Vzťahy s medzinárodnými inštitúciami

Inštitucionálny kontext

ECB sa zapája do medzinárodnej hospodárskej spolupráce v rámci úloh, ktorými je poverený Eurosystém. V závislosti od povahy príslušnej úlohy má účasť ECB rôzne podoby – od zastupovania stanovísk jednotnej menovej politiky až po formulovanie vlastných stanovísk vo vzťahu k stanoviskám ďalších tvorcov politiky v EÚ.

Účasť ECB na medzinárodnej spolupráci sa riadi pravidlami stanovenými v článku 138 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a v článkoch 6 ods. 1 a 12 ods. 5 štatútu ESCB.

Medzinárodné vzťahy ECB

Jedným z dôležitých prvkov medzinárodnej spolupráce ECB je vzájomná výmena informácií a názorov s ďalšími tvorcami politík v rámci multilaterálnych organizácií a fór. Predovšetkým vzájomné hodnotenie hospodárskeho vývoja a politiky v hlavných krajinách a hospodárskych oblastiach, najmä v rámci skupiny G20, umožňuje ECB lepšie analyzovať vplyv zahraničného vývoja na hospodárstvo eurozóny. Vzhľadom na jej dobrovoľnú a nezáväznú povahu táto forma spolupráce nezasahuje do nezávislosti ECB.

Výmenu informácií a názorov a vzájomné hodnotenie politík dopĺňa dohľad (vrátane eurozóny), ktorý vykonávajú nezávislé organizácie ako je Medzinárodný menový fond (MMF). Tieto organizácie pravidelne monitorujú a hodnotia hospodársky a politický vývoj vo svojich členských krajinách. Pri hodnotení menovej politiky v eurozóne tieto organizácie diskutujú výlučne s ECB. Medzinárodný dohľad zvyšuje transparentnosť ECB, keďže hodnotenia hospodárskej politiky eurozóny sa zverejňujú.

ECB v rámci svojej pôsobnosti prispieva k snahe medzinárodného spoločenstva o rozvoj pravidiel a osvedčených postupov v záujme zvýšenia finančnej stability a účinnosti a transparentnosti tvorby politiky. Náležitá správa verejných záležitostí je ústrednou súčasťou medzinárodnej spolupráce.

Za mimoriadnych okolností môže ECB koordinovať svoje kroky s krokmi centrálnych bánk krajín nepatriacich do eurozóny.

ECB:

  • má postavenie stáleho pozorovateľa v MMF,
  • zúčastňuje sa na stretnutiach ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G20, ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk krajín G7 (informačné centrum G8) a na ďalších fórach,
  • je členom a akcionárom Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS); ECB je tiež súčasťou riadiacich a dozorných orgánov BIS a všetkých výborov a pracovných skupín tejto inštitúcie vrátane Bazilejského výboru pre bankový dohľad, Výboru pre platobné a zúčtovacie systémy, Výboru pre globálny finančný systém a Výboru pre trhy,
  • je zapojená do viacerých výborov a pracovných skupín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), v ktorých pôsobí ako samostatný člen delegácie Európskej únie spolu s Európskou komisiou,
  • je členom novej Rady pre finančnú stabilitu založenej v apríli 2009 lídrami krajín G20 ako nástupcu Fóra pre finančnú stabilitu.

ECB naviac vedie rozsiahle bilaterálne vzťahy, okrem iného s centrálnymi bankami po celom svete, a podieľa sa na činnosti niekoľkých regionálnych a medziregionálnych fór, ako aj regionálnych a multilaterálnych rozvojových bánk.

Súvisiace publikácie ECB

  • The External Representation of the EU and EMU, Mesačný bulletin ECB (v angličtine), máj 2011
  • The ECB’s relations with international organisations and fora (v angličtine), Mesačný bulletin ECB, január 2001