Központi banki együttműködés

A központi bankok együttműködése hosszú múltra tekint vissza, egészen a XX. század első felére, amikor létrehozták a nagyobb jegybankok nemzetközi hálózatát, amelyből kiemelendő a Nemzetközi Fizetések Bankjának (BIS) 1930-as megalapítása. A központi banki kooperáció szakmai információcserét, a legjobb gyakorlat terjesztését és a kapacitásépítés elősegítését öleli át.

A központi banki együttműködésről

Háttérmegfontolások

A központi banki kooperáció lényege a szakértelem és a tudás közvetítése. A szereplők amellett, hogy segítik egymást a magas szintű szaktudás, hatékonyság, függetlenség és transzparencia kialakításában, hozzájárulnak a világ monetáris és pénzügyi stabilitásának elősegítéséhez is.

Együttműködési formák

A központi bankok együttműködése sokféle tevékenységben megvalósulhat. Képzési központjaikban felkínált továbbképzések, előadások révén segíthetnek egymásnak; konferenciákat, szemináriumokat szervezhetnek a többi központi bank képviselőinek részvételével. Emellett a kedvezményezett intézmények közvetlen segítségben is részesülhetnek tartós kiküldetés, intézményépítési és szakpolitikai támogatás, műszaki, szakmai vagy szakpolitikai szintű rendszeres missziók révén. A központi bankok egyoldalúan is felléphetnek, és a központi banki körön kívül egyéb, például nemzetközi pénzügyi intézményekkel, EU-s intézményekkel vagy saját kormányaikkal is megállapodást köthetnek a különféle tevékenységek összehangolása céljából, és bizonyos esetben külső finanszírozást is kaphatnak.

Az EKB eseti jelleggel bilaterális alapon segítséget nyújt központi bankoknak. Ez történhet a hagyományos jegybanki szakterületeken, de a kiszolgáló és a műszaki területek bevonásával is. Idetartoznak az EKB-ban tett látogatások és az EKB szakembereinek külföldi útjai.

Az EKB más központi bankok munkavállalói számára is biztosít képzést.

További információk a The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU Neighbouring Regions (Az eurorendszer technikai segítségnyújtása az EU szomszédos régiói számára) címmel olvashatók a 2008. júliusi Havi jelentésben. A témával foglalkozó szakértőkkel a centralbankcooperation@ecb.europa.eu e-mail címen vehetik fel a kapcsolatot.

Az EKB által koordinált programok

Az EU nemzeti központi bankjai már évek óta részt vesznek az Európai Bizottság által finanszírozott nagyszabású, sokéves jegybanki kooperációs programokban. A segítségnyújtásnak ezen módja, amely ikerprogram néven is ismert, igen sikeresnek bizonyult a hasonló, esetleg azonos feladatokat ellátó intézmények közötti szoros kapcsolatok megteremtése révén. Bármely EU-tagállam közintézménye, például nemzeti központi bankja köthet ilyen megállapodást, továbbá más tagállamokat is bevonhatnak oly módon, hogy a konzorciumban maximálisan három intézmény vehet részt.

2003 óta az EKB is aláírt az Európai Bizottsággal az ikerprogramhoz hasonló egyezményt, amelyben ugyancsak konkrét eredmények elérését tűzik ki célul. A megállapodásokat az EKB az eurorendszer és a Központi Bankok Európai Rendszere nemzeti központi bankjaival együttműködve ülteti át a gyakorlatba. Ez azzal az előnnyel kecsegtet, hogy az EKB-nak lehetősége van több központi bank képviseletében egyetlen pénzügyi megállapodást kötnie az Európai Bizottsággal. Ez újabb példája annak, hogy az eurorendszer az együttműködés és a csapatmunka szellemében elkötelezett híve az eredményes és hatékony feladatellátásnak.

Az EKB 2013-ban „Nemzetközi központi banki kooperáció a válság előtt, alatt és után” címmel konferenciát rendezett az általa koordinált műszaki együttműködési programok tizedik évfordulójának alkalmából. A magas szintű felszólalók hangsúlyozták a jegybanki együttműködés kiemelt szerepét. Részletesen lásd az EKB angol nyelvű sajtóközleményét és konferenciaprogramját.

A bank által koordinált, EU-finanszírozású jegybanki programokról és a külső finanszírozás nélküli programokról további tájékoztatást a fenti „Lezárult programok” és „Aktuális programok” fülre kattintva olvashatunk.

Lezárult programok

A Szerb Nemzeti Bankkal folyó együttműködés (2011--13)

A 2011. február 1. és 2013. december 31. közötti időszakban az EKB a 21 nemzeti központi bankkal közösen támogatta a Szerb Nemzeti Bank az irányú törekvését, hogy a Szerb Köztársaság EU-csatlakozásának előkészítése részeként bevezessék az EU-s központi banki szabványokat. A 35 hónapig tartó programot 2008-09 során igényfelmérés előzte meg. Tizenhárom olyan jegybanki területet ölelt fel, amelyek egy részével már az igényfelmérő program során is foglalkoztak: i) a pénzügyi szektor felügyelete; ii) jogharmonizáció; iii) a tőkemozgás liberalizálása; iv) devizatartalék-gazdálkodás; v) monetáris és devizaműveletek; vi) a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztóvédelem; vii) az EU-csatlakozás támogatása; viii) gazdaságelemzés és -kutatás; ix) statisztika; x) fizetési rendszerek; xi) pénzügyi stabilitás; xii) informatika és xiii) számviteli és pénzügyi adatszolgáltatás.

A programba bekapcsolódó nemzeti központi bankok: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank, Bank of England.

Együttműködés a Macedón Köztársaság Nemzeti Bankjával (2012–2013)

2012. október 15-től 2013. július 14-ig az EKB és tíz uniós nemzeti központi bank támogatást nyújtott a Macedón Köztársaság Nemzeti Bankjának olyan konkrét témakörök megállapításában, amelyekben a banknak előre kell lépnie, hogy megfeleljen az EU-tagállamok központi bankjaival szemben támasztott követelményeknek. Tíz ilyen témakört határoztak meg: számvitel, bankjegyek, közgazdasági elemzés és kutatás, emberi erőforrások, informatika, belső ellenőrzés, jog, monetáris és árfolyam-politika, fizetési rendszerek, statisztika. A kívánt szintet akkorra kell teljesíteniük, amikor az ország EU-tagállam lesz, és központi bankja belép a Központi Bankok Európai Rendszerébe (KBER).

Részt vevő központi bankok: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska. A Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank) szakértői szintén bekapcsolódtak a programba.

Együttműködés Bosznia-Hercegovina Központi Bankjával (2010–2011)

2010. április 1-jétől 2011. szeptember 30-ig az EKB és hét nemzeti központi bank támogatta Bosznia-Hercegovina Központi Bankját az EU-s központi banki szabályrendszer bevezetéséért tett erőfeszítéseiben, ami az ország uniós csatlakozása előkészítésének részét képezi. A munkában bolgár és román központi banki szakértők is részt vettek. A másfél éves program, amelynek előzménye egy 2007-es igényfelmérés volt, hat központi banki témakört ölelt fel, ebből az első három a 2007-es program ajánlásait vette alapul: i) statisztika; ii) közgazdasági elemzés és kutatás; iii) pénzügyi stabilitás; iv) uniós jogharmonizáció; v) az EU-integráció összehangolása; vi) Bosznia-Hercegovina Központi Bankja informatikai szolgáltatásainak fejlesztése.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije.

Együttműködés az EU-tagjelölt és potenciális tagjelölt országokkal (2010–2012)

2010. január 19-től 2012. január 18-ig az EKB az euroövezet 14 nemzeti központi bankjával együtt felajánlotta segítségét az EU tagjelölt és potenciális tagjelölt országai számára. A program célja a mikro- és makroprudenciális felügyelet megerősítése volt a Nyugat-Balkánon és Törökországban. Az eurorendszer a program megvalósítása során szorosan együttműködött a nemzetközi pénzügyi közösséggel; a folyamat során igénybe vette azoknak a bázeli, brüsszeli, londoni és washingtoni testületeknek és intézményeknek a szakértelmét is, amelyek már elköteleződtek a felügyeleti rendszer felülvizsgálata és megerősítése mellett, ami összhangban van a G20-ak ajánlásával is. A program az első évben több mint 20 továbbképzést, valamint három magas szintű monetáris politikai műhelyfoglalkozást is magában foglalt, 36 intézmény részvételével. A második évben nyolc kedvezményezettet részesítettek kétoldalú támogatásban, amellyel bizonyos felügyeleti kapacitások fejlesztését kívánták elősegíteni. Ezt válságkészültségi és -kezelési szimulációs gyakorlatok követték.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank.

Részt vevő uniós tagjelölt és potenciális tagjelölt országok: Horvátország, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaság, Albánia, Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Törökország, Szerbia és Koszovó (a UNSCR 1244/99 alapján).

Együttműködés az Egyiptomi Központi Bankkal (2009–2012)

2009. január 1-jétől 2012. március 31-ig az EKB hét EU-tagállam nemzeti központi bankjával közösen támogatásban részesítette az Egyiptomi Központi Bankot az ország bankfelügyeletének megerősítésében. A munka a központi banki szabályok, rendelkezések, beszámolási rendszerek és a felügyeleti gyakorlat fokozatos megújítását foglalja magában. Sor kerül továbbá ezek átalakítására is, hogy megfeleljenek a Bázel II előírásoknak, összhangban az Egyiptomi Központi Bank által megalkotott stratégiával, amelyet 2009. október 14-én Kairóban mutattak be a kereskedelmi bankoknak. A reformfolyamat részét képezi a minőséggel kapcsolatos kérdésekben a bankszektorral való konzultáció, valamint kvantitatív hatástanulmányok.

A programban a БЪлгарска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), a Česká národní banka, a Deutsche Bundesbank, a Bank of Greece, a Banque de France, a Banca d’Italia és a Banca Naţională a Romăniei szakemberei vettek részt.

Együttműködés a Szerb Nemzeti Bankkal (2008–2009)

2008. szeptember 1-jétől 2009. május 31-ig az EKB és 17 EU-tagállam nemzeti központi bankja támogatást nyújtott a Szerb Nemzeti Banknak olyan konkrét témakörök megállapításában, amelyekben a banknak előre kell lépnie, hogy megfeleljen az EU-tagállamok központi bankjaitól elvárt szintnek. Hat központi banki témakört tűztek ki: bankfelügyelet, a közösségi joganyaggal való jogharmonizáció, a tőkemozgás liberalizációja, monetáris politika és árfolyamrendszer, monetáris, pénzügyi és mérlegstatisztika, pénzügyi szolgáltatások, fogyasztóvédelem. A kívánt szintet addig az időpontig kell elérniük, amikor Szerbia EU-tagállam lesz, és központi bankja belép a KBER-be. Az EKB és a partner nemzeti központi bankok 69 ajánlást tettek, amelynek megvalósítását már elindította a Szerb Nemzeti Bank.

Részt vevő nemzeti bankok: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României, Bank of England.

Együttműködés az Orosz Nemzeti Bankkal (2008–2011)

2008. április 1. és 2011. március 31. között az EKB és az eurorendszer nyolc nemzeti központi bankja támogatta az Orosz Föderációt (az Orosz Nemzeti Bankot) a bankfelügyelet és belső ellenőrzés területén. A program bankfelügyeleti elemével elsősorban az volt a cél, hogy segítséget nyújtsanak az orosz jegybanknak megőrizni az ország bankrendszerének stabilitását. Konkrétabban, a bankfelügyeleti szabály- és irányelvrendszert, valamint gyakorlatot kívánták modernizálni, azaz összhangba hozni a Bázeli Bankfelügyeleti Bizottság, ismertebb nevén a Bázel II rendszer által felállított nemzetközileg elfogadott alapelvekkel. Ennek során felhasználták a rendszer európai uniós megvalósításának tapasztalatait. A program belső ellenőrzéssel foglalkozó részével az eurorendszer szakértői által nyújtott továbbképzések és konzultációk révén kívántak hozzájárulni az Orosz Nemzeti Bank kockázatalapú belső ellenőrzési funkciójának fejlesztéséhez. Ennek során általában az eurorendszer belső ellenőrző rendszereihez, valamint konkrétabban a devizatartalék-kezelés és az informatikai eszközök és rendszerek belső ellenőrzéséhez kapcsolódó legjobb gyakorlat megismertetése volt a cél.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Görög Nemzeti Bank, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Suomen Pankki – Finlands Bank.

Együttműködés Bosznia-Hercegovina Központi Bankjával (2007)

2007. március 1-jétől augusztus 31-ig az EKB és nyolc EU-s központi bank támogatást nyújtott Bosznia-Hercegovina Központi Bankjának olyan konkrét témakörök megállapításában, amelyekben a banknak előre kell lépnie, hogy megfeleljen az EU-tagállamok központi bankjaival szemben támasztott követelményeknek. Hét központi bankkal kapcsolatos témakört tűztek ki: bankfelügyeleti koordináció, közgazdasági elemzés és kutatás, pénzügyi stabilitás, belső ellenőrzés, valutatanácsi rendszer mellett folytatott monetáris politika, fizetési rendszer és statisztika. A kívánt szintet akkorra kell teljesíteniük, amikor Bosznia-Hercegovina EU-tagállam lesz, és központi bankja belép a Központi Bankok Európai Rendszerébe (KBER). Az EKB és a partner nemzeti központi bankok 71 ajánlást tettek, amelyek megvalósítására Bosznia-Hercegovina Központi Bankja már lépéseket tett.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije.

Együttműködés az Egyiptomi Központi Bankkal (2005–2007)

2005. december 1-jétől 2007. november 30-ig az EKB és az eurorendszer négy nemzeti központi bankja támogatást adott az Egyiptomi Központi Banknak a bankfelügyelettel kapcsolatos adminisztratív és operatív eljárások általános revíziója terén, amellyel a cél a kockázati alapú megközelítés átvételének megkönnyítése. Hat témakört dolgoztak ki: folyamatban levő felügyelet, vizsgálatok, makroprudenciális elemzés, szabályozás és szabványkészítés, módszertan és informatika, valamint bankfelügyelői továbbképzéshez tananyag. A két év folyamán több mint 70 rendezvényre került sor, köztük szakértői missziókra, tanulmányutakra, továbbképzésekre és egyéb konzultációkra.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia.

Együttműködés az Orosz Nemzeti Bankkal (2003–2005)

2003. november 1-től 2005. október 31-ig az EKB és kilenc nemzeti központi bank, valamint három nem központi banki státuszú európai uniós felügyelet támogatta az Orosz Föderáció központi bankjának (Orosz Nemzeti Bank) erőfeszítéseit kockázatalapú bankfelügyeleti módszertan bevezetésére. A program keretében összesen 1000 felügyeleti szakértőt képeztek ki, akik az Orosz Nemzeti Bank regionális igazgatóságain dolgoznak. A képzés célja az EU kockázatalapú felügyeleti gyakorlatának átadása volt. Ebből a célból 64 tanfolyamot és négy magas szintű szemináriumot szerveztek Oroszországban, valamint az Orosz Nemzeti Bank szakértői is ellátogattak az uniós bankfelügyeletekhez. Elkészült továbbá angol és orosz nyelven a „Banking supervision – European experience and Russian practice” (Bankfelügyelet – európai tapasztalatok és az orosz gyakorlat) című kézikönyv, amely az orosz központi banki szakértők önképzését segíti.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Suomen Pankki – Finlands Bank.

Részt vevő nem központi banki felügyeleti szervek: Rahoitustarkastus/Finansinspektionen, Finansinspektionen, Financial Services Authority.

Aktuális programok

A nyugat-balkáni országok jegybankjaival folyó együttműködés (2014-15)

Az EKB és az Európai Bizottság 2013. december 19-én 18-hónapos (2014. január – 2015. június) műszaki együttműködési programról szóló megállapodást írt alá az EU-s tagjelölt és potenciálisan tagjelölt nyugat-balkáni országok központi bankjaival. Az EU által finanszírozott programot az EKB 11 EU-s nemzeti központi bankkal közösen támogatja. A program során hathavi elemzést végeznek az albán jegybank 13 tevékenységi köréről (pénzügyi stabilitás, informatika, belső ellenőrzés, bankfelügyelet, fizetési rendszerek, bankjegy és kibocsátás, kommunikáció, EU-integráció, emberi erőforrások, jogi szolgálatok, számvitel és pénzügyi adatszolgáltatás, monetáris politikai elemzés és műveletek, statisztika), amelyet a Koszovói Köztársaság jegybanki tevékenységének hathónapos elemzése követ hét területen (pénzügyi stabilitás, informatika, belső ellenőrzés, bankfelügyelet, fizetési rendszerek, EU-integráció, igazgatás). A kooperáció olyan területek felkutatására irányul, amelyekben a két központi banknak előre kell lépnie, hogy elérje a Központi Bankok Európai Rendszere által megkívánt szintet. A program emellett a Macedón Köztársaság Nemzeti Bankjával, valamint a térség egyéb jegybankjaival közösen vezetett projektek előkészítését is magában foglalja.

Ugyancsak szerepet vállalnak a következő EU-s jegybankok: Българска народна банка (Bolgár Nemzeti Bank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska.

Együttműködés a Montenegrói Központi Bankkal (2014-15)

2014. augusztus 26-án az EKB és az EU Montenegróba látogató delegációja hét hónapos (2014 szeptemberétől 2015 márciusáig tartó) technikai együttműködési programról írt alá megállapodást a Montenegrói Központi Bankkal. Az EU által finanszírozott programot az EKB tíz uniós nemzeti központi bankkal közösen támogatja. A program keretében hat szakterületen (számvitel, EU-integráció, pénzügyi és banki műveletek, pénzügyi stabilitás, működési kockázat és üzletmenet-folytonosság, statisztika) elemzik a Montenegrói Központi Bank munkáját. A kooperáció célja olyan területek feltárása, amelyekben a központi banknak még előre kell lépnie, hogy elérje a Központi Bankok Európai Rendszere által megkívánt szintet.

Részt vevő EU-s nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska.

Együttműködés a Kínai Népi Bankkal (2008–2015)

Az EKB és a Kínai Népi Bank 2008 szeptemberében egyetértési megállapodást írt alá, amelyben intenzív együttműködés alapjait fektették le a két intézmény között. Az érintett témakörök: központi banki tevékenység, szakérői információcsere és szakértői kiküldetés. Az együttműködés az évek alatt különböző központi banki tevékenységekre kiterjedt. A megállapodást eredetileg három évre kötötték, majd 2011-ben újabb három évre meghosszabbították. A 2008-as a korábbi, 2002-es változat helyébe lépett.

Együttműködés a Török Köztársaság Központi Bankjával (2012–2015)

Az EKB és a Török Köztársaság Központi Bankja 2012 júliusában egyetértési megállapodást írt alá, amelyben intenzív együttműködés alapjait fektették le a két intézmény között. Az érintett témakörök: központi banki tevékenység, szakértői információcsere és szakértői kiküldetés. Az együttműködés kezdeti szakaszában a hangsúly a kutatáson és a monetáris politikán, a kommunikáción, a nemzetközi kapcsolatokon és a pénzügyi stabilitáson volt. A megállapodást három év elteltével felülvizsgálják.

Együttműködés az Orosz Nemzeti Bankkal (2012–2015)

Az EKB és az Orosz Föderáció Központi Bankja (Orosz Nemzeti Bank) 2012 októberében egyetértési megállapodást írt alá a két intézmény együttműködésének folytatásáról. A kezdeti időszakban a közös munka a monetáris politikára, a pénzügyi stabilitásra és a bankfelügyeletre összpontosul. A megállapodást és az együttműködési területeket három év elteltével felülvizsgálják. Az EKB és az eurorendszer nemzeti központi bankjai által közösen végrehajtott program a 2003–2005-ös és a 2008–2011-es hasonló programok kapcsán kialakult szoros kapcsolatokra épít.

Részt vevő nemzeti központi bankok: Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank.