Menu

Tarptautiniai santykiai ir analizė

Vykdydamas Eurosistemai ir Bendram priežiūros mechanizmui patikėtas užduotis ECB bendradarbiauja tarptautiniu mastu. Šio bendradarbiavimo formos yra tokios:

 • savo kompetencijos srityse rengti politikos pozicijas ir joms atstovauti;
 • keistis informacija ir nuomonėmis su kitais politikos kūrėjais daugiašalėse organizacijose ir forumuose, taip pat dvišaliais pagrindais ir kartu vertinti ekonomikos pokyčius;
 • kartu su tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, Tarptautiniu valiutos fondu (TVF) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) vykdyti euro zonos ir ECB pinigų politikos stebėseną;
 • dalyvauti tarptautinių institucijų darbe rengiant taisykles ir gerosios patirties pavyzdžius finansiniam stabilumui stiprinti ir politikos kūrimo veiksmingumui bei skaidrumui didinti.

Tarptautinis bendradarbiavimas yra savanoriškas ir neįpareigojantis, todėl jis netrukdo ECB vykdyti savo įgaliojimus ir išlikti nepriklausomam. Susidarius neeilinėms aplinkybėms, ECB gali koordinuoti savo veiksmus su kitų euro zonai nepriklausančių šalių centrinių bankų veiksmais, kaip buvo daryta pasaulinės finansų krizės metu.

Dalyvavimas tarptautinėse institucijose ir forumuose

Tarptautinis valiutos fondas (TVF)

ECB turi nuolatinio stebėtojo statusą TVF. Jis gali dalyvauti TVF vykdomosios valdybos posėdžiuose, kai svarstomos specializuotos ar su ECB įgaliojimais susijusios temos.

Didysis dvidešimtukas (G 20)

ECB atstovai Europos Sąjungos delegacijoje dalyvauja G 20 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų ir jų substruktūrų posėdžiuose. ECB dalyvauja ir G 7 finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų posėdžiuose.

Tarptautinių atsiskaitymų bankas (TAB)

ECB yra TAB narys ir akcininkas. Jis dalyvauja TAB valdymo ir priežiūros organuose ir visuose šioje institucijoje veikiančiuose komitetuose ir darbo grupėse, įskaitant:

 • Bazelio bankų priežiūros komitetą,
 • Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetą,
 • Pasaulinės finansų sistemos komitetą,
 • Rinkų komitetą.
Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO)

ECB dalyvauja keliuose EBPO komitetuose ir darbo grupėse kaip atskiras Europos Sąjungos delegacijos narys kartu su Europos Komisija.

Finansinio stabilumo taryba (FST)

ECB dalyvauja Finansinio stabilumo tarybos ir kelių jos substruktūrų veikloje.

Ryšiai su ES nepriklausančių šalių centriniais bankais

ECB palaiko ryšius su ES nepriklausančių išsivysčiusios ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių centriniais bankais. Keisdamasis nuomonėmis ir informacija ECB turi galimybę geriau suprasti euro zonos išorinę aplinką ir paaiškinti savo politiką.

Be to, ECB dalyvauja tarptautinio centrinių bankų bendradarbiavimo veikloje.

Tarptautinių reikalų analizė

ECB stebi ir analizuoja įvairiausius tarptautinės ekonomikos, finansų ir pinigų politikos aspektus, svarbius jo įgaliojimams vykdyti. Jie apima:

 • pasaulio ekonomikos ekonominių sąlygų ir ciklinių pokyčių, taip pat atitinkamos trečiųjų šalių politikos stebėseną ir analizę (daugiau);
 • euro zonos išorės aplinkos makroekonominių prognozių rengimą ir su išorės aplinka susieto modeliavimo bei scenarijų analizę;
 • tarptautinio euro vaidmens stebėseną;
 • tarptautinės finansų architektūros ir kitų politiškai svarbių temų analizę.