Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

Augustus-september 2019

27 september 2019

Externe communicatie

Publicatie van gegevens over de valutamarktinterventies van de ECB

Op 23 september 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten aanvullende gegevens te publiceren over de valutamarktinterventies van de ECB. Vanaf april 2020 start de ECB met de publicatie van gegevens over valutamarktinterventies, zowel in een tabel op de website als in het jaarverslag van de ECB. In de tabel, die alle historische gegevens over valutamarktinterventies sinds 1999 zal bevatten, wordt op kwartaalbasis aangegeven of de ECB tijdens de driemaands verslagperiode valutamarktinterventies heeft uitgevoerd. In dat geval wordt informatie verschaft over het tijdstip en de aard (unilateraal, gecoördineerd of in het kader van ERM II) van deze interventies, het totale bedrag en de richting, evenals een uitsplitsing per valuta. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Monetair beleid

Buitengewone monetairbeleidsmaatregelen

Op 12 september 2019 heeft de Raad van Bestuur verschillende buitengewone monetairbeleidsmaatregelen genomen: de nettoaankopen op grond van het programma voor de aankoop van activa (asset purchase programme – APP) worden met ingang van 1 november 2019 hervat voor een maandelijks bedrag van € 20 miljard; de volledige herinvestering van de aflossingen op effecten die zijn aangekocht in het kader van het APP en die de vervaldatum hebben bereikt, wordt voortgezet; de mogelijkheid om activa te kopen met een lager rendement dan de rente op de depositofaciliteit wordt, voor zover noodzakelijk, uitgebreid naar alle onderdelen van het APP; er wordt een tweeledig systeem ingevoerd voor de vergoeding van reserves, waarbij een gedeelte van de door de instellingen aangehouden overliquiditeit zal worden vrijgesteld van de negatieve rente op de depositofaciliteit; enkele van de belangrijkste parameters van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO-III) worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht.

Markttransacties

Indicatieve kalender voor de reguliere tendertransacties en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem

Op 8 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur ingestemd met de indicatieve kalender voor de reguliere tendertransacties en reserveaanhoudingsperiodes van het Eurosysteem voor 2020. De kalender en een persbericht hierover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Wijzigingen van enkele belangrijke parameters van de derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties

Op 12 september 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten enkele belangrijke parameters van TLTRO-III te wijzigen, namelijk om de looptijd van alle transacties te verlengen van twee tot drie jaar, een vrijwillige aflossingsmogelijkheid in te voeren en de tariefbepaling voor deze transacties aan te passen. De wijzigingen zijn vastgelegd in Besluit ECB/2019/28 tot wijziging van Besluit (EU) 2019/1311 betreffende een derde reeks gerichte langerlopende herfinancieringstransacties, dat op 12 september 2019 door de Raad van Bestuur werd aangenomen. Dit besluit en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Verlenging van de kaders voor additionele kredietvorderingen tot eind maart 2024

Op 12 september 2019 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van het feit dat de verlenging van de looptijd van de TLTRO-III- transacties impliceert dat de kaders voor additionele kredietvorderingen moeten worden verlengd tot eind maart 2024, gelet op het besluit van de Raad van Bestuur van 7 juni 2019 om de kaders voor additionele kredietvorderingen te verlengen tot de vervaldatum van de laatste TLTRO-III-transactie.

Verlenging van de indexering van de rente op driemaands langerlopende herfinancieringstransacties tot na het einde van de laatste reserveaanhoudingsperiode van 2019

Op 12 september 2019 heeft de Raad van Bestuur besloten dat de rente op driemaands langerlopende herfinancieringstransacties (longer-term refinancing operations – LTRO’s) zal worden vastgesteld op het gemiddelde tarief van de basisherfinancieringstransacties gedurende de looptijd van de desbetreffende LTRO, ten minste tot het einde van de reserveaanhoudingsperiode die in maart 2021 start.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Besluit van de ECB betreffende de procedure en de voorwaarden voor de uitoefening door een bevoegde autoriteit van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot oversight op systeemrelevante betalingssystemen

Op 26 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur, in overeenstemming met artikel 21, lid 2, van Verordening ECB/2017/32 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 795/2014 met betrekking tot oversightvereisten voor systeemrelevante betalingssystemen (de zogenoemde SIPS-verordening), zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/25 betreffende de procedure en de voorwaarden voor de uitoefening door een bevoegde autoriteit van bepaalde bevoegdheden met betrekking tot oversight op systeemrelevante betalingssystemen. De Raad van Bestuur heeft eveneens besloten samen met het besluit een samenvatting te publiceren van de reacties die werden ontvangen in het kader van de tussen 8 maart en 12 april 2019 uitgevoerde openbare raadpleging over het ontwerpbesluit.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake beperkingen op overdrachten van hypothecaire vorderingen in Polen

Op 9 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/29 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Poolse Sejm (parlement).

Advies van de ECB inzake de verkoop en aankoop van kredietfaciliteiten in Cyprus

Op 16 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/30 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het ministerie van Financiën van Cyprus.

Advies van de ECB inzake de vrijheid van informatie in Nederland

Op 4 september 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/31 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Advies van de ECB inzake de te volgen regels door financiële ondernemingen bij de vaststelling van het beloningsbeleid in Nederland

Op 5 september 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/32 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Nederlandse minister van Financiën.

Advies van de ECB betreffende de bescherming van de euro tegen valsemunterij en de echtheidscontrole van euromunten in Luxemburg

Op 23 september 2019 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2019/33 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Luxemburgse ministerie van Financiën.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta

Op 25 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur aan de Raad van de Europese Unie Aanbeveling ECB/2019/24 gedaan betreffende de externe accountants van de Central Bank of Malta. De aanbeveling is gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie en op de website van de ECB.

Voorzitter van het Ethisch Comité van de ECB

Dhr. Patrick Honohan, lid van het Ethisch Comité van de ECB sinds 2016, heeft op 1 augustus 2019 het ambt van voorzitter van het Ethisch Comité opgenomen. In die functie volgt dhr. Honohan dhr. Jean-Claude Trichet op, wiens mandaat verstreken is op 31 juli 2019.

Aanduiding van de Luxemburgse centrale bank als gastheer voor het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem van 2020 tot 2024

Op 1 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur de Banque centrale du Luxembourg aangeduid als gastheer voor het Coördinatiecomité voor aanbestedingen van het Eurosysteem (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) van 2020 tot 2024, na een positieve beoordeling van het bedrijfsplan van de Banque centrale du Luxembourg. EPCO identificeert, beoordeelt en coördineert gezamenlijke aanschaffingsprocedures van goederen en diensten die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taken van het Eurosysteem, met het oog op maximale kostenefficiëntie en doelmatigheid.

Besluit van de ECB betreffende de oprichting van een Administratieve Raad voor Toetsing en zijn werkwijze

Op 9 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Besluit ECB/2019/27 houdende wijziging van Besluit ECB/2014/16 betreffende de oprichting van een administratieve raad voor toetsing en zijn werkwijze. Ook de Raad van Toezicht werd geraadpleegd over de voorgestelde wijzigingen, waarbij bepaalde aspecten van de werkwijze van de Administratieve Raad voor Toetsing worden verduidelijkt in het licht van de opgedane ervaring sinds de oprichting van deze raad in 2013. Het wijzigingsbesluit omvat eveneens een methodologie voor de omslag van de door de aanvrager en door de ECB gemaakte kosten in het kader van een herziening van besluiten van de ECB door de Administratieve Raad voor Toetsing.

Lidmaatschap van de Administratieve Raad voor Toetsing

Op 12 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur, na het advies te hebben ingewonnen van de Raad van Toezicht, besloten de ambtstermijnen van dhr. Jean-Paul Redouin, mevr. Concetta Brescia Morra, dhr. Javier Arístegui Yáñez en dhr. André Camilleri (als leden) en van dhr. René Smits (als plaatsvervangend lid) van de Administratieve Raad voor Toetsing met vijf jaar te verlengen, tot 7 september 2024.

Lidmaatschap van het oversightcomité van de kortetermijnrente voor de euro (€STR)

Op 23 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur dhr. Massimo Rostagno, directeur-generaal Monetair Beleid van de ECB, mevr. Cornelia Holthausen, waarnemend directeur-generaal Markttransacties van de ECB, mevr. Emmanuelle Assouan, waarnemend directeur-generaal Financiële stabiliteit en markttransacties van de Banque de France, en dhr. Paolo Del Giovane, hoofd directoraat-generaal Markttransacties van de Banca d'Italia, benoemd tot lid van het internoversightcomité van de ECB voor het toezicht op het proces voor de vaststelling van de kortetermijnrente voor de euro (euro short-term rate – €STR). Dit oversightcomité, dat werd opgericht krachtens artikel 9 van Richtsnoer ECB/2019/19 betreffende €STR, staat onder het voorzitterschap van dhr. Luis de Guindos, vicepresident van de ECB. Alle leden zijn verplicht om verklaringen voor te leggen over eventuele belangenconflicten. Deze verklaringen worden gepubliceerd op de website van de ECB.

Waarnemend voorzitter van het comité voor risicobeheer

Op 29 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur dhr. Fernando Monar Lora, hoofd van de afdeling Risicoanalyse in het directoraat Risicobeheer van de ECB, benoemd tot waarnemend voorzitter van het comité voor risicobeheer (Risk Management Committee – RMC), met ingang van 1 september 2019.

Bankentoezicht

Uitkomsten van de alomvattende beoordeling van Bulgaarse kredietinstellingen

Op 25 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de eindresultaten van de alomvattende beoordeling van zes Bulgaarse kredietinstellingen (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD en Investbank AD) te publiceren. ECB-Bankentoezicht voerde deze beoordeling uit tussen november 2018 en juni 2019, naar aanleiding van een verzoek van Bulgarije om een nauwe samenwerking aan te gaan tussen de ECB en Българска народна банка (Nationale Bank van Bulgarije). Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Memorandum van overeenstemming tussen de ECB en de Europese Rekenkamer

Op 26 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht voor een memorandum van overeenstemming met de Europese Rekenkamer over audits van de toezichtstaken van de ECB. Dit document wordt op 9 oktober 2019 officieel ondertekend in Luxemburg. Op dezelfde dag wordt de volledige tekst gepubliceerd op de website van het bankentoezicht van de ECB. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Besluiten van de ECB betreffende de significantie van onder toezicht staande kredietinstellingen

Op 26 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen voorstellen van de Raad van Toezicht om de significantiestatus van bepaalde onder toezicht staande kredietinstellingen te veranderen. De lijst van onder toezicht staande entiteiten wordt regelmatig bijgewerkt en is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Reikwijdte van de alomvattende beoordeling van Kroatische kredietinstellingen

Op 29 juli 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Kroatische kredietinstellingen op te nemen in de alomvattende beoordeling die ECB-Bankentoezicht vanaf september 2019 uitvoert, naar aanleiding van een verzoek van Kroatië om een nauwe samenwerking aan te gaan tussen de ECB en Hrvatska narodna banka. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Naleving van de gewijzigde aanbevelingen van de EBA betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen

Op 5 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) te informeren over het voornemen van de ECB om, voor de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, de EBA-aanbevelingen betreffende de gelijkwaardigheid van geheimhoudingsregelingen (EBA/GL/2018/03), laatst gewijzigd op 8 november 2018, in acht te nemen vanaf de datum van kennisgeving.

Herziene verwachtingen van de toezichthouder voor de dekking van niet-renderende risicoposities

Op 9 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht voor een herziening van de verwachtingen van de toezichthouder omtrent de prudentiële voorzieningen voor nieuwe niet-renderende risicoposities (non-performing exposures – NPE’s), zoals die zijn uiteengezet in het addendum bij de ECB-leidraad voor banken inzake niet-renderende leningen. De verwachtingen van de toezichthouder voor de bestaande NPE's blijven ongewijzigd. De herzieningen, die het gevolg zijn van de goedkeuring van een nieuwe EU-verordening die op 26 april 2019 van kracht is geworden, zijn proactief meegedeeld aan de instellingen. Ze worden eveneens toegelicht in een persbericht, dat samen met een technisch document beschikbaar is op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Administratieve boete voor een kredietinstelling na een inbreuk op de bepalingen inzake eigen vermogen

Op 13 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een besluit van de Raad van Toezicht om een administratieve boete van € 5.150.000 op te leggen aan Piraeus Bank S.A. wegens inbreuken op de bepalingen inzake eigen vermogen tussen 2015 en 2017. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Beoordeling als een instelling die failliet gaat of waarschijnlijk failliet gaat

Op 15 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen de beoordeling van de Raad van Toezicht, die werd opgesteld conform artikel 18, lid 1, van Verordening (EU) nr. 806/2014, dat AS PNB Banka failliet gaat of waarschijnlijk failliet zal gaan als gevolg van een aanzienlijke verslechtering van zijn liquiditeitssituatie. De gemeenschappelijke afwikkelingsraad werd geraadpleegd en stemde in met de beoordeling. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Naleving van de EBA-richtsnoeren inzake uitbesteding

Op 16 augustus 2019 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, voornemens is zich vanaf eind september 2020 te houden aan de EBA-aanbevelingen inzake uitbesteding (EBA/GL/2019/02).

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media