Centrinių bankų bendradarbiavimas

Šalių centriniai bankai pradėjo bendradarbiauti jau seniai. Ši veikla pradėta XX a. pirmoje pusėje, sukūrus tarptautinį didžiųjų šalių centrinių bankų tinklą, o suintensyvėjo 1930 m. įsteigus Tarptautinių atsiskaitymų banką (TAB). Bendradarbiaudami centriniai bankai dalijasi savo profesine ir gerąja patirtimi bei padeda vieni kitiems didinti produktyvumą.

Apie centrinių bankų bendradarbiavimą

Pagrindimas

Centrinių bankų bendradarbiavimo tikslas – pasidalyti profesine ir praktine patirtimi. Taip jie ne tik padeda vieni kitiems kelti profesionalumo, efektyvumo, savarankiškumo ir skaidrumo lygį, bet ir prisideda didinant pasaulio pinigų ir finansinį stabilumą.

Pagalbos teikimo būdai

Centriniai bankai bendradarbiauja per įvairias veiklas. Pagalba gali būti teikiama per centrinių bankų mokymo centrus, kuriuose siūloma daug įvairių mokymo kursų ar kitų mokomųjų renginių. Taip pat gali būti rengiamos konferencijos ir seminarai, į kuriuos kviečiami kitų centrinių bankų atstovai. Su pagalbą gaunančia institucija gali būti bendradarbiaujama ir tiesiogiai, t. y. organizuojant ilgalaikes darbuotojų komandiruotes, padedant įkurti instituciją ir nustatyti politiką ar reguliariai rengiant techninio ar politinio pobūdžio misijas. Koordinuodami veiklą ir kartais siekdami gauti išorinį finansavimą, centriniai bankai gali veikti vienašališkai arba sudaryti sutartis su institucijomis, kurios nėra centriniai bankai (pvz., tarptautinėmis finansų institucijomis, ES šalių institucijomis ar savo šalių vyriausybėmis).

ECB teikia ad hoc pagalbą centriniams bankams visame pasaulyje dvišaliu pagrindu. Ji apima įprastines centrinės bankininkystės politikos sritis ir paramos bei techninius klausimus. Gali būti organizuojami apsilankymai ECB ar banko darbuotojų vizitai į užsienį.

ECB taip pat rengia mokymus kitų centrinių bankų darbuotojams.

Papildomos informacijos taip pat rasite 2008 m. liepos mėn. ECB mėnesinio biuletenio skyriuje „The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU Neighbouring Regions“. Su šiais klausimais dirbančiais ECB specialistais galima susisiekti el. pašto adresu centralbankcooperation@ecb.europa.eu.

ECB koordinuojamos programos

Jau daugelį metų ES nacionaliniai centriniai bankai dalyvauja didelės apimties daugiametėse centrinių bankų bendradarbiavimo programose, kurias finansuoja Europos Komisija. Praktika parodė, kad tokia pagalbos forma (vadinama poriniais projektais) yra sėkminga, nes sukuriamas panašias ar net tokias pačias užduotis atliekančių institucijų tvirtas ryšys. Porinio bendradarbiavimo sutartis gali sudaryti ES valstybių narių viešosios įstaigos (pvz., nacionalinis centrinis bankas), tokios sutartys gali į konsorciumą suburti kitų valstybių narių (daugiausia tris) įstaigas.

Nuo 2003 m. ECB pasirašė kelias sutartis su Europos Komisija, kurios yra panašios į porinio bendradarbiavimo sutartis ir kuriomis taip pat siekiama konkrečių rezultatų. Šias sutartis ECB vykdo bendradarbiaudamas su Eurosistemos ir Europos centrinių bankų sistemos dalyvaujančiais nacionaliniais centriniais bankais. Jos naudingos tuo, kad ECB gali sudaryti bendras finansines sutartis su Europos Komisija kitų nacionalinių centrinių bankų naudai. Tai – Eurosistemos įsipareigojimo efektyviai ir veiksmingai vykdyti savo uždavinius bendradarbiaujant ir dirbant kaip komanda pavyzdys.

2013 m. ECB surengė konferenciją „Centrinių bankų tarptautinis bendradarbiavimas prieš krizę, jos metu ir jai pasibaigus“ jo koordinuojamų techninio bendradarbiavimo programų įgyvendinimo dešimtmečio proga. Konferencijoje dalyvavo nemažai aukšto rango pranešėjų, kurie dar kartą patvirtino, kad centrinių bankų bendradarbiavimas yra vertingas. Daugiau informacijos rasite ECB pranešime spaudai (anglų k.) ir konferencijos programoje (anglų k.).

Daugiau informacijos apie ECB koordinuojamas, ES finansuojamas centrinių bankų bendradarbiavimo programas ir iš išorės nefinansuojamas programas pateikta dalyse „Baigtos vykdyti programos“ ir „Vykdomos programos“.

Baigtos vykdyti programos

Bendradarbiavimas su Serbijos nacionaliniu banku (2011–2013)

2011 m. vasario 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. ECB ir 21 nacionalinis centrinis bankas teikė pagalbą Serbijos centriniam bankui įdiegiant ES centrinės bankininkystės standartus, kuriuos reikia įgyvendinti Serbijos Respublikai ruošiantis stoti į ES. Ši 35 mėnesių trukmės programa buvo 2008–2009 m. vykdytos poreikių vertinimo programos tęsinys. Ji apėmė 13 centrinės bankininkystės sričių (kai kurios iš jų buvo įtraukos ir į poveikių vertinimo programą): finansų sektoriaus priežiūra, teisės aktų suderinimas, kapitalo judėjimo liberalizavimas, užsienio valiutos atsargų valdymas, pinigų ir valiutos kurso operacijos, finansinių paslaugų vartotojų apsauga, parama stojant į ES, ekonominė analizė ir moksliniai tyrimai, statistika, mokėjimo sistemos, finansinis stabilumas, informacinės technologijos bei buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė.

Programoje dalyvavo šie ES nacionaliniai centriniai bankai: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank ir Bank of England.

Bendradarbiavimas su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniu banku (2012–2013)

2012 m. spalio 15 d. – 2013 m. liepos 14 d. ECB ir dešimt ES nacionalinių centrinių bankų teikė pagalbą Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniam bankui identifikuojant konkrečias sritis, kuriose jam reikia daryti pažangą, kad pasiektų ES valstybių narių centrinių bankų lygį. Buvo nurodytos dešimt centrinės bankininkystės sričių: buhalterinė apskaita, banknotai, ekonominė analizė ir moksliniai tyrimai, žmogiškieji ištekliai, informacinės technologijos, vidaus auditas, teisinės paslaugos, pinigų ir užsienio valiutų kursų politika, mokėjimo sistemos ir statistika. Šis lygis turi būti pasiektas prieš šaliai tampant ES valstybe nare, o Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniam bankui – Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Bank Čentrali ta'Malta / Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije ir Národná banka Slovenska. Įgyvendinant programą prisidėjo ir Българска народна банка specialistai.

Bendradarbiavimas su Bosnijos ir Hercegovinos centriniu banku (2010–2011)

2010 m. balandžio 1 d. – 2011 m. rugsėjo 30 d. ECB ir septyni nacionaliniai centriniai bankai teikė pagalbą Bosnijos ir Hercegovinos centriniam bankui įdiegiant ES centrinės bankininkystės standartus, kuriuos reikia įgyvendinti Bosnijai ir Hercegovinai ruošiantis stoti į ES. Prie programos prisidėjo ir Bulgarijos bei Rumunijos centrinių bankų ekspertai. Ši 18 mėnesių programa buvo 2007 m. vykdytos poreikių vertinimo programos tęsinys ir apėmė šešias centrinės bankininkystės sritis (rekomendacijos, susijusios su pirmomis trimis sritimis, jau buvo pateiktos vykdant minėtąją 2007 m. programą): statistika, ekonominė analizė ir moksliniai tyrimai, finansinis stabilumas, įstatymų suderinimas su ES teise, integracijos į ES koordinavimas, Bosnijos ir Hercegovinos centrinio banko IT paslaugų tobulinimas.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank ir Banka Slovenije.

Bendradarbiavimas su ES šalimis kandidatėmis ir galimomis šalimis kandidatėmis (2010–2012)

2010 m. sausio 19 d. – 2012 m. sausio 18 d. ECB ir 14 euro zonos nacionalinių centrinių bankų vykdė paramos programą, skirtą ES šalims kandidatėms ir galimoms šalims kandidatėms. Programos tikslas – stiprinti makro- ir mikroprudencinę priežiūrą Vakarų Balkanų šalyse ir Turkijoje. Eurosistema vykdė šią programą glaudžiai bendradarbiaudama su tarptautine finansų bendruomene, kurios įstaigos ir institucijos Bazelyje, Briuselyje, Londone ir Vašingtone turi daug naudingos patirties ir jau siekia to paties tikslo – stiprinti priežiūros sistemą ir vykdyti jos peržiūras, atsižvelgiant ir į G20 rekomendacijas. Pirmaisiais metais į programą buvo įtraukta daugiau kaip 20 mokomųjų renginių ir 3 aukšto lygio politikos seminarai, dalyvavo apytikriai 36 institucijos. Antraisiais programos metais buvo teikiama dvišalė pagalba aštuoniems paramos gavėjams, siekiant jiems padėti plėsti tam tikras kompetencijas bankų priežiūros srityje. Vėliau surengtų imitavimo pratybų metu buvo tikrinamas pasirengimas krizei ir gebėjimas ją valdyti.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Nationale Bank van Belgie / Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Bank Čentrali ta'Malta / Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska ir Suomen Pankki – Finlands Bank.

ES šalys kandidatės ir galimos šalys kandidatės buvo: Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Turkija, Serbija ir Kosovas (remiantis JT ST rezoliucija Nr. 1244/99).

Bendradarbiavimas su Egipto centriniu banku (2009–2012)

2009 m. sausio 1 d. – 2012 m. kovo 31 d. ECB ir septyni ES nacionaliniai centriniai bankai teikė pagalbą Egipto centriniam bankui stiprinant bankų priežiūrą Egipte. Remiantis Egipto centrinio banko sudaryta strategija, kuri buvo pristatyta komerciniams bankams 2009 m. spalio 14 d. Kaire vykusio renginio metu, buvo padedama nuosekliai atnaujinti taisykles, nuostatas, ataskaitų sistemas ir Egipto banko vykdomą bankų priežiūros praktiką, kol jos iš esmės atitiks sistemą „Bazelis II“.

Šioje programoje dalyvavo Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca dItalia ir Banca Naţionalǎ a României ekspertai.

Bendradarbiavimas su Serbijos nacionaliniu banku (2008–2009)

2008 m. rugsėjo 1 d. – 2009 m. gegužės 31 d. ECB ir 17 ES nacionalinių centrinių bankų teikė pagalbą Serbijos nacionaliniam bankui identifikuojant konkrečias sritis, kuriose jam reikia daryti pažangą, kad pasiektų ES valstybių narių centrinių bankų lygį. Buvo nurodytos šešios centrinės bankininkystės sritys: bankų priežiūra, įstatymų suderinimas su Bendrijos teisynu (acquis communautaire) pagal Serbijos nacionalinio banko kompetenciją, kapitalo judėjimo liberalizavimas, pinigų politikos ir užsienio valiutų kurso režimo vykdymas, pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistika bei finansinių paslaugų vartotojų apsauga. Šis lygis turi būti pasiektas prieš Serbijai tampant ES valstybe nare, o Serbijos nacionaliniam bankui – Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi. ECB ir partneriai nacionaliniai centriniai bankai pateikė 69 rekomendacijas, kurias Serbijos nacionalinis bankas pradėjo įgyvendinti.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas), Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României ir Bank of England.

Bendradarbiavimas su Rusijos centriniu banku (2008–2011)

2008 m. balandžio 1 d. – 2011 m. kovo 31 d. ECB ir aštuoni Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai teikė pagalbą Rusijos Federacijos centriniam bankui (toliau – Rusijos centriniam bankui) bankų priežiūros ir vidaus audito srityse. Šios programos bankų priežiūros komponento pagrindinis tikslas buvo padėti Rusijos centriniam bankui palaikyti Rusijos bankų sistemos stabilumą. Siekta modernizuoti bankų priežiūros sistemos taisykles, politiką ir praktiką, kad jos atitiktų tarptautiniu mastu pripažintus Bazelio bankų priežiūros komiteto nustatytus principus (geriau žinomus kaip sistema „Bazelis II“), pritaikant patirtį, įgytą įgyvendinant „Bazelio II“ principus Europos Sąjungoje. Programos vidaus audito komponento tikslas buvo padėti Rusijos centriniam bankui vykdyti rizika pagrįstą vidaus auditą. Buvo rengiami mokymai ir konsultacijos su Eurosistemos ekspertais, kurie dalijosi geriausia Eurosistemos patirtimi rizika pagrįsto vidaus audito srityje ir konkrečiais atvejais, kaip atliekamas užsienio valiutos atsargų valdymo vidaus auditas ir naudojami IT įrankiai bei sistemos.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank ir Suomen Pankki – Finlands Bank.

Bendradarbiavimas su Bosnijos ir Hercegovinos centriniu banku (2007)

2007 m. kovo 1 d. – rugpjūčio 31 d. ECB ir aštuoni ES nacionaliniai centriniai bankai teikė pagalbą Bosnijos ir Hercegovinos centriniam bankui identifikuojant konkrečias sritis, kuriose jam reikia daryti pažangą, kad pasiektų ES valstybių narių centrinių bankų lygį. Buvo nurodytos septynios centrinės bankininkystės sritys: bankų priežiūros koordinavimas, ekonominė analizė ir moksliniai tyrimai, finansinis stabilumas, vidaus auditas, pinigų politika, įgyvendinama pagal valiutų valdybos modelį, ir mokėjimo sistemos ir statistika. Šis lygis turi būti pasiektas prieš Bosnijai ir Hercegovinai tampant ES valstybe nare, o Bosnijos ir Hercegovinos nacionaliniam bankui – Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) dalimi. ECB ir partneriai nacionaliniai centriniai bankai pateikė 71 rekomendaciją, kurias Bosnijos ir Hercegovinos nacionalinis bankas pradėjo įgyvendinti.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank ir Banka Slovenije.

Bendradarbiavimas su Egipto centriniu banku (2005–2007)

2005 m. gruodžio 1 d. – 2007 m. lapkričio 30 d. ECB ir keturi Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai teikė pagalbą Egipto centriniam bankui pertvarkant jo administracinius ir veiklos procesus bankų priežiūros srityje, kad būtų galima pereiti prie rizika pagrįstos bankų priežiūros. Buvo dirbama šiose šešiose srityse: vykdoma priežiūra, patikrinimai, makroprudencinė analizė, reguliavimas ir standartų nustatymas, metodologijos ir informacinės technologijos bei bankų priežiūros institucijų mokymo programa. Per dvejus metus buvo suorganizuota daugiau kaip 70 renginių, įskaitant ekspertų misijas, mokomuosius vizitus, mokymo kursus ir kitas konsultacijas.

Dalyvavbo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France ir Banca d’Italia.

Bendradarbiavimas su Rusijos centriniu banku (2003–2005)

Nuo 2003 m. lapkričio 1 d. iki 2005 m. spalio 31 d., ECB, devyni nacionaliniai centriniai bankai ir trys centriniams bankams nepriklausančios ES priežiūros institucijos teikė pagalbą Rusijos Federacijos centriniam bankui (toliau – Rusijos centrinis bankas) pritaikant rizika pagrįstos bankų priežiūros metodiką. Įgyvendinant programą, mokymuose apie rizika pagrįstos bankų priežiūros praktiką ES dalyvavo 1000 Rusijos centrinio banko padalinių darbuotojų, dirbančių bankų priežiūros srityje. Rusijoje surengti 64 mokymo kursai ir 4 aukšto lygio seminarai, o Rusijos centrinio banko darbuotojai lankėsi ES bankų priežiūros institucijose. Rusijos centrinio banko darbuotojams buvo parengtas savarankiškų studijų vadovas „Bankų priežiūra – Europos patirtis ir Rusijos praktika“ anglų ir rusų kalbomis.

Programoje dalyvavo šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal ir Suomen Pankki – Finlands Bank.

Centriniams bankams nepriklausančios priežiūros institucijos buvo: Rahoitustarkastus/Finansinspektionen, Finansinspektionen ir Financial Services Authority.

Vykdomos programos

Bendradarbiavimas su Vakarų Balkanų centriniais bankais (2014–2015)

2013 m. gruodžio 19 d. ECB ir Europos Komisija pasirašė sutartį dėl 18 mėnesių trukmės techninio bendradarbiavimo su ES šalių kandidačių ir potencialių šalių kandidačių Vakarų Balkanuose centriniais bankais programos (2014 m. sausio mėn. – 2015 m. birželio mėn.). Šią ES finansuojamą programą remia ECB bendradarbiaudamas su 11 ES nacionalinių centrinių bankų. Ji apima šešis mėnesius truksiantį Albanijos banko darbo trylikoje sričių tyrimą (finansinis stabilumas, informacinės technologijos, vidaus auditas, bankų priežiūra, mokėjimo sistemos, banknotai ir leidimas į apyvartą, komunikacija, ES integracija, žmogiškieji ištekliai, teisinės paslaugos, buhalterinė apskaita ir finansinė atskaitomybė, pinigų politikos analizė ir operacijos, statistika), po kurio šešis mėnesius bus analizuojamas Kosovo (remiantis JT ST rezoliucija Nr. 1244/99) centrinio banko darbas septyniose srityse (finansinis stabilumas, informacinės technologijos, vidaus auditas, bankų priežiūra, mokėjimo sistemos, ES integracija, administravimas). Šio bendradarbiavimo tikslas – nustatyti, kuriose srityse šie du centriniai bankai turi daryti pažangą, kad pasiektų Europos centrinių bankų sistemai priklausančių bankų lygį. Be to, į šią programą įtrauktas projekto rengimas kartu su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos nacionaliniu banku ir, galimas daiktas, kitais Vakarų Balkanų regiono centriniais bankais.

Programoje dalyvauja šie ES nacionaliniai centriniai bankai: Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinis bankas), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, Bank Čentrali ta'Malta / Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije ir Národná banka Slovenska.

Bendradarbiavimas su Juodkalnijos centriniu banku (2014–2015)

2014 m. rugpjūčio 26 d. ECB ir ES delegacija Juodkalnijoje pasirašė sutartį dėl 7 mėnesių trukmės techninio bendradarbiavimo su Juodkalnijos centriniu banku programos (2014 m. rugsėjo mėn. – 2015 m. kovo mėn.). Šią ES finansuojamą programą remia ECB bendradarbiaudamas su 10 ES nacionalinių centrinių bankų. Ji apima Juodkalnijos centrinio banko darbo šešiose srityse tyrimą (buhalterinė apskaita, ES integracija, finansinės ir bankinės operacijos, finansinis stabilumas, operacinė rizika ir veiklos tęstinumas, statistika). Šio bendradarbiavimo tikslas – nustatyti, kuriose srityse Juodkalnijos centrinis bankas turi daryti pažangą, kad pasiektų Europos centrinių bankų sistemai priklausančių bankų lygį.

Programoje dalyvauja šie ES nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije ir Národná banka Slovenska.

Bendradarbiavimas su Kinijos Liaudies Respublikos centriniu banku (2008–2015)

ECB ir Kinijos Liaudies Respublikos centrinis bankas 2008 m. rugsėjo mėn. pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo buvo sustiprintas šių dviejų institucijų bendradarbiavimas centrinės bankininkystės, keitimosi informacija ir darbuotojų komandiruočių srityse. Nuo to laiko bendradarbiavimas apėmė įvairias centrinės bankininkystės sritis. Susitarimo memorandumas iš pradžių buvo pasirašytas trejiems metams, o šiam terminui pasibaigus 2011 m. buvo automatiškai pratęstas dar trejiems metams. 2008 m. pasirašytu Susitarimo memorandumu pakeistas pasirašytasis 2002 m.

Bendradarbiavimas su Turkijos Respublikos centriniu banku (2012–2015)

ECB ir Turkijos Respublikos centrinis bankas 2012 m. pasirašė Susitarimo memorandumą, kuriuo buvo sustiprintas šių dviejų institucijų bendradarbiavimas centrinės bankininkystės, keitimosi informacija ir darbuotojų komandiruočių srityse. Bendradarbiavimas pirmiausia apėmė tyrimų ir pinigų politikos, informavimo, tarptautinių santykių ir finansinio stabilumo sritis. Susitarimo memorandumas bus peržiūrėtas po trejų metų.

Bendradarbiavimas su Rusijos Federacijos centriniu banku (2012–2015)

ECB ir Rusijos Federacijos centrinis bankas 2012 m. spalio mėn. pasirašė Susitarimo memorandumą bendradarbiavimui tarp šių dviejų institucijų tęsti, pirmiausia pinigų politikos, finansinio stabilumo ir bankų priežiūros srityse. Susitarimo memorandumas ir bendradarbiavimo sritys bus peržiūrėti po trejų metų. ECB šią programą įgyvendina kartu su Eurosistemos nacionaliniais centriniais bankais. Programa pagrįsta ankstesnių programų metu (2003–2005 m. ir 2008–2011 m.) sukurtu stipriu bendradarbiavimu.

Programoje dalyvauja šie nacionaliniai centriniai bankai: Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank ir Oesterreichische Nationalbank.