Техническо сътрудничество с централните банки

Техническото сътрудничество на ЕЦБ с централните банки отразява ролята ѝ като водеща централна банка в световната икономика и финансовата система, както и тази на институция на ЕС. Сътрудничеството се фокусира върху:

Централните банки на икономики от възникващите пазари от Г-20

Основната цел на това сътрудничество е да подобри взаимното познаване и разбиране на политиките на ЕЦБ и на партньорските централни банки и обуславящата ги мотивация и анализ. То отразява нарастващата роля на икономиките от възникващите пазари, членове на Г-20, в световната икономика и финансовата система.

ЕЦБ развива сътрудничеството си с развиващите се пазарни икономики от Г-20 на базата на меморандуми за разбирателство. Меморандуми за разбирателство, които предвиждат високо ниво на диалог по отношение на политиката, и годишни работни програми се прилагат с централните банки на Китай (2008 г.), Турция (2012 г.), Русия (2012 г.), Индия (2015 г.) и Бразилия (2016 г.).

Глобални и регионални институции

Съдействието с глобални и регионални институции, участващи в техническо сътрудничество, спомага за разпространението на посланията на политиката на ЕС и техническия опит в различни региони по света.

ЕЦБ поддържа структурирани отношения с други основни институции в областта на сътрудничеството с централните банки, както глобални (МВФ), така и регионални, като Арабския валутен фонд (AMF), Центъра за латиноамерикански валутни изследвания (CEMLA), Центъра за изследвания и обучения на централните банки от Югоизточна Азия (SEACEN) и Валутния съвет на Залива (GMC).

Централни банки на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС

ЕЦБ оказва съдействие за институционалното развитие и прилагане на най-добри практики в централните банки на страните с перспективи за приемане в ЕС. Тя помага на тези институции в подготовката им за присъединяване към ЕСЦБ (което ще настъпи, когато тези държави станат членки на ЕС).

Техническото сътрудничество с централните банки е важен инструмент за укрепване на институционалния капацитет на централните банки, по-специално в Западните Балкани, с оглед на съобразността със стандартите за централните банки на ЕС и международните стандарти.

В допълнение към това ЕЦБ се отзовава на извънредни заявки за техническо сътрудничество от централни банки в целия свят.

Техническото сътрудничество с централните банки включва обмен на експертен опит, обмен на най-добри практики и укрепване на капацитет. То включва широк диапазон дейности като работни срещи и семинари, командироване на служители, посещения на експерти и програми за обучение.

Това сътрудничество цели укрепване на отношенията с централните банки извън ЕС и насърчаване на добри централнобанкови практики, които да допринасят за ценовата и финансовата стабилност в света. Сътрудничеството помага на ЕЦБ и за това да разяснява своите политики в международен контекст.

Оперативната група за сътрудничество с централните банки координира дейностите по техническо сътрудничество в рамките на ЕСЦБ. Тя включва експерти от ЕЦБ и националните централни банки и функционира под ръководството на Комитета за международни отношения на ЕСЦБ.

През декември 2017 г. оперативната група публикува документ с най-добри практики, в който се описват основанията за дейностите на ЕСЦБ по сътрудничество между централните банки, принципите, на които то се основава, и примери за формата, в който се осъществява.

Международно сътрудничество между централните банки: най-добри практики на ЕСЦБ