Tehniline koostöö keskpankadega

EKP tehniline koostöö keskpankadega kajastab tema kui tähtsa keskpanga ja Euroopa Liidu institutsiooni rolli maailmamajanduses ja üleilmses finantssüsteemis. Koostöö keskmes on järgmised keskpangad ja institutsioonid:

G20 areneva turuga riikide keskpangad

Koostöö põhieesmärk on suurendada EKP ja partnerkeskpankade vastastikust teadlikkust ja arusaama üksteise tegevuspõhimõtetest ning nende aluseks olevatest kaalutlustest ja analüüsist. See kajastab G20 areneva turuga riikide kasvavat rolli maailmamajanduses ja üleilmses finantssüsteemis.

EKP koostöö kõnealuste G20 riikidega toimub vastastikuse mõistmise memorandumite alusel. Vastastikuse mõistmise memorandumid, milles nähakse ette kõrgetasemeline poliitiline dialoog ja iga-aastased tööprogrammid, on sõlmitud Hiina keskpanga (2008), Türgi keskpanga (2012), Venemaa keskpanga (2012), India keskpanga (2015) ja Brasiilia keskpangaga (2016).

Ülemaailmsed ja piirkondlikud institutsioonid

Tehniline koostöö ülemaailmsete ja piirkondlike institutsioonidega aitab levitada EKP poliitilisi sõnumeid ja tehnilist oskusteavet maailma eri regioonides.

EKP-l on struktureeritud suhted ka keskpankade koostöö valdkonnas tegutsevate teiste oluliste organisatsioonidega nii üleilmsel (IMF) kui ka regionaalsel tasandil (Araabia Valuutafond (AMF), Ladina-Ameerika rahandusuuringute keskus (CEMLA), Kagu-Aasia keskpankade uuringu- ja koolituskeskus (SEACEN) ning Pärsia lahe riikide rahandusnõukogu (GMC)).

ELi kandidaatriikide ja potentsiaalsete kandidaatriikide keskpangad

EKP toetab ELiga ühinemist kaaluvate riikide keskpankade jõupingutusi oma organisatsiooni arendamisel ja parimate tavade kujundamisel. Ühtlasi aitab ta neil teha ettevalmistusi ühinemiseks EKPSiga (mis toimub pärast kõnealuste riikide liitumist Euroopa Liiduga).

Keskpankadega tehtav tehniline koostöö on oluline vahend (eelkõige Lääne-Balkani riikide) keskpankade institutsioonilise võimekuse parandamiseks, et nad suudaksid täita ELi ja rahvusvahelisi keskpanganduse standardeid.

EKP aktsepteerib ad hoc tehnilise koostöö taotlusi ka teistelt keskpankadelt üle maailma.

Koostöö raames jagatakse oskusteavet ja parimaid tavasid ning aidatakse parandada institutsioonilist võimekust. See hõlmab mitmesuguseid ettevõtmisi, nt kursusi ja seminare, töötajate lähetusi, ekspertide külastusi ja koolitusprogramme.

Eesmärk on tugevdada suhteid ELi-väliste keskpankadega ja edendada usaldusväärseid keskpangandustavasid, toetades seeläbi hinna- ja finantsstabiilsuse kindlustamist kogu maailmas. Samuti saab EKP koostöö käigus selgitada oma tegevuspõhimõtteid rahvusvahelisel tasandil.

EKPSis kooskõlastab tehnilist koostööd keskpankade koostöö rakkerühm, kuhu kuuluvad EKP ja riikide keskpankade eksperdid. Rakkerühm tegutseb EKPSi rahvusvaheliste suhete komitee egiidi all.

2017. aasta detsembris avaldas rakkerühm dokumendi parimate tavade kohta, milles esitatakse EKPSi raames toimuva keskpankade rahvusvahelise koostöö põhjendused ja põhimõtted ning tuuakse näiteid koostöö vormidest.

Keskpankade rahvusvaheline koostöö: EKPSi parimad tavad