Menu

Международни отношения и анализ

ЕЦБ участва в сътрудничество на международно равнище при изпълнението на задачи, поверени на Евросистемата и единния надзорен механизъм. Това сътрудничество включва:

 • формулиране и представяне на позиции по прилаганата политика в области от нейната компетентност
 • обмен на информация и мнения и оценка на икономическите тенденции с други създатели на политики в многостранни организации и форуми, както и на двустранно равнище
 • сътрудничество с международни институции в тяхното наблюдение на еврозоната и на паричната политика на ЕЦБ, като например Международния валутен фонд (МВФ) и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)
 • участие в международни инициативи за разработване на правила и най-добри практики с цел подобряване на финансовата стабилност и на ефективността и прозрачността при създаването на политики

Международното сътрудничество е доброволно и с необвързващ характер, така че не накърнява мандата на ЕЦБ в ЕС и нейната независимост. При извънредни обстоятелства ЕЦБ може да координира действията си с тези на централни банки извън държавите от еврозоната, както се случи по време на световната финансова криза.

Участие в международни институции и форуми

Международен валутен фонд (МВФ)

ЕЦБ има статут на постоянен наблюдател в МВФ. Може да участва в заседания на Изпълнителния съвет на МВФ по конкретни теми, както и по теми, свързани с мандата на ЕЦБ.

Група на двадесетте (Г-20)

Като част от делегацията на Европейския съюз ЕЦБ участва в заседанията на финансовите министри и управителите на централни банки от Г-20, както и в техните подструктури. Тя взема участие и в заседанията на финансовите министри и управителите на централни банки от Г-7.

Банка за международни разплащания (БМР)

ЕЦБ е член и акционер на БМР. Участва в управителните и надзорните органи на БМР и във всички базирани в тази институция комитети и работни групи, включително:

 • Базелския комитет за банков надзор
 • Комитета за платежни и пазарни инфраструктури
 • Комитета за световна финансова система
 • Комитета за пазарите
Организация за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР)

ЕЦБ участва в редица комитети и работни групи на ОИСР, в които действа в качеството си на отделен член на делегацията на Европейския съюз, наред с Европейската комисия.

Съвет за финансова стабилност (СФС)

ЕЦБ участва в Съвета за финансова стабилност и в редица негови подструктури.

Отношения с централни банки извън ЕС

ЕЦБ поддържа отношения с централни банки на развити икономики и икономики от възникващите пазари извън ЕС. Обменът на мнения и информация позволява на ЕЦБ да придобие по-ясна представа за средата извън еврозоната и да разяснява своите политики.

ЕЦБ участва също в международно сътрудничество с централни банки.

Анализ на международни въпроси

ЕЦБ наблюдава и анализира широк кръг от международни икономически, финансови и парични въпроси, свързани с изпълнението на мандата ѝ. Това включва:

 • наблюдение и анализ на икономическите условия и цикличните тенденции на световната икономика и свързаните с това политики на трети държави (вж. повече)
 • подготовка на макроикономически прогнози за средата извън еврозоната и провеждане на симулации и анализ на различни сценарии, свързани с външната среда
 • наблюдение на международната роля на еврото
 • анализ на въпроси, свързани с международната финансова архитектура и други теми, свързани с политиката