Relazzjonijiet ma' istituzzjonijiet internazzjonali

Kuntest istituzzjonali

Il-BĊE huwa mdaħħal fil-kooperazzjoni ekonomika internazzjonali fejn jidħlu d-dmirijiet fdati lill-Eurosistema. L-involviment tiegħu jiddependi mid-dmirijiet konċernati u jvarja mir-rappreżentanza tal-pożizzjonijiet politiċi (il-politika monetarja unika) għall-formolazzjoni tal-pożizzjonijiet tal-BĊE stess flimkien ma' dawk ta' leġiżlaturi oħrajn fl-Unjoni Ewropea.

L-involviment tal-BĊE fil-kooperazzjoni internazzjonali huwa msejjes fuq ir-regoli stabbiliti fl-Artikolu 138 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (TFUE) u l-Artikoli 6(1) u 12(5) tal-Istatut tas-SEBĊ.

Relazzjonijiet internazzjonali tal-BĊE

Wieħed mill-elementi importanti tal-kooperazzjoni internazzjonali tal-BĊE jikkonsisti fl-iskambju reċiproku ta' informazzjoni u fehmiet ma' leġiżlaturi oħrajn fl-organizzazzjonijiet u l-forums multilaterali. B'mod partikolari, il-valutazzjoni reċiproka tal-iżviluppi u l-linji tal-politika ekonomika f'pajjiżi u f'żoni ekonomiċi kbar, l-aktar fl-ambitu tal-G20, ittejjeb il-kapaċità tal-BĊE li janalizza l-impatt tal-iżviluppi esterni fuq l-ekonomija taż-żona tal-euro. Minħabba n-natura volontarja u mhux vinkolanti tagħha din il-forma ta' kooperazzjoni m'għandha ebda influwenza fuq l-indipendenza tal-BĊE.

L-iskambji ta' informazzjoni u fehmiet u l-valutazzjoni reċiproka tal-politika huma komplementati bis-sorveljanza, inkluża dik taż-żona tal-euro, imwettqa minn organizzazzjonijiet indipendenti bħall-Fond Monetarju Internazzjonali (FMI). Dawn l-organizzazzjonijiet jissorveljaw u jivvalutaw regolarment l-iżviluppi u l-linji tal-politika ekonomika tal-pajjiżi membri tagħhom. Kull meta l-politika monetarja taż-żona tal-euro tkun qiegħda tiġi analizzata l-BĊE huwa l-uniku kontroparti fid-diskussjonijiet ma' dawn l-organizzazzjonijiet. Is-sorveljanza internazzjonali żżid mat-trasparenza tal-BĊE billi l-valutazzjonijiet dwar il-politika ekonomika taż-żona tal-euro jixxandru.

Il-BĊE jipparteċipa wkoll, fl-oqsma ta' kompetenza tiegħu, fl-isforzi tal-komunità internazzjonali għall-iżvilupp tar-regoli u tal-aqwa prattika sabiex jitjiebu l-istabbiltà finanzjarja u l-effiċjenza u t-trasparenza tal-leġiżlazzjoni. Il-kunċett ta' governanza pubblika tajba huwa tabilħaqq wieħed mill-komponenti ċentrali tal-kooperazzjoni internazzjonali.

Fl-aħħar, il-BĊE jista' jikkoordina l-azzjonijiet tiegħu ma' dawk ta' banek ċentrali barra ż-żona tal-euro f'ċirkostanzi eċċezzjonali.

Il-BĊE:

  • għandu status ta' osservatur permanenti fil-FMI;
  • jieħu sehem f'dawn il-forums: Ministri tal-Finanzi u Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G20 u Ministri tal-Finanzi u Gvernaturi tal-Banek Ċentrali tal-G7 (Ċentru tal-Informazzjoni tal-G8), u oħrajn;
  • huwa membru u azzjonista tal-Bank għas-Saldi Internazzjonali (BIS). Il-BĊE jieħu sehem fil-korpi ta' governanza u ta' sorveljanza tal-BIS u fil-kumitati u l-gruppi ta' ħidma kollha ta' din l-istituzzjoni, fosthom il-Kumitat ta' Basel dwar is-Sorveljanza Bankarja, il-Kumitat għas-Sistemi ta' Pagament u Saldi, il-Kumitat għas-Sistema Finanzjarja Globali u l-Kumitat għas-Swieq;
  • jieħu sehem f'għadd ta' kumitati u gruppi ta' ħidma tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD) fejn jaġixxi bħala membru separat tad-delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea, flimkien mal-Kummissjoni Ewropea;
  • jieħu sehem fil-Bord ta' Stabbiltà Finanzjarja (FSB) l-ġdid imwaqqaf f'April 2009 mill-mexxejja tal-G20 bħala suċċessur tal-Forum ta' Stabbiltà Finanzjarja (FSF).

Barra dan, il-BĊE għandu relazzjonijiet bilaterali mifruxa, fosthom ma' banek ċentrali mid-dinja kollha, u jieħu sehem fl-attivitajiet ta' bosta forums reġjonali u interreġjonali kif ukoll ta' banek għall-iżvilupp reġjonali u multilaterali.

Pubblikazzjonijiet tal-BĊE (bl-Ingliż)

  • The external representation of the EU and EMU, fil-Bullettin tax-Xahar tal-BĊE, Mejju 2011
  • The ECB's relations with international organisations and fora, fil-Bullettin tax-Xahar tal-BĊE, Jannar 2001