Centralbanksamarbejde

Der er en lang tradition for samarbejde mellem centralbanker. Det begyndte med oprettelsen af et internationalt netværk af større centralbanker i første halvdel af det 20. århundrede, bl.a. med oprettelsen af Den Internationale Betalingsbank (BIS) i 1930. Centralbanksamarbejdet omfatter udveksling af ekspertise og bedste praksis samt bidrag til kapacitetsopbygning.

Centralbanksamarbejde

Baggrund

Kernen i centralbanksamarbejdet er overførsel af ekspertise og knowhow. Centralbankerne hjælper på denne måde hinanden med at forbedre deres faglige niveau, effektivitet, uafhængighed og gennemsigtighed, og de bidrager hermed til at fremme den monetære og finansielle stabilitet globalt.

Det konkrete samarbejde

Centralbanksamarbejdet omfatter mange forskellige aktiviteter. Centralbankerne kan støtte med deres uddannelsesfaciliteter, hvor de tilbyder forskellige kurser eller anden undervisning. Eller samarbejdet kan tage form af konferencer og seminarer, hvor repræsentanter fra andre centralbanker deltager. Der kan også ydes støtte direkte til de enkelte institutioner, fx ved fast udstationering af personale, støtte til institutionsopbygning og fastlæggelse af politik eller regelmæssige besøg af eksperter på teknisk eller politisk plan. Centralbanker kan handle unilateralt eller indgå aftaler med ikke-centralbanker (fx internationale finansielle institutioner, EU-institutioner eller deres egen regering) om koordineringen af aktiviteter og eventuelt skaffe ekstern finansiering.

ECB yder ad hoc-støtte til centralbanker over hele verden på et bilateralt grundlag. Det kan være traditionelle centralbankområder og support- og tekniske funktioner, der yder denne støtte. Der kan også være tale om besøg i ECB, eller besøg af ECB-medarbejdere.

ECB arrangerer også uddannelse for personale fra andre centralbanker.

Se endvidere artiklen The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU Neighbouring Regions i ECB's månedsoversigt fra juli 2008. ECB-ansatte, der arbejder med disse spørgsmål, kan kontaktes på adressen: centralbankcooperation@ecb.europa.eu.

ECB-koordinerede programmer

Nationale centralbanker i EU har i mange år deltaget i store flerårige samarbejdsprogrammer finansieret af Europa-Kommissionen. Denne form for støtte er kendt som "twinning", og den har vist sig at være en god ide, fordi den skaber stærke forbindelser mellem institutioner, der udfører (næsten) de samme opgaver. Twinning-aftaler kan indgås mellem en offentlig institution i et EU-land – eksempelvis en national centralbank – og involvere institutioner i andre EU-lande, som går sammen i et konsortium (maks. tre institutioner).

Siden 2003 har ECB også underskrevet aftaler med Europa-Kommissionen med specifikke resultater for øje, som svarer til twinning-aftaler. Disse aftaler gennemføres af ECB i samarbejde med de nationale centralbanker i Eurosystemet og Det Europæiske System af Centralbanker. Aftalerne kan indgås, fordi ECB har bemyndigelse til at indgå en finansiel aftale med Europa-Kommissionen på vegne af flere nationale centralbanker. Dette er et eksempel på Eurosystemets vilje til at udføre sine opgaver virkningsfuldt og effektivt i en atmosfære af samarbejde og holdånd.

I 2013 markeredes de ECB-koordinerede tekniske samarbejdsprogrammers 10-års-jubilæum med en konference om det internationale centralbanksamarbejde før, under og efter krisen. Konferencen blev afholdt af ECB. Konferencen samlede mange højtstående talere, som bekræftede værdien af centralbanksamarbejdet. Nærmere oplysninger findes i ECB's pressemeddelelse om og program for konferencen.

Yderligere oplysninger om ECB-koordinerede, EU-finansierede samarbejdsprogrammer for centralbanker samt programmer uden ekstern finansiering kan findes under fanebladene "Afsluttede programmer" og "Igangværende programmer" ovenfor.

Afsluttede programmer

Samarbejde med National Bank of Serbia (2011-2013)

Fra 1. februar 2011 til 31. december 2013 støttede ECB og 21 nationale centralbanker National Bank of Serbia centralbankens bestræbelser på at gennemføre EU's centralbankstandarder som forberedelse til Republikken Serbiens tiltrædelse af EU. Det 35 måneder lange program var en opfølgning på det behovsvurderingsprogram, der blev gennemført i 2008-2009. Det omfattede 13 centralbankområder, hvoraf nogle også havde været en del af behovsvurderingsprogrammet: i) tilsyn med den finansielle sektor, ii) harmonisering af lovgivning, iii) liberalisering af kapitalbevægelser, iv) valutareserveforvaltning, v) penge- og valutakurspolitiske operationer, vi) forbrugerbeskyttelse i forbindelse med finansielle tjenester, vii) støtte i forbindelse med EU-tiltrædelse, viii) økonomisk analyse og forskning, ix) statistik, x) betalingssystemer, xi) finansiel stabilitet, xii) informationsteknologi og xiii) bogføring og regnskabsrapportering.

De deltagende nationale centralbanker i EU var: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Suomen Pankki – Finlands Bank og Bank of England.

Samarbejde med centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien (2012-2013)

Fra 15. oktober 2012 til 14. juli 2013 støttede ECB og 10 af EU's nationale centralbanker centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien ved at udpege 10 konkrete centralbankområder (regnskab, pengesedler, økonomisk analyse og forskning, HR, informationsteknologi, intern revision, penge- og valutapolitik, betalingssystemer og statistik), hvor der skal ske fremskridt, for at centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien kan nå op på et niveau, der svarer til det, der kræves for en centralbank i et EU-land. Niveauet skal være nået, inden landet kan blive et EU-land og centralbanken en del af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB).

De deltagende nationale centralbanker var Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d'Italia, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije og Národná banka Slovenska. Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank) ydede også ekspertstøtte til programmet.

Samarbejde med Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2010-2011)

Fra 1. april 2010 til 30. september 2011 støttede ECB og syv nationale centralbanker Central Bank of Bosnia and Herzegovina i dens arbejde med gennemførelsen af EU's centralbankstandarder som forberedelse til Bosnien-Hercegovinas tiltrædelse af EU. Eksperter fra den bulgarske og den rumænske centralbank deltog også i dette arbejde. Det 18 måneder lange program var en opfølgning til det behovsvurderingsprogram, der blev gennemført i 2007. Opfølgningsprogrammet omfattede seks centralbankområder, hvoraf de første tre fulgte op på anbefalingerne fra nedenstående program fra 2007: i) statistik, ii) økonomisk analyse og forskning, iii) finansiel stabilitet, iv) harmonisering af lovgivningen med EU, v) koordinering af integration med EU og vi) forbedring af it-tjenesterne i Central Bank of Bosnia and Herzegovina.

De deltagende centralbanker var Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank og Banka Slovenije.

Samarbejde med EU-kandidatlande og potentielle kandidater (2010-2012)

Fra 19. januar 2010 til 18. januar 2012 tilbød ECB, sammen med 14 nationale centralbanker i euroområdet, et støtteprogram til EU-kandidatlande og potentielle kandidater. Programmet havde til formål at styrke det makro- og mikroprudentielle tilsyn i Vestbalkan og Tyrkiet. Eurosystemet gennemførte programmet i tæt samarbejde med den internationale finansverden og benyttede sig af ekspertisen i de organer og institutioner i Basel, Bruxelles, London og Washington, som i forvejen er forpligtet til at gennemgå og styrke tilsynsrammerne, bl.a. i overensstemmelse med G20-henstillingen. Programmet omfattede over 20 uddannelsestilbud og tre politiske workshopper på højt niveau i løbet af det første år og omfattede ca. 36 institutioner. I løbet af programmets andet år blev der ydet bilateral støtte til de otte lande, som skulle hjælpe dem med at udvikle tilsynskapacitet, efterfulgt af simuleringsøvelser i kriseberedskab og -styring.

De deltagende centralbanker var Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska og Suomen Pankki – Finlands Bank.

De pågældende EU-kandidatlande og potentielle kandidater var Kroatien, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Tyrkiet, Serbien og Kosovo (som defineret ved UNSCR 1244/99).

Samarbejde med Central Bank of Egypt (2009-2012)

Fra 1. januar 2009 til 31. marts 2012 ydede ECB og syv nationale centralbanker i EU støtte til Central Bank of Egypt med henblik på at styrke Egyptens banktilsyn ved gradvis at opdatere love og bestemmelser, rapporteringsrammer samt centralbankens tilsynspraksis, så de efterhånden kommer i overensstemmelse med Basel II. Den anvendte strategi var i overensstemmelse med den, som Central Bank of Egypt havde udarbejdet og forelagt forretningsbankerne på et møde i Cairo den 14. oktober 2009. Reformprocessen omfattede høring af banksektoren om kvalitative spørgsmål samt kvantitative konsekvensanalyser.

De deltagende centralbanker var Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia og Banca Naţională a României.

Samarbejde med National Bank of Serbia (2008-2009)

Fra 1. september 2008 til 31. maj 2009 ydede ECB og 17 af EU's nationale centralbanker støtte til National Bank of Serbia ved at udpege konkrete områder, hvor der skal ske fremskridt, for at den serbiske centralbank kan nå op på et niveau, der svarer til det, der kræves for en centralbank i et EU-land; nærmere bestemt følgende seks centralbankområder: bantilsyn, harmonisering af lovgivning, som hører under National Bank of Serbias ansvarsområde, med gældende EU-ret, liberalisering af kapitalbevægelser, gennemførelse af pengepolitik og valutakursordningen, monetær, finansiel og betalingsbalancestatistik samt forbrugerbeskyttelse i forbindelse med finansielle tjenester. National Bank of Serbia skal have nået dette niveau, inden Serbien bliver medlem af EU, og centralbanken bliver medlem af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). ECB og de øvrige nationale centralbanker i samarbejdet formulerede 69 anbefalinger, som Central Bank of Serbia er begyndt at implementere.

De deltagende centralbanker var Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României og Bank of England.

Samarbejde med Bank of Russia (2008-2011)

Fra 1. april 2008 til 31. marts 2011 ydede ECB og otte nationale centralbanker i Eurosystemet støtte til centralbanken i Den Russiske Føderation (Bank of Russia) inden for banktilsyn og intern revision. Det overordnede mål med programmets banktilsynselement var at bistå Bank of Russia med at opretholde stabiliteten i det russiske banksystem. Formålet var at modernisere regler, politikker og praksis inden for banktilsyn, så de blev bragt i overensstemmelse med de internationalt accepterede principper, som er opstillet af Baselkomiteen for Banktilsyn – almindeligt kendt som Basel II-rammerne – på grundlag af erfaringerne med gennemførelsen af disse rammer i EU. Den anden del af programmet, som vedrørte intern revision, tog sigte på at bistå Bank of Russia i dens bestræbelser på at styrke den risikobaserede interne revisionsfunktion ved hjælp af uddannelse, som blev varetaget af Eurosystemets eksperter, eller efter samråd med disse eksperter, med hensyn til bedste praksis i risikobaseret intern revision i Eurosystemet generelt samt specifikt i forbindelse med den interne revision af forvaltningen af valutareserver og anvendelse af it-værktøjer og -systemer.

De deltagende centralbanker var Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank og Suomen Pankki – Finlands Bank.

Samarbejde med Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2007)

Fra 1. marts til 31. august 2007 ydede ECB og otte af EU's nationale centralbanker støtte til Central Bank of Bosnia and Herzegovina ved at udpege konkrete områder, hvor der skulle ske fremskridt, for at centralbanken kan nå op på et niveau, der svarer til det, der kræves for en centralbank i et EU-land; nærmere bestemt følgende syv centralbankområder: koordinering af banktilsyn, økonomisk analyse og forskning, finansiel stabilitet, intern revision, pengepolitik gennemført under en currency board-ordning, betalingssystemer og statistik. Niveauet skal nås, inden Bosnien-Hercegovina bliver et EU-land og Central Bank of Bosnia and Herzegovina en del af Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB). ECB og de øvrige nationale centralbanker i samarbejdet formulerede 71 anbefalinger, som Central Bank of Bosnia and Herzegovina er begyndt at implementere.

De deltagende centralbanker var Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, Oesterreichische Nationalbank og Banka Slovenije.

Samarbejde med Central Bank of Egypt (2005-2007)

Fra 1. december 2005 til 30. november 2007 ydede ECB og fire nationale centralbanker i Eurosystemet støtte til Central Bank of Egypt i form af en overordnet revision af bankens administrative og operationelle banktilsynsprocedurer med det formål lidt efter lidt at indføre en risikobaseret tilgang. Arbejdet omfattede seks områder: løbende overvågning, inspektioner, makroprudentiel analyse, udarbejdelse af regler og standarder, metodologi og informationsteknologi samt et undervisningsforløb for banktilsynsførende. Der fandt mere end 70 begivenheder sted i løbet af de to år, herunder udsendelser af eksperter, studiebesøg, kurser og andre former for vejledning.

De deltagende nationale centralbanker var Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France og Banca d'Italia.

Samarbejde med Bank of Russia (2003-2005)

Fra 1. november 2003 til 31. oktober 2005 ydede ECB og ni nationale centralbanker samt tre EU-tilsynsmyndigheder støtte til Den Russiske Føderations centralbank (Bank of Russia) i dennes arbejde med at gennemføre en risikobaseret metodologi for banktilsyn. I programmet indgik uddannelse af i alt 1.000 medarbejdere med tilsynsfunktion i Bank of Russias regionale afdelinger, som blev undervist i den risikobaserede tilsynspraksis i EU. I denne forbindelse blev der afholdt 64 kurser og fire seminarer på højt niveau i Rusland, og ansatte i Bank of Russia besøgte banktilsynsmyndigheder i EU. Der blev udarbejdet en håndbog med titlen "Banking supervision – European experience and Russian practice" på engelsk og russisk, som Bank of Russias medarbejdere kunne bruge til selvstudie.

De deltagende nationale centralbanker var Deutsche Bundesbank, Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal og Suomen Pankki – Finlands Bank.

De deltagende EU-tilsynsmyndigheder var Rahoitustarkastus/Finansinspektionen, Finansinspektionen og Financial Services Authority.

Igangværende programmer

Samarbejde med centralbanker på Vestbalkan (2014-2015)

Den 19. december 2013 underskrev ECB og Europa-Kommissionen en aftale om et teknisk samarbejdsprogram på 18 måneder (januar 2014 – juni 2015) med centralbanker i EU-ansøgerlande og potentielle kandidatlande på Vestbalkan. Det EU-finansierede program understøttes af ECB i samarbejde med 11 nationale centralbanker i EU. Det omfatter en analyse af arbejdet i Bank of Albania foretaget over 6 måneder på 13 områder (finansiel stabilitet, informationsteknologi, intern revision, banktilsyn, betalingssystemer, sedler og seddeludstedelse, kommunikation, EU-integration, HR, juridiske tjenester, bogføring og regnskabsrapportering, pengepolitisk analyse, pengepolitiske operationer og statistik) efterfulgt af en analyse af centralbanken i Kosovo (som defineret ved UNSCR 1244/99) foretaget over 6 måneder inden for 7 områder: finansiel stabilitet, informationsteknologi, intern revision, banktilsyn, betalingssystemer, EU-integration og administration. Formålet med dette samarbejde er at identificere områder, hvor de to centralbanker bliver nødt til at gøre fremskridt for at nå et niveau svarende til Det Europæiske System af Centralbanker. Programmet omfatter endvidere en komponent i forberedelserne til et projekt med centralbanken i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien og i givet fald andre centralbanker på Vestbalkan.

De nationale centralbanker i EU, som er involverede, er Българска народна банка (Bulgariens Nationalbank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije og Národná banka Slovenska.

Samarbejde med Central Bank of Montenegro (2014-2015)

Den 26. august 2014 underskrev ECB og EU's delegation i Montenegro en aftale om et syvmåneders teknisk samarbejdsprogram (fra september 2014 til marts 2015) med Central Bank of Montenegro. Det EU-finansierede program støttes af ECB i samarbejde med 10 nationale centralbanker i EU. Det skal munde ud i en analyse af Central Bank of Montenegros arbejde på seks områder (regnskab, EU-integration, finansielle og banktransaktioner, finansiel stabilitet, operationel risiko og forretningsvidereførelse, statistik). Sigtet med samarbejdet er at identificere områder, hvor Central Bank of Montenegro bliver nødt til at gøre fremskridt for at nå et niveau, der svarer til det, der gælder inden for Det Europæiske System af Centralbanker.

De nationale centralbanker i EU, som er involverede, er Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije og Národná banka Slovenska.

Samarbejde med People's Bank of China (2008-2015)

ECB og People's Bank of China underskrev i september 2008 et aftalememorandum, som udgjorde grundlaget for et tættere samarbejde mellem de to institutioner på centralbankområdet, udveksling af information mellem eksperter og udstationering af personale. I årenes løb er der blevet samarbejdet på mange forskellige områder. Aftalememorandummet gjaldt oprindeligt i tre år og blev automatisk forlænget med endnu tre år til 2011. 2008-aftalememorandummet erstatter en tidligere aftale, som blev underskrevet i september 2002.

Samarbejde med Central Bank of the Republic of Turkey (2012-2015)

ECB og Central Bank of the Republic of Turkey underskrev i juli 2012 et aftalememorandum, som udgør grundlaget for et tættere samarbejde mellem de to institutioner på centralbankområdet samt om udveksling af information mellem eksperter og udstationering af personale. Samarbejdet har indledningsvis sat fokus på forskning og pengepolitik, kommunikation, internationale forbindelser og finansiel stabilitet. Aftalememorandummet tages op til fornyet vurdering efter tre år.

Samarbejde med Central Bank of the Russian Federation (2012-2015)

ECB og Central Bank of the Russian Federation (Bank of Russia) underskrev i oktober 2012 et aftalememorandum med henblik på at fortsætte samarbejdet mellem de to institutioner. Indledningsvis skal fokus for dette samarbejde være pengepolitik, finansiel stabilitet og banktilsyn. Aftalememorandummet og samarbejdsområderne bliver taget op til fornyet overvejelse efter tre år. ECB implementerer programmet sammen med de nationale centralbanker i Eurosystemet. Programmet bygger på de tætte forbindelser, der blev skabt i forbindelse med tidligere programmer i 2003-2005 og 2008-2011.

De deltagende nationale centralbanker er Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank og Oesterreichische Nationalbank.