Menu

Ενεργειακός σχεδιασμός

Ενεργειακός σχεδιασμός

© Robert Metsch

Από την αρχή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, η ΕΚΤ είχε θέσει ως στόχο η ενεργειακή απόδοση των νέων κτιριακών εγκαταστάσεών της να είναι κατά 30% υψηλότερη από ό,τι ορίζει η γερμανική οδηγία για την εξοικονόμηση ενέργειας του 2007 (Energieeinsparverordnung 2007). Για την επίτευξη του στόχου αυτού εξετάστηκαν αναλυτικά όλες οι δυνατότητες, κυρίως όσον αφορά τις προσόψεις των κτιρίων και τα τεχνικά συστήματα. Ο ενεργειακός σχεδιασμός που προέκυψε από την εν λόγω ανάλυση περιλαμβάνει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά.

Συλλογή όμβριων υδάτων

© Robert Metsch

Η επιφάνεια της στέγης της Großmarkthalle είναι περίπου 10.000 τ.μ. Θα εγκατασταθεί σύστημα συλλογής όμβριων υδάτων, τα οποία στη συνέχεια θα χρησιμοποιούνται τόσο για το πότισμα των κήπων κατά τις περιόδους ανομβρίας όσο και για την παροχή νερού στα αποχωρητήρια της Großmarkthalle.

Ανάκτηση θερμότητας

Η απορριπτόμενη θερμότητα που παράγεται από το κέντρο υπολογιστών θα διοχετεύεται σε σύστημα θέρμανσης οροφής, το οποίο θα χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των γραφείων. Οι νέες κτιριακές εγκαταστάσεις της ΕΚΤ θα είναι συνδεδεμένες με το υψηλής ενεργειακής απόδοσης σύστημα συμπαραγωγής θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας της Φραγκφούρτης.

Αποδοτική θερμομόνωση

Οι επιφάνειες της Großmarkthalle, π.χ. η στέγη και τα παράθυρα, θα μονωθούν ώστε να δημιουργηθεί θερμομονωτικό περίβλημα των εσωτερικών χώρων, όπως το εστιατόριο του προσωπικού και οι αίθουσες συσκέψεων. Αυτοί οι χώροι θα έχουν το δικό τους μικροκλίμα, αφού θα είναι ενσωματωμένοι στην κεντρική αίθουσα ως μεμονωμένες κατασκευές ("house-in-house").

Φυσικός αερισμός γραφείων

Εκτός από τα κεντρικά συστήματα εξαερισμού, μηχανοκίνητα στοιχεία εξαερισμού θα ενσωματωθούν στην πρόσοψη των κτιρίων, ώστε να εξασφαλίζεται ο άμεσος φυσικός αερισμός των γραφείων. Έτσι, η εισαγωγή του απαιτούμενου ατμοσφαιρικού αέρα θα μπορεί να επιτυγχάνεται χωρίς να είναι απαραίτητη η θέση σε λειτουργία του μηχανικού εξαερισμού. Επιπλέον, όσοι βρίσκονται μέσα στο κτίριο θα αντιλαμβάνονται καλύτερα τις συνθήκες που επικρατούν έξω από αυτό. Προκειμένου να ελεγχθούν η δυνατότητα υλοποίησης και η λειτουργικότητα του σχεδίου της πρόσοψης, κατασκευάστηκε μακέτα σε φυσικό μέγεθος. Τα αποτελέσματα των ελέγχων αυτών έδειξαν ότι το σχέδιο της πρόσοψης είναι όντως εφικτό και λειτουργικό.

Αποδοτική ηλιακή προστασία και φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης

Προκειμένου τα κτίρια να μην απορροφούν υπερβολική θερμότητα από τον ήλιο, θα ενσωματωθούν στις προσόψεις τους φίλτρα ηλιακής ακτινοβολίας/ανακλαστικές μεμβράνες υψηλής απόδοσης.

Ένας άλλος τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι η χρήση του φυσικού φωτός. Στα γραφεία θα εγκατασταθούν αισθητήρες φυσικού φωτός, ώστε ο τεχνητός φωτισμός να σβήνει αυτόματα όταν υπάρχει επαρκές φυσικό φως. Όσον αφορά τον τεχνητό φωτισμό των γραφείων καθώς και του αιθρίου και του κτιρίου της Großmarkthalle, πραγματοποιήθηκε εκτενής μελέτη ώστε να εξασφαλιστεί ο επαρκής και αποδοτικός φωτισμός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Χρήση της γεωθερμικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη

Προκειμένου να μειωθεί επιπλέον το ενεργειακό κόστος του κτιρίου, ενσωματώθηκαν στα θεμέλια γεωθερμικοί βρόχοι οι οποίοι φθάνουν σε βάθος 30 μέτρων μέχρι το βραχώδες υπόβαθρο της Φραγκφούρτης. Οι βρόχοι αυτοί μπορούν να συνδεθούν με το δίκτυο ύδατος και τις αντλίες θερμότητας στον κεντρικό σταθμό θέρμανσης για την άντληση αέρα σταθερής θερμοκρασίας από το έδαφος, ώστε να επιτυγχάνεται θέρμανση τον χειμώνα και ψύξη το καλοκαίρι.

Για να ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των τεχνικών συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η απαιτούμενη ποσότητα ενέργειας, ορισμένοι χώροι, όπως το αίθριο και οι ανοικτοί χώροι της Großmarkthalle, δεν θα κλιματίζονται. Αντ' αυτού, οι συγκεκριμένοι χώροι θα λειτουργούν ως ζώνες εξομάλυνσης της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού χώρου.

Στις 4 Ιανουαρίου 2003 τέθηκε σε ισχύ η οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Οκτωβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Η γερμανική κυβέρνηση προχώρησε την 1η Οκτωβρίου 2007 στην ενσωμάτωση στο εθνικό της δίκαιο των απαραίτητων για τη συμμόρφωση με την εν λόγω οδηγία νόμων, κανονισμών και διοικητικών διατάξεων. Το έργο κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων της ΕΚΤ αποτελεί το πρώτο μεγάλο κατασκευαστικό έργο στη Γερμανία που πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές.