ЕЦБ и климатичните промени

Климатичните промени засягат всички, включително и централните банки. Ние в ЕЦБ си даваме ясна сметка за това и в рамките на мандата си допринасяме за преодоляването на този глобален проблем.

Усилията ни са съсредоточени върху това да подпомагаме участниците на пазара, законодателните органи и създателите на стандарти в усилията им да установят рисковете, които произтичат от климатичните промени. Освен това подкрепяме разработването на ясна рамка за предприемане на действия срещу тези рискове.


Паричната политика и климатичните промени

„Действайки в рамките на мандата си, ЕЦБ може – и трябва – активно да подкрепя преминаването към нисковъглеродна икономика по два начина: първо, като помогне за определяне на правилата и второ, като действа според тях, без това да засяга ценовата стабилност.“

Беноа Кьоре, член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ

Реч


ЕЦБ предприема действия в три основни области на своята компетентност

Банков надзор

Надзорните органи работят с банките за повишаване на осведомеността за произтичащите от климатичните промени рискове. Целта им е да се уверят, че банките са в състояние да управляват по подходящ начин тези рискове.

Финансова стабилност

Специалисти в областта на финансовата стабилност измерват и подлагат на оценка рисковете, които климатичните промени пораждат за финансовата система. Констатациите им стават достояние на широката общественост, участниците на пазара и създателите на политики.

Парична политика и пазарни операции

В управлението на портфейли в ЕЦБ, които не са свързани с паричната политика, специалистите по пазарни операции вземат предвид фактора устойчивост. В рамките на програмите на ЕЦБ за закупуване на активи инвестирахме в зелени облигации. Тези инвестиции са ограничени от необходимостта да не допуснем нежелано изкривяване на пазарите и да поддържаме условия на равнопоставеност.


ЕЦБ е член на следните групи

Мрежа за по-зелена финансова система (NGFS)

Членове на NGFS са централни банки и финансови надзорни органи от пет континента. Те търсят начини да подпомогнат гладък преход към нисковъглеродна икономика. На 17 април 2019 г. те публикуваха първия си доклад с препоръки как централните банки и надзорните органи могат да допринесат за по-зелена финансова система.

Техническа експертна група за устойчиви финанси (TEG)

Като член на създадената от Европейската комисия група TEG ЕЦБ допринася за разработването на таксономия (система за класификация), която определя кои дейности се считат за устойчиви по отношение на околната среда (зелени) и кои са вредни (кафяви). Така система ще помогне на инвеститорите да насочват капиталите си към устойчиви инвестиции, например посредством зелени облигации.


Други инициативи

Зелена ЕЦБ

Ние полагаме непрестанни усилия за намаляване на екологичните последици от дейността на ЕЦБ. Ако се интересувате какво сме постигнали досега, вижте страницата ни на тема Защита на околната среда.

Европейска седмица на мобилността

ЕЦБ участва редовно в това събитие. Тя насърчава колегите да се придвижат до работа по възможно най-благоприятен за околната среда начин.

Часът на Земята

ЕЦБ участва в това събитие от 2012 г. Като изключваме осветлението в основната си сграда, се стремим да привлечем вниманието към климатичните промени.


Публикации по темата