Menu

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

August-september 2019

27. september 2019

Ekstern kommunikation

Offentliggørelse af data vedrørende ECB's valutainterventioner

Den 23. september 2019 besluttede Styrelsesrådet at offentliggøre yderligere data om ECB's valutainterventioner (FXI). Fra og med april 2020 begynder ECB at offentliggøre FXI-data i både en tabel på webstedet og i ECB's Årsberetning. Tabellen, som vil indeholde alle historiske FXI-data siden 1999, vil på kvartalsbasis vise, om ECB har interveneret i løbet af den betragtede periode, og i så fald specificere tidspunktet for og karakteren af disse interventioner (om de er unilaterale, koordinerede eller ERM2-relaterede), det samlede beløb og retning, samt indeholde en opdeling på valutaer. En pressemeddelelse om dette findes på ECB’s websted.

Pengepolitik

Ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger

Den 12. september 2019 traf Styrelsesrådet flere ekstraordinære pengepolitiske foranstaltninger, nemlig at genoptage nettoopkøbene under ECB's program til opkøb af aktiver (APP) på et månedligt niveau på 20 mia. euro fra og med 1. november 2019; fortsat fuldt ud at geninvestere afdragene fra hovedstolen på de værdipapirer, som opkøbes under APP, efterhånden som de forfalder; at udvide muligheden for, i det omfang det er nødvendigt, at købe aktiver med en rente, der er lavere end renten på indlånsfaciliteten, inden for alle dele af APP; at indføre et todelt system til forrentning af reserver, hvor en del af institutternes beholdninger af overskydende likviditet fritages for den negative rente på indlånsfaciliteten; samt at ændre nogle af de vigtige parametre i den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer (TLTRO-III), som beskrives nærmere nedenfor.

Markedsoperationer

Vejledende kalender over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder

Den 8. august 2019 godkendte Styrelsesrådet den vejledende kalender over Eurosystemets regelmæssige auktioner og reservekravsperioder i 2020. Kalenderen findes sammen med en pressemeddelelse herom på ECB's websted.

Ændringer i nogle af de vigtige parametre for den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer

Den 12. september 2019 besluttede ECB at ændre nogle af de vigtige parametre for TLTRO-III, nærmere bestemt at forlænge løbetiden for alle operationer fra to til tre år, indføre en mulighed for frivillig tidlig tilbagebetaling og ændre prisfastsættelsen for operationerne. Ændringerne er blevet formaliseret i afgørelse ECB/2019/28 om ændring af afgørelse (EU) 2019/1311 om den tredje række af målrettede langfristede markedsoperationer, som Styrelsesrådet vedtog 12. september 2019. Afgørelsen og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Rammerne for de yderligere gældsfordringer forlænges indtil ultimo marts 2024

Den 12. september 2019 tog Styrelsesrådet til efterretning, at forlængelsen af løbetiden af TLTRO-III-operationerne indebærer, at det er nødvendigt at forlænge rammerne for de yderligere gældsfordringer (ACC) til udgangen af marts 2024, som følge af Styrelsesrådets beslutning den 7. juni 2019 om at forlænge rammerne for ACC indtil udløbsdatoen for den sidste TLTRO-III-operation.

Forlængelse af indekseringen af renten på de 3-måneders langfristede markedsoperationer ud over udgangen af den sidste reservekravsperiode i 2019.

Den 12. september 2019 besluttede Styrelsesrådet, at renten på de 3-måneders langfristede markedsoperationer (LTRO) fastsættes til den gennemsnitlige rente på de primære markedsoperationer i den pågældende LTRO's løbetid, mindst indtil udgangen af reservekravsperioden, der begynder i marts 2021.

Markedsinfrastruktur og betalinger

ECB's afgørelse om betingelserne for en kompetent myndigheds udøvelse af visse beføjelser i forbindelse med overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer

Den 26. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet under anvendelse af artikel 21, stk. 2, i forordning ECB/2017/32 om ændring af forordning (EU) nr. 795/2014 om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS-forordningen) afgørelse ECB/2019/25 om proceduren og betingelserne for en kompetent myndigheds udøvelse af visse beføjelser i forbindelse med overvågning af systemisk vigtige betalingssystemer. Styrelsesrådet besluttede også, sammen med afgørelsen, at offentliggøre et sammendrag af de indkomne høringssvar, som blev modtaget i sammenhæng med en offentlig høring om udkastet til afgørelse, der fandt sted mellem 8. marts og 12. april 2019.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om restriktioner på overførsler af realkreditlån i Polen

Den 9. august 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/29 på anmodning af det polske parlament (Sejm).

ECB's udtalelse om salg og køb af kreditfaciliteter i Cypern

Den 16. august 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/30 på anmodning af det cypriotiske finansministerium.

ECB's udtalelse om informationsfrihed i Holland

Den 4. september 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/31 på anmodning af den hollandske indenrigsminister og minister for kongerigets anliggender.

ECB's udtalelse om de regler, som finansielle foretagender skal følge ved fastlæggelsen af aflønningspolitikker i Holland

Den 5. september 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/32 på anmodning af den hollandske finansminister.

ECB's udtalelse om beskyttelse af euroen mod falskmøntneri og om autentificering af euromønter i Luxembourg

Den 23. september 2019 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2019/33 på anmodning af det luxembourgske finansministerium.

Corporate governance

ECB's henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta

Den 25. juli 2019 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2019/24 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Henstillingen er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende og på ECB's websted.

Formand for ECB's Etiske Komité

Patrick Honohan, der har været medlem af ECB's Etiske Komité siden 2016, påtog sig rollen som formand for Den Etiske Komité den 1. august 2019. Han efterfølger Jean-Claude Trichet, hvis embedsperiode udløb den 31. juli 2019.

Udpegning af den centralbank, som skal være vært for Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb (EPCO) fra 2020 til 2024

Den 1. august 2019 udpegede Styrelsesrådet Banque centrale du Luxembourg til at være vært for Eurosystemets kontor til koordinering af indkøb (EPCO) fra 2020 til 2024 efter en positiv vurdering af Banque centrale du Luxembourgs forretningsplan. EPCO identificerer, vurderer og koordinerer fælles indkøb af varer og tjenester, som er nødvendige i forbindelse med udførelsen af Eurosystemets opgaver, med henblik på at maksimere omkostningseffektiviteten og den overordnede effektivitet.

ECB's afgørelse om nedsættelse af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette

Den 9. august 2019 vedtog Styrelsesrådet afgørelse ECB/2019/27 om ændring af afgørelse ECB/2014/16 om nedsættelsen af et administrativt klagenævn og forretningsordenen for dette. Tilsynsrådet blev også hørt om forslagene til ændringer, der præciserer visse aspekter af forretningsordenen for Det Administrative Klagenævn i lyset af de erfaringer, der er gjort siden oprettelsen af klagenævnet i 2013. Den ændrede afgørelse omfatter også en fremgangsmåde til fordelingen af klagerens og Den Europæiske Centralbanks sagsomkostninger i forbindelse med klager over afgørelser truffet af ECB, som indgives til Det Administrative Klagenævn.

Medlemmer af Det Administrative Klagenævn

Den 12. august 2019 besluttede Styrelsesrådet under hensyntagen til Tilsynsrådets udtalelse, at følgende medlemmer af klagenævnet: Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñez og André Camilleri samt følgende suppleant: René Smits, fortsætter som henholdsvis medlemmer og suppleant i yderligere fem år indtil 7. september 2024.

Medlemmer af Tilsynskomitéen for den korte eurorente

Den 23. august 2019 udpegede Styrelsesrådet følgende medlemmer af ECB's interne tilsynskomité, som skal overvåge processen med at fastsætte den korte eurorente (€STR): Generaldirektør Massimo Rostagno, Generaldirektorat for Pengepolitik, ECB, vicegeneraldirektør Cornelia Holthausen, Generaldirektorat for Markedsoperationer, ECB, vicegeneraldirektør Emmanuelle Assouan, Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet og Markedsoperationer, Banque de France, og Paolo Del Giovane, leder af Direktoratet for Markedsoperationer, Banca d'Italia. Formand for Tilsynskomitéen, der er nedsat under anvendelse af artikel 9 i retningslinje ECB/2019/19 om €STR, er ECB's næstformand Luis de Guindos. Alle medlemmer er forpligtede til at fremsende en erklæring om eventuelle interessekonflikter, som offentliggøres på ECB's websted.

Fungerende formand for Risikostyringskomitéen (RMC)

Den 29. august 2019 udpegede Styrelsesrådet Fernando Monar Lora, leder af Afdelingen for Risikoanalyse i Direktoratet for Risikostyring, ECB, som fungerende formand for Risikostyringskomitéen (RMC) fra 1. september 2019.

Banktilsyn

Resultaterne af den omfattende vurdering af bulgarske kreditinstitutter

Den 25. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at godkende det endelige resultat af den omfattende vurdering af seks bulgarske kreditinstitutter (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD og Investbank AD), som ECB Banktilsyn udførte mellem november 2018 og juni 2019 som følge af Bulgariens anmodning om et tæt samarbejde mellem ECB og Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank). Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Aftalememorandum mellem ECB og Den Europæiske Revisionsret

Den 26. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at indgå et aftalememorandum med Den Europæiske Revisionsret for så vidt angår revisionen af ECB's tilsynsopgaver. Dokumentet bliver officielt undertegnet i Luxembourg den 9. oktober 2019. Hele teksten offentliggøres samme dag på ECB Banktilsyns websted. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

ECB-afgørelser om signifikansen af kreditinstitutter under tilsyn

Den 26. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre signifikansstatus for visse kreditinstitutter under tilsyn. Fortegnelsen over enheder under tilsyn opdateres regelmæssigt. Den er offentliggjort på ECB Banktilsyns websted.

Omfanget af den omfattende vurdering af kroatiske kreditinstitutter

Den 29. juli 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at inkludere de kroatiske kreditinstitutter i den omfattende vurdering, som ECB Banktilsyn påbegynder fra og med september 2019. Dette sker som følge af Kroatiens anmodning om et tæt samarbejde mellem ECB og Hrvatska narodna banka. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Overholdelse af EBA's ændrede henstillinger om ækvivalensen af fortrolighedsordninger

Den 5. august 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det – for så vidt angår signifikante institutter under dets direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's henstillinger om ækvivalensen af fortrolighedsordninger som senest ændret den 8. november 2018 (EBA/REC/2018/03) fra og med meddelelsesdatoen.

Ændrede forventninger til den tilsynsmæssige dækning af misligholdte eksponeringer

Den 9. august 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at ændre de tilsynsmæssige forventninger til hensættelser af forsigtighedshensyn til nye misligholdte eksponeringer (NPE), som de fremgår af Addendum to the ECB Guidance to banks on non-performing loans. Tilsynsforventningerne, hvad angår NPE-beholdningerne, forbliver uændrede. Ændringerne, som tager højde for vedtagelsen af en ny EU-forordning, der trådte i kraft 26. april 2019, er blevet kommunikeret til institutterne på forhånd. De gennemgås nærmere i en pressemeddelelse i denne forbindelse, sammen med et teknisk dokument. Begge dokumenter findes på ECB Banktilsyns websted.

Kreditinstitut pålagt administrativ bøde som følge af overtrædelse af egenkapitalbestemmelserne

Den 13. august 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod en afgørelse fra Tilsynsrådet om at pålægge Piraeus Bank S.A. en administrativ bøde på 5.150.000 euro for overtrædelser af egenkapitalbestemmelserne mellem 2015 og 2017. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Vurdering af et institut som nødlidende eller forventeligt nødlidende

Den 15. august 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets vurdering – udarbejdet i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i forordning (EU) nr. 806/2014 – af, at AS PNB Banka var nødlidende eller forventeligt nødlidende som følge af en væsentlig forringelse af bankens likviditetsforhold. Den Fælles Afviklingsinstans blev hørt, og den var enig i vurderingen. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB Banktilsyns websted.

Efterlevelse af EBA's retningslinjer for outsourcing

Den 16. august 2019 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag stillet af Tilsynsrådet om at meddele Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), at det – for så vidt angår signifikante institutter under dets direkte tilsyn – er ECB's hensigt at efterleve EBA's retningslinjer for outsourcing (EBA/GL/2019/02) inden udgangen af september 2020.

Medie- og pressehenvendelser