Menu

Relații internaționale și analiza aspectelor internaționale

BCE desfășoară activități de cooperare internațională atunci când îndeplinește misiunile încredințate Eurosistemului și Mecanismului unic de supraveghere. Această cooperare include:

 • formularea și reprezentarea pozițiilor de politică în domeniile sale de competență;
 • schimburile de informații și de opinii și evaluarea evoluțiilor economice cu alți factori de decizie atât în cadrul unor organizații și foruri multilaterale, cât și bilateral;
 • colaborarea cu instituții internaționale în procesul de monitorizare a zonei euro și a politicii monetare a BCE, precum Fondul Monetar Internațional (FMI) și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE);
 • participarea la eforturile internaționale de elaborare de norme și bune practici pentru îmbunătățirea stabilității financiare și a eficienței și transparenței procesului de elaborare a politicilor.

Cooperarea internațională are caracter voluntar și neobligatoriu, astfel încât să nu afecteze mandatul intern și independenţa BCE. În circumstanțe excepționale, BCE își poate coordona acțiunile cu cele ale băncilor centrale din afara zonei euro, astfel cum s-a întâmplat în perioada crizei financiare mondiale.

Implicarea în instituții și foruri internaționale

Fondul Monetar Internațional (FMI)

BCE are statut de observator permanent în cadrul FMI și poate participa la ședințele Consiliului director al FMI atât pe teme specifice, cât și pe teme relevante pentru mandatul BCE.

Grupul celor douăzeci (G20)

Ca parte a delegației Uniunii Europene, BCE participă la reuniuni ale miniștrilor finanțelor și guvernatorilor băncilor centrale, precum și ale substructurilor acestora din cadrul G20. De asemenea, ia parte la reuniuni ale miniștrilor finanțelor și guvernatorilor băncilor centrale din cadrul G7.

Banca Reglementelor Internaționale (BRI)

BCE este membru și acționar al BRI. BCE participă în cadrul organismelor de conducere și supraveghere ale BRI și în cadrul tuturor comitetelor și grupurilor de lucru care au legătură cu această instituție, inclusiv:

 • Comitetul de supraveghere bancară de la Basel;
 • Comitetul pentru plăţi și infrastructuri de piață;
 • Comitetul pentru sistemul financiar mondial;
 • Comitetul pentru piețe.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE)

BCE participă la o serie de comitete și grupuri de lucru ale OCDE, unde acționează în calitate de membru separat al delegației Uniunii Europene, alături de Comisia Europeană.

Consiliul pentru Stabilitate Financiară (CSF)

BCE participă în cadrul Consiliului pentru Stabilitate Financiară și al mai multor substructuri ale acestuia.

Relațiile cu bănci centrale din afara UE

BCE menține relații cu băncile centrale ale unor economii de piață dezvoltate și emergente din afara UE. Schimbul de opinii și de informații permite BCE să înțeleagă mai bine contextul extern al zonei euro și să își explice politicile.

BCE se implică, de asemenea, în cooperarea internațională în domeniul activităților specifice băncilor centrale.

Analiza aspectelor internaționale

BCE monitorizează și analizează o mare varietate de aspecte economice, financiare și monetare internaționale care prezintă relevanță pentru îndeplinirea mandatului său. Acestea includ:

 • monitorizarea și analizarea condițiilor economice și a evoluțiilor ciclice din economia mondială și a politicilor relevante din țări terțe (Mai mult);
 • pregătirea proiecțiilor macroeconomice pentru contextul extern al zonei euro și efectuarea de simulări și analize ale scenariilor legate de contextul extern;
 • monitorizarea rolului internațional al euro;
 • analizarea aspectelor referitoare la arhitectura financiară internațională și alte teme relevante din perspectiva politicilor.