedonosne izpostavljenosti, opredeljene v »Dodatku k Napotkom bankam v zvezi s slabimi posojili«. Nadzorniška pričakovanja glede obstoječih nedonosnih izpostavljenosti ostajajo nespremenjena. Spremembe, s katerimi se upošteva sprejetje nove uredbe EU, ki je začela veljati 26. aprila 2019, so bile proaktivno predstavljene institucijam in podrobno opisane v sporočilu za javnost, ki je skupaj s tehničnim dokumentom objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Administrativna kazen za kreditno institucijo, ki je kršila določbe o lastnih sredstvih

Svet ECB 13. avgusta 2019 ni ugovarjal odločitvi Nadzornega odbora, da naloži administrativno kazen v višini 5.150.000 EUR banki Piraeus Bank S.A., ker je med leti 2015 in 2017 kršila določbe o lastnih sredstvih. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Ocena, da institucija »propada ali bo verjetno propadla«

Svet ECB 15. avgusta 2019 ni ugovarjal oceni Nadzornega odbora, pripravljeni v skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 806/2014, da banka AS PNB Banka propada ali bo verjetno propadla zaradi hudega poslabšanja njenega likvidnostnega stanja. Enotni odbor za reševanje je bil ustrezno obveščen in se je strinjal z oceno. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o ureditvah zunanjega izvajanja

Svet ECB 16. avgusta 2019 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da se Evropski bančni organ obvesti o nameri ECB, da bo za pomembne institucije pod njenim neposrednim nadzorom od konca septembra 2020 dalje delovala skladno s Smernicami EBA o ureditvah zunanjega izvajanja (EBA/GL/2019/02).

Stiki za medije