Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Internationella förbindelser och analyser

ECB samarbetar internationellt vid utförandet av uppgifter som har anförtrotts Eurosystemet och den gemensamma tillsynsmekanismen. Detta samarbete omfattar att:

 • formulera och representera politiska ståndpunkter inom sina behörighetsområden
 • utbyta information och åsikter och bedöma ekonomisk utveckling med andra beslutsfattare i multilaterala organisationer och forum, samt även bilateralt
 • samverka med internationella institutioner i deras övervakning av euroområdet och ECB:s penningpolitik, såsom Internationella valutafonden (IMF) och Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD)
 • delta i internationella insatser för att utarbeta regler och bästa praxis för att förbättra finansiell stabilitet och beslutsfattandets effektivitet och transparens

Internationellt samarbete är frivilligt och icke-bindande och inkräktar inte på ECB:s inhemska uppdrag och oberoende. Under exceptionella omständigheter får ECB samordna sina åtgärder med centralbanker utanför euroområdet, vilket t.ex. skedde under den globala finanskrisen.

Medverkan i internationella institutioner och forum

Internationella valutafonden

ECB har ställning som permanent observatör i IMF. ECB kan delta i IMF:s styrelsemöten i särskilda ämnen som är relevanta för ECB:s uppdrag.

IMF
Tjugogruppen

ECB ingår i EU:s delegation och deltar i möten med G20:s finansministrar och centralbankschefer samt deras undergrupper. ECB deltar också i möten med G7:s finansministrar och centralbankschefer.

G20
Banken för internationell betalningsutjämning (BIS)

ECB är medlem och aktieägare i BIS och deltar som sådan i BIS lednings- och tillsynsorgan och i alla kommittéer och arbetsgrupper som utgår från denna institution:

 • Baselkommittén för banktillsyn
 • Kommittén för betalningar och marknadsinfrastruktur
 • Kommittén för det globala finansiella systemet
 • Marknadskommittén
BIS
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling

ECB deltar i ett antal av OECD:s kommittéer och arbetsgrupper, där ECB agerar som en separat medlem av Europeiska unionens delegation tillsammans med Europeiska kommissionen.

OECD
Rådet för finansiell stabilitet

ECB deltar i Rådet för finansiell stabilitet och ett antal av dess undergrupper.

FSB

Förbindelser med centralbanker utanför EU

ECB upprätthåller förbindelser med centralbanker i avancerade ekonomier och tillväxtekonomier utanför EU. Genom utbyte av synpunkter och information kan ECB bättre förstå euroområdets omvärld och förklara sin politik.

ECB deltar också i internationellt centralbankssamarbete.

Analys av internationella frågor

ECB övervakar och analyserar ett brett område av internationella ekonomiska, finansiella och monetära frågor av betydelse för uppfyllandet av dess uppdrag. I detta ingår att

 • övervaka och analysera ekonomiska förhållanden och konjunkturutveckling i världsekonomin och relevant politik i tredjeländer (mer)
 • förbereda makroekonomiska framtidsbedömningar för euroområdets omvärld och genomföra simuleringar och scenarioanalyser av omvärlden
 • övervaka eurons internationella roll
 • analysera frågor med anknytning till den internationella finansstrukturen och andra policyrelevanta ämnen

Alla sidor i detta avsnitt