European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Международно сътрудничество с централни банки

Международното сътрудничество на ЕЦБ с централни банки отразява ролята ѝ като водеща централна банка в световната икономика и финансовата система, както и тази на институция на ЕС. Сътрудничеството се фокусира върху:

Централните банки от икономиките от възникващите пазари в Г-20

Основната цел на това сътрудничество е да подобри взаимното познаване и разбиране на политиките на ЕЦБ и на партньорските централни банки и обуславящата ги мотивация и анализ. То отразява нарастващата роля на икономиките от възникващите пазари в Г-20 в световната икономика и финансовата система.

ЕЦБ развива сътрудничеството си с тези икономики от Г-20 на базата на меморандуми за разбирателство. Меморандуми за разбирателство, които предвиждат диалог на високо равнище по политиките, и годишни работни програми се прилагат с централните банки на Китай (2008 г.), Турция (2012 г.), Русия (2012 г.), Индия (2015 г.) и Бразилия (2016 г.).

Глобални и регионални институции

Съдействието с глобални и регионални институции, участващи в международно сътрудничество, спомага за разпространението на посланията на политиката на ЕС и техническия опит в различни региони по света.

ЕЦБ поддържа структурирани отношения с други основни доставчици в областта на сътрудничеството с централните банки, както с глобални (МВФ), така и с регионални структури, като Арабския валутен фонд (AMF), Центъра за латиноамерикански валутни изследвания (CEMLA), Центъра за изследвания и обучения на централните банки от Югоизточна Азия (SEACEN) и Валутния съвет на Залива (GMC).

Централни банки на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС

ЕЦБ оказва съдействие за институционалното развитие и прилагане на най-добри практики в централните банки на страните с перспективи за приемане в ЕС. Тя помага на тези институции в подготовката им за присъединяване към ЕСЦБ (което ще настъпи, когато тези държави станат членки на ЕС).

Международното сътрудничество с централни банки е важен инструмент за укрепване на институционалния капацитет на централните банки, по-специално в Западните Балкани, с оглед на съответствието със стандартите за централните банки на ЕС и международните стандарти.

В допълнение към това ЕЦБ се отзовава на еднократни заявки за международно сътрудничество от централни банки в целия свят.

Международното сътрудничество с централни банки включва обмен на експертен опит, обмен на най-добри практики и изграждане на капацитет. То включва широк диапазон дейности като работни срещи и семинари, командироване на служители, посещения на експерти и програми за обучение.

Това сътрудничество цели укрепване на отношенията с централните банки извън ЕС и насърчаване на добри централнобанкови практики, които да допринасят за ценовата и финансовата стабилност по света. Сътрудничеството помага на ЕЦБ и да разяснява своите политики в международен контекст.

Работната група за сътрудничество с централни банки координира дейностите по международно сътрудничество в рамките на ЕСЦБ. Тя включва експерти от ЕЦБ и националните централни банки и функционира под ръководството на Комитета за международни отношения на ЕСЦБ.

През декември 2017 г. работната група публикува документ с най-добри практики, в който се описват основанията за дейностите на ЕСЦБ по сътрудничество между централните банки, принципите, на които то се основава, и примери за формата, в който се осъществява.

  • Международно сътрудничество между централните банки: Най-добрите практики в ЕСЦБ

През февруари 2020 г. работната група представи допълнителни разяснения по подхода си към оценката на дейностите по международно сътрудничество. Тези разяснения са резултат от дискусия на равнище ЕСЦБ между служители, участващи в тези дейности.

  • Подходи към оценката на дейностите по международно сътрудничество на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) 

Всички страници в този раздел