Forbindelser med internationale institutioner

Institutionel sammenhæng

ECB deltager i det internationale økonomiske samarbejde, når det gælder opgaver, der er pålagt Eurosystemet. Deltagelsen afhænger af opgavernes art og spænder fra at repræsentere politiske standpunkter (den fælles pengepolitik) til at formulere ECB's egne standpunkter sideordnet med de standpunkter, der formuleres af andre politiske beslutningstagere i Den Europæiske Union.

ECB's deltagelse i det internationale samarbejde er baseret på bestemmelser i artikel 138 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 6, stk. 1, og artikel 12, stk. 5, i Statutten for ECB.

ECB's internationale relationer

Et vigtigt element i ECB's internationale samarbejde er den gensidige udveksling af oplysninger og synspunkter med andre politiske beslutningstagere i multilaterale organisationer og fora. Den gensidige vurdering af den økonomiske udvikling og politik i større lande og økonomiske områder, navnlig i forummet G20, sætter ECB bedre i stand til at analysere den effekt, som eksterne begivenheder har på euroområdets økonomi. Da denne form for samarbejde er frivillig og ikke-bindende, har det ingen indvirkning på ECB's uafhængighed.

Udvekslingen af oplysninger og synspunkter og den gensidige vurdering af politik suppleres af overvågning, også af euroområdet, der udføres af uafhængige organisationer som Den Internationale Valutafond (IMF). Disse organisationer overvåger og vurderer regelmæssigt den økonomiske udvikling og politik i deres medlemslande. Når euroområdets pengepolitik evalueres, er ECB eneste modpart i drøftelserne med disse organisationer. Da vurderingerne af euroområdets økonomiske politikker offentliggøres, gør den internationale overvågning ECB mere gennemsigtig.

ECB deltager også, inden for sine ansvarsområder, i det internationale samfunds arbejde med udviklingen af regler og bedste praksis for at forbedre den finansielle stabilitet og gøre de politiske beslutninger mere effektive og gennemsigtige. Begrebet god offentlig forvaltning er et meget vigtigt element i det internationale samarbejde.

Endelig kan ECB koordinere sine aktiviteter med centralbanker uden for eurolandene under særlige omstændigheder.

ECB:

  • har fast observatørstatus i IMF
  • deltager i disse fora: G20-landenes finansministre og centralbankchefer og G7-landenes finansministre og centralbankchefer (G8 Information Centre) m.fl.
  • er medlem af og har kapitalandele i Den Internationale Betalingsbank (BIS). ECB deltager i BIS' ledende organer og tilsynsorganer samt i alle udvalg og arbejdsgrupper inden for denne institution, herunder Baselkomiteen for Banktilsyn, Komiteen for Betalings- og Afviklingssystemer, Komiteen for det Globale Finansielle System og Markedskomiteen
  • deltager i en række komiteer og arbejdsgrupper under Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), hvor den er særskilt medlem af EU's delegation sammen med EU-Kommissionen
  • deltager i det nye Rådet for Finansiel Stabilitet, der blev oprettet i april 2009 af G20-lederne og afløste Forum for Finansiel Stabilitet (FSF).

Endvidere har ECB vidtrækkende bilaterale forbindelser, bl.a. med centralbanker over hele verden, og deltager i adskillige regionale og tværregionale fora samt regionale og multilaterale udviklingsbanker.

Relaterede ECB-publikationer

  • The External Representation of the EU and EMU, ECB's Månedsoversigt, maj 2011
  • The ECB’s relations with international organisations and fora, ECB's Månedsoversigt, januar 2001