Menu

Energikoncept

Energikoncept

© Robert Metsch

Det har fra starten af arkitektkonkurrencen været ECB's erklærede mål, at den nye bygning skulle være 30 pct. mere energieffektiv end de krav, der fremgår af den tyske energisparelov (Energieeinsparverordnung), som blev vedtaget i 2007. For at nå dette mål er alle muligheder blevet undersøgt og analyseret, navnlig med hensyn til facaderne og de tekniske systemer. Resultatet af undersøgelserne har bl.a. udmøntet sig i følgende energibesparende tiltag:

Opsamling af regnvand

© Robert Metsch

Grossmarkthalle har et tagareal på omkring 10.000 m2. Der vil blive installeret et system til opsamling af regnvand, som både vil kunne anvendes til vanding af parkanlægget, når der ikke falder tilstrækkeligt meget regn, og til toiletskyl i Grossmarkthalle.

Genindvinding af varme

Den overskudsvarme, som genereres i computerrummene, vil blive ført tilbage i et loftsmonteret varmesystem, som opvarmer kontorerne. ECB's nye bygning vil blive forbundet til det meget energieffektive kombinerede kraftvarmeværk i Frankfurt by.

Effektiv isolering

Grossmarkthalles overfladearealer, fx tag og vinduer, vil blive isoleret på en måde, så der skabes en klimaskærm mellem yder- og indersiden, fx i personalets kantine og i mødelokalerne. Disse lokaler får deres eget mikroklima, da de vil blive integreret i bygningen som et separat hus-i-huset-system.

Naturlig ventilation af kontorerne

Ud over det centrale ventilationssystem vil der blive indbygget motoriserede ventilationselementer i bygningens facader, som gør det muligt at ventilere kontorerne med frisk luft. De enkelte medarbejdere har derfor mulighed for at få frisk luft på kontoret uden at bruge den mekaniske ventilation. Man vil også bedre kunne følge med i, hvad der sker udenfor. En model af et udsnit af facaden er blevet opført for at teste dens egnethed og funktionalitet. Resultatet af disse tests har vist, at facadens design lever fuldt ud op til forventningerne.

Effektiv solbeskyttelse og energirigtig belysning

For at undgå at bygningerne optager for meget varme fra solen, integreres der højeffektive sol-/blændskærme i facaden.

En anden måde at spare energi på er at anvende naturligt dagslys. I kontorerne registrerer sensorer dagslyset og slukker lyset automatisk, når der er tilstrækkeligt med dagslys. Hvad angår den kunstige belysning af kontorerne samt atriet og torvehallen, er der foretaget en lang række undersøgelser for at sikre, at de er effektivt og tilstrækkeligt oplyst på alle tidspunkter af dagen.

Jordenergi til opvarmning og afkøling

For yderligere at reducere bygningens energiomkostninger er der indbygget et slangesystem under bygningens fundament, som går ned i 30 meters dybde, hvor Frankfurts grundfjeld befinder sig. Slangesystemet kan forbindes til vandcirkulations- og varmepumperne i varmeanlægget og derved udnytte varme fra jorden om vinteren og kulde fra jorden om sommeren.

For at minimere antallet af tekniske systemer og reducere energiforbruget vil visse områder som fx atriet og de åbne arealer i torvehallen ikke blive udstyret med aircondition. I stedet vil disse fungere som en klimatisk stødpude og overgangszone mellem det udendørs og det indendørs miljø.

Den 4. januar 2003 trådte Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/91/EF af 16. december 2002 om bygningers energimæssige ydeevne i kraft. Den tyske regering vedtog 1. oktober 2007 de love, forordninger og administrative bestemmelser, der var nødvendige for at gennemføre dette direktiv. Byggeriet af ECB's nye hovedsæde er det første større byggeprojekt i Tyskland, der opfylder disse standarder.