Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

srpen–září 2019

27. září 2019

Externí komunikace

Zveřejnění údajů o devizových intervencích ECB

Rada guvernérů schválila 23. září 2019 zveřejnění dodatečných údajů o devizových intervencích ECB (FXI). ECB zahájí od dubna 2020 zveřejňování údajů o FXI jak v tabulce na svých internetových stránkách, tak ve výroční zprávě ECB. Tabulka, která bude obsahovat veškerá historická data o FXI od roku 1999, bude čtvrtletně zobrazovat, zda ECB ve čtvrtletním sledovaném období intervenovala, a pokud ano, bude uvádět načasování a charakter těchto intervencí (jednostranné, koordinované nebo související s ERM II), jejich celkový objem a směr i členění podle měn. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Měnová politika

Mimořádná opatření měnové politiky

Rada guvernérů přijala 12. září 2019 několik mimořádných měnověpolitických opatření – jmenovitě obnovit od 1. listopadu 2019 čisté nákupy v rámci programu nákupu aktiv (APP) ECB v měsíčním objemu 20 mld. EUR, pokračovat v plném rozsahu v reinvestování jistiny ze splatných cenných papírů zakoupených v rámci programu APP, v potřebném rozsahu rozšířit možnost nákupu aktiv s výnosy pod úrovní úrokové sazby vkladové facility na všechny části APP, zavést dvouřádový systém úročení rezerv, v němž bude část přebytečné likvidity držené institucemi vyňata ze záporné sazby vkladové facility, a změnit některé ze základních parametrů třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací (TLTRO-III), které jsou dále popsány níže.

Tržní operace

Indikativní kalendář pravidelných nabídkových řízení Eurosystému a udržovacích období pro minimální rezervy

Rada guvernérů schválila 8. srpna 2019 indikativní kalendář pravidelných nabídkových řízení pro operace Eurosystému a udržovacích období pro povinné minimální rezervy v roce 2020. Kalendář je společně se související tiskovou zprávou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Změny některých hlavních parametrů třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací

Rada guvernérů rozhodla 12. září 2019 změnit některé hlavní parametry třetí série cílených dlouhodobějších refinančních operací – jmenovitě prodloužit dobu splatnosti všech operací ze dvou let na tři roky, zavést možnost volitelného splacení a změnit stanovení cen těchto operací. Tyto změny jsou formalizovány v rozhodnutí ECB/2019/28, kterým se mění rozhodnutí (EU) 2019/1311 o třetí sérii cílených dlouhodobějších refinančních operací, přijaté Radou guvernérů 12. září 2019. Rozhodnutí a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Prodloužení rámců pro dodatečné úvěrové pohledávky do konce března 2024

Rada guvernérů vzala 12. září 2019 na vědomí, že prodloužení splatnosti operací TLTRO III znamená, že je třeba prodloužit rámce pro dodatečné úvěrové pohledávky (ACC) do konce března 2024, a to vzhledem k rozhodnutí Rady guvernérů ze dne 7. června 2019 prodloužit rámce ACC do data splatnosti poslední operace TLTRO III.

Prodloužení indexace úrokové sazby tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operací po konci posledního období pro povinné minimální rezervy v roce 2019

Rada guvernérů rozhodla 12. září 2019, že úroková sazba tříměsíčních dlouhodobějších refinančních operací (LTRO) bude stanovena jako průměrná sazba hlavních refinančních operací po dobu trvání příslušné LTRO alespoň do konce udržovacího období pro povinné minimální rezervy, které začne v březnu 2021.

Tržní infrastruktura a platební styk

Rozhodnutí ECB o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy

Dne 26. července 2019 v rámci uplatňování čl. 21 odst. 2 nařízení ECB/2017/32, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy („nařízení o SIPS“), přijala Rada guvernérů rozhodnutí ECB/2019/25 o postupu a podmínkách pro výkon některých pravomocí příslušného orgánu v souvislosti s dozorem nad systémově významnými platebními systémy. Rada guvernérů také rozhodla zveřejnit společně s rozhodnutím souhrn odpovědí přijatých v rámci veřejné konzultace, která k návrhu rozhodnutí probíhala od 8. března do 12. dubna 2019.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k omezení převoditelnosti pohledávek z hypotečních úvěrů v Polsku

Rada guvernérů přijala 9. srpna 2019 stanovisko CON/2019/29 na žádost polského Sejmu (parlamentu).

Stanovisko ECB k nákupu a prodeji úvěrových facilit na Kypru

Rada guvernérů přijala 16. srpna 2019 stanovisko CON/2019/30 na žádost kyperského ministerstva financí.

Stanovisko ECB ke svobodě informací v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 4. září 2019 stanovisko CON/2019/31 na žádost nizozemského ministra pro vnitřní věci a vztahy v království.

Stanovisko ECB k pravidlům, kterými se mají řídit finanční podniky při stanovení zásad odměňování v Nizozemsku

Rada guvernérů přijala 5. září 2019 stanovisko CON/2019/32 na žádost ministra financí Nizozemska.

Stanovisko ECB k ochraně eura proti padělání a k ověřování pravosti euromincí v Lucembursku

Rada guvernérů přijala 23. září 2019 stanovisko CON/2019/33 na žádost lucemburského ministerstva financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta

Rada guvernérů přijala 25. července 2019 doporučení ECB/2019/24 Radě Evropské unie o externím auditorovi Bank Ċentrali ta' Malta / Central Bank of Malta. Doporučení bylo zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách ECB.

Předseda Etického výboru

Patrick Honohan, člen Etického výboru ECB od roku 2016, převzal od 1. srpna 2019 funkci jeho předsedy. V této funkci nahrazuje Jeana-Clauda Tricheta, jehož funkční období skončilo 31. července 2019.

Hostitelská centrální banka v letech 2020–2024 pro Úřad Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek

Rada guvernérů určila 1. srpna 2019 Banque centrale du Luxembourg, aby v letech 2020–2024 působila jako hostitelská centrální banka pro Úřad Eurosystému pro koordinaci zadávání veřejných zakázek (EPCO), a to na základě kladného vyhodnocení provozního návrhu Banque centrale du Luxembourg. EPCO určuje, posuzuje a koordinuje společné nákupy zboží a služeb, které jsou nezbytné pro plnění úkolů Eurosystému, s cílem maximalizovat hospodárnost a efektivnost.

Rozhodnutí ECB o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování

Rada guvernérů přijala 9. srpna 2019 rozhodnutí ECB/2019/27, kterým se mění rozhodnutí ECB/2014/16 o zřízení správní revizní komise a pravidlech jejího fungování. O navrhovaných změnách, kterými se vysvětlují určité aspekty pravidel fungování správní revizní komise, byla rovněž konzultována Rada dohledu, a to vzhledem ke zkušenostem získaným od jejího vzniku v roce 2013. Pozměňující rozhodnutí rovněž zahrnuje metodiku alokace nákladů přezkumu vzniklých žadateli a ECB v rámci přezkumu rozhodnutí ECB prováděného správní revizní komisí.

Členství ve správní revizní komisi

S přihlédnutím ke stanovisku Rady dohledu Rada guvernérů rozhodla 12. srpna 2019 prodloužit funkční období o dalších pět let do 7. září 2024 Jeanu-Paulu Redouinovi, Concette Brescii Morraové, Javieru Arísteguiovi Yáñezovi a Andréu Camilleriovi (ve funkci členů) a René Smitsovi (ve funkci alternáta) správní revizní komise.

Členství ve výboru pro dohled nad krátkodobou eurovou sazbou

Rada guvernérů jmenovala 23. srpna 2019 Massima Rostagnu, generálního ředitele ECB pro měnovou politiku, Cornelii Holthausenovou, zástupkyni generálního ředitele ECB pro tržní operace, Emmanuellu Assouanovou, zástupkyni generálního ředitele Banque de France pro finanční stabilitu a tržní operace, a Paola Del Giovaneho, vedoucího ředitelství Banca d'Italia pro tržní operace, do funkce členů vnitřního výboru ECB pro dohled nad stanovováním krátkodobé eurové sazby (€STR). Výboru pro dohled, zřízenému uplatněním článku 9 obecných zásad ECB/2019/19 o krátkodobé eurové sazbě, předsedá viceprezident ECB Luis de Guindos. Všichni členové jsou povinni předložit prohlášení o střetu zájmů, která budou zveřejněna na internetových stránkách ECB.

Úřadující předseda Výboru pro řízení rizik

Rada guvernérů jmenovala 29. srpna 2019 Fernanda Monara Loru, vedoucího odboru pro analýzu rizik při ředitelství ECB pro řízení rizik, do funkce úřadujícího předsedy Výboru pro řízení rizik (RMC), a to od 1. září 2019.

Bankovní dohled

Výsledky komplexního hodnocení bulharských úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 25. července 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu schválit konečné výsledky komplexního hodnocení šesti bulharských úvěrových institucí (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD a Investbank AD), které bankovní dohled ECB prováděl od listopadu 2018 do června 2019 na základě žádosti Bulharska navázat úzkou spolupráci mezi ECB a Bulharskou národní bankou (Българска народна банка). Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Memorandum o porozumění mezi ECB a Evropským účetním dvorem

Rada guvernérů nevznesla 26. července 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu uzavřít memorandum o porozumění s Evropským účetním dvorem ohledně auditů úkolů ECB v oblasti dohledu. Dokument bude oficiálně podepsán 9. října 2019 v Lucembursku a jeho úplné znění bude v tentýž den zveřejněno na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Rozhodnutí ECB o významu dohlížených úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 26. července 2019 námitky vůči návrhům Rady dohledu změnit status významnosti určitých dohlížených úvěrových institucí. Seznam dohlížených subjektů je pravidelně aktualizován a je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Výsledky komplexního hodnocení chorvatských úvěrových institucí

Rada guvernérů nevznesla 29. července 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu, aby od září 2019 byly do komplexního hodnocení prováděného bankovním dohledem ECB zahrnuty chorvatské úvěrové instituce na základě žádosti Chorvatska navázat úzkou spolupráci mezi ECB a Hrvatska narodna banka. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržování změněných doporučení EBA týkajících se rovnocennosti režimů utajení

Rada guvernérů nevznesla 5. srpna 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu informovat Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), pokud jde o významné instituce pod jejím přímým dohledem, o záměru ECB dodržovat od data tohoto oznámení doporučení EBA týkající se rovnocennosti režimů utajení, která byla naposled změněna 8. listopadu 2018 (EBA/REC/2018/03).

Revidovaná očekávání v oblasti dohledu v souvislosti s pokrytím nevýkonných expozic

Rada guvernérů nevznesla 9. srpna 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu revidovat očekávání v oblasti dohledu v souvislosti s obezřetnostní tvorbou rezerv na nové nevýkonné expozice (non-performing exposures – NPE) uvedená v „dodatku k pokynům ECB k postupu bank v případě úvěrů se selháním“. Očekávání v oblasti dohledu v souvislosti s objemem NPE zůstávají beze změny. Revize zohledňující přijetí nového nařízení EU, které vstoupilo v platnost 26. dubna 2019, byly aktivně oznámeny institucím a jsou podrobněji popsané v související tiskové zprávě a technickém dokumentu na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Správní sankce uložená úvěrové instituci za porušení ustanovení o kapitálu

Rada guvernérů nevznesla 13. srpna 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu uložit bance Piraeus Bank S.A. správní sankci ve výši 5 150 000 EUR za porušení ustanovení o kapitálu v letech 2015–2017. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Hodnocení instituce jako instituce v selhání nebo instituce, jejíž selhání je pravděpodobné

Rada guvernérů nevznesla 15. srpna 2019 námitky vůči hodnocení Rady dohledu vypracovanému v souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (EU) č. 806/2014, že AS PNB Banka je v důsledku výrazného zhoršení své likviditní situace v selhání nebo je její selhání pravděpodobné. Jednotný výbor pro řešení krizí byl řádně konzultován a s hodnocením souhlasil. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB věnovaných bankovnímu dohledu.

Dodržení všeobecných zásad EBA pro externí zajišťování činností

Rada guvernérů nevznesla 16. srpna 2019 námitky vůči návrhu Rady dohledu oznámit Evropskému orgánu pro bankovnictví (EBA), že v případě významných institucí, které podléhají jejímu přímému dohledu, se ECB hodlá do konce září 2020 řídit všeobecnými zásadami EBA pro externí zajišťování činností (EBA/GL/2019/02).