Menu

Mezinárodní vztahy a analýza

Při plnění úkolů Eurosystému a Jednotného mechanismu dohledu spolupracuje ECB na mezinárodní úrovni. Tato spolupráce zahrnuje:

 • formulování a zastupování postojů v oblastech, za které je zodpovědná
 • výměnu informací a názorů i hodnocení ekonomického vývoje společně s ostatními tvůrci politik v rámci mezinárodních organizací a fór, a to i na bilaterální úrovni
 • součinnost s mezinárodními institucemi při jejich sledování eurozóny a měnové politiky ECB, např. s Mezinárodním měnovým fondem (MMF) nebo Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
 • účast na mezinárodních snahách o zpracování pravidel a osvědčených postupů ke zlepšení finanční stability a zvýšení efektivity a transparentnosti tvorby politik

Mezinárodní spolupráce je dobrovolná a nezávazná, takže neomezuje mandát ECB v rámci eurozóny a její nezávislost. Za mimořádných okolností může ECB své kroky koordinovat i s centrálními bankami mimo eurozónu, jako tomu bylo například v průběhu světové finanční krize.

Zapojení v mezinárodních institucích a fórech

Mezinárodní měnový fond (MMF)

ECB má status stálého pozorovatele MMF. Může se účastnit zasedání Výkonné rady MMF v souvislosti s vybranými tématy a otázkami, které se týkají mandátu ECB.

Skupina G20 (G20)

ECB se v rámci delegace Evropské unie účastní zasedání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí skupiny G20 a odpovídajících jednání na nižší úrovni. Účastní se také jednání ministrů financí a guvernérů centrálních bank zemí G7.

Banka pro mezinárodní platby (BIS)

ECB je členem BIS a drží v ní podíl. Zároveň je zastoupena v řídicích a dohledových orgánech BIS a ve všech výborech a pracovních skupinách, které z této instituce vycházejí, včetně následujících:

 • Bazilejský výbor pro bankovní dohled
 • Výbor pro platební styk a tržní infrastrukturu
 • Výbor pro globální finanční systém
 • Výbor pro trhy
Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD)

ECB je zastoupena v řadě výborů a pracovních skupin OECD, kde působí jako samostatný člen delegace Evropské unie vedle Evropské komise.

Rada pro finanční stabilitu (FSB)

ECB je zastoupena v Radě pro finanční stabilitu i v jejích nižších grémiích.

Vztahy s centrálními bankami mimo EU

ECB udržuje vztahy s centrálními bankami vyspělých a rozvíjejících se tržních ekonomik mimo EU. Výměna názorů a informací umožňuje ECB lépe porozumět vnějšímu prostředí eurozóny a snadněji vysvětlovat svá opatření.

ECB se rovněž zapojuje do mezinárodní spolupráce centrálních bank.

Analýza mezinárodních otázek

ECB sleduje a analyzuje širokou škálu mezinárodních ekonomických, finančních a měnových otázek, které souvisejí s plněním jejího mandátu. Patří sem:

 • sledování a analýza ekonomických podmínek a cyklického vývoje globální ekonomiky a příslušných politik ve třetích zemích (více)
 • příprava makroekonomických projekcí pro vnější prostředí eurozóny a analýza simulací a scénářů souvisejících s vnějším prostředím
 • sledování mezinárodní role eura
 • analýza otázek souvisejících s mezinárodní finanční architekturou a ostatními tématy relevantními z hlediska měnové politiky