Spolupráca centrálnych bánk

Spolupráca centrálnych bánk má dlhú históriu. Začala sa v prvej polovici 20. storočia vznikom medzinárodnej siete hlavných centrálnych bánk a najmä založením Banky pre medzinárodné zúčtovanie v roku 1930. Spolupráca centrálnych bánk predstavuje výmenu odborných znalostí a zdieľanie osvedčených postupov a prispieva k rozširovaniu kapacít.

Informácie o spolupráci centrálnych bánk

Odôvodnenie

Základom spolupráce centrálnych bánk je výmena odborných znalostí a know-how. Centrálne banky tak môžu zvyšovať úroveň svojej odbornosti, účinnosti, nezávislosti a transparentnosti a zároveň prispievať k svetovej menovej a finančnej stabilite.

Formy spolupráce

Spolupráca centrálnych bánk zahŕňa množstvo činností. Centrálne banky môžu poskytovať podporu prostredníctvom školiacich centier s ponukou rôznych kurzov a ďalších vzdelávacích podujatí, prípadne formou konferencií a seminárov s účasťou zástupcov z ďalších centrálnych bánk. Podporu je tiež možné poskytnúť priamo určenej inštitúcii – napríklad prostredníctvom dlhodobých stáží zamestnancov, asistencie pri budovaní inštitúcie a tvorbe jej stratégií alebo pravidelných misií, či už na technickej alebo menovopolitickej úrovni. Centrálne banky môžu konať samostatne, alebo môžu uzatvárať dohody s inými inštitúciami (napríklad s medzinárodnými finančnými inštitúciami, inštitúciami EÚ alebo vládami príslušných krajín) s cieľom zabezpečiť koordináciu činností a v určitých prípadoch získať externé financovanie.

ECB poskytuje ad hoc pomoc centrálnym bankám na celom svete, a to na bilaterálnom základe. Môže pritom ísť o podporu v tradičných oblastiach centrálneho bankovníctva i o oblasť podporných a technických funkcií. Tento druh spolupráce sa môže realizovať formou návštev v ECB, prípadne formou zahraničných pracovných ciest zamestnancov ECB.

ECB tiež ponúka školenia pre zamestnancov z iných centrálnych bánk.

Užitočné informácie tiež obsahuje článok Eurosystém ako poskytovateľ technickej podpory regiónom susediacim s EÚ (v angličtine) vo vydaní Mesačného bulletinu ECB z júla 2008. Príslušných pracovníkov ECB možno kontaktovať na adrese centralbankcooperation@ecb.europa.eu.

Programy koordinované ECB

Národné centrálne banky krajín EÚ sa už mnoho rokov zapájajú do rozsiahlych viacročných programov spolupráce centrálnych bánk financovaných Európskou komisiou. Táto forma podpory, tzv. twinning, sa ukázala ako veľmi úspešná, pretože medzi inštitúciami vykonávajúcimi podobné, resp. rovnaké úlohy umožňuje vytvorenie pevnej väzby. Dohodu o spolupráci typu „twinning“ môže uzavrieť verejná inštitúcia členského štátu EÚ, napríklad národná centrálna banka, ktorá v rámci dohody môže spolupracovať s inštitúciami z iných členských štátov v rámci konzorcia zloženého z najviac troch inštitúcií.

Od roku 2003 ECB uzatvára s Európskou komisiou dohody, ktoré sú porovnateľné s dohodami o spolupráci typu „twinning“ a ktorých cieľom je rovnako dosiahnuť konkrétne výsledky. ECB tieto dohody uzatvára v spolupráci s národnými centrálnymi bankami Eurosystému a Európskeho systému centrálnych bánk. Ich výhodou je, že ECB môže uzavrieť s Európskou komisiou jednu finančnú dohodu v mene viacerých národných centrálnych bánk. Je to príkladom snahy Eurosystému postupovať pri plnení svojich úloh účinne, efektívne a v duchu spolupráce.

V roku 2013 usporiadala ECB pri príležitosti desiateho výročia programov technickej spolupráce koordinovaných ECB konferenciu „Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk pred krízou, počas krízy a po kríze“. Na konferencii vystúpili mnohí významní predstavitelia, ktorí potvrdili význam spolupráce centrálnych bánk. Bližšie informácie (v angličtine) sú v tlačovej správe ECB a v programe konferencie.

Podrobnejšie informácie o programoch spolupráce centrálnych bánk koordinovaných ECB a financovaných EÚ ako aj programoch bez externého financovania nájdete v častiach „Ukončené programy“ a „Prebiehajúce programy“.

Ukončené programy

Spolupráca so srbskou centrálnou bankou (2011 – 2013)

V období od 1. februára 2011 do 31. decembra 2013 ECB a 21 národných centrálnych bánk poskytovalo podporu srbskej centrálnej banke pri zavádzaní štandardov centrálneho bankovníctva uplatňovaných v EÚ, a to v rámci príprav vstupu Srbska do EÚ. Tento 35-mesačný program sa uskutočňoval v nadväznosti na program hodnotenia potrieb, ktorý prebehol v rokoch 2008 až 2009. Týkal sa 13 oblastí centrálneho bankovníctva, pričom niektoré z nich boli tiež predmetom programu hodnotenia potrieb: i) dohľad nad finančným sektorom, ii) harmonizácia právnych predpisov, iii) liberalizácia tokov kapitálu, iv) riadenie devízových rezerv, v) menové a kurzové operácie, vi) ochrana spotrebiteľov v oblasti finančných služieb, vii) podpora vstupu do EÚ, viii) ekonomická analýza a výskum, ix) štatistika, x) platobné systémy, xi) finančná stabilita, xii) informačné technológie a xiii) účtovníctvo a finančné výkazníctvo.

Zúčastnené národné centrálne banky krajín EÚ: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulharská národná banka), Česká narodní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank a Bank of England.

Spolupráca s macedónskou centrálnou bankou (2012 – 2013)

V období od 15. októbra 2012 do 31. júla 2013 ECB a desať národných centrálnych bánk krajín EÚ poskytovalo podporu macedónskej centrálnej banke v súvislosti s identifikovaním špecifických tém, v ktorých mala banka dosiahnuť pokrok v záujme dosiahnutia úrovne porovnateľnej s úrovňou centrálnej banky členského štátu EÚ, a to v desiatich oblastiach centrálneho bankovníctva (účtovníctvo, bankovky, ekonomická analýza a výskum, ľudské zdroje, informačné technológie, interný audit, právne služby, menová a kurzová politika, platobné systémy a štatistika). Požadovanú úroveň by mala Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko dosiahnuť ešte pred vstupom krajiny do EÚ a jej centrálnej banky do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB).

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije a Národná banka Slovenska. Na programe sa zúčastnili aj odborníci z bulharskej národnej banky.

Spolupráca s centrálnou bankou Bosny a Hercegoviny (2010 – 2011)

V období od 1. apríla 2010 do 30. septembra 2011 ECB a sedem národných centrálnych bánk poskytovali podporu centrálnej banke Bosny a Hercegoviny pri zavádzaní štandardov centrálnych bánk uplatňovaných v EÚ v rámci príprav vstupu tejto krajiny do EÚ. Do programu sa zapojili aj odborníci z bulharskej a rumunskej centrálnej banky. Tento 18-mesačný program sa uskutočnil v nadväznosti na program hodnotenia potrieb z roku 2007 a týkal sa šiestich oblastí centrálneho bankovníctva, z ktorých prvé tri boli zamerané na odporúčania z programu: i) štatistiky; ii) ekonomickej analýzy a výskumu; iii) finančnej stability; iv) harmonizácie legislatívy s EÚ; v) koordinácie integrácie s EÚ a vi) zdokonalenia IT služieb v centrálnej banke Bosny a Hercegoviny.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank a Banka Slovenije.

Spolupráca so súčasnými a potenciálnymi kandidátskymi krajinami (2010 – 2012)

V období od 19. januára 2010 do 18. januára 2012 ECB spolu so 14 národnými centrálnymi bankami krajín eurozóny poskytovali program podpory súčasným a potenciálnym kandidátom na vstup do EÚ. Cieľom bolo posilniť makroprudenciálny a mikroprudenciálny dohľad v krajinách západného Balkánu a v Turecku. Eurosystém tento program uskutočnil v úzkej spolupráci s medzinárodnou finančnou komunitou a využil tak odborné znalosti orgánov a inštitúcií v Bazileji, Bruseli, Londýne a Washingtone, ktoré sa aj na základe odporúčania G20 zaviazali hodnotiť a posilňovať rámce dohľadu. V rámci programu sa počas prvého roka uskutočnilo viac ako 20 školiacich podujatí a tri workshopy na vysokej úrovni, do ktorých sa zapojilo približne 36 inštitúcií. Počas druhého roka sa program zameriaval na poskytovanie bilaterálnej pomoci ôsmim inštitúciám v súvislosti s vývojom určitých činností dohľadu a následne sa uskutočnili testy pripravenosti na krízové situácie a krízového riadenia.

Zúčastnené národné centrálne banky: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska a Suomen Pankki – Finlands Bank.

Program bol určený pre nasledujúcich kandidátov a potenciálnych kandidátov na vstup do EÚ: Chorvátsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko, Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Turecko, Srbsko a Kosovo (na základe rezolúcie UNSCR 1244/99).

Spolupráca s egyptskou centrálnou bankou (2009 – 2012)

V období od 1. januára 2009 do 31. marca 2012 ECB a sedem národných centrálnych bánk krajín EÚ poskytovali podporu egyptskej centrálnej banke pri posilňovaní bankového dohľadu v Egypte prostredníctvom postupnej aktualizácie pravidiel, nariadení, rámcov vykazovania a postupov dohľadu v rámci banky a ich prechodu na rámec Bazilej III, a to v súlade so stratégiou, ktorú vypracovala egyptská centrálna banka a ktorá bola predstavená komerčným bankám na podujatí v Káhire dňa 14. októbra 2009. Súčasťou reformného procesu sú konzultácie s bankovým sektorom týkajúce sa kvalitatívnych otázok, ako aj štúdie o kvantitatívnych dôsledkoch.

Zúčastnené národné centrálne banky: Българска народна банка (Bulharská národná banka), Česká narodní banka, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia a Banca Naţională a României.

Spolupráca so srbskou centrálnou bankou (2008 – 2009)

V období od 1. septembra 2008 do 31. mája 2009 ECB a 17 národných centrálnych bánk krajín EÚ poskytovali podporu srbskej centrálnej banke v súvislosti s identifikovaním špecifických tém, v ktorých by mala banka dosiahnuť pokrok v záujme dosiahnutia úrovne porovnateľnej s úrovňou centrálnej banky členského štátu EÚ, a to v šiestich oblastiach centrálneho bankovníctva (bankový dohľad, harmonizácia právnych predpisov patriacich do kompetencie srbskej centrálnej banky s právnymi predpismi EÚ, liberalizácia tokov kapitálu, výkon menovej politiky a kurzový režim, menová a finančná štatistika a štatistika platobnej bilancie a ochrana spotrebiteľov v oblasti finančných služieb). Požadovanú úroveň by Srbsko malo dosiahnuť ešte pred vstupom krajiny do EÚ a jej centrálnej banky do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). ECB a partnerské národné centrálne banky identifikovali 69 odporúčaní, ktoré srbská centrálna banka začala implementovať.

Zúčastnené národné centrálne banky: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulharská národná banka), Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României a Bank of England.

Spolupráca s ruskou centrálnou bankou (2008 – 2011)

V období od 1. apríla 2008 do 31. marca 2011 ECB a osem národných centrálnych bánk Eurosystému poskytovali podporu centrálnej banke Ruskej federácie v oblastiach bankového dohľadu a interného auditu. Celkovým cieľom programu podpory v oblasti bankového dohľadu bolo pomôcť ruskej centrálnej banke s udržiavaním stability ruského bankového systému. Účelom bolo zmodernizovať pravidlá, politiky a postupy v oblasti bankového dohľadu s cieľom zosúladiť ich s medzinárodne akceptovanými zásadami stanovenými Bazilejským výborom pre bankový dohľad (všeobecne známymi ako Bazilej II), využívajúc pritom skúsenosti zo zavádzania tohto rámca v Európskej únii. Cieľom programu podpory v oblasti interného auditu bolo podporiť úsilie ruskej centrálnej banky o skvalitnenie funkcie auditu na základe hodnotenia rizík prostredníctvom školení a konzultácií s odborníkmi Eurosystému zameraných na osvedčené postupy v rámci interného auditu na základe hodnotenia rizík, ktoré sa uplatňujú v Eurosystéme vo všeobecnosti, ale aj so zameraním na interný audit v oblasti riadenia devízových rezerv a používania nástrojov a systémov IT.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank a Suomen Pankki – Finlands Bank.

Spolupráca s centrálnou bankou Bosny a Hercegoviny (2007)

V období od 1. marca do 31. augusta 2007 ECB a osem národných centrálnych bánk krajín EÚ poskytovali podporu centrálnej banke Bosny a Hercegoviny v súvislosti s identifikovaním špecifických tém, v ktorých by mala banka dosiahnuť pokrok v záujme dosiahnutia úrovne porovnateľnej s úrovňou centrálnej banky členského štátu EÚ, a to v siedmich oblastiach centrálneho bankovníctva (koordinácia bankového dohľadu, ekonomická analýza a výskum, finančná stabilita, interný audit, menová politika v režime menovej rady, platobné systémy a štatistika). Požadovanú úroveň by mala Bosna a Hercegovina dosiahnuť ešte pred vstupom krajiny do EÚ a jej centrálnej banky do Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB). ECB a partnerské národné centrálne banky určili 71 odporúčaní, ktoré centrálna banka Bosny a Hercegoviny začala implementovať.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank a Banka Slovenije.

Spolupráca s egyptskou centrálnou bankou (2005 – 2007)

V období od 1. decembra 2005 do 30. novembra 2007 ECB a štyri národné centrálne banky Eurosystému poskytovali podporu egyptskej centrálnej banke pri celkovej revízii jej administratívnych a prevádzkových postupov v oblasti bankového dohľadu s cieľom prejsť na systém založený na hodnotení rizík. Program sa týkal šiestich oblastí: priebežný dohľad, kontrola, makroprudenciálna analýza, regulácia a stanovovanie štandardov, metodika a informačné technológie a osnovy školenia pre orgány bankového dohľadu. Počas dvoch rokov trvania programu sa uskutočnilo viac ako 70 vzdelávacích podujatí vrátane expertných misií, študijných pobytov, školiacich kurzov a konzultácií.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France a Banca d’Italia.

Spolupráca s ruskou centrálnou bankou (2003 – 2005)

V období od 1. novembra 2003 do 31. októbra 2005 ECB, deväť národných centrálnych bánk a tri samostatné orgány dohľadu z krajín EÚ poskytovali podporu centrálnej banke Ruskej federácie pri zavádzaní metodiky bankového dohľadu na základe hodnotenia rizík. V rámci programu bolo vyškolených tisíc pracovníkov dohľadu zamestnaných v regionálnych pobočkách ruskej centrálnej banky, ktorí si osvojili postupy dohľadu na základe hodnotenia rizík uplatňované v EÚ. V rámci tejto iniciatívy sa v Rusku uskutočnilo 64 školiacich kurzov a štyri semináre na vysokej úrovni a pracovníci ruskej centrálnej banky mali tiež možnosť navštíviť orgány bankového dohľadu v EÚ. Pre pracovníkov ruskej centrálnej banky bola na účely samovzdelávania vypracovaná príručka „Banking supervision – European experience and Russian practices“ (Bankový dohľad – európske skúsenosti a ruské postupy), a to v angličtine i ruštine.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal a Suomen Pankki – Finlands Bank.

Zúčastnené samostatné orgány dohľadu: Rahoitustarkastus/Finansinspektionen, Finansinspektionen a Financial Services Authority.

Prebiehajúce programy

Spolupráca s centrálnymi bankami krajín západného Balkánu (2014 – 2015)

Dňa 19. decembra 2013 ECB a Európska komisia podpísali dohodu o 18-mesačnom programe technickej spolupráce (od januára 2014 do júna 2015) s centrálnymi bankami kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín západného Balkánu. Program financovaný EÚ podporuje ECB v spolupráci s 11 národnými centrálnymi bankami krajín EÚ. Jeho súčasťou je šesťmesačná analýza práce albánskej centrálnej banky v 13 oblastiach (finančná stabilita, informačné technológie, interný audit, bankový dohľad, platobné systémy, bankovky a emisia bankoviek, komunikácia, integrácia v rámci EÚ, ľudské zdroje, právne služby, účtovníctvo a finančné výkazníctvo, analýza a operácie menovej politiky a štatistika), po ktorej sa uskutoční šesťmesačná analýza práce kosovskej centrálnej banky v siedmich oblastiach (finančná stabilita, informačné technológie, interný audit, bankový dohľad, platobné systémy, integrácia v rámci EÚ a správa). Cieľom spolupráce je určiť oblasti, v ktorých musia tieto dve centrálne banky dosiahnuť pokrok, aby dosiahli úroveň Európskeho systému centrálnych bánk. Program okrem toho zahŕňa aj projekt prípravy spolupráce s macedónskou centrálnou bankou a prípadne aj s ďalšími centrálnymi bankami krajín západného Balkánu.

Zúčastnené národné centrálne banky krajín EÚ: Българска народна банка (Bulharská národná banka), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije a Národná banka Slovenska.

Spolupráca s čiernohorskou centrálnou bankou (2014 – 2015)

Dňa 26. augusta 2014 ECB a delegácia EÚ v Čiernej Hore podpísali dohodu o sedemmesačnom programe technickej spolupráce (od septembra 2014 do marca 2015) s čiernohorskou centrálnou bankou. ECB program financovaný EÚ podporuje v spolupráci s desiatimi národnými centrálnymi bankami krajín EÚ. Jeho súčasťou je analýza činnosti čiernohorskej centrálnej banky v šiestich stanovených oblastiach (účtovníctvo, integrácia do EÚ, finančné a bankové operácie, finančná stabilita, prevádzkové riziko a zabezpečenie nepretržitej prevádzky a štatistika). Cieľom spolupráce je určiť oblasti, v ktorých musí čiernohorská centrálna banka prijať potrebné kroky na dosiahnutie úrovne zodpovedajúcej Európskemu systému centrálnych bánk.

Zúčastnené národné centrálne banky krajín EÚ: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije a Národná banka Slovenska.

Spolupráca s čínskou ľudovou bankou (2008 – 2015)

ECB a čínska ľudová banka v septembri 2008 podpísali Memorandum o porozumení, ktorým sa vytvorili základy intenzívnejšej spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami v oblasti centrálneho bankovníctva, výmeny odborných informácií a pracovných stáží. V priebehu rokov sa spolupráca dotkla rôznych oblastí centrálneho bankovníctva. Memorandum bolo pôvodne podpísané na tri roky a v roku 2011 bolo automaticky predĺžené na ďalšie tri roky. Memorandum podpísané v roku 2008 nahrádza predchádzajúcu verziu zo septembra 2002.

Spolupráca s tureckou centrálnou bankou (2012 – 2015)

ECB a turecká centrálna banka v júli 2012 podpísali Memorandum o porozumení, ktorým sa vytvorili základy intenzívnejšej spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami v oblasti centrálneho bankovníctva, výmeny odborných informácií a pracovných stáží. Počiatočným predmetom spolupráce je výskum a menová politika, komunikácia, medzinárodné vzťahy a finančná stabilita. Táto dohoda sa prehodnotí o tri roky.

Spolupráca s ruskou centrálnou bankou (2012 – 2015)

ECB a ruská centrálna banka v októbri 2012 podpísali Memorandum o porozumení o pokračovaní spolupráce medzi týmito dvoma inštitúciami s počiatočným zameraním na menovú politiku, finančnú stabilitu a bankový dohľad. Táto dohoda a oblasti spolupráce sa prehodnotia o tri roky. ECB tento program realizuje spolu národnými centrálnymi bankami Eurosystému. Program nadväzuje na blízke vzťahy vytvorené počas predchádzajúcich programov v rokoch 2003 – 2005 a 2008 – 2011.

Zúčastnené národné centrálne banky: Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank a Oesterreichische Nationalbank.