Сътрудничество на централните банки

Сътрудничеството между централните банки има дълга история. То започва с възникването на международна мрежа от големи централни банки през първата половина на ХХ век и по-специално със създаването на Банката за международни разплащания (БМР) през 1930 г. Сътрудничеството на централните банки включва обмяна на експертен опит, споделяне на най-добри практики и принос за изграждането на капацитет.

Повече за сътрудничеството на централните банки

Обосновка

Същността на сътрудничеството на централните банки е споделянето на експертен опит и познания. По този начин банките не само си помагат взаимно да повишат нивото си на професионализъм, ефикасност, независимост и прозрачност, но също така допринасят за насърчаване на паричната и финансовата стабилност в световен мащаб.

Параметри

Сътрудничеството на централните банки обхваща широк диапазон от дейности. Централните банки могат да предоставят съдействие чрез своите центрове за обучение, като предлагат разнообразни обучения или други курсове, но то също така може да бъде под формата на конференции и семинари с участието на представители на други централни банки. Съдействие може да се окаже и пряко на институциите бенефициери, например чрез редовно командироване на служители, подпомагане на институционалното изграждане и създаване на политики, или чрез редовни мисии на техническо ниво или на ниво политики. Централните банки могат да действат едностранно или да сключват споразумения с институции, различни от централни банки (например международни финансови институции, институции на ЕС или правителствата на собствените им държави), за координиране на дейностите и понякога – за получаване на външно финансиране.

На двустранна основа ЕЦБ предоставя подкрепа в конкретни случаи на централни банки по целия свят. Подкрепата може да бъде в традиционни области на политиката на централните банки или във връзка със спомагателни и технически функции. Самата дейност е възможно да е под формата на посещения в ЕЦБ или посещения на служители на ЕЦБ в чужбина.

ЕЦБ също така предоставя обучение за служителите на други централни банки.

Допълнителна информация е налична в статията Евросистемата като доставчик на техническо съдействие на съседните на ЕС региони в Месечен бюлетин, юли 2008 г. За контакт със служителите на ЕЦБ, които работят по тези въпроси: centralbankcooperation@ecb.europa.eu

Програми, координирани от ЕЦБ

В продължение на много години националните централни банки от ЕС участваха в мащабни дългогодишни програми, финансирани от Европейската комисия, за сътрудничество на централните банки. Тази форма на съдействие, известна като туининг, се оказва успешна, тъй като създава силни връзки между институции, изпълняващи сходни или дори еднакви задачи. Туининг споразуменията могат да бъдат сключени от държавна институция на държава членка на ЕС, например национална централна банка, и могат да включват институции от други държави членки, образувайки консорциум от най-много три институции.

От 2003 г. насам ЕЦБ също така е подписала споразумения с Европейската комисия, сходни с туининг споразуменията, които също като тях са насочени към постигането на конкретни цели. ЕЦБ изпълнява тези споразумения в партньорство с националните централни банки в Евросистемата и Европейската система на централните банки. Такива споразумения се ползват от възможността на ЕЦБ да сключва с Европейската комисия единно финансово споразумение от името на няколко национални централни банки. Това е пример за ангажимента на Евросистемата да изпълнява задачите си ефикасно и ефективно, в дух на сътрудничество и екипност.

През 2013 г., по повод десетата годишнина на координираните от ЕЦБ програми за техническо сътрудничество, ЕЦБ беше домакин на конференция, озаглавена „Сътрудничество на централните банки преди, по време на кризата и след нея“. Конференцията събра много говорители на високо равнище, които отново потвърдиха ползата от сътрудничеството между централните банки. За повече подробности вижте: Прессъобщение на ЕЦБ и Програма на конференцията.

Допълнителна информация за програмите за сътрудничество на централните банки, финансирани от ЕС и координирани от ЕЦБ, както и за програмите без външно финансиране, е налична в рубриките „Приключени програми“ и „Текущи програми“ по-горе.

Приключени програми

Сътрудничество с централната банка на Сърбия (2011–2013)

От 1 февруари 2011 г. до 31 декември 2013 г. ЕЦБ и 21 национални централни банки оказват съдействие на централната банка на Сърбия в усилията ѝ за въвеждане на стандартите на централните банки на ЕС в подготовката за присъединяването на Република Сърбия към ЕС. Тази 35-месечна програма е продължение на програмата за оценка на нуждите, проведена през 2008 – 2009 г. Тя обхваща 13 области на централното банкиране, някои от които бяха включени и в програмата за оценка на нуждите: а) надзор на финансовия сектор; б) правна хармонизация; в) либерализация на движението на капитали; г) управление на чуждестранните валутни резерви; д) парични и валутни операции; е) защита на потребителите на финансовите услуги; ж) подкрепа за присъединяване към ЕС; з) икономически анализ и изследвания; и) статистика; й) платежни системи; к) финансова стабилност; л) информационни технологии; м) счетоводство и финансово отчитане.

Участват следните национални централни банки от ЕС: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка, Česká narodní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank и Bank of England.

Сътрудничество с централната банка на бившата югославска република Македония (2012–2013)

От 15 октомври 2012 г. до 14 юли 2013 г. ЕЦБ и десет национални централни банки от ЕС оказват съдействие на централната банка на бившата югославска република Македония в определянето на конкретни теми, по които банката трябва да осъществи напредък, за да достигне ниво, съвместимо с това на централна банка на държава членка на ЕС, в десет области на централнобанковата дейност (счетоводство, банкноти, икономически анализ и изследвания, човешки ресурси, информационни технологии, вътрешен одит, правни услуги, парична политика и политика на валутния курс, платежни системи и статистика). Това ниво трябва да бъде достигнато преди държавата да стане членка на ЕС и нейната централна банка да влезе в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ).

Участват следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije и Národná banka Slovenska. Българска народна банка също предоставя специалисти в подкрепа на програмата.

Сътрудничество с централната банка на Босна и Херцеговина (2010–2011)

От 1 април 2010 г. до 30 септември 2011 г. ЕЦБ и седем национални централни банки оказаха съдействие на централната банка на Босна и Херцеговина в усилията ѝ да приложи стандартите на централните банки на ЕС в подготовката за присъединяването на Босна и Херцеговина към ЕС. Съдействие оказаха и специалисти от централните банки на България и Румъния. Осемнадесетмесечната програма бе продължение на програмата за оценка на потребностите, проведена през 2007 г., и обхващаше шест области на централнобанковата дейност, като първите три от тях бяха съсредоточени върху препоръките от посочената по-долу програма от 2007 г.: а) статистика; б) икономически анализ и научни изследвания; в) финансова стабилност; г) хармонизация на законодателството с ЕС; д) координиране на интеграцията с ЕС; е) подобрение на IT услугите в централната банка на Босна и Херцеговина.

Участваха следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank и Banka Slovenije.

Сътрудничество с държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС (2010–2012)

От 19 януари 2010 г. до 18 януари 2012 г. ЕЦБ заедно с 14 национални централни банки от еврозоната предложиха програма за подпомагане на държави кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС. Целта бе укрепване на макро- и микропруденциалния надзор в Западните Балкани и Турция. Евросистемата осъществи програмата в тясно сътрудничество с международната финансова общност, подпомогната от експертния опит на онези органи и институции в Базел, Брюксел, Лондон и Вашингтон, които вече са ангажирани със същата цел за извършване на преглед и засилване на надзорната рамка, също и в съответствие с препоръка на Г-20. През първата година програмата включваше над 20 обучения и три семинара на високо равнище относно политиката, в които участваха около 36 институции. През втората година програмата предостави двустранна подкрепа на осем бенефициера, за да ги подпомогне в усъвършенстването на определен надзорен капацитет. Тя бе последвана от симулации за подготвеност и управление на кризи.

Участваха следните национални централни банки: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska и Suomen Pankki – Finlands Bank.

Държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС бяха: Хърватия, бившата югославска република Македония, Албания, Босна и Херцеговина, Черна гора, Турция, Сърбия и Косово (съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН).

Сътрудничество с централната банка на Египет (2009–2012)

От 1 януари 2009 г. до 31 март 2012 г. ЕЦБ и седем национални централни банки от ЕС оказаха съдействие на централната банка на Египет за укрепване на банковия надзор в Египет чрез постепенно актуализиране на правилата, нормативната уредба, отчетните рамки и надзорните практики на банката и сближаването им с Базел II, в съответствие с изработената от централната банка на Египет стратегия, представена на търговските банки на 14 октомври 2009 г. в Кайро. Процесът на реформиране включва консултиране на банковия сектор по въпроси от качествено естество, както и проучвания на количественото въздействие.

Участваха следните национални централни банки: Българска народна банка, Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia и Banca Naţionalǎ a României.

Сътрудничество с централната банка на Сърбия (2008–2009)

От 1 септември 2008 г. до 31 май 2009 г. ЕЦБ и 17 национални централни банки от ЕС оказаха съдействие на Националната банка на Сърбия, като определиха конкретни теми, по които банката трябва да осъществи напредък, за да достигне равнище, съвместимо с това на централна банка от държава членка на ЕС, в шест области на централнобанковата дейност (банков надзор, хармонизиране с достиженията на общностното право в областите на законодателството, които са в компетенциите на НБС, либерализация на движението на капитали, провеждане на паричната политика и режим на обменни курсове, парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс, както и защита на потребителите на финансови услуги). Равнището трябва да бъде достигнато преди Сърбия да стане държава членка на ЕС и Националната банка на Сърбия да влезе в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). ЕЦБ и националните централни банки партньори формулираха 69 препоръки, които централната банка на Сърбия започна да изпълнява.

Участваха следните национални централни банки: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка, Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României и Bank of England.

Сътрудничество с централната банка на Русия (2008–2011)

От 1 април 2008 г. до 31 март 2011 г. ЕЦБ и осем национални централни банки от Евросистемата оказаха съдействие на централната банка на Руската федерация в областите на банковия надзор и вътрешния одит. Основната цел на компонента банков надзор в програмата бе да бъде подпомогната централната банка на Русия да поддържа стабилността на руската банкова система. Целта бе да се модернизират правилата, политиките и практиките в областта на банковия надзор, така че те да съответстват на международно възприетите принципи, установени от Базелския комитет за банков надзор и известни като Рамката Базел II, на базата на опита от прилагането на Базел II в Европейския съюз. Целта на компонента вътрешен одит в програмата бе да се подпомогнат усилията на централната банка на Русия за укрепване на звеното за рисковобазиран вътрешен одит чрез обучение и консултации с експерти от Евросистемата относно най-добрите практики в рисковобазирания вътрешен одит в Евросистемата като цяло и особено по отношение на вътрешния одит на управлението на чуждестранни валутни резерви и използването на информационни средства и системи.

Участваха следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank и Suomen Pankki – Finlands Bank.

Сътрудничество с централната банка на Босна и Херцеговина (2007)

От 1 март до 31 август 2007 г. ЕЦБ и осем национални централни банки от ЕС оказаха съдействие на централната банка на Босна и Херцеговина в определянето на конкретни теми, по които банката трябва да осъществи напредък, за да достигне ниво, съвместимо с това на централна банка на държава членка на ЕС, в седем области на централнобанковата дейност (координиране на банковия надзор, икономически анализ и изследвания, финансова стабилност, вътрешен одит, парична политика, прилагана в условия на паричен съвет, платежни системи и статистика). Това ниво трябва да бъде достигнато преди Босна и Херцеговина да стане държава членка на ЕС и централната банка на държавата да влезе в Европейската система на централните банки (ЕСЦБ). ЕЦБ и националните централни банки партньори формулираха 71 препоръки, които централната банка на Босна и Херцеговина започна да изпълнява.

Участваха следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank и Banka Slovenije.

Сътрудничество с централната банка на Египет (2005–2007)

От 1 декември 2005 г. до 30 ноември 2007 г. ЕЦБ и четири национални централни банки на Евросистемата оказаха съдействие на централната банка на Египет за осъществяване на общ преглед на административните и оперативните ѝ процедури за банков надзор с цел преминаване към рисковобазиран подход. Работата обхващаше шест области: текущ надзор, инспекции, макропруденциален анализ, регулиране и определяне на стандарти, методология и информационна технология, както и програма за обучение на банковите надзорници. В рамките на двете години се осъществиха над 70 инициативи, включително експертни мисии, учебни посещения, обучителни курсове и други консултации.

Участваха следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France и Banca d’Italia.

Сътрудничество с централната банка на Русия (2003–2005)

От 1 ноември 2003 г. до 31 октомври 2005 г. ЕЦБ, девет национални централни банки и три надзорни агенции в ЕС извън централните банки подкрепиха централната банка на Руската федерация в усилията ѝ за прилагане на рисковобазирана методология за банков надзор. Програмата включваше обучение на общо 1000 служители надзорници, работещи в регионалните клонове на централната банка на Русия, с цел да ги запознае с рисковобазираните надзорни практики в ЕС. За тази цел в Русия се проведоха 64 обучения и четири семинара на високо равнище, а служители на руската централна банка посетиха банкови надзорни органи в ЕС. Като материал за самообучение за служители на централната банка на Русия бе изготвен наръчник „Банков надзор – европейски опит и руска практика“ на английски и руски език.

Участваха следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal и Suomen Pankki – Finlands Bank.

Надзорните агенции извън централните банки бяха Rahoitustarkastus/Finansinspektionen, Finansinspektionen и Financial Services Authority.

Текущи програми

Сътрудничество с централните банки от Западните Балкани (2014–2015)

На 19 декември 2013 г. ЕЦБ и Европейската комисия подписаха споразумение за осемнадесетмесечна програма за техническо сътрудничество (януари 2014 г. – юни 2015 г.) с централните банки на държавите кандидатки за членство в ЕС, както и с потенциални кандидатки от Западните Балкани. Финансираната от ЕС програма се подпомага от ЕЦБ в сътрудничество с 11 национални централни банки от ЕС. Тя включва шестмесечен анализ на дейността на централната банка на Албания в 13 области (финансова стабилност, информационни технологии, вътрешен одит, банков надзор, платежни системи, банкноти и емитиране, комуникации, интеграция в ЕС, човешки ресурси, правни услуги, счетоводство и финансово отчитане, анализ на паричната политика и операции, статистика), последван от шестмесечен анализ на дейността на централната банка на Косово (съгласно Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН) в седем области (финансова стабилност, информационни технологии, вътрешен одит, банков надзор, платежни системи, интеграция в ЕС, администрация). Целта на това сътрудничество е да се определят областите, в които двете централни банки трябва да отбележат напредък, за да достигнат ниво, съвместимо с това на Европейската система на централните банки. Освен това програмата включва също така и подготовка за проекти с централната банка на бившата югославска република Македония и вероятно други централни банки от региона на Западните Балкани.

Участват следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije и Národná banka Slovenska.

Сътрудничество с централната банка на Черна гора (2014–2015)

На 26 август 2014 г. ЕЦБ и Делегацията на ЕС в Черна гора подписаха споразумение с централната банка на Черна гора за седеммесечна програма за техническа помощ (септември 2014 г. – март 2015 г.). Финансираната от ЕС програма се подпомага от ЕЦБ в сътрудничество с десет национални централни банки от ЕС. Тя включва анализ на работата на централната банка на Черна гора в шест области: счетоводство, интеграция с ЕС, финансови и банкови операции, финансова стабилност, операционен риск и непрекъсваемост на работата, и статистика. Целта на това сътрудничество е да се определят областите, в които централната банка на Черна гора трябва да отбележи напредък, за да достигне ниво, съвместимо с това на Европейската система на централните банки.

Участват следните национални централни банки от ЕС: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije и Národná banka Slovenska.

Сътрудничество с централната банка на Китай (2008–2015)

През септември 2008 г. ЕЦБ и централната банка на Китай подписаха меморандум за разбирателство, който полага основите за засилено сътрудничество между двете институции в централнобанковата дейност, обмен на информация между специалисти и командироване на служители. През годините сътрудничеството е обхващало разнообразни области на централнобанковата дейност. Първоначално меморандумът за разбирателство е бил с тригодишен срок, а през 2011 г. автоматично е удължен с още три години. Подписаният през 2008 г. меморандум заменя предишен документ, подписан през септември 2002 г.

Сътрудничество с централната банка на Република Турция (2012–2015)

През юли 2012 г. ЕЦБ и централната банка на Република Турция подписаха меморандум за разбирателство, който полага основите за засилено сътрудничество между двете институции в централнобанковата дейност, обмен на информация между специалисти и командироване на служители. Първоначално сътрудничеството е съсредоточено върху научните изследвания и паричната политика, комуникациите, международните отношения и финансовата стабилност. Меморандумът ще бъде преразгледан след три години.

Сътрудничество с централната банка на Руската федерация (2012–2015)

През октомври 2012 г. ЕЦБ и централната банка на Руската федерация подписаха меморандум за разбирателство за продължаване на сътрудничеството между двете институции, като то бъде съсредоточено първоначално върху паричната политика, финансовата стабилност и банковия надзор. Меморандумът и областите на сътрудничество ще бъдат преразгледани след три години. ЕЦБ изпълнява програмата заедно с националните централни банки от Евросистемата. Програмата развива по-нататък силните връзки, изградени в предходните програми през 2003–2005 г. и 2008–2011 г.

Участват следните национални централни банки: Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank и Oesterreichische Nationalbank.