Stosunki z instytucjami międzynarodowymi

Kontekst instytucjonalny

EBC uczestniczy w międzynarodowej współpracy gospodarczej w zakresie zadań nałożonych na Eurosystem. Udział ten może polegać – zależnie od tego, jakich zadań dotyczy – na reprezentacji stanowiska przyjętego w ramach wspólnej polityki pieniężnej lub na przedstawianiu przez EBC własnego punktu widzenia, obok innych twórców polityki Unii Europejskiej.

Podstawą udziału EBC we współpracy międzynarodowej są zapisy art. 139 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz art. 6 ust. 1 i art. 12 ust. 5 Statutu ESBC.

Stosunki międzynarodowe

Ważnym elementem współpracy międzynarodowej EBC jest wymiana informacji i poglądów z innymi twórcami polityki w ramach wielostronnych organizacji i forów. Dzięki wzajemnej ocenie sytuacji gospodarczej i polityki najważniejszych państw i obszarów gospodarczych, zwłaszcza w ramach grupy G-20, EBC jest w stanie lepiej analizować wpływ czynników zewnętrznych na gospodarkę strefy euro. Ta forma współpracy jest dobrowolna i niewiążąca, w związku z czym nie narusza niezależności EBC.

Uzupełnieniem wymiany informacji i poglądów oraz wzajemnych ocen jest nadzór (m.in. nad strefą euro) prowadzony przez niezależne organizacje, takie jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW), które regularnie monitorują i oceniają sytuację gospodarczą i politykę swoich członków. Gdy ocena dotyczy polityki pieniężnej strefy euro, EBC jest jedyną stroną uprawnioną do rozmów z tymi organizacjami. Nadzór międzynarodowy podnosi przejrzystość działań EBC, ponieważ wyniki oceny polityki gospodarczej strefy euro są podawane do wiadomości publicznej.

EBC uczestniczy również – w zakresie swoich kompetencji – w działaniach społeczności międzynarodowej na rzecz wypracowania zasad postępowania i najlepszych praktyk w celu poprawy stabilności finansowej oraz efektywności i przejrzystości stanowienia polityki. Właśnie dobre zarządzanie w sektorze publicznym jest kluczowym elementem współpracy międzynarodowej.

EBC może również, gdy wystąpi sytuacja nadzwyczajna, podejmować skoordynowane działania z bankami centralnymi krajów spoza strefy euro.

Europejski Bank Centralny:

  • ma status stałego obserwatora przy MFW;
  • uczestniczy w spotkaniach ministrów finansów i prezesów banków centralnych państw grupy G-20 i grupy G-7 (zob. Centrum informacyjne G-8) oraz w innych forach;
  • jest członkiem i udziałowcem Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS). Przedstawiciele EBC wchodzą w skład organów zarządzających i nadzorczych BIS oraz wszystkich komitetów i grup roboczych tej instytucji, w tym Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego, Komitetu ds. Systemów Płatności i Rozrachunku, Komitetu Globalnego Systemu Finansowego i Komitetu ds. Rynków;
  • uczestniczy w wielu komitetach i grupach roboczych Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), w której – obok Komisji Europejskiej – jest samodzielnym członkiem delegacji Wspólnoty Europejskiej;
  • jest członkiem Rady Stabilności Finansowej, utworzonej w kwietniu 2009 r. przez przywódców państw G-20 w miejsce Forum Stabilności Finansowej.

Dodatkowo EBC utrzymuje rozległe stosunki dwustronne, m.in. z bankami centralnymi z całego świata, oraz działa na wielu forach regionalnych i międzyregionalnych, a także w regionalnych i wielostronnych bankach rozwoju.

Publikacje EBC na temat stosunków międzynarodowych

  • The External Representation of the EU and EMU, Biuletyn Miesięczny EBC, maj 2011
  • The ECB’s relations with international organisations and fora, Biuletyn Miesięczny EBC, styczeń 2001