Změna klimatu a ECB

Změna klimatu se týká všech – i centrálních bank. V ECB jsme si této skutečnosti dobře vědomi a v rámci našeho mandátu přispíváme k řešení této celosvětové výzvy.

Naše snaha se soustřeďuje na podporu účastníků trhu, zákonodárců a normotvůrců v jejich snaze identifikovat rizika, která ze změny klimatu vyplývají. Pro řešení těchto rizik rovněž podporujeme vypracování jasného rámce.


Měnová politika a klimatická změna

„ECB v rámci svého mandátu může a měla by aktivně podporovat přechod k nízkouhlíkové ekonomice, a to dvěma způsoby: zaprvé by měla pomoci definovat pravidla hry a zadruhé by podle nich měla postupovat, aniž by tím byla dotčena cenová stabilita“

Benoît Cœuré, člen Výkonné rady ECB

Projev


ECB je aktivní ve třech hlavních oblastech své působnosti

Bankovní dohled

Pracovníci dohledu upozorňují banky na rizika vznikající ze změny klimatu. Cílem je zajistit, aby banky byly schopny tato rizika odpovídajícím způsobem řídit.

Finanční stabilita

Odborníci na finanční stabilitu měří a hodnotí rizika, která klimatická změna představuje pro finanční systém. Jejich poznatky jsou sdělovány veřejnosti, účastníkům trhu a tvůrcům politik.

Měnová politika a tržní operace

Odborníci na tržní operace zohledňují při řízení neměnových portfolií ECB udržitelnost. V rámci programů ECB pro nákup aktiv jsme investovali do zelených dluhopisů. Tyto investice jsou omezeny potřebou zabránit nežádoucím deformacím na trhu a zachovat rovné podmínky.


ECB je členem těchto skupin

Síť pro zelenější finanční systém (Network for Greening the Financial System – NGFS)

K členům NGFS patří centrální banky a orgány finančního dohledu ze všech pěti světadílů. Hledají způsoby, jak podporovat plynulý přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku. 17. dubna 2019 síť zveřejnila svou první zprávu s doporučeními, jak mohou centrální banky a orgány dohledu podporovat zelenější finanční systém.

Technická expertní skupina pro udržitelné finance (Technical Expert Group on Sustainable Finance – TEG)

Jako jeden ze členů TEG, skupiny, kterou ustavila Evropská komise, přispívá ECB k vývoji taxonomie (neboli systému klasifikace), která definuje, jaké činnosti jsou považovány za ekologicky udržitelné (zelené) nebo škodlivé (hnědé). Takový systém pomůže investorům směřovat kapitál do udržitelných investic, např. prostřednictvím zelených dluhopisů.


Další iniciativy

Zelená ECB

Systematicky pracujeme na snížení ekologické stopy ECB. Pokud vás zajímá, čeho jsme zatím dosáhli, podívejte se na naši stránku o ochraně životního prostředí.

European Mobility Week – evropský týden mobility

Této akce se ECB pravidelně účastní. Podporuje své zaměstnance, aby se dopravovali do práce způsobem, který je pro životní prostředí co možná nejšetrnější.

Earth Hour – hodina pro naši planetu

Této akce se ECB účastní od roku 2012. Vypnutím osvětlení v naší hlavní budově se snažíme zvýšit povědomí o klimatické změně.


Příslušné publikace