Menu

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2019 m. rugpjūčio–rugsėjo mėn.

2019 m. rugsėjo 27 d.

Išorės komunikacija

Duomenų apie ECB užsienio valiutų intervencijas skelbimas

2019 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba nusprendė skelbti papildomus duomenis apie ECB užsienio valiutų intervencijas. Nuo 2020 m. balandžio mėn. ECB pradės skelbti duomenis apie užsienio valiutų intervencijas ir savo interneto svetainėje (lentelės forma), ir ECB metų ataskaitoje. Užsienio valiutų intervencijų lentelėje duomenys bus pateikti ketvirčiais nuo 1999 m. Bus pažymėta, ar ECB per tam tikrą ketvirtį vykdė intervencijas. Jeigu vykdė – bus pažymėtas tokių intervencijų laikas ir pobūdis (vienašaliai, suderinti arba su VKM II susiję veiksmai), visa jų suma ir kryptis. Duomenys taip pat bus suskirstyti pagal valiutas. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Pinigų politika

Nestandartinės pinigų politikos priemonės

2019 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba nusprendė imtis keleto nestandartinių pinigų politikos priemonių, tiksliau, nuo 2019 m. lapkričio 1 d. atnaujinti grynuosius pirkimus pagal ECB turto pirkimo programą (TPP) už 20 mlrd. EUR per mėnesį sumą, toliau reinvestuoti visą pagrindinę sumą, gautą iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo suėjus jų terminui, išplėsti galimybę pirkti turtą, kurio pajamingumas yra mažesnis už palūkanų normą naudojantis indėlių galimybe (tiek, kiek reikės, pagal visas TPP dalis), pradėti taikyti dviejų pakopų atlyginimo už laikomas atsargas sistemą, pagal kurią daliai įstaigų laikomo perteklinio likvidumo nebus taikoma neigiama palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe, pakeisti kai kuriuos pagrindinius trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos (TITRO III) parametrus, kaip išsamiau paaiškinta toliau.

Rinkos operacijos

Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinis kalendorius

2019 m. rugpjūčio 8 d. Valdančioji taryba patvirtino 2020 m. Eurosistemos reguliarių aukciono operacijų ir atsargų laikymo laikotarpių informacinį kalendorių. Kalendorius ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Kai kurių pagrindinių trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos parametrų pakeitimai

2019 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba nusprendė pakeisti kai kuriuos pagrindinius TITRO III parametrus, tiksliau, pratęsti visų operacijų trukmę nuo dvejų iki trejų metų, nustatyti grąžinimo anksčiau termino galimybę ir iš dalies pakeisti šių operacijų kainodarą. Pakeitimai įtvirtinti Valdančiosios tarybos 2019 m. rugsėjo 12 d. priimtame Sprendime ECB/2019/28, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas (ES) 2019/1311 dėl trečios tikslinių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų serijos. Sprendimas ir pranešimas spaudai apie tai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Papildomų kredito reikalavimų sistemų pratęsimas iki 2024 m. kovo pabaigos

2019 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba pažymėjo, kad, atsižvelgiant į tai, kad TITRO III trukmė buvo pratęsta, ir į 2019 m. birželio 7 d. Valdančiosios tarybos sprendimą pratęsti papildomas kredito reikalavimų sistemas iki paskutinės TITRO III operacijos termino pabaigos, papildomų kredito reikalavimų sistemas reikia pratęsti iki 2024 m. kovo pabaigos.

Trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų palūkanų normų indeksavimo pratęsimas ilgiau kaip iki 2019 m. paskutinio atsargų laikymo laikotarpio pabaigos

2019 m. rugsėjo 12 d. Valdančioji taryba nusprendė nustatyti, kad trijų mėnesių ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų (ITRO) palūkanų norma bus lygi vidutinei pagrindinių refinansavimo operacijų normai visą atitinkamos ITRO trukmę bent iki atsargų laikymo laikotarpio, kuris prasideda 2021 m. kovo mėn., pabaigos.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

ECB sprendimas dėl tam tikrų kompetentingos institucijos įgaliojimų, susijusių su sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūra, įgyvendinimo procedūros ir sąlygų

Vadovaudamasi Reglamente ECB/2017/32, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 795/2014 dėl priežiūros reikalavimų sistemiškai svarbioms mokėjimo sistemoms (SIPS reglamentas), išdėstyta 21 straipsnio 2 dalimi, 2019 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/25 dėl tam tikrų kompetentingos institucijos įgaliojimų, susijusių su sistemiškai svarbių mokėjimo sistemų priežiūra, įgyvendinimo procedūros ir sąlygų. Valdančioji taryba taip pat nusprendė kartu su sprendimu paskelbti atsakymų, gautų per 2019 m. kovo 8 d. – balandžio 12 d. vykusias viešas konsultacijas dėl sprendimo projekto, santrauką.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl apribojimų perleidžiant hipotekinius reikalavimus Lenkijoje

2019 m. rugpjūčio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/29 Lenkijos Seimo (parlamento) prašymu.

ECB nuomonė dėl kredito priemonių pardavimo ir pirkimo Kipre

2019 m. rugpjūčio 16 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/30 Kipro finansų ministerijos prašymu.

ECB nuomonė dėl informacijos laisvės Nyderlanduose

2019 m. rugsėjo 4 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/31 Nyderlandų vidaus ir užjūrio teritorijų reikalų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl taisyklių, kurių turi laikytis finansų įmonės nustatydamos atlygio politiką Nyderlanduose

2019 m. rugsėjo 5 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/32 Nyderlandų finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl euro apsaugos nuo padirbinėjimo ir dėl euro monetų autentiškumo nustatymo Liuksemburge

2019 m. rugsėjo 23 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2019/33 Liuksemburgo finansų ministro prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus

2019 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2019/24 Europos Sąjungos Tarybai dėl Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta išorės auditoriaus. Rekomendacija paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir ECB interneto svetainėje.

ECB etikos komiteto pirmininkas

Patrick Honohan, ECB etikos komiteto narys nuo 2016 m., 2019 m. rugpjūčio 1 d. pradėjo vykdyti Etikos komiteto pirmininko pareigas. P. Honohan pakeičia šias pareigas vykdžiusį Jean-Claude Trichet, 2019 m. liepos 31 d. pasibaigus jo kadencijai.

Centrinis bankas, kuriame 2020–2024 m. veiks Eurosistemos viešųjų pirkimų koordinavimo tarnyba

2019 m. rugpjūčio 1 d., atsižvelgdama į teigiamą Banque centrale du Luxembourg verslo pasiūlymo įvertinimą, Valdančioji taryba nusprendė, kad Eurosistemos viešųjų pirkimų tarnyba (EPCO) 2020–2024 m. veiks Liuksemburgo centriniame banke Banque centrale du Luxembourg. EPCO nustato poreikį rengti bendrus prekių ir paslaugų, kurios yra reikalingos Eurosistemos funkcijoms vykdyti, viešuosius pirkimus, tuos viešuosius pirkimus vertina ir koordinuoja stengdamasi užtikrinti kuo didesnį išlaidų veiksmingumą ir efektyvumą.

ECB sprendimas dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių

2019 m. rugpjūčio 9 d. Valdančioji taryba priėmė Sprendimą ECB/2019/27, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas ECB/2014/16 dėl Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo ir jos veiklos taisyklių. Dėl siūlytų pakeitimų (juose tam tikri Administracinės peržiūros valdybos veiklos taisyklių aspektai patikslinti, atsižvelgiant į patirtį, įgytą nuo Administracinės peržiūros valdybos įsteigimo 2013 m.) konsultuotasi ir su Priežiūros valdyba. Sprendime dėl pakeitimų taip pat išdėstyta peržiūros išlaidų, kurias prašymo pateikėjas ir ECB patyrė Administracinei peržiūros valdybai atliekant ECB sprendimų peržiūrą, padalijimo metodika.

Administracinės peržiūros valdybos nariai

2019 m. rugpjūčio 12 d., atsižvelgdama į Priežiūros valdybos nuomonę, Valdančioji taryba nusprendė pratęsti Administracinės peržiūros valdybos narių Jean-Paul Redouin, Concetta Brescia Morra, Javier Arístegui Yáñez, André Camilleri ir pakaitinio nario René Smits kadenciją dar penkeriems metams iki 2024 m. rugsėjo 7 d.

Euro trumpalaikio skolinimosi normos priežiūros komiteto nariai

2019 m. rugpjūčio 23 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Pinigų politikos generalinio direktorato vadovą Massimo Rostagno, ECB Rinkos operacijų generalinio direktorato vadovo pavaduotoją Cornelia Holthausen, Banque de France Finansinio stabilumo ir rinkos operacijų direktorato vadovo pavaduotoją Emmanuelle Assouan ir Banca d'Italia Rinkos operacijų direktorato vadovą Paolo Del Giovane ECB vidaus Priežiūros komiteto, kuriam pavesta prižiūrėti euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) nustatymo procesą, nariais. Priežiūros komitetas sukurtas pagal Gairių ECB/2019/19 dėl euro trumpalaikio skolinimosi normos (€STR) 9 straipsnį, jam vadovauja ECB pirmininko pavaduotojas Luis de Guindos. Visi nariai privalo pateikti visų interesų konfliktų deklaracijas. Jos skelbiamos ECB interneto svetainėje.

Laikinai einantis pareigas Rizikos valdymo komiteto pirmininkas

2019 m. rugpjūčio 29 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Rizikos valdymo direktorato Rizikos analizės skyriaus vadovą Fernando Monar Lora nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. laikinai eiti Rizikos valdymo komiteto pirmininko pareigas.

Bankų priežiūra

Bulgarijos kredito įstaigų išsamiojo vertinimo rezultatai

2019 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti šešių Bulgarijos kredito įstaigų (UniCredit Bulbank AD, DSK Bank EAD, United Bulgarian Bank AD, First Investment Bank AD, Central Cooperative Bank AD ir Investbank AD) išsamiojo vertinimo rezultatus. ECB Bankų priežiūros tarnyba šias įstaigas išsamiai vertino 2018 m. lapkričio mėn. – 2019 m. birželio mėn. Bulgarijos prašymu, kad ECB užmegztų glaudų bendradarbiavimą su Bulgarijos nacionaliniu banku (Българска народна банка). Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB ir Europos Audito Rūmų susitarimo memorandumas

2019 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui sudaryti susitarimo memorandumą su Europos Audito Rūmais dėl ECB priežiūros funkcijų audito. Susitarimo memorandumas bus oficialiai pasirašytas 2019 m. spalio 9 d. Liuksemburge. Tą pačią dieną visas jo tekstas bus paskelbtas ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

ECB sprendimai dėl prižiūrimų kredito įstaigų svarbos

2019 m. liepos 26 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymams dėl tam tikrų prižiūrimų kredito įstaigų svarbos statuso pakeitimo. Reguliariai atnaujinamas prižiūrimų įstaigų sąrašas skelbiamas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Kroatijos kredito įstaigų išsamiojo vertinimo mastas

2019 m. liepos 29 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui įtraukti Kroatijos kredito įstaigas į išsamųjį vertinimą, ECB Bankų priežiūros tarnybos vykdomą nuo 2019 m. rugsėjo mėn. Kroatijos prašymu, kad ECB užmegztų glaudų bendradarbiavimą su Hrvatska narodna banka. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Iš dalies pakeistų EBI rekomendacijų dėl konfidencialumo tvarkos lygiavertiškumo laikymasis

2019 m. rugpjūčio 5 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina nuo pranešimo dienos pradėti laikytis EBI rekomendacijų dėl konfidencialumo tvarkos lygiavertiškumo, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. lapkričio 8 d. (EBA/GL/2018/03).

Pakoreguoti priežiūriniai lūkesčiai dėl neveiksnių pozicijų padengimo

2019 m. rugpjūčio 9 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui peržiūrėti savo priežiūrinius lūkesčius dėl prudencinio naujų neveiksnių pozicijų padengimo atidėjiniais, išdėstytus ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priede. Priežiūriniai lūkesčiai dėl susikaupusių neveiksnių pozicijų nesikeičia. ECB savo iniciatyva informavo įstaigas apie pakeitimus, padarytus atsižvelgiant į 2019 m. balandžio 26 d. įsigaliojusį naują ES reglamentą. Ši informacija išsamiai išdėstyta pranešime spaudai apie tai ir techniniame dokumente. Ir pranešimas spaudai, ir techninis dokumentas paskelbti ECB bankų priežiūrai skirtoje interneto svetainėje.

Kredito įstaigai skirta administracinė bauda už nuosavų lėšų reikalavimų pažeidimą

2019 m. rugpjūčio 13 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos sprendimui skirti Piraeus Bank S.A. 5 150 000 EUR administracinę baudą už 2015–2017 m. padarytus nuosavų lėšų reikalavimų pažeidimus. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

Įvertinimas, kad įstaiga žlunga arba gali žlugti

2019 m. rugpjūčio 15 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos įvertinimui, parengtam pagal Reglamento (ES) Nr. 806/2014 18 straipsnio 1 dalį, kad AS PNB Banka žlunga arba gali žlugti, nes iš esmės pablogėjo jo likvidumo padėtis. Nustatyta tvarka konsultuotasi su Bendra pertvarkymo valdyba ir ji tokiam įvertinimui pritarė. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl užsakomųjų paslaugų laikymasis

2019 m. rugpjūčio 16 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad ECB jo tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ketina iki 2020 m. rugsėjo pabaigos pradėti laikytis EBI gairių dėl užsakomųjų paslaugų (EBA/GL/2019/02).

Kontaktai žiniasklaidai