Menu

Energisystem

Energisystem

© Robert Metsch

Från början av arkitekttävlingen har ECB vidhållit att de nya lokalerna ska använda 30 % mindre energi än vad som föreskrivs i Energieeinsparverordnung 2007 (Tysklands energispardirektiv). För att uppnå detta undersöktes och analyserades alla möjligheter, särskilt vad gäller fasader och tekniska system. Resultatet har följande kännetecken:

Uppsamling av dagvatten

© Robert Metsch

Grossmarkthalle har en takyta på ungegär 10 000 m2. Ett system för uppsamling av dagvatten ska installeras så att vattnet kan användas för bevattning av trädgårdar och för att spola toaletter i Grossmarkthalle.

Värmeåtervinning

Överskottsvärmen från IT-centret ska återvinnas i ett takvärmesystem och användas för att värma upp kontoren. ECB:s nya lokaler kommer att kopplas upp till Frankfurt am Mains mycket energieffektiva kombinerade värme- och elsystem.

Effektiv isolering

Grossmarkthalles ytor, t.ex. tak yttertak och fönster, ska isoleras för att skapa en värmebarriär mellan ut- och insidan som personalrestaurangen och sammanträdesrum. Dessa områden kommer att ha sina egna mikroklimat eftersom de integreras i marknadshallen som ett separat "hus i huset"-system.

Naturlig ventilation av kontoren

Förutom det centrala ventilationssystemet kommer motoriserade element, som är inkorporerade i fasaderna, tillåta direkt naturlig ventilation i kontoren. Som resultat kommer varje persons behov av frisk luft att tillgodoses utan mekanisk ventilation om man väljer det. Det blir också lättare att veta vad som pågår utanför. En testbyggnad uppfördes för att undersöka om denna fasadutformning var möjlig och funktionell. Resultatet visade att detta var fallet.

Effektivt solskydd och lågenergibelysning

För att förhindra att byggnaderna absorberar för mycket solvärme integreras högeffektiva solskydd i fasaderna.

Ett annat sätt att spara energi är att använda dagsljus. Kontoren kommer att utrustas med dagsljussensorer så att lamporna släcks automatiskt när det finns tillräckligt med dagsljus. Mycket forskning har genomförts för att säkerställa att både kontoren, atriumet och marknadshallen alltid har tillräckligt med effektiv artificiell belysning.

Användning av geotermisk energi för uppvärmning och avkylning

För att ytterligare minska byggnadens energikostnader inkorporerades geotermiska slingor i pålgrunden som går ner ca. 30 meter till berggrunden. Dessa slingor kopplas till vattensystemet och värmepumparna i värmecentralen för att extrahera värme på vintern och svalka på sommaren.

För att minimera antalet tekniska system och den mängd energi som krävs kommer vissa delar, som atriumet och öppna delar av marknadshallen inte att ha luftkonditionering. Dessa områden kommer i stället att fungera som klimatbuffert mellan ute och inne.

Den 4 januari 2003 trädde Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/91/EG av den 16 december 2002 om om byggnaders energiprestanda i kraft. Den tyska regeringen införde lagen, regelverken och de administrativa bestämmelser som behövdes för att efterfölja detta direktiv den 1 oktober 2007. ECB:s nya lokaler är det första betydande byggnadsprojekt i Tyskland som uppfyller kraven.