Technická spolupráca centrálnych bánk

Technická spolupráca ECB s centrálnymi bankami vychádza z jej úlohy ako jednej z hlavných centrálnych bánk svetového hospodárskeho a finančného systému i z jej postavenia inštitúcie EÚ. Spolupráca je zameraná na:

Centrálne banky rozvíjajúcich sa trhových ekonomík patriacich do skupiny G20

Cieľom tejto spolupráce je zvyšovať mieru vzájomného povedomia a porozumenia politiky ECB a partnerských centrálnych bánk ako aj ich zámerov a analýz. Je prejavom rastúcej úlohy rozvíjajúcich sa trhových ekonomík skupiny G20 vo svetovom hospodárskom a finančnom systéme.

ECB nadväzuje spoluprácu s rozvíjajúcimi sa trhovými ekonomikami krajín G20 na základe memoránd o porozumení. Memorandá o porozumení zamerané na politický dialóg na vysokej úrovni a ročné pracovné programy uzavrela s centrálnymi bankami Číny (2008), Turecka (2012), Ruska (2012), Indie (2015) a Brazílie (2016).

Svetové a regionálne inštitúcie

Spolupráca so svetovými a regionálnymi inštitúciami zapojenými do technickej spolupráce pomáha šíriť informácie o menovej politike ECB i jej technické znalosti do rôznych oblastí sveta.

ECB udržiava cielené vzťahy s ďalšími hlavnými aktérmi v oblasti spolupráce centrálnych bánk, na svetovej (MMF) i regionálnej úrovni, napr. s Arabským menovým fondom (AMF), Centrom pre latinskoamerické menové štúdie (Center for Latin American Monetary Studies – CEMLA), Výskumným a vzdelávacím centrom centrálnych bánk juhovýchodnej Ázie (South-East Asian Central Banks Research and Training Centre – SEACEN) a s Menovým výborom krajín Perzského zálivu (Gulf Monetary Council – GMC).

Centrálne banky kandidátskych a potenciálnych kandidátskych krajín EÚ

ECB podporuje inštitucionálny rozvoj a zavádzanie osvedčených postupov v centrálnych bankách perspektívnych členských krajín EÚ. Týmto inštitúciám pomáha v príprave na vstup do ESCB (ku ktorému dochádza pri vstupe ich krajín do EÚ).

Technická spolupráca centrálnych bánk je dôležitým nástrojom na zvyšovanie inštitucionálnej kapacity centrálnych bánk, predovšetkým na západnom Balkáne, v záujme dosiahnutia súladu so štandardmi centrálneho bankovníctva platnými v EÚ i medzinárodne.

ECB tiež reaguje na žiadosti o technickú spoluprácu od centrálnych bánk na celom svete.

Technická spolupráca centrálnych bánk pozostáva z výmeny skúseností, zdieľania osvedčených postupov a budovania kapacít. Obsahuje široké spektrum aktivít, napr. kurzy a semináre, stáže, odborné návštevy či programy školení.

Cieľom spolupráce je upevniť vzťahy s centrálnymi bankami mimo EÚ a presadzovať uplatňovanie náležitých postupov centrálnych bánk, a tým prispievať k cenovej a finančnej stabilite v celosvetovom meradle. Spolupráca pre ECB zároveň predstavuje príležitosť objasňovať svoju politiku v medzinárodnom kontexte.

Technickú spoluprácu v rámci ESCB koordinuje pracovná skupina pre spoluprácu centrálnych bánk, ktorá je zložená z odborníkov ECB a národných centrálnych bánk a pôsobí pod záštitou Výboru ESCB pre medzinárodné vzťahy.

Táto pracovná skupina zverejnila v decembri 2017 dokument s osvedčenými postupmi, v ktorom uvádza dôvody a zásady medzinárodnej spolupráce centrálnych bánk ESCB, ako aj príklady takejto spolupráce.

Medzinárodná spolupráca centrálnych bánk: osvedčené postupy ESCB