Menu

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

August-septembrie 2019

27 septembrie 2019

Comunicare externă

Publicarea datelor privind intervențiile pe piața valutară ale BCE

La data de 23 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis să publice date suplimentare privind intervențiile pe piața valutară ale BCE (foreign exchange interventions – FXI). Începând cu luna aprilie 2020, BCE va începe să publice date privind intervențiile pe piața valutară, atât sub forma unui tabel pe website-ul său, cât și în Raportul anual al BCE. Tabelul, care va cuprinde toate datele istorice privind intervențiile pe piața valutară începând cu anul 1999, va indica, în termeni trimestriali, dacă BCE a efectuat intervenții în perioada trimestrială analizată, și, în caz afirmativ, va preciza calendarul și natura acestor intervenții (unilaterale, coordonate sau asociate MCS II), valoarea totală și direcția lor, furnizând, de asemenea, o defalcare în funcție de valută. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Politică monetară

Măsuri neconvenționale de politică monetară

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat o serie de măsuri neconvenționale de politică monetară, respectiv reluarea achizițiilor nete în cadrul programului de achiziționare de active (asset purchase programme – APP), într-un ritm lunar de 20 de miliarde EUR, începând cu data de 1 noiembrie 2019; continuarea reinvestirii, în totalitate, a principalului aferent titlurilor ajunse la scadență achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active; extinderea posibilității achiziționării de active cu randamente inferioare ratei dobânzii la facilitatea de depozit, în măsura în care va fi necesar, în cadrul tuturor componentelor programului; introducerea unui sistem pe două niveluri pentru remunerarea rezervelor, în cadrul căruia o parte din surplusul de lichiditate deținut de instituții va fi exceptată de la aplicarea ratei negative a dobânzii la facilitatea de depozit; modificarea unora dintre parametrii principali ai celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (OTRTL III), care sunt prezentați mai detaliat în continuare.

Operațiuni de piață

Calendarul orientativ privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului

La data de 8 august 2019, Consiliul guvernatorilor a aprobat calendarul orientativ privind operațiunile de licitație periodice și perioadele de aplicare a rezervelor minime obligatorii ale Eurosistemului pentru anul 2020. Calendarul, însoțit de un comunicat de presă pe această temă, este disponibil pe website-ul BCE.

Modificări aduse unora dintre parametrii principali ai celei de-a treia serii de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis modificarea unora dintre parametrii principali ai OTRTL III, respectiv prelungirea termenului de scadență pentru toate operațiunile de la doi la trei ani, introducerea unei opțiuni de rambursare voluntară și modificarea ratelor acestor operațiuni. Modificările sunt formalizate în Decizia BCE/2019/28 de modificare a Deciziei (UE) 2019/1311 privind o a treia serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung, adoptată de Consiliul guvernatorilor la 12 septembrie 2019. Această decizie și un comunicat de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Extinderea cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor până la sfârșitul lunii martie 2024

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a luat notă de faptul că prelungirea termenului de scadență pentru OTRTL III a implicat necesitatea de a extinde cadrele pentru creanțe suplimentare de natura creditelor până la sfârșitul lunii martie 2024, având în vedere decizia Consiliului guvernatorilor din 7 iunie 2019 de extindere a cadrelor pentru creanțe suplimentare de natura creditelor până la data scadentă a ultimei OTRTL III.

Extinderea indexării ratei dobânzii la operațiunile de refinanțare pe termen mai lung cu scadența la trei luni până după încheierea ultimei perioade de aplicare a rezervelor minime obligatorii din 2019

La data de 12 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a decis că rata dobânzii la operațiunile de refinanțare pe termen mai lung (ORTL) cu scadența la trei luni va fi stabilită la nivelul ratei medii a dobânzii aferente operațiunilor principale de refinanțare (OPR) pe durata desfășurării ORTL respective, cel puțin până la sfârșitul perioadei de aplicare a rezervelor minime obligatorii care începe în luna martie 2021.

Infrastructura pieței și plăți

Decizia BCE privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică

La data de 26 iulie 2019, în aplicarea articolului 21 alineatul (2) din Regulamentul BCE/2017/32 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 795/2014 privind cerințele de monitorizare pentru sistemele de plăți de importanță sistemică („Regulamentul SIPS”), Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/25 privind procedura și condițiile de exercitare de către o autoritate competentă a anumitor competențe în legătură cu monitorizarea sistemelor de plăți de importanță sistemică. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a decis să publice, alături de decizie, o sinteză a răspunsurilor primite în contextul unei consultări publice referitoare la proiectul de decizie, care a avut loc în perioada 8 martie-12 aprilie 2019.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la restricțiile privind transferul creanțelor ipotecare în Polonia

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/29, la solicitarea Parlamentului polonez (Seimului).

Avizul BCE cu privire la vânzarea și cumpărarea facilităților de credit în Cipru

La data de 16 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/30, la solicitarea Ministerului Finanțelor din Cipru.

Avizul BCE cu privire la libertatea de informare în Țările de Jos

La data de 4 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/31, la solicitarea ministrului afacerilor interne și relațiilor în cadrul Regatului din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la normele de urmat de către întreprinderile financiare cu ocazia definirii politicilor de remunerare în Țările de Jos

La data de 5 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/32, la solicitarea ministrului finanțelor din Țările de Jos.

Avizul BCE cu privire la protejarea euro împotriva contrafacerii și verificarea autenticității monedelor euro în Luxemburg

La data de 23 septembrie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2019/33, la solicitarea ministrului finanțelor din Luxemburg.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

La data de 25 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2019/24 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta. Recomandarea a fost publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și pe website-ul BCE.

Președinția Comitetului de etică al BCE

Dl Patrick Honohan, membru al Comitetului de etică al BCE din 2016, a preluat funcția de președinte al acestui comitet de la 1 august 2019. În acest rol, dl Honohan îi succedă dlui Jean-Claude Trichet, al cărui mandat a expirat la 31 iulie 2019.

Banca centrală gazdă a Biroului de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului pentru perioada 2020-2024

La data de 1 august 2019, Consiliul guvernatorilor a desemnat Banque centrale du Luxembourg pentru a găzdui Biroul de coordonare a achizițiilor al Eurosistemului (Eurosystem Procurement Coordination Office – EPCO) în perioada 2020-2024, ca urmare a evaluării pozitive a planului de afaceri propus de Banque centrale du Luxembourg. EPCO identifică, evaluează și coordonează achizițiile comune de bunuri și servicii necesare îndeplinirii atribuțiilor Eurosistemului, în vederea valorificării la maximum a eficacității și eficienței costurilor.

Decizia BCE privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor a adoptat Decizia BCE/2019/27 de modificare a Deciziei BCE/2014/16 privind instituirea unui comitet administrativ de control și normele de funcționare ale acestuia. Consiliul de supraveghere a fost, de asemenea, consultat cu privire la modificările propuse, care clarifică unele aspecte ale normelor de funcționare ale comitetului administrativ de control, având în vedere experiența acumulată de la instituirea acestuia în anul 2013. Decizia de modificare include, de asemenea, o metodologie pentru repartizarea costurilor controlului suportate de solicitant și de BCE în contextul reexaminării deciziilor BCE de către comitetul administrativ de control.

Membrii comitetului administrativ de control

La data de 12 august 2019, Consiliul guvernatorilor, ținând seama de avizul Consiliului de supraveghere, a decis să prelungească mandatele următorilor membri: dl Jean-Paul Redouin, dna Concetta Brescia Morra, dl Javier Arístegui Yáñez și dl André Camilleri, precum și mandatul dlui René Smits (membru supleant) în cadrul comitetul administrativ de control pentru o perioadă suplimentară de cinci ani, până la data de 7 septembrie 2024.

Membrii Comitetului de monitorizare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro

La data de 23 august 2019, Consiliul guvernatorilor i-a numit pe dl Massimo Rostagno, director general al Direcției politică monetară a BCE, dna Cornelia Holthausen, directoare generală adjunctă a Direcției operațiuni de piață a BCE, dna Emmanuelle Assouan, directoare generală adjunctă pentru stabilitate financiară și operațiuni de piață în cadrul Banque de France, și pe dl Paolo Del Giovane, șeful Direcției operațiuni de piață din cadrul Banca d'Italia, membri ai comitetului intern de monitorizare al BCE, însărcinat cu monitorizarea procesului de determinare a ratei dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (euro short-term rate – €STR). Acest comitet de monitorizare, înființat în aplicarea articolului 9 din Orientarea BCE/2019/19 privind rata dobânzii pe termen scurt la operațiunile în euro (€STR), este prezidat de vicepreședintele BCE, dl Luis de Guindos. Toți membrii sunt obligați să prezinte declarații privind orice conflicte de interese, care vor fi publicate pe website-ul BCE.

Președinția interimară a Comitetului de gestionare a riscurilor

La data de 29 august 2019, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe dl Fernando Monar Lora, șeful Serviciului analiza riscurilor din cadrul Direcției gestionarea riscurilor a BCE, președinte interimar al Comitetului de gestionare a riscurilor (Risk Management Committee – RMC) începând cu data de 1 septembrie 2019.

Supraveghere bancară

Rezultatele evaluării cuprinzătoare a instituțiilor de credit din Bulgaria

La data de 25 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele finale ale evaluării cuprinzătoare a șase instituții de credit din Bulgaria (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD și Investbank AD), efectuată de Supravegherea bancară a BCE în perioada noiembrie 2018-iunie 2019, în urma solicitării Bulgariei de a stabili o cooperare strânsă între BCE și Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei). Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Memorandumul de înțelegere între BCE și Curtea de Conturi Europeană

La data de 26 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a încheia un memorandum de înțelegere cu Curtea de Conturi Europeană referitor la auditurile atribuțiilor de supraveghere ale BCE. Documentul va fi semnat oficial la Luxemburg, la data de 9 octombrie 2019, textul complet urmând să fie publicat în aceeași zi pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Deciziile BCE privind caracterul semnificativ al instituțiilor de credit supravegheate

La data de 26 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerile Consiliului de supraveghere de modificare a caracterului semnificativ al unor instituții de credit supravegheate. Lista entităților supravegheate este actualizată periodic și este publicată pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Sfera de aplicare a evaluării cuprinzătoare a instituțiilor de credit din Croația

La data de 29 iulie 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a include instituțiile de credit din Croația în evaluarea cuprinzătoare efectuată de Supravegherea bancară a BCE începând cu luna septembrie 2019, în urma unei solicitări a Croației de a stabili o cooperare strânsă între BCE și Hrvatska narodna banka. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Respectarea recomandărilor ABE modificate privind echivalența regimurilor de confidențialitate

La data de 5 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a respecta, în legătură cu instituțiile de credit semnificative aflate sub supravegherea sa directă, recomandările ABE privind echivalența regimurilor de confidențialitate, astfel cum au fost modificate ultima dată la 8 noiembrie 2018 (EBA/REC/2018/03), începând cu data notificării.

Așteptările revizuite în materie de supraveghere privind acoperirea pentru expunerile neperformante

La data de 9 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de revizuire a așteptărilor în materie de supraveghere privind provizionarea prudențială pentru expunerile neperformante noi, specificate în „Anexa la Liniile directoare ale BCE privind creditele neperformante, adresate băncilor”. Așteptările în materie de supraveghere pentru stocul de credite neperformante rămân nemodificate. Revizuirile, care țin cont de adoptarea unui nou regulament al UE, intrat în vigoare la 26 aprilie 2019, au fost comunicate proactiv instituțiilor și sunt prezentate detaliat într-un comunicat de presă pe această temă, alături de un document tehnic, ambele disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Sancțiune administrativă impusă unei instituții de credit ca urmare a încălcării dispozițiilor privind fondurile proprii

La data de 13 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la decizia Consiliului de supraveghere de a impune Piraeus Bank S.A. o sancțiune administrativă în valoare de 5 150 000 EUR pentru încălcarea dispozițiilor privind fondurile proprii în perioada 2015-2017. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Evaluarea unei instituții pentru a se stabili dacă este în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate

La data de 15 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la evaluarea Consiliului de supraveghere, realizată în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 806/2014, prin care s-a stabilit că AS PNB Banka era în curs de a intra în dificultate sau susceptibilă de a intra în dificultate ca urmare a deteriorării semnificative a situației lichidității sale. Comitetul unic de rezoluție a fost consultat în mod corespunzător și și-a exprimat acordul cu privire la evaluare. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind externalizarea

La data de 16 august 2019, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la intenția BCE de a se conforma, în legătură cu instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, Ghidului ABE privind externalizarea (EBA/GL/2019/02) până la sfârșitul lunii septembrie 2020.

Contacte media