European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Keskuspankkien kansainvälinen yhteistyö

EKP:llä on keskeinen rooli maailmantaloudessa ja rahoitusjärjestelmässä sekä EU:n toimielimenä, ja se tekee yhteistyötä esimerkiksi seuraavien keskuspankkien ja laitosten kanssa.

Kehittyvien G20-markkinatalouksien keskuspankit

Yhteistyön tarkoituksena on syventää EKP:n ja muiden keskuspankkien keskinäistä ymmärrystä toistensa toimista ja niiden taustatekijöistä. Se on entistäkin tärkeämpää, kun kehittyvien G20-maiden merkitys kansainvälisessä taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä kasvaa.

EKP:n yhteistyö kehittyvien G20-markkinatalousmaiden kanssa perustuu yhteisymmärryspöytäkirjoihin, joissa sovitaan huipputason vuoropuhelusta ja vuosittaisista työohjelmista. Yhteisymmärryspöytäkirjoja on laadittu Kiinan (2008), Turkin (2012), Venäjän (2012), Intian (2015) ja Brasilian (2016) keskuspankkien kanssa.

Kansainväliset ja alueelliset organisaatiot

Kansainvälisen yhteistyön kautta EKP voi välittää teknistä asiantuntemustaan ja tietoa rahapolitiikastaan kansainvälisille ja alueellisille organisaatioille maailmanlaajuisesti.

EKP ylläpitää suhteita merkittäviin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF), sekä alueellisiin toimijoihin, joita ovat esimerkiksi Arabimaiden valuuttarahasto (AMF), Latinalaisen Amerikan rahapolitiikan tutkimuskeskus (CEMLA), Kaakkois-Aasian keskuspankkien tutkimus- ja koulutuskeskus (SEACEN) ja Persianlahden rahapoliittinen neuvosto (GMC).

EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden keskuspankit

EKP tukee EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden keskuspankkeja instituutioiden kehittämisessä ja parhaiden käytäntöjen omaksumisessa. EKP:n tuella ehdokasmaiden keskuspankit valmistautuvat osallistumaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) toimintaan, mikä tapahtuu EU:hun liittymisen jälkeen.

Kansainvälinen yhteistyö on tärkeä väline keskuspankkien toimintavalmiuden vahvistamisessa. Tavoitteena on saattaa jäsenyyttä hakeneiden maiden (etenkin Länsi-Balkanin maiden) keskuspankkien toiminta kansainvälisten ja EU:n standardien mukaiseksi.

EKP:llä on ajoittain yhteistyötä muidenkin keskuspankkien kanssa eri puolilla maailmaa.

Kansainvälinen yhteistyö tarkoittaa asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä toimintavalmiuksien kehittämistä. Yhteistyö voi olla esimerkiksi työpajojen, seminaarien, työkomennusten, asiantuntijavierailujen tai koulutusohjelmien järjestämistä.

Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa suhteita EU:n ulkopuolisiin keskuspankkeihin ja edistää hyviä keskuspankkikäytäntöjä hintavakauden ja rahoitusjärjestelmän vakauden lujittamiseksi. Lisäksi yhteistyön kautta EKP voi laajemmin selventää päätöstensä taustoja kansainvälisissä yhteyksissä.

Keskuspankkien yhteistyötä käsittelevä työryhmä koordinoi kansainvälistä yhteistyötä EKPJ:ssä. Ryhmä koostuu EKP:n sekä kansallisten keskuspankkien asiantuntijoista ja toimii EKPJ:n kansainvälisten suhteiden komitean tuella.

Joulukuussa 2017 työryhmä julkaisi parhaita käytäntöjä käsittelevän asiakirjan, jossa esitetään pääpiirteittäin keskuspankkien kansainvälistä yhteistyötä koskevien EKPJ:n toimien perusta ja perusperiaatteet sekä esimerkkejä eri yhteistyömuodoista.

  • Keskuspankkien kansainvälinen yhteistyö: EKPJ:n parhaat käytännöt

Helmikuussa 2020 työryhmä julkaisi englanninkielisen katselmuksen, jossa kuvataan sen tapaa arvioida kansainvälisiä yhteistyöhankkeita. Asiakirjan laatimiseen on osallistunut hankkeissa mukana olleita henkilöstön jäseniä eri puolilta EKPJ:tä.

  • Approaches to Evaluating the International Cooperation Activities of the European System of Central Banks (ESCB)

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut