Keskuspankkien tekninen yhteistyö

EKP:llä on keskeinen rooli kansainvälisessä taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä sekä EU:n toimielimenä, ja se tekee teknistä yhteistyötä esimerkiksi seuraavien keskuspankkien ja laitosten kanssa.

Kehittyvien G20-markkinatalousmaiden keskuspankit

Yhteistyön tarkoituksena on syventää EKP:n ja muiden keskuspankkien keskinäistä ymmärrystä toistensa toimista ja niiden taustatekijöistä. Se on entistäkin tärkeämpää, kun kehittyvien G20-maiden merkitys kansainvälisessä taloudessa ja rahoitusjärjestelmässä kasvaa.

EKP:n yhteistyö kehittyvien G20-markkinatalousmaiden kanssa perustuu yhteisymmärryspöytäkirjoihin, joissa sovitaan huipputason vuoropuhelusta ja vuosittaisista työohjelmista. Yhteisymmärryspöytäkirjoja on laadittu Kiinan (2008), Turkin (2012), Venäjän (2012), Intian (2015) ja Brasilian (2016) keskuspankkien kanssa.

Kansainväliset ja alueelliset organisaatiot

Teknisen yhteistyön kautta EKP voi välittää teknistä asiantuntemustaan ja tietoa rahapolitiikastaan kansainvälisille ja alueellisille organisaatioille maailmanlaajuisesti.

EKP ylläpitää suhteita merkittäviin kansainvälisiin toimijoihin, kuten Kansainväliseen valuuttarahastoon (IMF), sekä alueellisiin toimijoihin, joita ovat esimerkiksi Arabimaiden valuuttarahasto (AMF), Latinalaisen Amerikan rahapolitiikan tutkimuskeskus (CEMLA), Kaakkois-Aasian keskuspankkien tutkimus- ja koulutuskeskus (SEACEN) ja Persianlahden rahapoliittinen neuvosto (GMC).

EU:n ehdokasmaiden ja mahdollisten ehdokasmaiden keskuspankit

EKP tukee EU:n jäsenyyttä hakeneiden maiden keskuspankkeja instituutioiden kehittämisessä ja parhaiden käytäntöjen omaksumisessa. EKP:n tuella ehdokasmaiden keskuspankit valmistautuvat osallistumaan EKPJ:n toimintaan, mikä tapahtuu EU:hun liittymisen jälkeen.

Tekninen yhteistyö on tärkeä väline keskuspankkien toimintavalmiuden vahvistamisessa. Tavoitteena on saattaa jäsenyyttä hakeneiden maiden (etenkin Länsi-Balkanin maiden) keskuspankkien toiminta kansainvälisten ja EU:n standardien mukaiseksi.

EKP antaa yksittäistapauksissa teknistä tukea keskuspankeille myös muualla maailmassa.

Tekninen yhteistyö tarkoittaa asiantuntemuksen ja parhaiden käytäntöjen jakamista sekä toimintavalmiuksien kehittämistä. Yhteistyö voi olla esimerkiksi työpajojen, seminaarien, työkomennusten, asiantuntijavierailujen tai koulutusohjelmien järjestämistä.

Yhteistyön tarkoituksena on vahvistaa suhteita EU:n ulkopuolisiin keskuspankkeihin ja edistää hyviä keskuspankkikäytäntöjä hintavakauden ja rahoitusjärjestelmän vakauden lujittamiseksi. Lisäksi yhteistyön kautta EKP voi laajemmin selventää päätöstensä taustoja kansainvälisissä yhteyksissä.

Keskuspankkien yhteistyön kehittämisryhmä koordinoi teknistä yhteistyötä EKPJ:ssä. Ryhmä koostuu EKP:n sekä kansallisten keskuspankkien asiantuntijoista ja toimii EKPJ:n kansainvälisten suhteiden komitean tuella.

Kehittämisryhmä julkaisi joulukuussa 2017 parhaita käytäntöjä käsittelevän asiakirjan, jossa esitetään pääpiirteittäin keskuspankkien kansainvälistä yhteistyötä koskevien EKPJ:n toimien perusta ja perusperiaatteet sekä esimerkkejä eri yhteistyömuodoista.

Keskuspankkien kansainvälinen yhteistyö: EKPJ:n parhaat käytännöt (englanniksi)