Betrekkingen met internationale instellingen

De institutionele context

De ECB werkt op het internationale economische vlak samen op het gebied van taken die aan het Eurosysteem zijn toevertrouwd. Hoe en in hoeverre wordt samengewerkt hangt af van de taken in kwestie en varieert van het als enige uitdragen van beleidsstandpunten (over het gemeenschappelijke monetaire beleid) tot het formuleren van de eigen ECB-standpunten naast die van andere EU-beleidsmakers.

De rol van de ECB in de internationale samenwerking wordt geregeld in artikel 138 van Verdrag inzake de werking van de Europese Unie en artikel 6, lid 1 en 12, lid 5 van de Statuten van het ESCB.

De internationale betrekkingen van de ECB

Met andere beleidsmakers informatie en meningen uitwisselen binnen multilaterale organisaties en fora vormt een belangrijk onderdeel van de internationale samenwerking van de ECB. Met name door de onderlinge analyse van de economische ontwikkelingen en het economisch beleid in de grote landen en economische blokken, waarbij in het bijzonder de conferentie van G20 van belang is, is de ECB beter in staat de gevolgen van externe ontwikkelingen op de economie van het eurogebied te analyseren. Door het vrijwillige en niet-bindende karakter ervan doet deze vorm van samenwerking geen afbreuk aan de onafhankelijke status van de ECB.

Deze informatie-uitwisseling en beleidsanalyses worden aangevuld met toezicht, onder andere op het eurogebied, door onafhankelijke organisaties als het Internationale Monetaire Fonds (IMF). Deze organisaties beoordelen periodiek de economische ontwikkelingen en het beleid in hun lidstaten. Wanneer het monetair beleid van het eurogebied beoordeeld wordt, zit de ECB als enige vertegenwoordiger met deze organisaties aan tafel. Omdat de analyses van het economisch beleid van het eurogebied gepubliceerd worden, draagt het internationale toezicht bij aan de transparantie van de ECB.

Verder speelt de ECB, op de terreinen waar zij bevoegdheid is, een rol bij de inspanningen van de internationale gemeenschap om regels en best practices ter bevordering van de financiële stabiliteit en de efficiëntie en transparantie van de beleidsvorming te ontwikkelen. Het concept "goed openbaar bestuur" is zonder twijfel een kernelement van de internationale samenwerking.

Verder kan de ECB in bijzondere omstandigheden haar handelwijze coördineren met andere centrale banken buiten het eurogebied.

De ECB:

  • heeft de status van permanente waarnemer bij het IMF;
  • neemt onder andere deel aan de volgende conferenties: G20-conferentie van ministers van Financiën en centrale-bankpresidenten en de G7 van ministers van Financiën en centrale-bankpresidenten (G8 Information Centre);
  • is lid en aandeelhouder van de Bank voor Internationale Betalingen (BIB). De ECB heeft zitting in de bestuurs- en toezichtorganen van de BIB en in al haar comités en werkgroepen, waaronder het Comité van Bazel voor het bankentoezicht, het Committee on Payment and Settlement Systems, het Committee on the Global Financial System en het Markets Committee;
  • heeft zitting in een aantal commissies en werkgroepen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), en is daarbij apart lid van de delegatie van de Europese Unie, naast de Europese Commissie;
  • heeft zitting in de nieuwe Raad voor Financiële Stabiliteit, die in april 2009 door leiders van de G20 is ingesteld als opvolger van het Financial Stability Forum (FSF).

Daarnaast onderhoudt de ECB talrijke bilaterale betrekkingen, bijvoorbeeld met centrale banken over de hele wereld, en neemt zij deel aan de activiteiten van verschillende (inter)regionale fora en regionale en multilaterale ontwikkelingsbanken.

ECB-publicaties over dit onderwerp

  • 'The External Representation of the EU and EMU', in het Maandbericht van de ECB mei 2011.
  • 'The ECB’s relations with international organisations and fora', in het Maandbericht van de ECB januari 2001.