Centralbankssamarbete

Samarbete mellan centralbanker har en lång historia. Det började med ett internationellt nätverk mellan centralbanker under första hälften av 1900-talet och särskilt när Internationella regleringsbanken (BIS) skapades 1930. Centralbankssamarbete innebär att parterna utbyter expertis och bästa praxis med varandra samt bidrar till kapacitetsbyggande.

Om centralbankssamarbete

Bakgrund

Det viktigaste med centralbankssamarbete är överföring av expertis och know-how. Det bidrar till att förbättra professionalism, effektivitet, oberoende och transparens och främjar global monetär och finansiell stabilitet.

Hur samarbetet fungerar

Centralbankssamarbete omfattar många olika områden. Centralbanker kan bidra med utbildningscenter som erbjuder olika typer av kurser eller andra utbildningsevenemang, konferenser och seminarier med representanter från andra centralbanker. De mottagande instituten kan även få direkt hjälp t.ex. genom permanent utstationering av personal, stöd till institutionsbyggande och fastställande av policy eller regelbundna uppdrag, antingen på teknisk eller politisk nivå. Centralbanker kan agera själva eller sluta avtal med andra organ som inte är centralbanker (t.ex. internationella finansinstitut, EU-institutioner eller deras egna regeringar) för att samordna verksamheter och ibland för att få extern finansiering.

Vid behov kan ECB ge bilateralt stöd till centralbanker globalt. Sådant stöd ges på traditionella områden för centralbankspolitik och stödfunktioner och tekniska funktioner. Detta kan ske i form av besök på ECB eller att ECB:s personal skickas ut på uppdrag.

ECB utbildar också personal från andra centralbanker.

Mer information finns också i The Eurosystem as a provider of technical assistance to EU Neighbouring Regions i månadsrapporten från juli 2008. ECB-personal som arbetar med dessa frågor kan kontaktas på följande e-postadress: centralbankcooperation@ecb.europa.eu

Program som samordnas av ECB

Nationella centralbankerna i EU har under mångar år deltagit i fleråriga program för centralbankssamarbete som har finansierats av Europeiska kommissionen. Denna typ av assistans s.k. partnersamverkan (twinning) har visat sig vara framgångsrikt eftersom det skapar starka kopplingar mellan institutioner som utför liknande eller identiska uppgifter. Avtal om partnersamverkan kan ingås av en offentlig institution i en medlemsstat i EU, t.ex. en nationell centralbank, och kan omfatta samarbete med högst tre institutioner från andra medlemsstater för att skapa ett konsortium.

Sedan 2003 har ECB tecknat avtal med Europeiska kommissionen som är jämförbara med sådana arrangemang och som även syftar till att uppnå vissa specifika resultat. Dessa överenskommelser implementeras av ECB tillsammans med de nationella centralbanker som ingår i Eurosystemet och Europeiska centralbankssystemet. Detta ökar ECB:s kapacitet att ingå ett enda finansiellt avtal med Europeiska kommissionen å ett antal nationella centralbankers vägnar. Det är ett exempel på Eurosystemets åtagande att effektivt utföra sina uppgifter i en anda av samarbete och lagarbete.

De ECB-koordinerade tekniska samarbetsprogrammen inleddes 2003. Efter tio år av samarbete stod ECB värd för en konferens, "International central bank cooperation before, during and after the crisis" för att fira detta. I konferensen deltog många framstående talare som underströk betydelsen av centralbankssamarbete. För ytterligare uppgifter se: ECB’s press release och conference programme.

Mer information om centralbankssamarbete som samordnas av ECB och finansieras av EU samt program som inte har extern finansiering finns under flikarna "Avslutade program" och "Pågående program" ovan.

Avslutade program

Samarbete med National Bank of Serbia (2011-13)

Från den 1 februari 2011 till den 31 december 2013 stödde ECB och 21 nationella centralbanker National Bank of Serbia i dess arbete med att införa EU:s centralbanksstandarder som förberedelse för Serbiens anslutning till EU. Programmet löpte under 35 månader och var en uppföljning av programmet för behovsbedömning som genomfördes 2008-2009. Det omfattade 13 centralbanksområden av vilka några även täcktes under programmet för behovsbedömningen: i) tillsyn över den finansiella sektorn, ii) harmonisering av lagstiftningen, iii) liberalisering av kapitalrörelser, iv) förvaltning av valutareserver, v) penningpolitiska transaktioner och valutatransaktioner, vi) konsumentskydd för finansiella tjänster, vii) stöd inför en anslutning till EU, viii) ekonomisk analys och forskning, ix) statistik, x) betalningssystem, xi) finansiell stabilitet, xii) informationsteknik och xiii) redovisning och finansrapportering.

De deltagande nationella centralbankerna inom EU var: Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), Česká narodní banka, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banco de Portugal, Banca Naţională a României, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska, Finlands Bank och Bank of England.

Samarbete med centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien (2012-2013)

Från den 15 oktober 2012 till den 14 juli 2013 gav ECB och tio nationella centralbanker från EU stöd till centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken att identifiera de tio områden där banken behövde göra framsteg för att nå en nivå som är förenlig med en centralbank i EU (redovisning, sedlar, ekonomisk analys och forskning, HR, informationsteknik, internredovisning, juridiska tjänster, penningpolitik och valutapolitik samt betalningssystem och statistik). Den nivån krävs när landet blir medlem i EU och när centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien ska ingå i Europeiska centralbankssystemet (ECBS).

De deltagande nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Central Bank of Ireland, Banco de España, Banca d’Italia, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banka Slovenije och Národná banka Slovenska. Experter från Българска народна банка (Bulgariens nationalbank) deltog också.

Samarbete med Central Bank of Bosnia and Hezegovina (2010-2011)

Från den 1 april 2010 till den 30 september 2011 hjälpte ECB och sju nationella centralbanker Central Bank of Bosnia and Herzegovina med arbetet att implementera EU:s centralbanksstandarder i förberedelserna för Bosnien och Hercegovinas anslutning till EU. Experter från centralbankerna i Bulgarien och Rumänien bidrog också. Programmet löpte över 18 månader var en uppföljning av programmet för behovsbedömningen som gjordes 2007. Det berörde sex centralbanksområden. De första tre följde rekommendationerna från programmet från 2007: i) statistik, ii) ekonomisk analys och forskning, iii) finansiell stabilitet; iv) harmonisering av lagstiftningen med EU, v) samordning av integrationen med EU och vi) förbättrade IT-tjänster på Central Bank of Bosnia and Herzegovina.

De nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank och Banka Slovenije.

Samarbete med EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer (2010-2012)

Från den 19 januari 2010 till den 18 januari 2012 erbjöd ECB tillsammans med 14 nationella centralbanker i euroområdet ett stödprogram till EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer. Syftet var att stärka den makro- och mikroprudentiella tillsynen i länderna på västra Balkan och i Turkiet. Eurosystemet genomförde programmet i nära samarbete med den internationella finanssektorn och drog därvid nytta av expertisen hos dessa organ och institutioner i Basel, Bryssel, London och Washington, som redan arbetar för att se över och stärka systemet för banktillsyn i linje med G20:s rekommendation. Programmet inkluderade mer än 20 utbildningstillfällen och tre policyworkshops första året och ungefär 36 institutioner deltog. Under det andra året gav programmet bilateralt stöd till de åtta mottagarna för att hjälpa dem att utveckla viss tillsynskapacitet och det följdes av simulerade krisförberedelser och krishantering.

De nationella centralbankerna var: Nationale Bank van Belgie/Banque Nationale de Belgique, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Banque centrale du Luxembourg, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije, Národná banka Slovenska och Finlands Bank.

Kandidatländerna och potentiella kandidatländerna var: Kroatien, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, Bosnien och Hercegovina, Montenegro, Turkiet, Serbien och Kosovo (som definierat i UNSCR 1244/99).

Samarbete med Central Bank of Egypt (2009-2012)

Från den 1 januari 2009 till den 31 mars 2012 gav ECB och sju nationella centralbanker i EU stöd till Central Bank of Egypt med att stärka banktillsynen i Egypten genom att gradvis uppdatera regler, förordningar, systemet för rapportering och tillsynspraxis på banken så att de följer Basel II, i linje med Bank of Egypts strategi som presenterades för affärsbankerna i Kairo den 14 oktober 2009. Reformprocessen omfattade konsultationer med banksektorn om kvalitetsfrågor liksom kvantitativa konsekvensutredningar.

De deltagande centralbankerna var: Българска народна банка (Bulgariens centralbank), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia och Banca Naţionala a României.

Samarbete med National Bank of Serbia (2008-2009)

Från den 1 september 2008 till den 31 maj 2009 gav ECB och 17 nationella centralbanker i EU stöd till National Bank of Serbia (NBS) genom att identifiera de sex områden där banken behövde göra framsteg för att nå en nivå som är förenlig med en centralbank i EU (banktillsyn, harmonisering av lagstiftningen i linje med gemenskapens regelverk under ledning av Serbiens centralbank, liberalisering av kapitalrörelser, penningpolitik och växelkurssystem, penning-, finans- och betalningsbalansstatistik samt finansiella tjänster och konsumentskydd. Den nivån krävs när Serbien blir medlem i EU och när National Bank of Serbia ska ingå i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). ECB och de andra medverkande centralbankerna identifierade 69 rekommendationer som Central Bank of Serbia har börjat införa.

De deltagande nationella centralbankerna var Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique, Българска народна банка (Bulgariens nationalbank), Česká narodní banka, Danmarks Nationalbank, Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Cyprus, Latvijas Banka, Magyar Nemzeti Bank, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Narodowy Bank Polski, Banka Naţională a României och Bank of England.

Samarbete med Bank of Russia (2008-2011)

Från den 1 april 2008 till den 31 mars 2011 gav ECB och åtta nationella centralbanker i Eurosystemet stöd till Rysslands centralbank (Bank of Russia) inom områdena för banktillsyn och internrevision. Syftet med banktillsynskomponenten i programmet var att bidra till att hjälpa Bank of Russia att upprätthålla stabiliteten i det ryska banksystemet. Målet var att modernisera regler, policy och praxis för banktillsyn och anpassa dem till internationellt accepterade principer upprättade av Baselkommittén om banktillsyn, det s.k. ramverket Basel II, och baserade på erfarenheterna från Europeiska unionens införande av Basel II. Den del i programmet som rörde internrevision syftade till att stärka Bank of Russias ansträngningar att förbättra den riskbaserade internrevisionsfunktionen. Detta skedde genom utbildning och konsultationer med Eurosystemets experter om bästa praxis i riskbaserad internrevision i Eurosystemet i allmänhet och särskilt avseende internrevision av hanteringen av valutareserven och användningen av IT-verktyg och IT-system.

De deltagande nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank och Finlands Bank.

Samarbete med Central Bank of Bosnia and Herzegovina (2007)

Från den 1 mars till den 31 augusti 2007 gav ECB och åtta nationella centralbanker från EU stöd till Central Bank of Bosnia and Herzegovina att identifiera de sju områden där banken behövde göra framsteg för att nå en nivå som är förenlig med en centralbank i EU (samordning av banktillsyn, ekonomisk analys och forskning, finansiell stabilitet, internredovisning, penningpolitik i ett sedelfondssystem, betalningssystem och statistik. Denna nivå krävs när Bosnien och Herzegovina blir EU-medlem och Central Bank of Bosnia and Herzegovina ska ingå i Europeiska centralbankssystemet (ECBS). ECB och de andra medverkande centralbankerna identifierade 71 rekommendationer som Central Bank of Bosnia and Herzegovina har börjat införa.

De nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, Oesterreichische Nationalbank och Banka Slovenije.

Samarbete med Central Bank of Egypt (2005-2007)

Från den 1 december 2005 till den 30 november 2007 gav ECB och fyra nationella centralbanker i Eurosystemet stöd till Central Bank of Egypt i en översyn av dess administrativa och operationella procedurer i fråga om banktillsyn med med målet att övergå till en riskbaserad metod. Arbetet omfattade sex områden: fortlöpande övervakning, inspektion, makroprudentiell analys, utarbetande av regler och standarder, metoder och IT samt utbildning av personal inom banktillsyn. Mer än 70 arrangemang, inklusive expertbesök, studiebesök, kurser och andra konsultationer ägde rum under de två åren.

De deltagande nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Bank of Greece, Banque de France och Banca d’Italia.

Samarbete med Bank of Russia (2003-2005)

Från den 1 november 2003 till den 31 oktober 2005 stödde ECB och nio nationella centralbanker plus tre tillsynsmyndigheter, som inte var centralbanker, i EU, Rysslands centralbank (Bank of Russia) i dess ansträngningar att implementera en riskbaserad tillsynsmetod. I programmet ingick utbildning av totalt 1 000 anställda som arbetade inom tillsyn på den ryska centralbankens regionalkontor. De utbildades i EU:s riskbaserade praxis för tillsyn. För detta anordnades 64 kurser och fyra seminarier för chefer i Ryssland. Personal från den ryska centralbanken besökte banktillsynsmyndigheter i EU. En handbok “Banking supervision – European experience and Russian practices” utarbetades på engelska och ryska som material för självstudier.

De deltagande nationella centralbankerna var: Deutsche Bundesbank, Bank of Ireland, Banco de España, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal och Finlands Bank.

Tillsysnsmyndigheterna, som inte var centralbanker var: Finansinspektionen i Finland, Finansinspektionen i Sverige och Financial Services Authority.

Pågående program

Samarbete med centralbanker på västra Balkan (2014-2015)

Den 19 december 2013 undertecknade ECB och Europeiska kommissionen ett avtal om ett 18-månaders tekniskt samarbetsprogram (januari 2014 – juni 2015) med centralbanker i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer i västra Balkan. Det EU-finansierade programmet stöds av ECB tillsammans med 11 nationella centralbanker i EU. Det omfattar en 6-månaders analys av arbetet vid Bank of Albania inom 13 områden (finansiell stabilitet, informationsteknik, internrevision, banktillsyn, betalningssystem, utgivning av sedlar, kommunikation, EU-integration, personalfrågor, rättstjänster, redovisning och finansiell rapportering, penningpolitisk analys och operationer samt statistik) följt av en 6-månaders analys av arbetet vid centralbanken i Kosovo (som definierat i UNSCR 1244/99) inom sju områden (finansiell stabilitet, informationsteknik, internrevision, banktillsyn, betalningssystem, EU-integration och administration). Syftet med samarbetet är att identifiera områden där de två bankerna behöver göra framsteg för att nå en nivå som är förenlig med centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet. I programmet ingår även en komponent för projektförberedelse med centralbanken i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och möjligen andra banker i västra Balkan.

De deltagande nationella centralbankerna inom EU är Българска народна банка (Bulgariska nationalbanken), Česká národní banka, Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, Central Bank of Malta, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije och Národná banka Slovenska.

Samarbete med Central Bank of Montenegro (2014-15)

Den 26 augusti 2014 undertecknade ECB och EU-delegationen till Montenegro ett avtal om ett sju-månaders tekniskt samarbetsprogram (september 2014 – mars 2015) med Central Bank of Montenegro. Det EU-finansierade programmet stöds av ECB tillsammans med 10 nationella centralbanker i EU. Det består av en analys av Montenegros centralbanks arbete inom sex områden (redovisning, EU-integration, finans- och banktransaktioner, finansiell stabilitet, operationella risker och driftskontinuitet, statistik). Syftet med samarbetet är att ange områden där Montenegros centralbank behöver göra framsteg för att nå en nivå som är förenlig med centralbankerna i Europeiska centralbankssystemet.

De deltagande nationella centralbankerna inom EU är Deutsche Bundesbank, Eesti Pank, Bank of Greece, Banque de France, Banca d'Italia, De Nederlandsche Bank, Oesterreichische Nationalbank, Banco de Portugal, Banka Slovenije och Národná banka Slovenska.

Samarbete med People’s Bank of China (2008-2015)

I september 2008 undertecknade ECB och People’s Bank of China ett samförståndsavtal som lade grunden för närmare samarbete mellan de två institutionerna på området för centralbanksverksamhet genom utbyte av information mellan experter och utstationering av personal. Samarbetet har under åren omfattat ett antal olika centralbanksämnen. Avtalet gällde från början tre år och förlängdes automatiskt med tre år 2011. Avtalet som undertecknades 2008 ersatte en tidigare version som undertecknades i september 2002.

Samarbete med Central Bank of the Republic of Turkey (2012-2015)

I september 2012 undertecknade ECB och People’s Bank of China ett samförståndsavtal som lade grunden för närmare samarbete mellan de två institutionerna på området för centralbanksverksamhet genom utbyte av information mellan experter och utstationering av personal. Fokus har inledningsvis legat på forskning och penningpolitik, kommunikation, internationella förbindelser och finansiell stabilitet. Detta avtal kommer att ses över efter tre år.

Samarbete med Central Bank of the Russian Federation (2012-2015)

I oktober 2012 undertecknade ECB och Central Bank of the Russian Federation (Rysslands centralbank) ett avtal om fortsatt samarbete mellan de två institutionerna. Fokus låg inledningsvis på penningpolitik, finansiell stabilitet och banktillsyn. Samförståndsavtalet och områdena för samarbete kommer att ses över efter tre år. ECB genomför programmet tillsammans med nationella centralbanker i Eurosystemet. Programmet bygger på det goda samarbetet från tidigare program 2003-2005 och 2008-2011.

De deltagande nationella centralbankerna är Deutsche Bundesbank, Banque de France, Banca d’Italia, De Nederlandsche Bank och Oesterreichische Nationalbank.