Klimaatverandering en de ECB

De klimaatverandering gaat ons allen aan, ook de centrale banken. Bij de ECB zijn we ons hiervan terdege bewust en leveren we – binnen ons mandaat – een bijdrage aan het aanpakken van dit mondiale vraagstuk.

Hierbij richten we ons op het ondersteunen van marktpartijen, wetgevers en instanties die standaarden vaststellen, bij het in kaart brengen van de risico's ten gevolge van de klimaatverandering. Tevens ondersteunen we de ontwikkeling van een duidelijk kader voor hoe met deze risico's om te gaan.


Monetair beleid en klimaatverandering

“Binnen haar mandaat kan – en moet – de ECB de overgang naar een koolstofarme economie actief ondersteunen, en wel op twee manieren: door de spelregels te helpen bepalen en door vervolgens daarnaar te handelen, zonder afbreuk te doen aan de prijsstabiliteitsdoelstelling”

Benoît Cœuré, directielid van de ECB

Toespraak


De ECB onderneemt actie op drie belangrijke werkterreinen

Bankentoezicht

De toezichthouders treden in contact met de banken om de risico's ten gevolge van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen. Het doel hiervan is ervoor te zorgen dat banken in staat zijn deze risico’s goed te beheersen.

Financiële stabiliteit

Experts op het terrein van financiële stabiliteit meten en beoordelen de risico's van klimaatverandering voor het financieel stelsel. Hun bevindingen worden meegedeeld aan het publiek, aan marktpartijen en aan beleidsmakers.

Monetair beleid en markttransacties

Bij het beheer van de niet voor monetairbeleidsdoeleinden aangehouden portefeuilles houden de experts op het terrein van markttransacties rekening met het aspect duurzaamheid. Als onderdeel van de activa-aankoopprogramma's van de ECB hebben we in groene obligaties belegd. Daarbij moeten we erop toezien buitensporige marktverstoringen te vermijden en een gelijk speelveld in stand te houden.


De ECB is lid van de volgende groepen

Het netwerk voor vergroening van het financiële systeem (Network for Greening the Financial System – NGFS)

De leden van het NGFS bestaan uit centrale banken en financiële toezichthouders van alle vijf continenten. Het netwerk zoekt naar manieren om een soepele overgang naar een koolstofarme economie te ondersteunen. Op 17 april 2019 heeft het zijn eerste rapport gepubliceerd, met daarin aanbevelingen voor de wijze waarop centrale banken en toezichthouders een groener financieel stelsel kunnen bevorderen.

De technische deskundigengroep voor duurzame financiering (Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG)

Als lid van de – door de Europese Commissie opgezette – TEG levert de ECB een bijdrage aan de ontwikkeling van een classificatiesysteem op grond waarvan wordt bepaald welke activiteiten vanuit milieuoogpunt als duurzaam (groen) of schadelijk (bruin) worden beschouwd. Een dergelijk systeem helpt beleggers hun vermogen duurzaam te beleggen, bijvoorbeeld via groene obligaties.


Andere initiatieven

Green ECB

We werken voortdurend aan het verkleinen van de ecologische voetafdruk van de ECB. Geïnteresseerd in wat we tot dusver hebben bereikt? Kijk dan op onze webpagina over milieubescherming.

Europese Mobiliteitsweek

De ECB neemt regelmatig deel aan dit evenement, waarbij collega's worden aangemoedigd zo milieuvriendelijk mogelijk tussen woning en werk te reizen.

Earth Hour

De ECB neemt sinds 2012 deel aan dit evenement. Door de verlichting in ons hoofdgebouw uit te schakelen, proberen we het thema van de klimaatverandering onder de aandacht te brengen.


Verwante publicaties