Ryšiai su tarptautinėmis institucijomis

Institucinė aplinka

ECB bendradarbiauja tarptautiniu mastu ekonomikos srityje Eurosistemai pavestų uždavinių klausimais. Banko dalyvavimas priklauso nuo atitinkamų uždavinių ir apima veiklą nuo atstovavimo politikos (bendros pinigų politikos) pozicijoms iki paties ECB pozicijų rengimo kartu su kitų politikos formuotojų pozicijomis Europos Sąjungoje.

ECB tarptautinis bendradarbiavimas pagrįstas taisyklėmis, išdėstytomis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 138 straipsnyje ir ECBS statuto 6 straipsnio 1 dalyje ir 12 straipsnio 5 dalyje.

ECB tarptautiniai ryšiai

Vienas iš svarbių ECB tarptautinio bendradarbiavimo elementų yra keitimasis informacija ir požiūriais su politikos formuotojais daugiašalėse organizacijose ir forumuose. Konkrečiau, ekonominės raidos ir vykdomos politikos didžiosiose šalyse ir ekonominėse zonose tarpusavio vertinimas, ypač G20 kontekste, sudaro galimybes ECB geriau išanalizuoti išorės pokyčių poveikį euro zonos ekonomikai. Atsižvelgiant į tai, kad toks bendradarbiavimas yra savanoriškas ir neįpareigojantis, jis nepažeidžia ECB nepriklausomumo.

Keitimąsi informacija ir požiūriais bei vykdomos politikos tarpusavio vertinimą papildo nepriklausomų organizacijų, tokių kaip Tarptautinis valiutos fondas (TVF) vykdoma stebėsena, kuri apima ir euro zoną. Šios organizacijos nuolat stebi ir vertina savo šalių narių ekonominę raidą ir vykdomą politiką. Kai nagrinėjama euro zonos pinigų politika, ECB yra vienintelis partneris diskusijose su šiomis organizacijomis. Tarptautinė stebėsena didina ECB skaidrumą, nes euro zonos ekonominės politikos įvertinimas skelbiamas viešai.

Be to, neperžengdamas savo kompetencijos ribų, ECB prisideda prie tarptautinės bendruomenės pastangų sukurti taisykles ir gerąją praktiką, siekiant padidinti finansinį stabilumą bei politikos formavimo našumą ir skaidrumą. Iš tiesų tinkamas valstybės valdymas yra pagrindinis tarptautinio bendradarbiavimo elementas.

Galiausiai, susidariusius neeilinėms aplinkybėms, ECB gali koordinuoti savo veiksmus, atsižvelgdamas į euro zonai nepriklausančių šalių centrinių bankų veiksmus.

ECB:

  • turi nuolatinio stebėtojo statusą TVF;
  • dalyvauja šiuose forumuose: G20 šalių finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų forumas, G7 šalių finansų ministrų ir centrinių bankų valdytojų forumas (G8 šalių informacijos centras) ir kt.;
  • yra Tarptautinių atsiskaitymų banko (TAB) narys ir akcininkas. ECB dalyvauja TAB valdymo ir priežiūros organų veikloje, taip pat visų komitetų ir darbo grupių, susietų su šia institucija, veikloje, įskaitant Bazelio bankų priežiūros komitetą, Mokėjimo ir atsiskaitymo sistemų komitetą, Pasaulinės finansų sistemos komitetą ir Rinkų komitetą;
  • dalyvauja tam tikrų Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) komitetų ir darbo grupių veikloje. Šiuo atveju bankas veikia kaip atskiras Europos Sąjungos ir Europos Komisijos delegacijos narys;
  • dalyvauja G20 šalių vadovų 2009 m. balandžio mėn. įsteigtos Finansinio stabilumo valdybos veikloje. Ši valdyba tęsia Finansinio stabilumo forumo (FSF) veiklą.

Be to, ECB palaiko plačius dvišalius santykius ir su viso pasaulio centriniais bankais bei dalyvauja kelių regioninių ir tarpregioninių forumų, regioninių ir daugiašalių plėtros bankų veikloje.

Susiję ECB leidiniai