Menu

Международно сътрудничество с централни банки

Международното сътрудничество на ЕЦБ с централни банки отразява ролята ѝ като водеща централна банка в световната икономика и финансовата система, както и тази на институция на ЕС. Сътрудничеството се фокусира върху:

Централните банки на икономики от възникващите пазари от Г-20

Основната цел на това сътрудничество е да подобри взаимното познаване и разбиране на политиките на ЕЦБ и на партньорските централни банки и обуславящата ги мотивация и анализ. То отразява нарастващата роля на икономиките от възникващите пазари, членове на Г-20, в световната икономика и финансовата система.

ЕЦБ развива сътрудничеството си с развиващите се пазарни икономики от Г-20 на базата на меморандуми за разбирателство. Меморандуми за разбирателство, които предвиждат високо ниво на диалог по отношение на политиката, и годишни работни програми се прилагат с централните банки на Китай (2008 г.), Турция (2012 г.), Русия (2012 г.), Индия (2015 г.) и Бразилия (2016 г.).

Глобални и регионални институции

Съдействието с глобални и регионални институции, участващи в международно сътрудничество, спомага за разпространението на посланията на политиката на ЕС и техническия опит в различни региони по света.

ЕЦБ поддържа структурирани отношения с други основни институции в областта на сътрудничеството с централни банки, както на глобално равнище (МВФ), така и с регионални структури, като например Арабския валутен фонд (AMF), Центъра за латиноамерикански валутни изследвания (CEMLA), Центъра за изследвания и обучения на централните банки от Югоизточна Азия (SEACEN) и Валутния съвет на Залива (GMC).

Централни банки на държавите кандидатки и потенциални кандидатки за членство в ЕС

ЕЦБ оказва съдействие за институционалното развитие и прилагане на най-добри практики в централните банки на страните с перспективи за приемане в ЕС. Тя помага на тези институции в подготовката им за присъединяване към ЕСЦБ (което ще настъпи, когато тези държави станат членки на ЕС).

Международното сътрудничество с централни банки е важен инструмент за укрепване на институционалния капацитет на централните банки, по-специално в Западните Балкани, с оглед на съобразността със стандартите за централните банки на ЕС и международните стандарти.

В допълнение към това ЕЦБ се отзовава на извънредни заявки за международно сътрудничество от централни банки в целия свят.

Международното сътрудничество с централни банки включва обмен на експертен опит, обмен на най-добри практики и укрепване на капацитет. То включва широк диапазон дейности като работни срещи и семинари, командироване на служители, посещения на експерти и програми за обучение.

Това сътрудничество цели укрепване на отношенията с централните банки извън ЕС и насърчаване на добри централнобанкови практики, които да допринасят за ценовата и финансовата стабилност в света. Сътрудничеството помага на ЕЦБ и за това да разяснява своите политики в международен контекст.

Работната група за сътрудничество с централни банки координира дейностите по международно сътрудничество в рамките на ЕСЦБ. Тя включва експерти от ЕЦБ и националните централни банки и функционира под ръководството на Комитета за международни отношения на ЕСЦБ.

През декември 2017 г. работната група публикува документ с най-добри практики, в който се описват основанията за дейностите на ЕСЦБ по сътрудничество между централните банки, принципите, на които то се основава, и примери за формата, в който се осъществява.

През февруари 2020 г. работната група представи допълнителни разяснения по подхода си към оценката на дейностите по международно сътрудничество. Тези разяснения са резултат от дискусия на равнище ЕСЦБ между служители, участващи в тези дейности.

  • Подходи към оценката на дейностите по международно сътрудничество на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ)