Internationale betrekkingen en analyses

De ECB werkt internationaal samen bij het uitvoeren van de taken van het Eurosysteem en het Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme (Single Supervisory Mechanism, SSM). Deze samenwerking omvat het:

 • formuleren en uitdragen van beleidsstandpunten op de gebieden waarop de ECB bevoegd is
 • uitwisselen van informatie en ideeën en het beoordelen van economische ontwikkelingen samen met andere beleidsmakers in multilaterale organisaties en fora, ook bilateraal
 • voeren van overleg met internationale instellingen die het eurogebied en het monetair beleid van de ECB monitoren, waaronder het Internationaal Monetair Fonds (IMF) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
 • bijdragen aan internationale inspanningen om regels en best practices te ontwikkelen ter verbetering van de financiële stabiliteit en de doelmatigheid en transparantie van de beleidsvorming

Internationale samenwerking is vrijwillig en niet bindend; deze maakt derhalve geen inbreuk op het mandaat en de onafhankelijkheid van de ECB. In bijzondere omstandigheden kan de ECB haar maatregelen coördineren met die van centrale banken buiten het eurogebied, zoals tijdens de wereldwijde financiële crisis is gebeurd.

Deelname aan internationale instellingen en fora

Internationaal Monetair Fonds (IMF)

De ECB heeft de status van permanente waarnemer bij het IMF. De ECB kan deelnemen aan vergaderingen van het College van Bewindvoerders van het IMF. Dit betreft vergaderingen over specifieke onderwerpen en onderwerpen die relevant zijn voor het mandaat van de ECB.

Groep van 20 (G20)

De ECB neemt als lid van de delegatie van de Europese Unie deel aan de vergaderingen van de ministers van Financiën en gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G20-landen, evenals de substructuren daarvan. De ECB neemt tevens deel aan de vergaderingen van de ministers van Financiën en gouverneurs/presidenten van de centrale banken van de G7-landen.

Bank voor Internationale Betalingen (Bank for International Settlements, BIS)

De ECB is lid en aandeelhouder van de BIS. De ECB participeert in de bestuurs- en toezichtsorganen van de BIS en in alle comités en werkgroepen van deze instelling, waaronder:

 • het Bazels Comité voor Bankentoezicht (Basel Committee on Banking Supervision)
 • het Committee on Payments and Market Infrastructures
 • het Committee on the Global Financial System
 • het Markets Committee
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

De ECB neemt deel aan een aantal comités en werkgroepen van de OESO. Daarbij treedt de ECB naast de Europese Commissie op als afzonderlijk lid van de delegatie van de Europese Unie.

Raad voor Financiële Stabiliteit (Financial Stability Board, FSB)

De ECB neemt deel aan de Raad voor Financiële Stabiliteit en een aantal substructuren daarvan.

Betrekkingen met centrale banken buiten de Europese Unie

De ECB onderhoudt betrekkingen met de centrale banken van geavanceerde en opkomende markteconomieën buiten de EU. Door het uitwisselen van opvattingen en informatie is de ECB beter in staat de externe omgeving van het eurogebied te begrijpen en het ECB-beleid toe te lichten.

De ECB onderneemt ook activiteiten op het gebied van technische samenwerking met centrale banken.

Analyse van internationale thema's

De ECB monitort en analyseert een breed scala aan internationale economische, financiële en monetaire thema's die van belang zijn voor het vervullen van haar mandaat. Hieronder vallen het:

 • monitoren en analyseren van de economische omstandigheden en conjunctuurontwikkelingen in de wereldeconomie en van relevant beleid in derde landen (meer informatie)
 • opstellen van macro-economische projecties van de externe omgeving van het eurogebied en het uitvoeren van simulatie- en scenarioanalyses met betrekking tot de externe omgeving
 • monitoren van de internationale rol van de euro
 • analyseren van thema's die verband houden met de internationale financiële architectuur en andere voor het beleid relevante onderwerpen