Technische samenwerking tussen centrale banken

De technische samenwerking van de ECB met andere centrale banken vloeit voort uit de rol van de ECB als belangrijke centrale bank in de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel, en die als EU-instelling. De samenwerking richt zich op:

Centrale banken van opkomende markteconomieën van de G20

De voornaamste doelstelling van deze samenwerking is het wederzijds begrip en het bewustzijn ten aanzien van het beleid van de ECB en dat van de andere centrale banken te versterken, met inbegrip van de onderliggende motivering en analyses. De samenwerking weerspiegelt de groeiende rol van de opkomende markteconomieën van de G20-landen in de wereldeconomie en het mondiale financiële stelsel.

De ECB ontwikkelt haar samenwerking met opkomende markteconomieën van de G20 op basis van memoranda van overeenstemming. Er bestaan memoranda van overeenstemming die voorzien in beleidsdialogen op hoog niveau en jaarlijkse werkprogramma’s met de centrale bank van China (2008), Turkije (2012), Rusland (2012), India (2015) en die van Brazilië (2016).

Mondiale en regionale instellingen

Dankzij de technische samenwerking met mondiale en regionale instellingen is de ECB beter in staat haar beleidsboodschappen en technische expertise te verspreiden in verschillende regio’s van de wereld.

De ECB onderhoudt gestructureerde betrekkingen met andere belangrijke partijen die met centrale banken samenwerken, zowel mondiaal (IMF) als regionaal, zoals het Arab Monetary Fund (AMF), het Center for Latin American Monetary Studies (CEMLA), het South-East Asian Central Banks Research and Training Centre (SEACEN) en de Gulf Monetary Council (GMC).

Centrale banken van (mogelijke) kandidaat-lidstaten van de EU

De ECB ondersteunt de institutionele opbouw en best practices bij de centrale banken van landen met het perspectief op EU-toetreding. De ECB helpt deze instellingen met hun voorbereidingen op de toetreding tot het ESCB (wat zal gebeuren zodra hun landen lid van de EU worden).

De technische samenwerking met centrale banken is een belangrijk instrument voor het versterken van de institutionele capaciteit van centrale banken, met name in de westelijke Balkanlanden, met het oog op de naleving van de in de EU en internationaal geldende normen van de centrale banken.

Daarnaast reageert de ECB op ad-hocverzoeken om technische samenwerking van centrale banken uit de hele wereld.

De technische samenwerking met centrale banken bestaat uit de uitwisseling van expertise, het delen van best practices en capaciteitsopbouw. Hieronder valt een breed scala aan activiteiten, zoals workshops en seminars, detachering van medewerkers, bezoeken door experts en opleidingsprogramma's.

Deze samenwerking beoogt de betrekkingen met centrale banken buiten de EU te versterken en goede werkwijzen op het terrein van centraal bankieren aan te moedigen, en op die manier wereldwijd bij te dragen aan prijsstabiliteit en financiële stabiliteit. De samenwerking helpt de ECB haar beleid ook in een internationale context toe te lichten.

Binnen het ESCB coördineert de Task Force on Central Bank Cooperation de activiteiten op het terrein van technische samenwerking. De taskforce bestaat uit deskundigen van de ECB en nationale centrale banken en opereert onder de auspiciën van het Comité voor internationale betrekkingen van het ESCB.

De taskforce heeft in december 2017 een (Engelstalig) document over best practices gepubliceerd waarin de achterliggende overwegingen en onderliggende beginselen bij de door het ESCB uitgevoerde internationale centralebankactiviteiten worden uiteengezet, en waarin voorbeelden worden gegeven van de vorm waarin deze activiteiten zijn gegoten.

Internationale centralebanksamenwerking: best practices in het ESCB