Σχέσεις με διεθνείς οργανισμούς

Θεσμικό πλαίσιο

Η ΕΚΤ συμμετέχει στη διεθνή οικονομική συνεργασία στο πλαίσιο των καθηκόντων που έχουν ανατεθεί στο Ευρωσύστημα. Η συμμετοχή της εξαρτάται από τη φύση των καθηκόντων αυτών και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την εκπροσώπηση θέσεων πολιτικής (ενιαία νομισματική πολιτική) και τη διατύπωση δικών της θέσεων παράλληλα με τις θέσεις άλλων φορέων χάραξης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συμμετοχή της ΕΚΤ στη διεθνή συνεργασία στηρίζεται σε κανόνες που προβλέπονται στο άρθρο 138 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα άρθρα 6.1 και 12.5 του Καταστατικού του ΕΣΚΤ.

Οι διεθνείς σχέσεις της ΕΚΤ

Σημαντικό στοιχείο της διεθνούς συνεργασίας της ΕΚΤ αποτελεί η αμοιβαία ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων με άλλα όργανα χάραξης πολιτικής στο πλαίσιο πολυμερών οργανισμών και φορέων. Ειδικότερα, η αμοιβαία αξιολόγηση των οικονομικών εξελίξεων και πολιτικών σε σημαντικές χώρες και οικονομικές περιοχές, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της Ομάδας των 20 (G20), ενισχύει την ικανότητα της ΕΚΤ να αναλύει την επίδραση των εξωτερικών εξελίξεων στην οικονομία της ζώνης του ευρώ. Καθώς αυτή η μορφή συνεργασίας είναι εθελοντική και μη δεσμευτική, η ανεξαρτησία της ΕΚΤ δεν θίγεται.

Η ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων και η αμοιβαία αξιολόγηση των πολιτικών συμπληρώνονται από την εποπτεία, που αφορά μεταξύ άλλων και τη ζώνη του ευρώ, η οποία διενεργείται από ανεξάρτητους οργανισμούς όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ). Οι οργανισμοί αυτοί παρακολουθούν και αξιολογούν τακτικά τις οικονομικές εξελίξεις και τις πολιτικές των χωρών μελών τους. Η ΕΚΤ είναι ο μόνος συνομιλητής με αυτούς τους οργανισμούς όταν εξετάζεται η νομισματική πολιτική της ζώνης του ευρώ. Η διεθνής εποπτεία ενισχύει τη διαφάνεια της ΕΚΤ καθώς δημοσιοποιούνται οι αξιολογήσεις των οικονομικών πολιτικών της ζώνης του ευρώ.

Η ΕΚΤ συμμετέχει επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, στις προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας να καταρτίσει κανόνες και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, καθώς και της αποτελεσματικότητας και διαφάνειας στη διαδικασία χάραξης πολιτικής. Η έννοια της χρηστής δημόσιας διακυβέρνησης αποτελεί πράγματι κεντρική συνιστώσα της διεθνούς συνεργασίας.

Τέλος η ΕΚΤ έχει τη δυνατότητα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, να δρα συντονισμένα με τις κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ.

Η ΕΚΤ:

  • συμμετέχει με την ιδιότητα του μόνιμου παρατηρητή στις συνεδριάσεις του ΔΝΤ·
  • συμμετέχει στις συνόδους: των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 20 (G20) και των υπουργών οικονομικών και των διοικητών των κεντρικών τραπεζών της Ομάδας των 7 (G7) (Κέντρο πληροφόρησης της G8), καθώς και άλλων φορέων·
  • είναι μέλος και μέτοχος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ). Η ΕΚΤ συμμετέχει στα διοικητικά και εποπτεύοντα όργανα της ΤΔΔ και σε όλες τις επιτροπές και ομάδες εργασίας αυτού του οργανισμού, όπως στην Επιτροπή Τραπεζικής Εποπτείας της Βασιλείας, την Επιτροπή Συστημάτων Πληρωμών και Διακανονισμού, την Επιτροπή για το Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα και την Επιτροπή Αγορών·
  • συμμετέχει σε διάφορες επιτροπές και ομάδες εργασίας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), όπου ενεργεί ως ξεχωριστό μέλος της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή·
  • συμμετέχει στο νέο Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Financial Stability Board) , το οποίο ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2009 από τους ηγέτες της G20 ως διάδοχος του Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (FSF).

Επιπλέον, η ΕΚΤ διατηρεί πολλές διμερείς σχέσεις, μεταξύ άλλων με κεντρικές τράπεζες από όλο τον κόσμο, και συμμετέχει σε δραστηριότητες διαφόρων περιφερειακών και διαπεριφερειακών φορέων, καθώς και περιφερειακών και πολυμερών αναπτυξιακών τραπεζών.

Σχετικές δημοσιεύσεις της ΕΚΤ

  • The External Representation of the EU and EMU, Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ, Μάιος 2011 (δεν είναι διαθέσιμο στα ελληνικά)
  • Οι σχέσεις της ΕΚΤ με διεθνείς οργανισμούς και όργανα, Μηνιαίο Δελτίο της ΕΚΤ, Ιανουάριος 2001 (είναι διαθέσιμο στα ελληνικά στον δικτυακό τόπο της Τράπεζας της Ελλάδος)