Förbindelser med internationella institutioner

Institutionellt sammanhang

ECB deltar i internationellt ekonomiskt samarbete i frågor som rör Eurosystemets uppgifter. Deltagandet beror på vilka frågor som behandlas, från framställning av politiska ställningstaganden (den gemensamma penningpolitiken) till formulering av ECB:s egna ställningstaganden och de från andra beslutsfattare i Europeiska unionen.

ECB:s deltagande i internationellt samarbete baseras på artikel 138 i Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artiklarna 6.1 och 12.5 i ECBS-stadgan.

ECB:s internationella förbindelser

En viktig del av ECB:s internationella samarbete är utbytet av information och åsikter med andra politiker i multilaterala organisationer och forum. Den gemensamma bedömningen av ekonomisk utveckling och ekonomisk politik i större länder och ekonomiska områden, särskilt inom G20 förbättrar ECB:s möjlighet att analysera effekten av extern utveckling på euroområdets ekonomi. Denna typ av samarbete är frivilligt och icke bindande och påverkar alltså inte ECB:s oberoende.

Utbyte av information och åsikter och den gemensamma bedömningen av politiken kompletteras med övervakning, även av euroområdet, som utförs av oberoende organisationer som Internationella valutafonden (IMF). Dessa organisationer bevakar och bedömer regelbundet den ekonomiska och politiska utvecklingen i sina medlemsländer. När euroområdets penningpolitik granskas är ECB den enda motparten i diskussionerna med dessa organisationer. Internationell övervakning ökar ECB:s transparens eftersom bedömningarna av euroområdets ekonomiska politik publiceras.

ECB deltar också, inom sina behörighetsområden, i de internationella ansträngningarna att ta fram regler och bästa praxis för att förbättra den finansiella stabiliteten och transparensen. God offentlig förvaltning är en central komponent i internationellt samarbete.

Slutligen kan ECB samordna sina åtgärder med centralbanker utanför euroområdet vid exceptionella förhållanden.

ECB

  • har ställning som permanent observatör i IMF.
  • deltar i dessa forum: G20 och G7 (G8 Information Centre) och andra.
  • är medlem av och aktieägare i BIS (BIS). ECB deltar i BIS ledande och övervakande organ och i alla kommittéer och arbetsgrupper baserade hos BIS, inklusive Baselkommittén om banktillsyn, kommittén för betalnings- och avvecklingssystem, kommittén för det globala finanssystemet och marknadskommittén.
  • deltar i ett antal kommittéer och arbetsgrupper i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ( OECD). Där agerar ECB som en separat medlem av Europeiska unionens delegation tillsammans med Europeiska kommissionen.
  • deltar i den nya Financial Stability Board som G20-ledarna upprättade i april 2009 som efterträdare till Financial Stability Forum (FSF).

Dessutom har ECB omfattande bilaterala förbindelser, inklusive med centralbanker i hela världen och deltar i flera regionala och interregionala forums aktiviteter, samt har kontakter med regionala och multilaterala utvecklingsbanker.

ECB-publikationer

  • EU:s och EMU:s externa representation i ECB:s månadsrapport Maj 2011
  • ECB:s förbindelser med internationella organisationer och forum i ECB:s månadsrapport Januari 2001