Τεχνική συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών

Η τεχνική συνεργασία της ΕΚΤ με άλλες κεντρικές τράπεζες αντανακλά τον ρόλο που διαδραματίζει η ΕΚΤ ως μία από τις σημαντικότερες κεντρικές τράπεζες στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, αλλά και ως θεσμικό όργανο της ΕΕ. Η συνεργασία επικεντρώνεται στα εξής:

Κεντρικές τράπεζες των οικονομιών με αναδυόμενες αγορές της Ομάδας των 20 (G20)

Βασικός σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να ενισχυθεί η αμοιβαία γνώση και κατανόηση των πολιτικών της ΕΚΤ και των συνεργαζόμενων κεντρικών τραπεζών, οι παράγοντες που την κινητοποιούν, καθώς και η σχετική ανάλυση. Η συνεργασία αυτή αντανακλά τον αυξανόμενο ρόλο που διαδραματίζουν οι οικονομίες με αναδυόμενες αγορές της G20 στην παγκόσμια οικονομία και στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ΕΚΤ στηρίζει τη συνεργασία της με τις εν λόγω οικονομίες στη σύναψη μνημονίων συνεννόησης. Μνημόνια τα οποία προβλέπουν διάλογο υψηλού επιπέδου σχετικά με τις πολιτικές και ετήσια προγράμματα εργασίας έχουν συναφθεί με τις κεντρικές τράπεζες της Κίνας (2008), της Τουρκίας (2012), της Ρωσίας (2012), της Ινδίας (2015) και της Βραζιλίας (2016).

Παγκόσμιοι και περιφερειακοί οργανισμοί

Η συνεργασία με παγκόσμιους και περιφερειακούς οργανισμούς που συμμετέχουν στην τεχνική συνεργασία συμβάλλει στη διάδοση των μηνυμάτων πολιτικής και των εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων της ΕΚΤ σε διαφορετικές περιφέρειες ανά τον κόσμο.

Η ΕΚΤ διατηρεί διαρθρωμένες σχέσεις με άλλα βασικά όργανα στον τομέα της συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, τόσο διεθνή (ΔΝΤ) όσο και περιφερειακά, όπως το Αραβικό Νομισματικό Ταμείο (AMF), το Κέντρο Νομισματικών Μελετών Λατινικής Αμερικής (CEMLA), το Κέντρο Ερευνών και Εκπαίδευσης Κεντρικών Τραπεζών Νοτιοανατολικής Ασίας (SEACEN) και το Νομισματικό Συμβούλιο του Κόλπου (GMC).

Κεντρικές τράπεζες υποψήφιων και δυνητικά υποψήφιων προς ένταξη στην ΕΕ χωρών

Η ΕΚΤ στηρίζει την οικοδόμηση θεσμών και τις βέλτιστες πρακτικές σε κεντρικές τράπεζες χωρών με προοπτική την ένταξη στην ΕΕ. Βοηθά τις αντίστοιχες κεντρικές τράπεζες στις προετοιμασίες τους για την ένταξη στο ΕΣΚΤ (η οποία γίνεται αυτομάτως με την ένταξη των χωρών στην ΕΕ).

Η τεχνική συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των κεντρικών τραπεζών, ιδίως στα Δυτικά Βαλκάνια, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα ενωσιακά και τα διεθνή πρότυπα για τις κεντρικές τράπεζες.

Επιπλέον, η ΕΚΤ ανταποκρίνεται σε έκτακτα αιτήματα για τεχνική συνεργασία από κεντρικές τράπεζες παγκοσμίως.

Η τεχνική συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών περιλαμβάνει την ανταλλαγή εξειδικευμένων γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών, καθώς και την ανάπτυξη ικανοτήτων. Περικλείει επίσης ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως εργαστήρια και σεμινάρια, αποσπάσεις προσωπικού, επισκέψεις εμπειρογνωμόνων και εκπαιδευτικά προγράμματα.

Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι να ενισχυθούν οι σχέσεις με κεντρικές τράπεζες εκτός της ΕΕ και να προαχθούν ορθές πρακτικές κεντρικής τράπεζας προς όφελος της σταθερότητας των τιμών και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας παγκοσμίως. Η συνεργασία βοηθά επίσης την ΕΚΤ να εξηγεί τις πολιτικές της σε διεθνές πλαίσιο.

Η Ομάδα Δράσης για τη Συνεργασία μεταξύ Κεντρικών Τραπεζών συντονίζει τις δραστηριότητες τεχνικής συνεργασίας εντός του ΕΣΚΤ. Αποτελείται από εμπειρογνώμονες της ΕΚΤ και των εθνικών κεντρικών τραπεζών και λειτουργεί υπό την αιγίδα της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων του ΕΣΚΤ.

Η ομάδα δράσης δημοσίευσε έγγραφο βέλτιστων πρακτικών τον Δεκέμβριο του 2017 το οποίο παρουσιάζει συνοπτικά το σκεπτικό και τις αρχές που διέπουν τις δραστηριότητες του ΕΣΚΤ στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας μεταξύ κεντρικών τραπεζών, καθώς και ενδεικτικές μορφές τέτοιων δραστηριοτήτων.

Διεθνής συνεργασία μεταξύ κεντρικών τραπεζών: Βέλτιστες πρακτικές του ΕΣΚΤ (διατίθεται μόνο στα αγγλικά)