Struttura finanzjarja globali

Il-kriżi ekonomika u finanzjarja globali ġabet magħha diskussjoni mifruxa sewwa dwar l-istruttura u t-tħaddim tas-sistema monetarja u finanzjarja internazzjonali. Hawn taħt tinsab deskrizzjoni ta' kull ftehim li qablu dwaru l-mexxejja tal-G20 u l-passi li ttieħdu mill-FMI f'dawn l-aħħar snin.

G20

Wara l-ewwel laqgħa tagħhom f'Novembru 2008 f'Washington DC il-Kapijiet tal-Istat jew tal-Gvern (“il-mexxejja”) tal-membri tal-G20 iltaqgħu f'April 2009 f'Londra għat-tieni samit tagħhom. Huma:

 • talbu li tittieħed azzjoni fl-oqsma tar-regolamentazzjoni finanzjarja u tal-politika makroekonomika;
 • saħqu fuq l-impenn tagħhom għal swieq miftuħin u għal kummerċ ħieles;
 • qablu fuq passi għall-finanzjament u għar-riforma tal-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali;
 • qablu li l-Forum ta' Stabbiltà Finanzjarja kellu jitwessa', jissaħħaħlu l-mandat u jitwaqqaf mill-ġdid b'bażi istituzzjonali iktar b'saħħitha u b'titjib fil-kapaċità bħala l-Bord ta' Stabbiltà Finanzjarja (FSB).

Fis-samit tagħhom ta' Pittsburgh f'Settembru 2009 l-mexxejja tal-G20:

 • ikkonfermaw l-impenn kontinwu tagħhom għal kooperazzjoni internazzjonali biex jingħelbu l-isfidi tal-politika dinjija. Waqt li saħqu fuq is-sehem tal-G20 fit-tfassil tat-tweġibiet għall-kriżi finanzjarja dinjija, il-mexxejja ħatru lill-G20 sabiex ikun il-forum ewlieni għall-kooperazzjoni ekonomika internazzjonali;
 • nedew il-G20 Framework for Strong, Sustainable and Balanced Growth (Qafas għal Tkabbir b'Saħħtu, Sostenibbli u Bilanċjat tal-G20) li għandu l-għan li jgħin fil-ġestjoni tat-tranżizzjoni minn tweġiba għall-kriżi għal mudell b'saħħtu, sostenibbli u bilanċjat tat-tkabbir dinji kif ukoll biex jieħu ħsieb uħud mill-iżbilanċi globali li kienu jaħtu għall-kriżi finanzjarja. Il-Qafas jinkludi proċess ta' valutazzjoni reċiproka dwar kif il-politika nazzjonali u reġjonali u l-oqfsa tal-politika tal-membri tal-G20 jingħaqdu flimkien u jekk ikunux konsistenti mal-għanijiet ta' tkabbir b'saħħtu, sostenibbli u bilanċjat. Il-membri tal-G20 stabbilixxew l-oqfsa tal-politika tagħhom f'mudell li dwaru kien sar qbil minn qabel mal-Presidenza tal-UE, mal-Eurogrupp, mal-Kummissjoni Ewropea u mal-BĊE u li fih preżentaw flimkien il-kontribut taż-żona tal-euro u l-Unjoni Ewropea. Bis-saħħa tal-ħila tiegħu fis-sorveljanza bilaterali u multilaterali, il-FMI se jgħin lill-membri tal-G20 f'dan il-proċess ta' valutazzjoni reċiproka billi jibbaża fuq ir-riżultati ta' organizzazzjonijiet internazzjonali oħrajn bħall-FSB għall-politika finanzjarja.
 • osservaw il-progress sostanzjali li sar f'bosta oqsma tar-regolamentazzjoni u s-superviżjoni iżda għarfu li kien hemm bżonn ħafna aktar xi jsir. Wara d-Dikjarazzjoni tal-Ministri u tal-Gvernaturi tal-G20 dwar aktar miżuri għat-tisħiħ tas-sistema finanzjarja internazzjonali, il-ħidma li jmiss tfissret f'erba' oqsma ewlenin (il-bini ta' kapital ta' kwalità tajba u t-taffija tal-proċiklikalità; ir-riforma tal-prattika ta' kumpens; it-titjib tas-swieq tad-derivattivi tal-OTC; it-trattament tar-riżoluzzjonijiet transkonfinali u tal-istituzzjonijiet finanzjarji li huma sistemikament importanti). Barra dan, iċ-ċentri finanzjarji l-kbar kollha tal-G20 impenjaw ruħhom li jadottaw il-qafas kapitali Basel II sal-2011.

Fil-laqgħa tagħhom f'Toronto f'Ġunju 2010 għar-raba' samit il-mexxejja tal-G20:

 • komplew jibnu fuq l-impenji li ħadu fil-laqgħa preċedenti tagħhom f'Pittsburgh u temmew l-ewwel fażi tal-proċess ta' valutazzjoni reċiproka tal-Qafas tal-G20. Qablu fuq għadd ta' impenji konkreti, e.g. pajjiżi b'defiċit avvanzat wiegħdu li jieħdu azzjoni biex isaħħu t-tfaddil nazzjonali waqt li ekonomiji b'bilanċ pożittiv kellhom jagħmlu riformi biex inaqqsu d-dipendenza tagħhom mid-domanda esterna u jiffukaw aktar fuq sorsi domestiċi ta' tkabbir. L-ekonomiji emerġenti b'bilanċ pożittiv impenjaw ruħhom li jibdew riformi għat-tisħiħ tax-xbieki tas-sigurtà soċjali ħalli jgħinu fit-tnaqqis ta' tfaddil prekawzjonarju u jistimulaw l-infiq privat kif ukoll isaħħu l-flessibbiltà tar-rati tal-kambju biex jirriflettu l-prinċipji ekonomiċi fundamentali. Barra dan, il-membri tal-G20 kollha wiegħdu li jibdew riformi strutturali biex jistimulaw it-tkabbir ekonomiku.
 • fakkru l-progress sostanzjali li sar f'oqsma bħalma huma s-superviżjoni prudenzjali, it-titjib tal-ġestjoni tar-riskji u l-promozzjoni tat-trasparenza biex tissaħħaħ is-sistema finanzjarja dinjija. Fl-istess ħin huma għarfu li kien hemm bżonn aktar ħidma biex jintlaħqu l-impenji li ttieħdu fl-aħħar tliet samits u identifikaw erba' pilastri tal-aġenda tar-riforma regolatorja finanzjarja tal-G20 (qafas kapitali ġdid, superviżjoni effikaċi, it-trattament ta' istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament importanti (SIFI) kif ukoll valutazzjonijiet internazzjonali trasparenti u analiżi bejn il-pari).

Fil-ħames samit tagħhom f'Seoul f'Novembru 2010 l-mexxejja tal-G20:

 • qablu fuq il-Pjan ta' Azzjoni ta' Seoul b'impenji politiċi konkreti sabiex isir progress biex jintlaħqu l-għanijiet tal-Qafas tal-G20;
 • approvaw ir-riżultati ta' bosta nixxigħat ta' ħidma importanti li ntlaħqu fit-tħejjija għal dan is-samit, b'mod partikolari r-riforma tal-kwoti u l-governanza tal-FMI kif ukoll il-komponenti ewlenin għat-trasformazzjoni tas-sistema finanzjarja biex jiġu mistħarrġa l-għeruq tal-kriżi, fosthom permezz tal-ħidma tal-Kumitat ta' Basel;
 • għarfu li l-G20 kellu jistħarreġ ukoll kwistjonijiet li jolqtu l-grupp kbir mhux rappreżentat ta' pajjiżi li qegħdin jiżviluppaw u li għandhom dħul baxx.

Fis-Samit ta' Cannes tat-3-4 ta' Novembru 2011 il-mexxejja tal-G20 saħqu mill-ġdid fuq l-impenn tagħhom li jaħdmu flimkien u jikkoordinaw il-linji politiċi rispettivi tagħhom. Il-mexxejja:

 • laħqu ftehim dwar il-Pjan ta' Azzjoni ta' Cannes għat-Tkabbir u l-Impjiegi u stabilixxew miżuri politiċi għal żmien qasir u medju għal pajjiżi partikolari biex iqiegħdu l-ekonomija dinjija fit-triq ta' tkabbir aktar b'saħħtu, aktar sostenibbli u bilanċjat;
 • adottaw miżuri biex isaħħu s-sistema monetarja internazzjonali. Huma approvaw il-ftehim li għamlu l-Ministri tal-Finanzi u l-gvernaturi tal-banek ċentrali tagħhom dwar i) konklużjonijiet koerenti għall-gwida tal-ġestjoni tal-flussi kapitali, ii) prinċipji komuni għall-kooperazzjoni bejn il-FMI u l-Arranġamenti Finanzjarji Reġjonali, u iii) pjan ta' azzjoni għas-swieq tal-bonds fil-munita lokali. Barra dan , il-mexxejja appoġġaw il-FMI fil-proposta ta' Linja ġdida ta' Prekawzjoni u Likwidità biex jipprovdi skont il-każ likwidità flessibbli għal żmien qasir lil pajjiżi b'politika ta' bażi b'saħħitha li jkunu qegħdin iħabbtu wiċċhom ma' xokkijiet minn barra;
 • għamlu aktar progress fir-riforma tas-settur finanzjarju. Il-mexxejja approvaw l-implimentazzjoni ta' sett integrat ta' miżuri politiċi kontra r-riskji għas-sistema finanzjarja dinjija mis-SIFI (l-istituzzjonijiet finanzjarji sistemikament importanti) kif ukoll l-iskeda għall-implimentazzjoni ta' dawn il-miżuri. Miżuri speċifiċi jiffukaw fuq il-G-SIFI (is-SIFI globali) li jkunu suġġetti għal superviżjoni aktar b'saħħitha, standard internazzjonali ġdid għal sistemi ta' soluzzjoni kif ukoll rekwiżiti kapitali supplimentari. Talbu wkoll lill-ġurisdizzjonijiet josservaw l-impenji tagħhom billi jimplimentaw għalkollox u b'mod konsistenti l-qafas ta' Basel II kif ukoll ir-rekwiżiti supplimentari ta' Basel II-5 u l-istandards ta' Basel III li għandhom x'jaqsmu mal-kapital u l-likwidità.

Fond Monetarju Internazzjonali (FMI): żviluppi reċenti

Il-FMI kompla jsostni r-reazzjoni dinjija għall-kriżi finanzjarja b'sorveljanza aktar b'saħħitha u b'pariri dwar il-politika kif ukoll b'għajnuna finanzjarja għall-pajjiżi membri tiegħu.

 • Bħala segwitu għall-impenn li daħlu għalih il-mexxejja tal-G20 fis-samit ta' Londra f'April 2009 biex jiżdiedu r-riżorsi disponibbli għall-istituzzjonijiet finanzjarji internazzjonali, f'Marzu 2011 daħlu fis-seħħ Arranġamenti Ġodda għas-Self (NAB) riformati u estiżi. Il-parteċipazzjoni f'dawn l-Arranġamenti żdiedet minn 26 għal 40 membru u t-total ta' dawn il-linji ta' kreditu għall-FMI żdied minn DSK 34 biljun għal DSK 369.9 biljun (DSK = Dritt Speċjali ta' Kreditu). Kważi l-ftehim kollu dwar self u xiri bin-noti, għal total ta' DSK 196 biljun, li kien iffirmat mill-2009 'l hawn bejn il-FMI u l-pajjiżi li huma membri tiegħu kellu jiġi inkorporat fl-Arranġamenti l-Ġodda maż-żmien.
 • F'Novembru 2011 il-FMI qabel li jkompli jemenda l-istrumenti ta' self tiegħu biex iwieġeb għall-ħtiġijiet ta' likwidità ta' pajjiżi b'bażi b'saħħitha li ntlaqtu minn kontaġju. F'dan il-kuntest ġie deċiż li tiżdied il-flessibbiltà tal-Linja ta' Kreditu Prekawzjonarja maħluqa f'Awwissu 2010 billi titħalla tintuża minn membri bi ħtiġijiet għall-bilanċ ta' pagamenti attwali u billi jitħallew arranġamenti ta' sitt xhur barra l-għażliet eżistenti ta' arranġamenti ta' sena u sentejn. Minħabba dan it-tibdil il-Linja ta' Kreditu Prekawzjonarja ngħatalha isem ġdid: Linja ta' Prekawzjoni u Likwidità.
 • Fl-2011 il-G20 u l-Bord Eżekuttiv tal-FMI ddiskutew il-kompożizzjoni tal-basket tal-muniti li jiddetermina l-valur tad-DSK. Ġie konfermat li l-kompożizzjoni tal-basket kellha tkompli tirrifletti s-sehem relattiv tal-muniti fil-kummerċ dinji u fis-sistema finanzjarja u li l-prinċipji li jiggwidaw il-valutazzjoni tad-DSK, fosthom l-istabbiltà f'termini ta' muniti importanti, kienu għadhom validi għalkemm kellhom jiġu ċċarati l-kriterji għall-ammissjoni fil-basket. Fil-basket tad-DSK attwali b'erba' muniti, il-kontribuzzjoni tal-euro ġiet stabbilita fl-1 ta' Jannar 2011 bl-ammont ta' 42.3 euro cents li kien jirrappreżenta 37.4%.
 • Waħda mill-attivitajiet ewlenin tal-FMI, is-sorveljanza, għaddiet mill-analiżi regolari tagħha ta' kull tliet snin fl-2011. Dan l-eżerċizzju qies il-lezzjonijiet għas-sorveljanza li ħarġu mill-kriżi finanzjarja dinjija kif ukoll il-progress li sar mill-2008 'l hawn (fosthom ir-rapporti ġodda dwar it-tixrid imsemmija aktar 'il fuq u l-implimentazzjoni tad-Deċiżjoni tal-2007 dwar is-Sorveljanza Bilaterali fuq il-Politika tal-Membri). Minħabba din l-attenzjoni, l-analiżi li saret kienet partikolarment rigoruża u komprensiva. Sar qbil li l-qafas ta' sorveljanza kellu jkun iktar integrat, imparzjali u effikaċi biex ikun jista' jidentifika u jistħarreġ aħjar ir-riskji għall-istabbiltà ekonomika u finanzjarja, fosthom ir-riskji ta' tixrid. Pjan ta' azzjoni preżentat mid-Direttur Maniġerjali tal-FMI kellu jagħti d-direzzjoni li kellhom jieħdu s-sitt aspetti ewlenin identifikati biex jitjiebu, b'mod partikolari: i) l-interkonnessjonijiet; ii) il-valutazzjonijiet tar-riskji; iii) l-istabbiltà finanzjarja; iv) l-istabbiltà esterna; v) il-qafas legali; u vi) l-involviment u l-aderenza mar-rakkomandazzjonijiet tal-FMI dwar il-linji politiċi.