Odnosi z mednarodnimi institucijami

Institucionalni kontekst

ECB je vključena v mednarodno gospodarsko sodelovanje v zvezi z nalogami, ki jih ima Eurosistem. Njeno vključevanje je odvisno od konkretnih nalog in sega od zastopanja usmeritev politik (enotna denarna politika) do oblikovanja lastnih stališč poleg tistih, ki jih imajo drugi nosilci politik v Evropski uniji.

Vključevanje ECB v mednarodno sodelovanje temelji na pravilih, ki so določena v členu 138 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter v členih 6(1) in 12(5) Statuta ESCB.

Mednarodni odnosi ECB

Pomemben element mednarodnega sodelovanja ECB predstavlja izmenjava informacij in stališč z drugimi oblikovalci politik v multilateralnih organizacijah in forumih. Osrednjo vlogo pri tem ima skupna ocena gospodarskih gibanj in politik v najpomembnejših državah in gospodarskih območjih, zlasti v okviru skupine G20, ki ECB omogoča, da natančneje analizira vpliv zunanjih gibanj na gospodarstvo euroobmočja. Sodelovanje v tem forumu je prostovoljno in nezavezujoče, zato ne ogroža neodvisnosti ECB.

Izmenjavo informacij in stališč ter skupno oceno politik dopolnjuje nadzor, vključno z nadzorom euroobmočja, ki ga izvajajo neodvisne organizacije, kot je Mednarodni denarni sklad (MDS). Te organizacije redno spremljajo in ocenjujejo gospodarska gibanja in dogajanja na področju politik v svojih državah članicah. Ko se pregleduje denarna politika euroobmočja, je ECB edina sogovornica v razpravah s temi organizacijami. Mednarodni nadzor izboljšuje preglednost ECB, saj so ocene politik v euroobmočju objavljene.

Na področjih, za katera je pristojna, ECB sodeluje tudi v prizadevanjih mednarodne skupnosti za oblikovanje pravil in dobrih praks za krepitev finančne stabilnosti ter povečanje učinkovitosti in preglednosti oblikovanja politik. Koncept dobrega javnega upravljanja ima namreč osrednjo vlogo v mednarodnem sodelovanju.

Poleg tega lahko ECB svoje dejavnosti v izjemnih razmerah usklajuje s centralnimi bankami držav zunaj euroobmočja.

Evropska centralna banka:

  • ima status stalne opazovalke v MDS;
  • sodeluje v teh forumih: finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine G20, finančni ministri in guvernerji centralnih bank skupine G7(informacijsko središče skupine G8), in drugih;
  • je članica in delničarka Banke za mednarodne poravnave (BIS). ECB sodeluje v upravljavskih in nadzornih organih BIS ter v vseh odborih in delovnih skupinah, ki temeljijo na tej instituciji, med drugim v Baselskem odboru za bančni nadzor, Odboru za plačilne in poravnalne sisteme, Odboru za svetovni finančni sistem in v Odboru za trge;
  • sodeluje v vrsti odborov in delovnih skupin Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), kjer je skupaj z Evropsko komisijo ločena članica delegacije Evropske unije;
  • sodeluje v novem Odboru za finančno stabilnost, ki so ga voditelji skupine G20 ustanovili aprila 2009 kot naslednika Foruma za finančno stabilnost.

ECB vzdržuje tudi intenzivne dvostranske odnose s centralnimi bankami po svetu in drugimi organizacijami ter sodeluje v dejavnostih več regionalnih in medregionalnih forumov, pa tudi v dejavnostih regionalnih in multilateralnih bank za razvoj.

Publikacije ECB v zvezi z mednarodnimi odnosi

  • »The External Representation of the EU and EMU«, Monthly Bulletin, ECB, maj 2011
  • »The ECB’s relations with international organisations and fora«, Monthly Bulletin, ECB, januar 2001