Rahvusvahelised suhted ja rahvusvaheliste küsimuste analüüs

EKP teeb eurosüsteemile ja ühtsele järelevalvemehhanismile usaldatud ülesannete täitmisel koostööd ka rahvusvahelisel tasandil. Selle käigus teeb EKP järgmist:

 • sõnastab ja esindab poliitikaalaseid seisukohti oma pädevusvaldkondades;
 • vahetab teavet ja arvamusi ning hindab majandusarengut koos teiste poliitikakujundajatega mitmepoolsetes organisatsioonides ja foorumitel, aga ka kahepoolse koostöö raames;
 • edendab suhteid euroala ja EKP rahapoliitikat jälgivate rahvusvaheliste institutsioonidega (nt Rahvusvaheline Valuutafond ning Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon);
 • osaleb rahvusvahelistes jõupingutustes, et välja töötada eeskirju ja parimaid tavasid finantsstabiilsuse parandamiseks ning poliitikakujunduse tõhususe ja läbipaistvuse suurendamiseks.

Rahvusvaheline koostöö on vabatahtlik ja mittesiduv ning ei mõjuta mingil viisil EKP sõltumatust ja volitusi euroalal. Lisaks võib EKP erandolukorras kooskõlastada oma meetmeid euroalaväliste riikide keskpankade tegevusega. Seda tehti näiteks üleilmse finantskriisi ajal.

Osalus rahvusvaheliste institutsioonide ja foorumite tegevuses

Rahvusvaheline Valuutafond (IMF)

EKP-l on Rahvusvahelises Valuutafondis alalise vaatleja staatus. Ta võib osaleda IMFi juhatuse istungitel, kus käsitletakse konkreetseid teemasid ning EKP volituste seisukohalt asjakohaseid küsimusi.

G20 riigid (G20)

EKP osaleb Euroopa Liidu delegatsiooni koosseisus G20 riikide rahandusministrite ja keskpankade presidentide kohtumistel ning seonduvates allstruktuurides. Samuti võtab EKP osa G7 riikide rahandusministrite ja keskpankade presidentide kohtumistest.

Rahvusvaheliste Arvelduste Pank (BIS)

EKP on Rahvusvaheliste Arvelduste Panga liige ja osanik. EKP osaleb BISi juht- ja järelevalveorganites ning kõigis selle komiteedes ja töörühmades, sh:

 • Baseli pangajärelevalve komitee,
 • maksete ja turuinfrastruktuuride komitee,
 • ülemaailmse finantssüsteemi komitee,
 • turgude komitee.
Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD)

EKP osaleb koos Euroopa Komisjoniga Euroopa Liidu delegatsiooni eraldiseisva liikmena Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni mitmes komitees ja töörühmas.

Finantsstabiilsuse nõukogu (FSB)

EKP osaleb finantsstabiilsuse nõukogu ja selle mitme allstruktuuri töös.

Suhted ELi-väliste keskpankadega

EKP-l on koostöösuhted ELi-väliste arenenud riikide ja areneva turuga riikide keskpankadega. Teabe- ja arvamustevahetus nende partneritega võimaldab EKP-l selgitada oma tegevuspõhimõtteid ja paremini mõista euroalavälist majanduskeskkonda.

EKP-l on sisse seatud ka tehnilise koostöö programmid keskpankadega.

Rahvusvaheliste küsimuste analüüs

EKP jälgib ja analüüsib paljusid rahvusvahelisi majandus-, finants- ja rahandusküsimusi, mis on tema ülesannete täitmise seisukohalt olulised. EKP teeb muu hulgas järgmist:

 • jälgib ja analüüsib maailmamajanduse olukorda ja tsüklilisi muutusi ning seonduvat poliitikat kolmandates riikides (vt lähemalt);
 • koostab euroala väliskeskkonna makromajanduslikke ettevaateid ning teeb väliskeskkonnaga seotud simulatsioone ja stsenaariumianalüüse;
 • jälgib euro rahvusvahelist rolli;
 • analüüsib rahvusvahelise finantsarhitektuuriga seotud küsimusi ja muid asjakohaseid teemasid.