Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

August – september 2019

27. septembra 2019

Externá komunikácia

Zverejnenie údajov o devízových intervenciách ECB

Dňa 23. septembra 2019 sa Rada guvernérov prijala rozhodnutie o zverejňovaní podrobnejších údajov o devízových intervenciách ECB. ECB začne od apríla 2020 zverejňovať údaje o devízových intervenciách vo forme tabuľky na svojej internetovej stránke, ako aj v rámci výročnej správy ECB. Tabuľka, v ktorej budú uvedené všetky historické údaje o devízových intervenciách ECB od roku 1999, bude štvrťročne informovať o tom, či ECB počas sledovaného štvrťročného obdobia intervenovala. V prípade intervencií bude uvedený čas a povaha intervencií (jednostranné, koordinované, súvisiace s mechanizmom ERM II), ich celkový objem a smer, ako aj ich členenie podľa mien. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Menová politika

Neštandardné opatrenia menovej politiky

Dňa 12. septembra 2019 Rada guvernérov prijala niekoľko neštandardných opatrení menovej politiky, v rámci ktorých sa rozhodla: od 1. novembra 2019 pokračovať v čistom nákupe aktív v rámci programu nákupu aktív (asset purchase programme – APP), a to tempom 20 mld. € za mesiac; pokračovať v reinvestovaní plnej výšky istiny zo splatených cenných papierov nakúpených v rámci programu APP; v potrebnom rozsahu rozšíriť možnosť nákupu cenných papierov, ktorých výnosy sa nachádzajú pod úrovňou úrokovej sadzby jednodňových sterilizačných operácií, vo všetkých častiach programu APP; zaviesť dvojstupňový systém úročenia rezerv, v rámci ktorého sa na časť nadbytočnej likvidity inštitúcií nebude vzťahovať záporná sadzba jednodňových sterilizačných operácií; a zmeniť niektoré zo základných parametrov tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií (targeted longer-term refinancing operations – TLTRO III), ktoré sú bližšie opísané nižšie.

Operácie na trhu

Indikatívny kalendár pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv

Dňa 8. augusta 2019 Rada guvernérov schválila indikatívny kalendár pravidelných tendrov Eurosystému a udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2020. Kalendár je spolu so súvisiacou tlačovou správou k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Zmeny niektorých základných parametrov tretej série cielených dlhodobejších refinančných operácií

Dňa 12. septembra 2019 sa Rada guvernérov rozhodla zmeniť niektoré základné parametre TLTRO III, konkrétne predĺžiť splatnosť všetkých operácií z dvoch na tri roky, zaviesť možnosť voliteľného splatenia a zmeniť úročenie týchto operácií. Zmeny sú formálne stanovené v rozhodnutí Rady guvernérov ECB/2019/28 z 12. septembra 2019, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1311 o tretej sérii cielených dlhodobejších refinančných operácií. Rozhodnutie a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Predĺženie platnosti rámcov dodatočných úverových pohľadávok do konca marca 2024

Dňa 12. septembra 2019 Rada guvernérov vzala na vedomie, že z predĺženia splatnosti operácií TLTRO III v nadväznosti na rozhodnutie Rady guvernérov zo 7. júna 2019 predĺžiť platnosť rámcov dodatočných úverových pohľadávok (additional credit claims – ACC) do dátumu splatnosti poslednej operácie TLTRO III vyplýva potreba predĺžiť platnosť rámcov ACC do konca marca 2024.

Predĺženie indexácie úrokovej sadzby trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií na obdobie po skončení posledného udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv v roku 2019

Dňa 12. septembra 2019 sa Rada guvernérov rozhodla stanoviť úrokovú sadzbu trojmesačných dlhodobejších refinančných operácií na úrovni priemernej sadzby hlavných refinančných operácií počas doby platnosti príslušnej dlhodobejšej refinančnej operácie, a to minimálne do konca udržiavacieho obdobia povinných minimálnych rezerv, ktoré sa začne v marci 2021.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Rozhodnutie ECB o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov v súlade s článkom 21 ods. 2 nariadenia ECB/2017/32, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 795/2014 o požiadavkách v oblasti dohľadu nad systémovo dôležitými platobnými systémami, prijala rozhodnutie ECB/2019/25 o postupoch a podmienkach pre vykonávanie určitých právomocí príslušného orgánu v súvislosti s dohľadom nad systémovo dôležitými platobnými systémami. Rada guvernérov sa taktiež rozhodla spolu s rozhodnutím zverejniť súhrn odpovedí prijatých v rámci verejnej konzultácie k návrhu rozhodnutia, ktorá prebiehala od 8. marca do 12. apríla 2019.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k obmedzeniu prevodov hypotekárnych pohľadávok v Poľsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/29 dňa 9. augusta 2019 na žiadosť poľského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB k predaju a nákupu kreditných facilít na Cypre

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/30 dňa 16. augusta 2019 na žiadosť cyperského ministerstva financií.

Stanovisko ECB k slobodnému prístupu k informáciám v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/31 dňa 4. septembra 2019 na žiadosť holandského ministra vnútra a vzťahov v rámci kráľovstva.

Stanovisko ECB k pravidlám, ktoré majú dodržiavať finančné inštitúcie pri tvorbe politík odmeňovania v Holandsku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/32 dňa 5. septembra 2019 na žiadosť holandského ministra financií.

Stanovisko ECB k ochrane eura proti falšovaniu a k overovaniu pravosti euromincí v Luxembursku

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2019/33 dňa 23. septembra 2019 na žiadosť luxemburského ministra financií.

Správa a riadenie

Odporúčanie ECB Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Malta

Dňa 25. júla 2019 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2019/24 Rade Európskej únie o externom audítorovi Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta. Odporúčanie bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie a na internetovej stránke ECB.

Predseda Etického výboru ECB

Patrick Honohan, člen Etického výboru ECB od roku 2016, od 1. augusta 2019 nastúpil do funkcie predsedu Etického výboru ECB. Vo funkcii nahradil Jeana-Clauda Tricheta, ktorého funkčné obdobie sa skončilo 31. júla 2019.

Hostiteľská centrálna banka pre Úrad Eurosystému pre koordináciu obstarávania na obdobie rokov 2020 až 2024

Dňa 1. augusta 2019 Rada guvernérov na základe pozitívneho hodnotenia ponuky Banque centrale du Luxembourg určila Banque centrale du Luxembourg za hostiteľa Úradu Eurosystému pre koordináciu obstarávania (Eurosystem Procurement Coordination Officeb – EPCO) na obdobie rokov 2020 až 2024. EPCO určuje, posudzuje a koordinuje spoločné obstarávanie tovarov a služieb potrebných na plnenie úloh Eurosystému s cieľom maximalizovať hospodárnosť a efektívnosť.

Rozhodnutie ECB o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti

Dňa 9. augusta 2019 Rada guvernérov prijala Rozhodnutie ECB/2019/27, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti. Navrhované zmeny, upresňujúce určité aspekty pravidiel činnosti Administratívneho revízneho výboru na základe skúseností získaných od jeho zriadenia v roku 2013, boli prekonzultované aj s Radou pre dohľad. Súčasťou pozmeňujúceho rozhodnutia je aj spôsob rozdelenia nákladov na revíziu rozhodnutí ECB Administratívnym revíznym výborom medzi žiadateľov a ECB.

Členovia Administratívneho revízneho výboru

Dňa 12. augusta 2019 sa Rada guvernérov s prihliadnutím na stanovisko Rady pre dohľad rozhodla predĺžiť funkčné obdobie Jeana-Paula Redouina, Concetty Brescie Morrovej, Javiera Arísteguiho Yáñeza a Andrého Camilleriho (ako členov) a Reného Smitsa (ako náhradníka) v Administratívnom revíznom výbore o ďalších päť rokov do 7. septembra 2024.

Členovia Dohliadacieho výboru krátkodobej eurovej sadzby

Dňa 23. augusta 2019 Rada guvernérov vymenovala Massima Rostagna, generálneho riaditeľa odboru ECB pre menovú politiku, Corneliu Holthausenovú, zástupkyňu generálneho riaditeľa odboru ECB pre operácie na trhu, Emmanuellu Assouanovú, zástupkyňu generálneho riaditeľa odboru Banque de France pre finančnú stabilitu a operácie na trhu a Paola Del Giovaneho, vedúceho riaditeľstva Banca d'Italia pre operácie na trhu, za členov interného Dohliadacieho výboru ECB dohliadajúceho na proces určovania krátkodobej eurovej sadzby (€STR). Dohliadaciemu výboru, zriadenému na základe článku 9 usmernenia ECB/2019/19 o krátkodobej eurovej sadzbe (€STR), predsedá viceprezident ECB Luis de Guindos. Všetci členovia sú povinní predložiť vyhlásenie o konfliktoch záujmu, ktoré bude zverejnené na internetovej stránke ECB.

Úradujúci predseda Výboru pre riadenie rizík

Dňa 29. augusta 2019 Rada guvernérov vymenovala Fernanda Monara Loru, vedúceho odboru pre analýzu rizík riaditeľstva ECB pre riadenie rizík, za úradujúceho predsedu Výboru pre riadenie rizík s platnosťou od 1. septembra 2019.

Bankový dohľad

Výsledky komplexného hodnotenia bulharských úverových inštitúcií

Dňa 25. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť konečné výsledky komplexného hodnotenia šiestich bulharských úverových inštitúcií (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD a Investbank AD), ktoré vykonal bankový dohľad ECB v čase od novembra 2018 do júna 2019 v nadväznosti na žiadosť Bulharska o nadviazanie úzkej spolupráce medzi ECB a Българска народна банка (Bulharskou národnou bankou). Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Memorandum o porozumení medzi ECB a Európskym dvorom audítorov

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad uzavrieť memorandum o porozumení s Európskym dvorom audítorov týkajúce sa auditov úloh ECB v oblasti dohľadu. Dokument bude podpísaný 9. októbra 2019 v Luxembursku a v ten istý deň v plnom znení zverejnený na internetovej stránke bankového dohľadu ECB. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Rozhodnutia ECB o významnosti dohliadaných úverových inštitúcií

Dňa 26. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhom Rady pre dohľad zmeniť status významnosti určitých dohliadaných úverových inštitúcií. Zoznam dohliadaných subjektov sa pravidelne aktualizuje a zverejňuje na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Výsledky komplexného hodnotenia chorvátskych úverových inštitúcií

Dňa 29. júla 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zahrnúť do komplexného hodnotenia bankového dohľadu ECB chorvátske úverové inštitúcie, na základe žiadosti Chorvátska o nadviazanie úzkej spolupráce medzi ECB a Hrvatska narodna banka od septembra 2019. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Dodržiavanie zmenených odporúčaní EBA týkajúcich sa rovnocennosti režimov dôvernosti

Dňa 5. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad informovať Európsky orgán pre bankovníctvo (EBA), že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich jej priamemu dohľadu sa ECB mieni odo dňa oznámenia riadiť usmerneniami EBA týkajúcimi sa rovnocennosti režimov dôvernosti v znení posledných zmien z 8. novembra 2018 (EBA/REC/2018/03).

Upravené očakávania dohľadu týkajúce sa krytia problémových expozícií

Dňa 9. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad upraviť očakávania dohľadu v súvislosti s prudenciálnou tvorbou opravných položiek k novým problémovým expozíciám (non-performing exposures – NPE) stanovené v Dodatku k všeobecným zásadám ECB týkajúcim sa postupu bánk v prípade problémových úverov. Očakávania dohľadu týkajúce sa existujúcich NPE zostávajú nezmenené. Úpravy v nadväznosti na prijatie nového nariadenia EÚ, ktoré nadobudlo účinnosť 26. apríla 2019, boli aktívne oznámené inštitúciám a sú detailnejšie opísané v súvisiacej tlačovej správe a technickom dokumente na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Administratívna sankcia uložená úverovej inštitúcii za porušenie ustanovení o vlastných zdrojoch

Dňa 13. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad uložiť administratívnu sankciu vo výške 5 150 000 € Piraeus Bank S.A. za porušovanie ustanovení o vlastných zdrojoch v rokoch 2015 až 2017. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Hodnotenie zlyhania alebo pravdepodobného zlyhania inštitúcie

Dňa 15. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti hodnoteniu Rady pre dohľad, vypracovanom v súlade s článkom 18 ods. 1 nariadenia (EÚ) č. 806/2014, podľa ktorého AS PNB Banka zlyháva alebo pravdepodobne zlyhá v dôsledku výrazného zhoršenia stavu jej likvidity. Jednotná rada pre riešenie krízových situácií bola riadne konzultovaná a s hodnotením súhlasila. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA k outsourcingu

Dňa 16. augusta 2019 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť Európskemu orgánu pre bankovníctvo (EBA), že v prípade významných inštitúcií podliehajúcich priamemu dohľadu ECB sa ECB najneskôr od konca septembra 2020 mieni riadiť usmerneniami EBA k outsourcingu (EBA/GL/2019/02).