Взаимоотношения с международни институции

Институционален контекст

ЕЦБ участва в международното икономическо сътрудничество във връзка с възложените на Евросистемата задачи. Нейното участие зависи от съответните задачи и се простира от представяне на позиция по политиките (единна парична политика) до формулиране на собствени позиции на ЕЦБ наред с тези на други определящи политиките органи в Европейския съюз.

Участието на ЕЦБ в международното сътрудничество се основава на правилата, определени в член 138 от Договора за функционирането на Европейския съюз, член 6, параграф 1 и член 12, параграф 5 от Устава на ЕСЦБ.

Международни отношения на ЕЦБ

Важен елемент в международното сътрудничество на ЕЦБ е взаимният обмен на информация и мнения с други създатели на политики в международни организации и форуми. По-специално, взаимната оценка на икономическата динамика и икономическите политики в големите държави и икономически области, особено в контекста на Г-20, помага на ЕЦБ да анализира влиянието на външните динамики върху икономиката на еврозоната. Като се има предвид, че е доброволно и необвързващо, този вид сътрудничество не нарушава независимостта на ЕЦБ.

Обменът на информация и мнения и взаимната оценка на политиките се допълват от наблюдение, включително в еврозоната, извършвано от независими организации като Международния валутен фонд (МВФ). Тези организации редовно наблюдават и оценяват икономическата динамика и политиките в членуващите в тях държави. Когато се обсъжда паричната политика на еврозоната, ЕЦБ е единствен партньор в разговорите с тези организации. Международното наблюдение засилва прозрачността на ЕЦБ, тъй като оценките на икономическата политика в еврозоната се публикуват.

ЕЦБ участва също, в областите на своята компетентност, в усилията на международната общност да разработи правила и най-добри практики за подобряване на финансовата стабилност и на ефективността и прозрачността при определянето на политиките. Понятието за добро управление в публичния сектор е наистина от ключово значение в международното сътрудничество.

И накрая, при извънредни обстоятелства ЕЦБ координира действията си с тези на централни банки извън държавите от еврозоната.

Европейската централна банка

  • има статут на постоянен наблюдател в МВФ;
  • участва в следните форуми: министри на финансите и управители на централните банки на държавите от Г-20 и министри на финансите и управители на централните банки на държавите от Г-7 (Информационен център Г-8) и др.;
  • е член и акционер на Банката за международни разплащания (БМР). ЕЦБ участва в управителните и надзорните органи на БМР и във всички базирани в тази институция комитети и работни групи, включително Базелския комитет за банков надзор, Комитета за платежни и сетълмент системи, Комитета за глобалната финансова система и Комитета за пазарите;
  • участва в редица комитети и работни групи на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), където е самостоятелен член на делегацията на Европейския съюз наред с Европейската комисия;
  • участва в новия Съвет за финансова стабилност, създаден през април 2009 г. от ръководителите на държавите от Г-20 като приемник на Форума за финансова стабилност.

Освен това ЕЦБ има редица двустранни отношения, включително с централни банки в целия свят, и участва в дейността на няколко регионални и междурегионални форума, както и на регионални и многостранни банки за развитие.

Публикации на ЕЦБ по темата

  • Външното представителство на ЕС и ИПС, в Месечен бюлетин на ЕЦБ, май 2011 г.
  • Отношенията на ЕЦБ с международни организации и форуми, в Месечен бюлетин на ЕЦБ, януари 2001 г.