Suhteet kansainvälisiin organisaatioihin

Toimintaympäristö

EKP on mukana eurojärjestelmälle uskottuihin tehtäviin liittyvässä kansainvälisessä taloudellisessa yhteistyössä. Sen mukaan, mihin EKP:n tehtävään yhteistyö kulloinkin liittyy, EKP voi mm. edustaa yhteistä poliittista kantaa (yhteinen rahapolitiikka) tai esittää omia linjauksiaan Euroopan unionin muiden päätöksentekijöiden kantojen rinnalla.

EKP:n osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön perustuu Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklaan 138 sekä EKPJ:n perussäännön artikloihin 6.1 ja 12.5.

EKP:n kansainväliset suhteet

Tietojen ja näkemysten vaihto muiden päätöksentekijöiden kanssa kansainvälisissä organisaatioissa ja monenkeskisillä foorumeilla on tärkeä osa EKP:n kansainvälistä yhteistyötä. Esimerkiksi keskeisimpien maiden ja talousalueiden talouskehityksen ja -politiikan yhteinen arviointi erityisesti G20-ryhmän piirissä antaa EKP:lle paremmat mahdollisuudet analysoida ulkoisen kehityksen vaikutusta euroalueen talouteen. Koska yhteistyö on vapaaehtoista eikä sido EKP:tä, se ei rajoita EKP:n riippumattomuutta.

Täydentävää tietoa saadaan myös Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) kaltaisten riippumattomien organisaatioiden valvontatyön (myös euroalueen valvonnan) tuloksena. Riippumattomat organisaatiot valvovat ja arvioivat säännöllisesti jäsenmaidensa talouskehitystä ja -politiikkaa. Kun organisaatiot tarkastelevat euroalueen rahapolitiikkaa, EKP toimii keskusteluissa ainoana vastapuolena. Kansainvälinen valvonta lisää EKP:n toiminnan avoimutta, sillä euroalueen talouspolitiikkaa koskevat arviot julkaistaan.

EKP myös osallistuu toimivaltaansa kuuluvilla aloilla rahoitusmarkkinoiden vakautta ja tehokkuutta sekä päätöksenteon avoimuutta lisäävien sääntöjen ja parhaiden käytäntöjen kehittämiseen kansainvälisessä yhteisössä. Hyvän hallintotavan käsite on siis keskeisellä sijalla kansainvälisessä yhteistyössä.

Lisäksi EKP voi poikkeuksellisissa olosuhteissa koordinoida toimiaan euroalueen ulkopuolisten maiden keskuspankkien kanssa.

EKP:n kansainväliset suhteet:

  • EKP on pysyvä tarkkailija Kansainvälisessä valuuttarahastossa.
  • EKP osallistuu mm. G20-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksiin ja G7-maiden valtiovarainministerien ja keskuspankkien pääjohtajien kokouksiin (ks. G8 Information Centre -sivusto)
  • EKP on Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) jäsen ja osakas. EKP osallistuu BIS:n päätöksenteko- ja valvontaelimien toimintaan ja on mukana kaikissa sen komiteoissa ja työryhmissä, kuten Baselin pankkivalvontakomiteassa, maksu- ja selvitysjärjestelmäkomiteassa, kansainvälisen rahoitusjärjestelmän komiteassa ja markkinakomiteassa.
  • EKP osallistuu useisiin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) komiteoihin ja työryhmiin. EKP toimii erillisenä Euroopan unionin valtuuskunnan jäsenenä Euroopan komission rinnalla.
  • EKP osallistuu G20-maiden johtajien huhtikuussa 2009 perustaman finanssimarkkinoiden vakauden valvontaryhmän (Financial Stability Board) toimintaan. Valvontaryhmä perustettiin rahoitusjärjestelmän vakautta edistävän foorumin (Financial Stability Forum, FSF) työn jatkajaksi.

Lisäksi EKP:llä on kattava kahdenvälisten suhteiden verkosto: se pitää yllä suhteita mm. keskuspankkeihin eri puolilla maailmaa. EKP osallistuu myös useiden alueellisten ja alueiden välisten foorumien sekä alueellisten ja monenvälisten kehityspankkien toimintaan.

Aiheeseen liittyviä EKP:n julkaisuja

  • EKP:n Kuukausikatsauksen artikkeli "The External Representation of the EU and EMU", toukokuu 2011
  • EKP:n Kuukausikatsauksen artikkeli "EKP:n suhteet kansainvälisiin järjestöihin ja foorumeihin", tammikuu 2001 (suomenkielinen versio on luettavissa Suomen Pankin verkkosivuilla)